Спецможливості
Новини

Каховський старт нового Проекту розвитку агробізнесу Міжнародної фінансової корпорації

05.06.2008
547
Каховський старт нового Проекту розвитку агробізнесу Міжнародної фінансової корпорації фото, ілюстрація
Каховський старт нового Проекту розвитку агробізнесу Міжнародної фінансової корпорації

Каховський старт нового Проекту розвитку агробізнесу Міжнародної фінансової корпорації

7 червня в м. Каховка (Херсонська область) вiдбулася надзвичайна подiя: Мiжнародна фiнансова корпорацiя (МФК) вiдкрила регiональний офiс Проекту розвитку агробiзнесу в Херсонськiй областi.
Це все одно, якби, наприклад, “Чейз Манхеттен банк” вiдкрив своє вiддiлення в якомусь нашому селi.

Восени 1995 року МФК розпочала реалiзацiю Проекту приватизацiї землi та реорганiзацiї КСП, який було завершено влiтку 2000 року. Тепер новий Проект розвитку агробiзнесу є логiчним продовженням дiяльностi МФК у галузi розвитку сiльського господарства України.
Ось що сказав на урочистому вiдкриттi офiсу МФК у Каховцi начальник Департаменту формування та функцiонування аграрного ринку Мiнiстерства аграрної полiтики Михайло Лесiв: “Цей Проект на Пiвднi України вибрано дуже вдало. Колись бiля цього монумента закликали будувати комунiзм, нині ми будемо з вами розпочинати роботу, спрямовану на формування справдi цивiлiзованого ринкового середовища, на формування господаря на землi.
Я пам’ятаю ту роботу Мiжнародної фiнансової корпорацiї, яка розпочиналася в Донецькiй областi, i ті зміни, які завдякиїї дiяльності відбулися у світогляді мiсцевих керiвникiв господарств, коли йшлося про реформування КСП.
Я повинен сказати, що внесок донорських проектiв у процес реформування, який нині проводиться в Українi, ще буде оцiнено. Якщо говорити абсолютно справедливо, то тi областi, де здiйснювалися донорськi проекти, зокрема проект МФК, є лiдерами в процесах реформування.
Я не можу втриматися вiд того, щоб не подякувати урядові Швецiї, який здiйснює основний внесок у цей Проект, урядові Канади, який давно i дуже наполегливо допомагає Українi, урядам iнших захiдних країн: Великої Британiї, Голландiї в рамках проектiв програм ТАСIС, урядові США.
Цi проекти зробили одну головну рiч, а саме: виховали плеяду фахiвцiв абсолютно нового менталiтету, якi ведуть за собою вже сiльськогосподарських товаровиробникiв усiх категорiй, i якi формують всю iнфраструктуру аграрного ринку.
Уже дуже багато зроблено, але ми реально оцiнюємо нашi здобутки — ми знаходимося ще на початковому етапi. I внесок донорських проектiв у подальшу нашу роботу є надзвичайно великим”.
Чому саме Херсонськe область було обрано МФК i якi проблеми мають бути вирішені завдяки реалізації проекту розвитку агробізнесу? На цi запитання вiдповiдає заступник керiвника Проекту Наталя Погожева: “Херсонська область є дуже цiкавою для МФК i нашого Проекту. У цьому регiонi сiльгоспвиробники вiдчувають нагальну потребу як у нових технологiях вирощування культур, так i в нових культурах для високоприбуткового виробництва. Крiм того, на Херсонщинi активно працюють переробнi пiдприємства, що надає нам можливiсть ефективно вибудувати ланцюг аграрного ринку — вiд залучення фiнансово-матерiальних ресурсiв та високотехнологiчного вирощування конкурентоспроможних видiв продукцiї до їх прибуткової реалiзацiї”.
Наталю Погожеву доповнює керiвник представництва МФК в Українi Олена Волошина: “Основною метою дiяльностi МФК є розвиток приватного бiзнесу. Основний вид нашої дiяльностi — це надання фiнансування проектам у приватному бiзнесi у країнах, що розвиваються. Таке фiнансування надається у виглядi або кредитних ресурсiв, або прямих iнвестицiй. Сектор агробiзнесу для МФК є одним з прiоритетних: близько 10% усього нашого свiтового iнвестицiйного портфелю зосереджено в аграрному секторi.
Ми сподiваємося, що сьогоднiшнiй Проект технiчної допомоги об’єднає глобальний досвiд МФК як iнвестицiйного iнституту з нашим дев’ятирiчним досвiдом реалiзацiї проектiв технiчної допомоги Українi.
Цей проект ми здiйснюємо в тiснiй спiвпрацi з фiрмою “Чумак”. Спiвпрацювати з нею ми почали у 1999 роцi з надання окремих консультацiйних послуг. Сьогоднi виходимо на новий етап: вiдтепер ми будемо сприяти сiльгоспвиробникам Херсонщини, серед яких є й постачальники фiрми “Чумак”. Ми сподiваємося, що за нашого сприяння цi сiльгоспвиробники зможуть знайти бiльш ефективнi механiзми управлiння своїми пiдприємствами. А окрiм того, ми допоможемо збудувати мiсток мiж сiльгоспвиробниками та переробниками.
