Спецможливості
Техніка та обладнання

Грунтообробні ма­ши­ни Лозівського ковальсько-механічного заводу

02.11.2016
14247
Грунтообробні ма­ши­ни Лозівського ковальсько-механічного заводу фото, ілюстрація
Українське грунтообробне обладнання виробництва Лозівського ковальсько-механічного заводу

Із давніх часів у то­го, хто пра­цює, бу­ло постійне ба­жан­ня ма­ти якісний та надійний інстру­мент. Як і в йо­го ви­роб­ників — ба­жан­ня вдо­с­ко­на­лю­ва­ти свій про­дукт для по­лег­шен­ня праці лю­ди­ни. У на­прямі постійно­го по­шу­ку і поліпшен­ня роз­ви­вається, зо­к­ре­ма, Лозівський ко­вальсь­ко-ме­ханічний за­вод (ЛКМЗ). 

 

Не­по­далік від смт Крас­но­павлівка на базі ПСП «Га­рант», що на Харківщині, у 2016 році відбу­ло­ся аг­рар­не свя­то — День по­ля «Лозівські ма­ши­ни». По­каз но­вих вітчиз­ня­них сільсько­го­с­по­дарсь­ких ма­шин ор­ганіза­то­ри за­хо­ду підго­ту­ва­ли са­ме як свя­то з усіма йо­го не­одмінни­ми ат­ри­бу­та­ми, зо­к­ре­ма із вру­чен­ням призів. У ролі го­ло­вно­го при­зу був інтен­сив­ний стер­нь­о­вий куль­ти­ва­тор «Шилінг-3».
На Дні по­ля бу­ло пред­став­ле­но ши­ро­кий спектр грун­то­об­роб­них сіль­го­с­пма­шин, технічна ха­рак­те­ри­с­ти­ка яких пред­став­ле­на в табл. 1. 

Дис­кові бо­ро­ни «Ду­кат» (машини для основного обробітку ґрунту) ма­ють ши­ри­ну за­хва­ту 5, 8, 12, 16 м, а її «ро­дич­ка» на си­с­тем­но­му носії «Та­лер» — із за­хва­том за­вшир­ш­ки 8 м. Дис­ко­вий лу­щиль­ник «Ду­кат» най­кра­ще при­дат­ний для об­роб­ки стер­нь­о­вих куль­тур. Він за­без­пе­чує інтен­сив­не пе­ремішу­ван­ня грун­ту і рос­лин­ної ма­си на гли­би­ну до 14 см.
Дис­кові бо­ро­ни грун­то­об­роб­ної сіль­го­с­пма­шини «Ду­кат» та інші ма­ши­ни об­лад­ну­ють фірмо­ви­ми надійни­ми підшип­ни­ко­ви­ми вуз­ла­ми. Harp Agro Unit — підшип­ни­ко­вий ву­зол із підви­ще­ним ек­сплу­а­таційним ре­сур­сом, що безвідмов­но пра­цю­ва­ти­ме про­тя­гом три­ва­ло­го терміну.
У бо­роні грун­то­об­роб­ної сіль­го­с­пма­шини «Ду­кат» за­сто­со­вується ре­сор­на 3D-стійка. Во­на за­без­пе­чує зни­жен­ня тя­го­во­го опо­ру і ви­т­ра­ти па­ли­ва не мен­ше ніж на 20%. А 3D-за­хист підшип­ни­ко­во­го вуз­ла за наїзду на будь-які пе­ре­шко­ди дає змо­гу уник­ну­ти по­лом­ки дисків, підшип­ників, стійок, по­шко­д­жен­ня ра­ми. Та­кож із йо­го до­по­мо­гою вдається до­три­му­ва­ти рівномірну гли­би­ну об­робітку, по­за­як ця кон­ст­рук­тив­на особ­ливість за­побігає виг­либ­лен­ню всьо­го аг­ре­га­ту під час наїзду од­ним дис­ком на пе­ре­шко­ду (машини для основного обробітку ґрунту).
Пру­жинні зу­би  ґрунтообробного агрегату пе­ред дис­ка­ми за­без­пе­чу­ють рівномірне роз­поділен­ня по­верх­нею по­ля ок­ре­мих скуп­чень по­жнив­них ре­ш­ток. Ця са­ма де­таль кон­ст­рукції, вста­нов­ле­на пе­ред кот­ком, при­зна­че­на для за­побіган­ня пря­мо­му вилітан­ню грун­ту з-під дру­го­го ря­ду дисків, що за­побігає йо­го за­би­ван­ню під час ро­бо­ти на ви­со­ких швид­ко­с­тях. Крім то­го, пру­жинні зу­би роз­би­ва­ють ве­ликі фракції грун­ту на дрібніші.

