Спецможливості
Техніка та обладнання

Грунтообробні ма­ши­ни Лозівського ковальсько-механічного заводу

02.11.2016
14788
Грунтообробні ма­ши­ни Лозівського ковальсько-механічного заводу фото, ілюстрація
Українське грунтообробне обладнання виробництва Лозівського ковальсько-механічного заводу

Із давніх часів у то­го, хто пра­цює, бу­ло постійне ба­жан­ня ма­ти якісний та надійний інстру­мент. Як і в йо­го ви­роб­ників — ба­жан­ня вдо­с­ко­на­лю­ва­ти свій про­дукт для по­лег­шен­ня праці лю­ди­ни. У на­прямі постійно­го по­шу­ку і поліпшен­ня роз­ви­вається, зо­к­ре­ма, Лозівський ко­вальсь­ко-ме­ханічний за­вод (ЛКМЗ). 

 

Не­по­далік від смт Крас­но­павлівка на базі ПСП «Га­рант», що на Харківщині, у 2016 році відбу­ло­ся аг­рар­не свя­то — День по­ля «Лозівські ма­ши­ни». По­каз но­вих вітчиз­ня­них сільсько­го­с­по­дарсь­ких ма­шин ор­ганіза­то­ри за­хо­ду підго­ту­ва­ли са­ме як свя­то з усіма йо­го не­одмінни­ми ат­ри­бу­та­ми, зо­к­ре­ма із вру­чен­ням призів. У ролі го­ло­вно­го при­зу був інтен­сив­ний стер­нь­о­вий куль­ти­ва­тор «Шилінг-3».
На Дні по­ля бу­ло пред­став­ле­но ши­ро­кий спектр грун­то­об­роб­них сіль­го­с­пма­шин, технічна ха­рак­те­ри­с­ти­ка яких пред­став­ле­на в табл. 1. 

Дис­кові бо­ро­ни «Ду­кат» (машини для основного обробітку ґрунту) ма­ють ши­ри­ну за­хва­ту 5, 8, 12, 16 м, а її «ро­дич­ка» на си­с­тем­но­му носії «Та­лер» — із за­хва­том за­вшир­ш­ки 8 м. Дис­ко­вий лу­щиль­ник «Ду­кат» най­кра­ще при­дат­ний для об­роб­ки стер­нь­о­вих куль­тур. Він за­без­пе­чує інтен­сив­не пе­ремішу­ван­ня грун­ту і рос­лин­ної ма­си на гли­би­ну до 14 см.
Дис­кові бо­ро­ни грун­то­об­роб­ної сіль­го­с­пма­шини «Ду­кат» та інші ма­ши­ни об­лад­ну­ють фірмо­ви­ми надійни­ми підшип­ни­ко­ви­ми вуз­ла­ми. Harp Agro Unit — підшип­ни­ко­вий ву­зол із підви­ще­ним ек­сплу­а­таційним ре­сур­сом, що безвідмов­но пра­цю­ва­ти­ме про­тя­гом три­ва­ло­го терміну.
У бо­роні грун­то­об­роб­ної сіль­го­с­пма­шини «Ду­кат» за­сто­со­вується ре­сор­на 3D-стійка. Во­на за­без­пе­чує зни­жен­ня тя­го­во­го опо­ру і ви­т­ра­ти па­ли­ва не мен­ше ніж на 20%. А 3D-за­хист підшип­ни­ко­во­го вуз­ла за наїзду на будь-які пе­ре­шко­ди дає змо­гу уник­ну­ти по­лом­ки дисків, підшип­ників, стійок, по­шко­д­жен­ня ра­ми. Та­кож із йо­го до­по­мо­гою вдається до­три­му­ва­ти рівномірну гли­би­ну об­робітку, по­за­як ця кон­ст­рук­тив­на особ­ливість за­побігає виг­либ­лен­ню всьо­го аг­ре­га­ту під час наїзду од­ним дис­ком на пе­ре­шко­ду (машини для основного обробітку ґрунту).
Пру­жинні зу­би  ґрунтообробного агрегату пе­ред дис­ка­ми за­без­пе­чу­ють рівномірне роз­поділен­ня по­верх­нею по­ля ок­ре­мих скуп­чень по­жнив­них ре­ш­ток. Ця са­ма де­таль кон­ст­рукції, вста­нов­ле­на пе­ред кот­ком, при­зна­че­на для за­побіган­ня пря­мо­му вилітан­ню грун­ту з-під дру­го­го ря­ду дисків, що за­побігає йо­го за­би­ван­ню під час ро­бо­ти на ви­со­ких швид­ко­с­тях. Крім то­го, пру­жинні зу­би роз­би­ва­ють ве­ликі фракції грун­ту на дрібніші.

