Спецможливості
Новини

«Інте­рА­гро 2014»: досвід та інно­вації

04.12.2014
679
«Інте­рА­гро 2014»: досвід та інно­вації фото, ілюстрація

28–31 жовтня у Києві пройшла десята, ювілейна, Міжнародна виставка рентабельного високоефективного сільського господарства «ІнтерАГРО 2014». Цього разу виробники вирішили зосередитися не на кількості, а на якості і представили чимало цікавих новинок.

28–31 жовтня у Києві пройшла десята, ювілейна, Міжнародна виставка рентабельного високоефективного сільського господарства «ІнтерАГРО 2014». Цього разу виробники вирішили зосередитися не на кількості, а на якості і представили чимало цікавих новинок.

І. Бірюкова
i.birykova@univest-media.com,
А. Сухина
a.sukhina@univest-media.com

Відкри­ва­ли ви­с­тав­ку ви­со­ко­по­важні гості: за­ступ­ник міністра аг­рар­ної по­літи­ки та про­до­воль­ст­ва Ук­раїни Вла­ди­сла­ва Ру­тиць­ка, го­ло­ва правління ком­панії «Київський міжна­род­ний кон­трак­то­вий яр­ма­рок» Во­ло­ди­мир Іва­нов, Над­зви­чай­ний та По­вно­важ­ний По­сол Ар­ген­тинcької Ре­с­публіки в Ук­раїні її Ви­со­ко­по­важність пані Ліла Рол­дан Ва­с­кес де Му­ан, ди­рек­тор Еко­номічної місії УБІФРАНС в Ук­раїні Алексі Стру­ве, керівник відділу спри­ян­ня ек­с­пор­ту Асоціації ви­роб­ників сільсько­го­с­по­дар­сь­кої техніки Німеч­чи­ни (VDMA) Алек­сан­дер Ха­ус, го­ло­ва ро­бо­чої гру­пи VDMA у країнах СНД, го­ло­ва німець­ко-ук­раїнсько­го діало­гу східно­го коміте­ту німець­кої еко­номіки Дірк Штрат­манн.
«“ІнтерАГ­РО” на сьо­годні є найбільшою аг­ро­про­мис­ло­вою ви­с­тав­кою в Ук­раїні, виз­на­ною не ли­ше у нашій країні, але і у провідних країнах світу, що є ви­роб­ни­ка­ми аг­рар­ної про­дукції і техніки, та­ких як Франція, Німеч­чи­на, Чехія та ін., — за­зна­чив у пе­ребігу уро­чи­с­тої це­ре­монії го­ло­ва правління ком­панії “Київський міжна­род­ний кон­трак­то­вий яр­ма­рок” Во­ло­ди­мир Іва­нов. — Ос­танніми ро­ка­ми “Інте­рА­Г­РО” про­во­дить­ся в но­во­му фор­маті: пе­ре­важ­на  кількість її учас­ників — ви­роб­ни­ки с.-г. техніки та ус­тат­ку­ван­ня. Ми упев­нені, що ви­ко­ри­с­тан­ня цієї техніки до­по­мо­же ук­раїнським аг­раріям підви­щи­ти ефек­тивність своїх гос­по­дарств та зби­ра­ти ве­ликі вро­жаї сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур».
На­прикінці офіційної ча­с­ти­ни за­хо­ду го­ло­ва ТОВ «Київський міжна­род­ний кон­трак­то­вий яр­ма­рок» Во­ло­ди­мир Іва­нов по­дя­ку­вав давнім парт­не­рам за плідну співпра­цю і на честь гли­бо­кої по­ва­ги вру­чив пам’ят­ний знак «Кри­ш­та­ле­вий дзвін».