Через це для нас дуже важливою є iнформацiя, що надає нам фiрма “Чумак”, яка працює в цьому регiонi давно i дуже добре знає його проблеми. Крiм того, ми ведемо переговори з фiрмою “Чумак” щодо можливого надання невеликого фiнансування для подальшого розвитку її бiзнесу. I ми сподiваємося, що саме такий комбiнований пiдхiд, який дає змогу використовувати як фiнансовi можливостi МФК, так i її багаторiчний досвiд технiчного сприяння, дасть новий поштовх розвиткові приватного агробiзнесу в Українi.
Успiшний приклад “Чумака” показує, що в цьому секторi економiки України можна працювати успiшно, ефективно та прибутково. Ми сподiваємося, що завдяки нашому партнерству сiльське господарство Херсонщини може пiднятися на новий рiвень, i це стане добрим прикладом для iнших iнвесторiв у сiльське господарство України”.
Проект розвитку агробiзнесу в Херсонськiй областi має на метi вирішення кiлькох завдань. По-перше, впровадження сучасних агротехнологiй i нових культур у сiльськогосподарське виробництво регiону. Для цього МФК планує проводити регулярні семiнари i тренiнги. Крiм того, у рамках Проекту закладають демонстрацiйнi поля нових сiльськогосподарських культур i впроваджують новi технологiї вирощування для визначення на практицi їх ринкової ефективностi та конкурентоспроможностi.
Так, у березнi 2001 року на демонстрацiйних полях розпочато апробацiю виробництва за iнтенсивними технологiями: суницi, 18 видiв цукрової кукурудзи, 6 видiв кукурудзи для виробництва поп-корну, 3 видiв елiтної картоплi та понад 70 видiв капусти. Метою апробацiї є визначення шляхiв одержання найбiльших прибуткiв i розширення каналiв збуту виробленої продукцiї, задоволення попиту на неї в переробникiв.
I є вже першi успiхи. Рання картопля, вирощувана фермерами на демонстрацiйних полях, “знайшла свiй шлях” до мережi супермаркетiв “Бiлла”. Промисловi дiлянки суницi дають можливiсть нашим сiльгоспвиробникам успiшно i з прибутком конкурувати з iмпортною продукцiєю, не поступаючися в якостi.
По-друге, Проект передбачає сприяння розвитку фiнансово-економiчного менеджменту в приватних пiдприємствах, для чого також проводитимуть семiнари. Щосереди приватнi агропiдприємцi та сiльгоспвиробники можуть отримати в новому офiсi МФК у Каховцi безплатнi консультацiї та допомогу в складаннi бiзнес-планiв, оформленнi кредитних документiв тощо.
Проектом передбачається поширення iнформацiї за напрямами його дiяльностi серед приватних сiльгосптоваровиробникiв.
Крiм того, Проект покликаний вирішити питання побудови та розвитку зв’язкiв мiж приватними товаровиробниками та переробниками сiльськогосподарської продукцiї в регiонi.
Нарештi, Проект передбачає тiсний зворотний зв’язок з українською владою. Так, у рамках Проекту буде здiйснюватися аналiз практики застосування чинного законодавства і розробка рекомендацiй з його розвитку та спiвпраця з Верховною Радою, Кабiнетом Мiнiстрiв, мiнiстерствами й вiдомствами України у розробцi нових законопроектiв.
Проект розвитку агробiзнесу на землях древньої Таврії є вкрай вчасним. Херсонщина, традицiйно вiдома як виробник овочiв та фруктiв, перебуває в станi серйозного занепаду: бiльшiсть промислових пiдприємств Херсонської області не працюють, гостро стоїть питання зайнятостi населення. Розвиток iнтенсивного землеробства в цих умовах дає змогу вирiшити питання працевлаштування значної частини сiльського населення, суттєво пiдвищити його доходи, створити необхiдну сировинну базу для роботи переробних пiдприємств.
Побажаємо Проектові розвитку агробiзнесу на Херсонщинi успiшої реалiзацiї, а сiльгосптоваровиробникам Херсонщини (i не тiльки) — зростання їхнього добробуту.

Юрiй Михайлов

Інтерв'ю
Гу­с­та­во Джан­кей­ра, пре­зи­дент Бра­зильсь­ко­го сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го то­ва­ри­ст­ва
Один із факторів успіху аг­росек­то­ру Бразилії — агра­ні роз­пи­ски. Детальніше про їх впровадження роз­повідає пре­зи­дент Бра­зильсь­ко­го сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го то­ва­ри­ст­ва Гу­с­та­во
14-15 березня в Одесі пройшов черговий конгрес "Органічна Україна". Органічне землеробство, як і кожне явище, має як своїх прихильників, так і своїх противників. І у тих, і у інших є свої аргументи. Тож сьогодні редакція сайту «Пропозиція... Подробнее

1
0