Інтен­сивні стер­нь­ові куль­ти­ва­то­ри «Шилінг» (машини для основного обробітку ґрунту) ви­ко­ри­с­то­ву­ють­ся у мі­ні­мальній си­с­темі зем­ле­роб­ст­ва. Та­кож їх ши­ро­ко за­сто­со­ву­ють і в тра­диційних си­с­те­мах об­робітку, зо­к­ре­ма під час до­гля­ду за па­ра­ми і пе­ред­посівно­го об­робітку грун­ту.
Фахівці ка­фе­д­ри оп­тимізації тех­но­логічних си­с­тем (ОТС) про­ве­ли досліджен­ня та ви­про­бу­ван­ня куль­ти­ва­то­ра «Шилінг» (КЛД-3,0). Пе­ревіря­ли йо­го мож­ли­вості на різних фо­нах (стер­ня зер­но­вих, стер­ня ку­ку­руд­зи та на непідго­тов­ле­них для об­робітку по­лях), а та­кож у умо­вах ро­бо­ти з грун­та­ми різної твер­дості — від 1,4 до 7,0 МПа та різно­го скла­ду — від гли­ни­с­тих до піща­них(грун­то­об­роб­ні сіль­го­с­пма­шини). 

Гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач «Франк» — один із най­е­фек­тивніших за­собів для поліпшен­ня повітря­но­го ре­жи­му грун­ту. Він зда­тен ство­ри­ти якісну муль­чу з по­жнив­них ре­ш­ток. Він при­зна­че­ний для руй­ну­ван­ня ущільнен­ня шарів, що ут­во­рюється після ви­ко­ри­с­тан­ня зна­рядь го­ри­зон­таль­но­го об­робітку (та­ких як плу­ги, дис­кові і ла­пові зна­ряд­дя). «Франк-2,5» — гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач для суцільно­го гли­бо­ко­го об­робітку, який кон­цеп­ту­аль­но близь­кий до най­по­ши­ренішо­го євро­пейсь­ко­го гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­ча (грун­то­об­роб­ної сіль­го­с­пма­шини).
Гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач «Франк» у своїй кон­ст­рукції має швид­козмінні пе­редні на­ко­неч­ни­ки і на­клад­ки, що за­хи­ща­ють стійку від спра­цю­ван­ня. А ге­о­ме­т­рич­на конфігу­рація ро­бо­чо­го ор­га­ну сприяє глиб­шо­му вхо­д­жен­ню в щільний грунт. Зба­лан­со­ва­на ус­та­нов­ка здвоєно­го кот­ка за­без­пе­чує постійний кон­такт обох котків  ґрунтообробного агрегату із грун­том. Здвоєний шпо­ро­вий са­мо­очис­ний ко­ток із ба­лан­сир­ною підвіскою за­вер­шує об­робіток по­верхні грун­ту. Під час обер­тан­ня кот­ка шпо­ри за­ну­рю­ють рос­линні решт­ки в нижні ша­ри грун­ту і пе­ремішу­ють їх із зем­лею у по­верх­не­во­му шарі зав­тов­шки15-20 см.