   Як і ми­ну­ло­го ро­ку, на ви­с­тавці пе­ре­ва­жа­ли за­кор­донні ви­роб­ни­ки техніки. Тра­диційно значні ек­с­по­зиції пред­ста­ви­ли AGCO, Case IH , Claas, John Deere, Horsch, Lemken, New Holland, Po..ttinger.
Упер­ше взя­ла участь у Міжна­родній сільсько­го­с­по­дарській ви­с­тавці «ІнтерАГРО» і ком­панія Versatile, яка вклю­чає в се­бе 13 підприємств, що пра­цю­ють по всьо­му світу. Са­ма ж ком­панія, своєю чер­гою, вхо­дить до струк­ту­ри Buhler Versatile Inc. Ос­новні по­туж­ності із ви­роб­ництва техніки розміщені у Ка­наді та США, де ви­роб­ля­ють трак­то­ри, об­при­с­ку­вачі, грун­то­об­роб­ну техніку, об­лад­нан­ня для пе­ре­ван­та­жен­ня та пе­ре­роб­ки зер­на. Ви­роб­ничі по­туж­ності ком­панії та­кож розміщені у Ка­зах­стані та Росії. Під час ви­с­тав­ки ком­панія пред­ста­ви­ла но­вий ви­со­ко­про­дук­тив­ний ро­тор­ний зер­ноз­би­раль­ний ком­байн Versatile Torum 760, а та­кож трак­то­ри та об­при­с­ку­вачі. Слід за­зна­чи­ти, що учас­ни­ки ви­с­тав­ки охо­че йшли до стен­да цієї ком­панії, ад­же тут про­во­ди­ли розіграш путівки на по­до­рож до То­рон­то, а от­же, ви­па­да­ла унікаль­на мож­ливість по­ба­чи­ти од­не із чу­дес світу — Ніагарсь­кий во­до­спад.
   Як завжди, ду­же яс­к­ра­во і ши­ро­ко пред­ста­вив свою ек­с­по­зицію постійний учас­ник с.-г. ви­с­та­вок — ком­панія John Deere. До речі, на кон­курсі InterAGRO Innovation Award 2014, ме­тою яко­го бу­ло виз­на­чи­ти кращі інно­ваційні рішен­ня у ви­роб­ництві сільсько­го­с­по­дарсь­кої тех­ні­­ки та об­лад­нан­ня, ця ком­панія за­во­ю­ва­ла зо­ло­ту та срібну ме­далі. «Зо­ло­то» ком­панія от­ри­ма­ла за роз­роб­ку і впро­ва­­джен­ня си­с­те­ми дис­танційної діаг­но­с­ти­ки Service Advisor Remote, «срібло» — за унікаль­ну си­с­те­му вимірю­ван­ня во­ло­гості та вмісту по­жив­них еле­ментів у кормі HarvestLab, яку вста­нов­лю­ють на ком­байні. У ре­жимі ре­аль­но­го ча­су во­на мо­же кон­тро­лю­ва­ти до­вжи­ну нарізан­ня рос­лин­ної ма­си за­леж­но від її во­ло­гості, що, своєю чер­гою, є го­ло­вною пе­ре­ду­мо­вою для за­готівлі якісно­го кор­му. Крім то­го, си­с­те­му мож­на вста­нов­лю­ва­ти ав­то­ном­но і про­во­ди­ти опе­ра­тив­ний ана­ліз уже за­го­тов­ле­них кормів та ко­ре­гу­ва­ти раціон годівлі тва­рин.
Ком­панія ста­ла ла­у­ре­а­том кон­кур­су в чо­ти­рь­ох номінаціях. Зо­к­ре­ма, бу­ло відзна­че­но си­с­те­му ав­то­ма­ти­зації ви­ван­та­жен­ня зер­на на хо­ду John Deere Machi­ne Sync, прес-підби­рач John Deere серії 900, са­мохідний об­при­с­ку­вач R 4038, си­с­те­му інте­рак­тив­но­го на­ла­ш­ту­ван­ня ком­­­бай­на Interactive Сombine Аdjustment.
 