Інтен­сивні стер­нь­ові куль­ти­ва­то­ри «Шилінг» (машини для основного обробітку ґрунту) ви­ко­ри­с­то­ву­ють­ся у мі­ні­мальній си­с­темі зем­ле­роб­ст­ва. Та­кож їх ши­ро­ко за­сто­со­ву­ють і в тра­диційних си­с­те­мах об­робітку, зо­к­ре­ма під час до­гля­ду за па­ра­ми і пе­ред­посівно­го об­робітку грун­ту.
Фахівці ка­фе­д­ри оп­тимізації тех­но­логічних си­с­тем (ОТС) про­ве­ли досліджен­ня та ви­про­бу­ван­ня куль­ти­ва­то­ра «Шилінг» (КЛД-3,0). Пе­ревіря­ли йо­го мож­ли­вості на різних фо­нах (стер­ня зер­но­вих, стер­ня ку­ку­руд­зи та на непідго­тов­ле­них для об­робітку по­лях), а та­кож у умо­вах ро­бо­ти з грун­та­ми різної твер­дості — від 1,4 до 7,0 МПа та різно­го скла­ду — від гли­ни­с­тих до піща­них(грун­то­об­роб­ні сіль­го­с­пма­шини). 

Гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач «Франк» — один із най­е­фек­тивніших за­собів для поліпшен­ня повітря­но­го ре­жи­му грун­ту. Він зда­тен ство­ри­ти якісну муль­чу з по­жнив­них ре­ш­ток. Він при­зна­че­ний для руй­ну­ван­ня ущільнен­ня шарів, що ут­во­рюється після ви­ко­ри­с­тан­ня зна­рядь го­ри­зон­таль­но­го об­робітку (та­ких як плу­ги, дис­кові і ла­пові зна­ряд­дя). «Франк-2,5» — гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач для суцільно­го гли­бо­ко­го об­робітку, який кон­цеп­ту­аль­но близь­кий до най­по­ши­ренішо­го євро­пейсь­ко­го гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­ча (грун­то­об­роб­ної сіль­го­с­пма­шини).
Гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач «Франк» у своїй кон­ст­рукції має швид­козмінні пе­редні на­ко­неч­ни­ки і на­клад­ки, що за­хи­ща­ють стійку від спра­цю­ван­ня. А ге­о­ме­т­рич­на конфігу­рація ро­бо­чо­го ор­га­ну сприяє глиб­шо­му вхо­д­жен­ню в щільний грунт. Зба­лан­со­ва­на ус­та­нов­ка здвоєно­го кот­ка за­без­пе­чує постійний кон­такт обох котків  ґрунтообробного агрегату із грун­том. Здвоєний шпо­ро­вий са­мо­очис­ний ко­ток із ба­лан­сир­ною підвіскою за­вер­шує об­робіток по­верхні грун­ту. Під час обер­тан­ня кот­ка шпо­ри за­ну­рю­ють рос­линні решт­ки в нижні ша­ри грун­ту і пе­ремішу­ють їх із зем­лею у по­верх­не­во­му шарі зав­тов­шки15-20 см.

«Гуль­ден» ( ґрунтообробні агрегати) — дворівне­вий роз­пу­шу­вач для об­робітку грун­ту за без­по­ли­це­вої тех­но­логії, осінньої чи вес­ня­ної оран­ки, гли­бо­ко­го роз­пу­шен­ня грун­ту на схи­лах і па­ро­вих по­лях, післяз­би­раль­но­го роз­пу­шу­ван­ня і пе­ред­посівно­го об­робітку стер­нь­о­вих і муль­чо­ва­них аг­ро­фонів. Тех­но­логічне поєднан­ня декількох опе­рацій істот­но за­оща­д­жує ре­сур­си.
Пе­ре­ва­ги гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­ча «Гуль­ден»
Ре­гу­лю­ван­ня гли­би­ни об­робітку грун­ту, що ви­ко­ну­ють два ря­ди лап: пе­ред­нь­о­го — до 45 см і зад­нь­о­го — до 25 см — не­за­леж­но один від од­но­го. Здійснюється з до­по­мо­гою пальців на па­ра­ле­ло­г­рамі кріплен­ня кот­ка для пе­редніх стійок і на па­ра­ле­ло­г­рамі кріплен­ня зад­нь­о­го ря­ду стійок.
Для до­дат­ко­во­го кри­шен­ня верх­нь­о­го ша­ру грун­ту та вирівню­ван­ня по­верхні по­ля, а та­кож рівномірно­го роз­поділен­ня рос­лин­них ре­ш­ток зна­ряд­дя ком­плек­тується здвоєни­ми шпо­ро­ви­ми кот­ка­ми.