«Гуль­ден» ( ґрунтообробні агрегати) — дворівне­вий роз­пу­шу­вач для об­робітку грун­ту за без­по­ли­це­вої тех­но­логії, осінньої чи вес­ня­ної оран­ки, гли­бо­ко­го роз­пу­шен­ня грун­ту на схи­лах і па­ро­вих по­лях, післяз­би­раль­но­го роз­пу­шу­ван­ня і пе­ред­посівно­го об­робітку стер­нь­о­вих і муль­чо­ва­них аг­ро­фонів. Тех­но­логічне поєднан­ня декількох опе­рацій істот­но за­оща­д­жує ре­сур­си.
Пе­ре­ва­ги гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­ча «Гуль­ден»
Ре­гу­лю­ван­ня гли­би­ни об­робітку грун­ту, що ви­ко­ну­ють два ря­ди лап: пе­ред­нь­о­го — до 45 см і зад­нь­о­го — до 25 см — не­за­леж­но один від од­но­го. Здійснюється з до­по­мо­гою пальців на па­ра­ле­ло­г­рамі кріплен­ня кот­ка для пе­редніх стійок і на па­ра­ле­ло­г­рамі кріплен­ня зад­нь­о­го ря­ду стійок.
Для до­дат­ко­во­го кри­шен­ня верх­нь­о­го ша­ру грун­ту та вирівню­ван­ня по­верхні по­ля, а та­кож рівномірно­го роз­поділен­ня рос­лин­них ре­ш­ток зна­ряд­дя ком­плек­тується здвоєни­ми шпо­ро­ви­ми кот­ка­ми.

Куль­ти­ва­тор пе­ред­посівної об­роб­ки «Чер­во­нець» (ґрунтообробний агрегат) із ши­ри­ною за­хва­ту 8 м за­без­пе­чує іде­аль­ний пе­ред­посівний об­робіток дво­ма ря­да­ми стрілча­с­тих лап із ши­ри­ною за­хва­ту від 35 до 150 мм на S-подібних стійках. Якісне вирівню­ван­ня по­верхні грун­ту ви­ко­нує здвоєний ко­ток різно­го 
діаме­т­ра.

Посівний ком­плекс «Злот­ник» (ґрунтообробний агрегат) мо­же сіяти як за мінімаль­ною, так і за ну­ль­о­вою тех­но­логіями за­вдя­ки висівно­му бло­ку з по­си­ле­ни­ми дво­ди­с­ко­ви­ми сош­ни­ка­ми. Ос­на­щен­ня хви­ля­с­ти­ми дис­ка­ми, вста­нов­ле­ни­ми пе­ред кож­ним сош­ни­ком, дає змо­гу із більшою кількістю по­жнив­них ре­ш­ток за тех­но­логією ноу-тілл. Висівний апа­рат 
з без­ступінча­с­тим ре­гу­лю­ван­ням нор­ми висіву за­без­пе­чує швид­ке і точ­не на­ла­ш­ту­ван­ня потрібної нор­ми висіву (від 2,3 до 300 кг/га) та вне­сен­ня до­б­рив.

При­став­ка для пря­мо­го висіву «Кро­на» (ґрунтообробний агрегат) із ши­ри­ною за­хва­ту 3,6 м в аг­ре­гаті з тра­диційни­ми зер­но­ви­ми сівал­ка­ми ти­пу СЗ дає змо­гу ви­ко­ну­ва­ти сівбу як за тра­диційною тех­но­логією, так і за ноу-тілл. Ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми при­став­ки є хви­лясті дис­ки, що за­без­пе­чу­ють розрізан­ня по­жнив­них ре­ш­ток із роз­су­ван­ням їх навсібіч для мож­ли­вості ро­бо­ти дис­ко­во­го сош­ни­ка сіва­лок із фор­му­ван­ням V-подібної ка­нав­ки за­вшир­ш­ки до 4 см.