   По­тра­пи­ти у справжній ди­лерсь­кий сервісний центр мож­на бу­ло, завітав­ши на стенд Кор­по­рації AGCO. Тут відвіду­вачі змог­ли «зсе­ре­ди­ни» по­ба­чи­ти, як пра­цю­ють кор­по­рація та її дис­три­бу­то­ри, «відвіда­ти» ви­с­тав­кові май­дан­чи­ки тех­­ніки, зо­ни для зберіган­ня за­пас­них ча­с­тин та на­дан­ня сервісу й от­ри­ма­ти ви­черп­ну інфор­мацію про ро­бо­ту кож­но­го із цих підрозділів.
Із техніки тут бу­ло пред­став­ле­но трак­то­ри Fendt, Massey Ferguson, Challenger, зер­ноз­би­раль­ну техніку, прес-підби­рачі Massey Ferguson. Але і це ще не все. Відвіду­вачі, які по­пе­ред­ньо за­реєстру­ва­лись, змог­ли взя­ти участь у ло­те­реї, і щас­ливці от­ри­ма­ли цінні при­зи від Кор­по­рації AGCO.

   «Ефек­тивність, про­дук­тивність та інно­вації» — са­ме так ок­рес­лив ос­новні стра­тегічні на­пря­ми діяль­ності ком­панії ге­не­раль­ний ди­рек­тор ТОВ «Кла­ас Ук­раїна» Холь­гер Вельк під час прес-кон­фе­ренції, яка відбу­ла­ся на стенді ком­панії. Слід відзна­чи­ти, що ком­панія Claas про­дов­жує за­ли­ша­ти­ся од­ним із лідерів у світо­во­му ви­роб­ництві с.-г. техніки. У рам­ках технічно­го кон­кур­су во­на от­ри­ма­ла зо­ло­ту та срібну ме­далі, зо­к­ре­ма у номінації «Са­мохідні зби­ральні ма­ши­ни». Зо­ло­ту відзна­ку за­во­ю­ва­ла си­с­те­ма гідравлічно­го на­ла­ш­ту­ван­ня підба­ра­бан­ня на ком­байні Claas Tucano 440. Срібна ме­даль діста­ла­ся си­с­темі Dynamic Power на кор­моз­би­раль­но­му ком­байні Claas JAGUAR 860 у номінації «Са­мохідні зби­ральні ма­ши­ни».
Ця си­с­те­ма ав­то­ма­тич­но змінює по­тужність дви­гу­на ком­бай­на відповідно до йо­го на­ван­та­жен­ня, за­вдя­ки чо­му вдається зе­ко­но­ми­ти що­най­мен­ше
10% паль­но­го.
Та­кож цьо­го ро­ку ком­панія оно­ви­ла мо­дель­ний ряд ко­са­рок. Сьо­годні во­на про­по­нує 28 но­вих мо­де­лей із ро­бо­чою ши­ри­ною від 2,6 до 9,1 м. Та­кож на стенді ком­панії пред­став­ле­но нові прес-підби­рачі серії Variant — надійні поміч­ни­ки у за­готівлі сіна та со­ло­ми за будь-яких умов. Мо­дель­ний ряд ос­танніх вклю­чає у се­бе підби­рачі як із подрібню­ва­чем ма­си, так і без ньо­го. Ці прес-під­би­­рачі фор­му­ють ру­лон за до­по­мо­гою чо­ти­рь­ох безкінеч­них ре­менів: за­леж­но від мо­делі діаметр ру­ло­на мо­же ста­но­ви­ти від 0,9 до 1,55 та від 0,9 до 1,8 м. Про­дук­тивніши­ми пре­са­ми від Claas є тю­кові прес-підби­рачі Quadrant, які пра­цю­ють на по­лях Ук­раїни вже не один рік. Пре­си цієї серії вра­жа­ють, на­сам­пе­ред, своєю надійністю, безвідмовністю у ро­боті та про­дук­тивністю у ме­жах від 15 до
60 т/год за­леж­но від їхньої мо­делі.
У лінійці трак­торів ком­панія пред­ста­ви­ла онов­ле­ну серію універ­саль­них енер­го­за­собів Xerion, «най­мо­лод­ший» пред­став­ник з-поміж яких — Xerion 4000 по­тужністю 405 к. с. А вза­галі мо­дель­ний ряд цієї серії пред­став­ле­но трак­то­ра­ми по­тужністю від 405 до
475 к. с. Трак­то­ри кла­сич­ної колісної ком­по­нов­ки пред­став­лені дво­ма серіями — Axion та Аrion по­тужністю 315–405 та 130 к. с., відповідно.
   Компанія UKRFRANCE пропонувала українським аграріям техніку від французьких виробників. Зокрема, високо-якісні машини для обробки насіннєвої кукурудзи від компанії VERMANDE та комбайни BOURGOIN для збирання цукрової та насіннєвої кукурудзи.
Як зазначив генеральний директор компанії UKRFRANCE Віталій Бер­виненко, компанія успішно постачає на український ринок жатки французької фірми STARK для збирання зернових культур, кукурудзи та соняшнику, гусениці TIDU для переоснащення колісних тракторів та комбайнів. В арсеналі компанії є і техніка для обробітку грунту відомого французького виробника Razol. Компанія UKRFRANCE має склад оригінальних запчастин в Києві. Тому, починаючи з цього року, успішно функціонує сервісна служба компанії, яка проводить сервісне обслуговування та ремонт  сільськогосподарської техніки Vermande, Bourgoin та Ploeger.