Куль­ти­ва­тор пе­ред­посівної об­роб­ки «Чер­во­нець» (ґрунтообробний агрегат) із ши­ри­ною за­хва­ту 8 м за­без­пе­чує іде­аль­ний пе­ред­посівний об­робіток дво­ма ря­да­ми стрілча­с­тих лап із ши­ри­ною за­хва­ту від 35 до 150 мм на S-подібних стійках. Якісне вирівню­ван­ня по­верхні грун­ту ви­ко­нує здвоєний ко­ток різно­го 
діаме­т­ра.

Посівний ком­плекс «Злот­ник» (ґрунтообробний агрегат) мо­же сіяти як за мінімаль­ною, так і за ну­ль­о­вою тех­но­логіями за­вдя­ки висівно­му бло­ку з по­си­ле­ни­ми дво­ди­с­ко­ви­ми сош­ни­ка­ми. Ос­на­щен­ня хви­ля­с­ти­ми дис­ка­ми, вста­нов­ле­ни­ми пе­ред кож­ним сош­ни­ком, дає змо­гу із більшою кількістю по­жнив­них ре­ш­ток за тех­но­логією ноу-тілл. Висівний апа­рат 
з без­ступінча­с­тим ре­гу­лю­ван­ням нор­ми висіву за­без­пе­чує швид­ке і точ­не на­ла­ш­ту­ван­ня потрібної нор­ми висіву (від 2,3 до 300 кг/га) та вне­сен­ня до­б­рив.

При­став­ка для пря­мо­го висіву «Кро­на» (ґрунтообробний агрегат) із ши­ри­ною за­хва­ту 3,6 м в аг­ре­гаті з тра­диційни­ми зер­но­ви­ми сівал­ка­ми ти­пу СЗ дає змо­гу ви­ко­ну­ва­ти сівбу як за тра­диційною тех­но­логією, так і за ноу-тілл. Ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми при­став­ки є хви­лясті дис­ки, що за­без­пе­чу­ють розрізан­ня по­жнив­них ре­ш­ток із роз­су­ван­ням їх навсібіч для мож­ли­вості ро­бо­ти дис­ко­во­го сош­ни­ка сіва­лок із фор­му­ван­ням V-подібної ка­нав­ки за­вшир­ш­ки до 4 см.

Зу­бо­ва бо­ро­на «Ліра» і си­с­те­ма для вне­сен­ня в грунт рідких міне­раль­них до­б­рив та за­собів за­хи­с­ту рос­лин ут­во­рю­ють ком­плекс «Ре­ал» (комбіновані ґрунтообробні агрегати). Ро­бочі секції скла­да­ють­ся з п'яти рядів пру­жин­них зубів, роз­та­шо­ва­них зі зміщен­ням один що­до од­но­го з кро­ком 38 мм. Це за­без­пе­чує якісний об­робіток без до­пу­с­кан­ня про­пусків. Кут на­хи­лу зубів ре­гу­люється од­но­час­но на всій секції в ме­жах від 15 до 90° з інтер­ва­лом 15°, що дає змо­гу зміню­ва­ти гли­би­ну об­робітку від 3 до 9 см. Кон­ст­рукція ра­ми і причіпно­го при­ст­рою за­без­пе­чує про­сте пе­ре­ве­ден­ня бо­ро­ни із транс­порт­но­го по­ло­жен­ня в ро­бо­че і на­впа­ки за ко­рот­кий термін (3-5 хв). Із цим лег­ко, без сто­рон­ньої до­по­мо­ги, впо­рається опе­ра­тор тех­но­за­со­бу.
На Дні по­ля та­кож відбу­ла­ся пре­зен­тація но­вих ма­шин від ЛКМЗ (грунтообробні машини):
— ко­рот­кої дис­ко­вої бо­ро­ни «Ду­кат-3» (ши­ри­на за­хва­ту — 3 м);
— ро­тор­ної бо­ро­ни «Ди­нар-6,4» (ши­ри­на за­хва­ту — 6,4 м); гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­ча «Франк» (ши­ри­на за­хва­ту — 2,5 м).
У ро­боті Дня по­ля «Лозівські ма­ши­ни» брав участь Харківський національ­ний технічний універ­си­тет сільсько­го гос­по­дар­ст­ва ім. П. Ва­си­лен­ка (ХНТУСГ), йо­го ок­ремі інсти­ту­ти, в т. ч. На­вчаль­но-на­уко­вий інсти­тут ме­ха­но­троніки та си­с­тем ме­недж­мен­ту та йо­го провідні ви­кла­дачі ос­нов­них ка­федр, зо­к­ре­ма: оп­тимізації тех­но­логічних си­с­тем, трак­торів та ав­то­мобілів, сільгоспма­шин. Участь фахівців ХНТУСГ бу­ла обу­мов­ле­на не тільки ба­жан­ням оз­най­о­ми­тись із новітніми вітчиз­ня­ни­ми грун­то­об­роб­ни­ми с.-г. ма­ши­на­ми, а й мож­ливістю до­ве­с­ти ці дані до сту­дентів — май­бутніх спеціалістів сільсько­го гос­по­дар­ст­ва.
Під час де­мон­ст­рації по­ка­зу пред­став­ле­них грунтообробних ма­шин усі учас­ни­ки Дня по­ля з цікавістю спо­с­теріга­ли за їхньою ро­бо­тою. А фахівці інсти­ту­ту опе­ра­тив­но виз­на­ча­ли ос­новні по­каз­ни­ки якості та умо­ви ро­бо­ти пред­став­ле­них ма­шин. Ці дані зго­дом бу­ли пред­став­лені на спеціаль­но­му стенді, і з ни­ми мог­ли оз­най­о­ми­тись учас­ни­ки Дня по­ля.
Слід за­зна­чи­ти, що по­каз ро­бо­ти всіх пред­став­ле­них ма­шин відбу­вав­ся на стер­нь­о­во­му полі після зби­ран­ня ози­мої пше­ниці. Грунт відзна­чав­ся підви­ще­ною во­логістю — 28-31% (табл. 2), оскільки на­пе­ре­додні Дня по­ля прой­ш­ли дощі. Відповідно, на час про­ве­ден­ня ви­про­бу­ван­ня бу­ла не­знач­на твердість грун­ту — 0,85-2,45 МПа. 
під час де­мон­ст­раційних по­казів грун­то­об­роб­них ма­шин фахівці ХНТУСГ опе­ра­тив­но виз­на­ча­ли ос­новні по­каз­ни­ки якості їхньої ро­бо­ти (табл. 3). 
Як по­ка­зує аналіз да­них цієї таб­лиці, всі с.-г.грунтообробні ма­ши­ни за більшістю па­ра­метрів відповіда­ли за­яв­ле­ним ви­роб­ни­ка­ми по­каз­ни­кам (табл. 1) та аг­ро­ви­мо­гам. Але по­каз­ни­ки ро­бо­чої швид­кості та гре­бе­ни­с­тості по­верхні по­ля не у всіх грунтообробних ма­шин бу­ли відповідни­ми до за­яв­ле­них ха­рак­те­ри­с­тик. Це по­яс­нюється знач­но підви­ще­ною во­логістю грун­ту, че­рез що трак­то­рам бра­ку­ва­ло зчеп­лен­ня, а об­роб­ле­ний грунт не­до­стат­ньо роз­пу­шу­вав­ся. Відвіду­вачі навіть відзна­чи­ли, що за та­ких умов техніка, що пра­цює у їхніх гос­по­дар­ст­вах, уза­галі не здат­на пра­цю­ва­ти в полі. 