   Ком­панія Po..ttinger на своєму стенді ви­с­та­ви­ла техніку, вже дав­но пе­ревіре­ну в умо­вах ро­бо­ти на по­лях Ук­раїни, зо­к­ре­ма комбінацію ко­са­рок. Ос­танні два ро­ки та­ка комбінація пра­цює у парі з до­дат­ко­вим об­лад­нан­ням гідрокіт. У чо­му особ­ливість ро­бо­ти ко­сар­ки з гідро­кітом? Фрон­таль­на ко­сар­ка має особ­ли­ву навіску, з особ­ли­вою си­с­те­мою ко­пію­­ван­ня по­верхні по­ля. Оскільки в Європі більше по­ши­рені трак­то­ри із пе­реднім ВВП (чо­го не мож­на ска­за­ти про Ук­раїну), ви­ник­ла на­галь­на по­тре­ба роз­ро­би­ти до­дат­ко­ву си­с­те­му для при­во­ду фрон­таль­ної ко­сар­ки. Суть її у то­му, що на задній ВВП трак­то­ра вста­нов­ле­но до­дат­ко­вий гідро­на­сос, який при­во­дить у рух гідро­мо­тор, розміще­ний на фрон­тальній ко­сарці.
Що­до грун­то­об­роб­ної техніки, то ком­панія Po..ttinger у цьо­му на­прямі та­кож «не па­се задніх». За сло­ва­ми пред­став­ни­ка ком­панії, цьо­го ро­ку більшу ува­гу ви­роб­ник приділяє плу­гам для трак­торів мен­шої по­туж­ності. Так, на­разі в Ук­раїні вже пра­цю­ють декілька чо­ти­ри­кор­пус­них плугів. Інно­вації та­кож торк­ну­лись кор­мо­за­готівель­ної техніки, зо­к­ре­ма при­чепів-підби­рачів. На­разі на більшості мо­де­лей при­чепів цієї ком­панії для под­рібнен­ня ви­ко­ри­с­то­ву­ють дво­с­то­ронні ножі-«ба­боч­ки», які да­ють змо­гу по­до­вжи­ти вдвічі термін між за­то­чу­ван­ням ножів, що сприяє підви­щен­ню про­дук­тив­ності аг­ре­га­ту.

   Відвіду­вачів, котрі цікав­лять­ся інно­ваціями се­ред ком­байнів, че­ка­ли на стенді ком­панії Case IH, яка по­над 35 років зай­мається роз­роб­кою та ви­роб­ництвом ком­байнів із ро­тор­ною тех­но­логією об­мо­ло­чу­ван­ня. Но­вин­кою від ком­панії став ро­тор­ний ком­байн Case IH 9230 із гу­се­нич­ним рушієм, який бу­ло пред­став­ле­но із 10-ме­т­ро­вою стрічко­вою жат­кою. Крім то­го, цей ком­байн має са­мо­вирівню­валь­ну си­с­те­му очи­щен­ня. Бу­ло пред­став­ле­но трак­тор Quadtrac 600, та­кож на гу­се­нич­но­му хо­ду. Зо­ло­тою ме­дал­лю у рам­ках технічно­го кон­кур­су відзна­че­но унікаль­ну си­с­те­му АІМ-Command, роз­роб­ле­ну Case IH. Во­на дає змо­гу ре­гу­лю­ва­ти по­да­ван­ня ро­бо­чої ріди­ни в об­при­с­ку­вачі за­леж­но від швид­кості йо­го ру­ху та навіть за по­тре­би ви­ми­ка­ти функцію по­да­ван­ня ріди­ни ок­ре­ми­ми фор­сун­ка­ми, а не по­секційно.
   До­сить ши­ро­ко на «ІнтерАГРО 2014» бу­ло пред­став­ле­но чесь­ку ком­панію Farmet, яка ди­намічно роз­ви­вається та спеціалізується на роз­робці, ви­роб­ництві, про­да­жу й об­слу­го­ву­ванні сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки для об­ро­біт­ку грун­ту та висіву. Та­кож в ар­се­налі ком­панії — техніка та тех­но­логії для пе­ре­роб­ки олійних куль­тур. Чи­ма­ло аг­раріїв зна­ють ком­панію за­вдя­ки аг­ре­га­там Kompaktor, які іде­аль­но при­датні для про­ве­ден­ня пе­ред­посівно­го об­ро­бітку грун­ту під бу­ря­ки та сою. Відвіду­вачі змог­ли оз­най­о­ми­тись і з іншою грун­то­об­роб­ною та висівною технікою. Зо­к­ре­ма, це дис­ко­вий лу­щиль­ник Softer 8 із мак­си­маль­ною гли­би­ною об­робітку
12 см, дис­ко­вий лу­щиль­ник Diskomat, який має ду­же ши­ро­ке за­сто­су­ван­ня у різних тех­но­логіях об­робітку грун­ту. Ос­танній при­дат­ний для ви­ко­ну­ван­ня кла­сич­но­го лу­щен­ня на гли­би­ну до 18 см після зби­ран­ня вро­жаю за­вдя­ки ве­ли­ким дис­кам, діаметр яких ста­но­вить 620 мм. Та­кож бу­ло пред­став­ле­но чи­зель­ний плуг Diger із мак­си­маль­ною гли­би­ною об­робітку грун­ту 50 см. А ос­тан­нь­ою но­вин­кою від ком­панії став висівний ком­плекс Falcon.
 
   На стенді ком­панії Bednar FMT мож­на бу­ло по­ба­чи­ти тра­диційні пе­ред­посівні ком­пак­то­ри Swifter із ро­бо­чою ши­ри­ною 8 і 10 м, ши­ро­ко­за­хват­ний дис­ко­вий лу­щиль­ник та чи­зель­ний плуг із ка­тер-дис­ка­ми. Із лінійки ком­пак­торів Swifter бу­ло пред­став­ле­но Swifter SO 8000F із ши­ри­ною за­хва­ту 8 м і Swifter SE10000 — 10 м. Ці аг­ре­га­ти на по­лях Ук­раїни пра­цю­ють із 2006 р. і ма­ють по­зи­тивні відгу­ки клієнтів.
Та­кож відвіду­вачі змог­ли оз­най­о­ми­тись із дис­ко­вим лу­щиль­ни­ком Swif­terdisc XO 8000F із діаме­т­ром дисків 520 мм. Мак­си­маль­на гли­би­на об­робітку грун­ту цим аг­ре­га­том ста­но­вить 12 см. Ве­ли­ка відстань між задніми дис­ка­ми і кот­ком уне­мож­лив­лює пе­ре­ки­дан­ня по­жнив­них ре­ш­ток та землі че­рез задній ко­ток.
Для про­ве­ден­ня ос­нов­но­го об­робітку грун­ту ком­панія про­по­нує чи­зель­ний плуг Terraland TN3000D7R Profi із дис­ко­вою секцією Сutter. Цей гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач, на відміну від інших, ос­на­ще­ний задніми дво­ряд­ни­ми Сutter-дис­ка­ми, які спри­я­ють кра­що­му подрібнен­ню брил землі та ущільню­ють грунт.