Висновки

Техніко-технологічні показники грунтообробних машин «Лозівські машини» засвідчили, що вітчизняні с.-г. машини не тільки не поступаються зарубіжним аналогам за якістю виконання відповідних технологічних операцій, а й у декілька разів виграють у ціні порівня но з ними. Завдяки енергоефективності та реалізації нових технічних рішень, втілених у конструкції представлених машин, на сьогодні агрегати в складі з лозівськими грунтообробними машинами не мають вітчизняних аналогів і впевнено конкурують із кращими зразками імпортної техніки. Представлений ряд грунтообробних машин відмінно адаптований як до вітчизняної, так і до імпортної тягової техніки. Про це свідчить демонстрація роботи грунтообробних агрегатів у поєднанні із тракторами марок МТЗ, ХТЗ, «Джон Дір» і «Кейс». Також виробники подба ли і про забезпечення невеликих господарств. Їхні машини придатні як для гос подарств із парком тракторів по тужністю 80-180 к.с., так і для великих агропідприємств, орієнтова них на обробку великих площ найпотужнішими тракторами.

С. Хар­чен­ко, М. Ци­га­нен­ко, О. Анікєєв, кан­ди­да­ти тех. на­ук, до­цен­ти, 
О. Ро­ма­на­шен­ко, до­цент, 
К. Си­ро­виць­кий, аси­с­тент, 
В. Ка­ча­нов, інже­нер ка­фе­д­ри ОТС, 
О. Гри­нен­ко, гол. кон­ст­рук­тор,
Ук­раїнське кон­ст­рук­торсь­ке бю­ро трансмісій і шасі (УКБТШ)

 

Інтерв'ю
Юрий Крутько
25 квітня керівнику районної організації ГО «Аграрна самооборона України» в Кропивницького районі Віталію Береговому серед білого дня в обласному центрі спалили автомобіль. Сталося це після того, як «Аграрна самооборона України» втрутилася... Подробнее
Про глобальне потепління говорять уже кілька десятиліть. Які конкретні практичні наслідки від нього вже відчуло сільське господарство України і на що ще очікувати розповідає найавторитетніший в

1
0