   А от провідний ви­роб­ник об­лад­нан­ня для пер­вин­ної пе­ре­роб­ки та зберіган­ня зер­на — ком­панія Riela впер­ше пре­зен­ту­ва­ла свою ос­тан­ню роз­роб­ку — ємності для зберіган­ня гноївки. Як стве­р­д­жу­ють у ком­панії, ви­ко­ри­с­тан­ня та­кої техніки за­без­пе­чує по­вну ізо­ляцію гно­їв­ки від на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща, що умож­лив­лює розміщен­ня ве­ли­ких тва­рин­ниць­ких ком­плексів навіть по­бли­зу на­се­ле­них пунктів. Місткість та­ких ємно­с­тей — від 70 до 2564 м3.

   Ви­роб­ни­че підприємство «Спе­ц­еле­ва­тор­мель­маш» пре­зен­ту­ва­ло но­ву ма­ши­ну для про­тру­ю­ван­ня зер­на. Во­на вхо­дить до ком­плек­су техніки, яку про­по­нує це підприємство для щад­ної об­роб­ки насіння, і є за­вер­шаль­ною в цьо­му про­цесі (після неї зер­но тре­ба ли­ше за­па­ку­ва­ти або відпра­ви­ти пря­мо на висіван­ня). Особ­ливістю та­кої ма­ши­ни є по­вне уник­нен­ня трав­му­ван­ня насіння під час йо­го об­роб­ки. Про­цес ро­бо­ти повністю ав­то­ном­ний, про­дук­тивність ста­но­вить 10 т/год.

   На ви­с­тав­ко­во­му май­дан­чи­ку про­сто не­ба та­кож розмісти­лось чи­ма­ло ек­с­по­нентів — як за­кор­дон­них ви­роб­ників техніки, так і вітчиз­ня­них. Ово­че­ва ком­панія UVC пред­ста­ви­ла на своїй ек­с­по­зиції техніку для ви­ро­щу­ван­ня овочів та про­ве­ден­ня по­ли­ван­ня, висіву, за­хи­с­ту рос­лин. Ба­га­то ком­паній про­по­ну­ва­ли за­кор­дон­ну техніку, що бу­ла у ви­ко­ри­с­танні.
   Свою чер­гою, ком­панія Va..derstad за­про­по­ну­ва­ла відвіду­ва­чам техніку, до­б­ре зна­ну ук­раїнськи­ми аг­раріями, та но­вин­ки. Се­ред ос­танніх — сівал­ки Spirit мо­де­лей 600 С та 800 S. Во­ни пред­став­ля­ють комбіно­вані аг­ре­га­ти, при­зна­чені для висіву за мінімаль­ною та тра­дицій­ною тех­но­логіями об­робітку грун­ту. Висіван­ня про­во­дить­ся за до­по­мо­гою дво­ди­с­ко­во­го сош­ни­ка. До речі, ця сівал­ка ста­ла ла­у­ре­а­том у номінації «Ма­ши­ни для об­робітку грун­ту та висіву, іри­гаційна техніка та об­лад­нан­ня». Крім то­го, бу­ло пред­став­ле­но дис­ко­вий лу­щиль­ник Carrier XL 525 та онов­ле­ну сівал­ку Rapid.

   Се­ред вітчиз­ня­них хотіло­ся б відміти­ти ПАТ «Бо­гу­славсь­ка сільгосп­техніка», яка пред­ста­ви­ла ши­ро­ко­му ко­лу відвіду­вачів са­мохідний об­при­с­ку­вач IBIS 3000 на базі ШАСІ MAZZOTTI, причіпний об­при­с­ку­вач ОПК та апліка­тор для вне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив ПЖУ. Від по­пе­ред­ньої ви­с­тав­ки («Аг­ро-2014») про­дукція прак­тич­но не відрізня­ла­ся (прой­ш­ло до­сить ма­ло ча­су), од­нак, по­при це, на ек­с­по­зиції ком­панії бу­ло до­сить люд­но. І, чес­но ка­жу­чи, бу­ло до­сить приємно чу­ти від аг­раріїв, що вітчиз­няні об­при­с­ку­вачі, а кон­кретніше — бо­гу­славські, сьо­годні є до­сить надійни­ми та тех­но­логічни­ми, а от­же, мо­жуть кон­ку­ру­ва­ти навіть із за­кор­дон­ни­ми ана­ло­га­ми.
Із кож­ним ро­ком відчу­вається по­тре­ба аг­раріїв у інстру­мен­тах для ве­ден­ня ефек­тив­но­го аг­ро­ви­роб­ництва. То­му ком­паній, які їх про­по­ну­ють на подібних за­хо­дах, більшає. Не мож­на бу­ло не поміти­ти зацікав­ле­ності та скуп­чен­ня аг­раріїв біля стен­да ком­панії «АгріЛаб», яка про­по­нує різні опційні па­ке­ти для ро­бо­ти за си­с­те­мою точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва. «Ви не знаєте, з чо­го роз­по­ча­ти впро­ва­д­жен­ня точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва у своєму гос­по­дарстві? Вам — сю­ди!» — так звер­та­лись пред­став­ни­ки ком­панії до відвіду­вачів.
За­галь­не вра­жен­ня сільгоспви­роб­ників від ви­с­тав­ки мож­на оха­рак­те­ри­зу­ва­ти од­ним сло­вом — ЧУ­ДО­ВЕ. І як­що вранці пер­шо­го дня учас­ни­ки де­що хви­лю­ва­ли­ся, оскільки відвіду­вачів бу­ло не­ба­га­то, то у на­ступні дні «на­род», як то ка­жуть, по­ва­лив ва­лом.
«Ми на цій ви­с­тавці — всім своїм гос­по­дар­ст­вом. Приїха­ли, щоб ви­бра­ти но­ву сівал­ку. Такі по­куп­ки у нас завжди відбу­ва­ють­ся ко­лек­тив­но. По­ки що хо­ди­мо, при­див­ляємо­ся», — ска­зав керів­ник ФГ із Пол­тав­щи­ни Олексій При­лип­ко. 
«Ви­с­тав­ка — чу­до­ва! Нічо­го, прав­да, не ку­пи­ли, бо все до­ро­ге. Але виріши­ли, яку техніку візьме­мо у кре­дит, ко­ли про­да­мо вро­жай», — ска­зав го­ло­вний аг­ро­ном од­но­го із ПСП, що на Дніпро­пе­т­ров­щині,
Віктор Одін.
І на­самкінець: сподіваємо­ся, що у цьо­му ма­теріалі чи­тачі от­ри­ма­ли до­стат­ньо ко­рис­ної інфор­мації, яка до­по­мо­же їм зро­би­ти пра­виль­ний вибір у фор­му­ванні технічно­го пар­ку сво­го гос­по­дар­ст­ва. Тож до зустрічі на но­вих ви­с­тав­ках!

Інтерв'ю
Рейдерство – стихійний термін, що дослівно означає «недружнє захоплення активів». В аграрній сфері найчастіше використовуються підроблені документи, а часто — в купі із тупою грубою силою. Чому рейдерство набуло такого поширення в Україні... Подробнее
Олена Березовська, президент громадської спілки «Органічна Україна»
Громадська Спілка виробників органічних сертифікованих продуктів «Органічна Україна» була створена у 2012 році. Її ініціаторами стали шість підприємств, що виробляли молоко, бакалію, овочі, чай та

1
0