Зу­бо­ва бо­ро­на «Ліра» і си­с­те­ма для вне­сен­ня в грунт рідких міне­раль­них до­б­рив та за­собів за­хи­с­ту рос­лин ут­во­рю­ють ком­плекс «Ре­ал» (комбіновані ґрунтообробні агрегати). Ро­бочі секції скла­да­ють­ся з п'яти рядів пру­жин­них зубів, роз­та­шо­ва­них зі зміщен­ням один що­до од­но­го з кро­ком 38 мм. Це за­без­пе­чує якісний об­робіток без до­пу­с­кан­ня про­пусків. Кут на­хи­лу зубів ре­гу­люється од­но­час­но на всій секції в ме­жах від 15 до 90° з інтер­ва­лом 15°, що дає змо­гу зміню­ва­ти гли­би­ну об­робітку від 3 до 9 см. Кон­ст­рукція ра­ми і причіпно­го при­ст­рою за­без­пе­чує про­сте пе­ре­ве­ден­ня бо­ро­ни із транс­порт­но­го по­ло­жен­ня в ро­бо­че і на­впа­ки за ко­рот­кий термін (3-5 хв). Із цим лег­ко, без сто­рон­ньої до­по­мо­ги, впо­рається опе­ра­тор тех­но­за­со­бу.
На Дні по­ля та­кож відбу­ла­ся пре­зен­тація но­вих ма­шин від ЛКМЗ (грунтообробні машини):
— ко­рот­кої дис­ко­вої бо­ро­ни «Ду­кат-3» (ши­ри­на за­хва­ту — 3 м);
— ро­тор­ної бо­ро­ни «Ди­нар-6,4» (ши­ри­на за­хва­ту — 6,4 м); гли­бо­ко­роз­пу­шу­ва­ча «Франк» (ши­ри­на за­хва­ту — 2,5 м).
У ро­боті Дня по­ля «Лозівські ма­ши­ни» брав участь Харківський національ­ний технічний універ­си­тет сільсько­го гос­по­дар­ст­ва ім. П. Ва­си­лен­ка (ХНТУСГ), йо­го ок­ремі інсти­ту­ти, в т. ч. На­вчаль­но-на­уко­вий інсти­тут ме­ха­но­троніки та си­с­тем ме­недж­мен­ту та йо­го провідні ви­кла­дачі ос­нов­них ка­федр, зо­к­ре­ма: оп­тимізації тех­но­логічних си­с­тем, трак­торів та ав­то­мобілів, сільгоспма­шин. Участь фахівців ХНТУСГ бу­ла обу­мов­ле­на не тільки ба­жан­ням оз­най­о­ми­тись із новітніми вітчиз­ня­ни­ми грун­то­об­роб­ни­ми с.-г. ма­ши­на­ми, а й мож­ливістю до­ве­с­ти ці дані до сту­дентів — май­бутніх спеціалістів сільсько­го гос­по­дар­ст­ва.
Під час де­мон­ст­рації по­ка­зу пред­став­ле­них грунтообробних ма­шин усі учас­ни­ки Дня по­ля з цікавістю спо­с­теріга­ли за їхньою ро­бо­тою. А фахівці інсти­ту­ту опе­ра­тив­но виз­на­ча­ли ос­новні по­каз­ни­ки якості та умо­ви ро­бо­ти пред­став­ле­них ма­шин. Ці дані зго­дом бу­ли пред­став­лені на спеціаль­но­му стенді, і з ни­ми мог­ли оз­най­о­ми­тись учас­ни­ки Дня по­ля.
Слід за­зна­чи­ти, що по­каз ро­бо­ти всіх пред­став­ле­них ма­шин відбу­вав­ся на стер­нь­о­во­му полі після зби­ран­ня ози­мої пше­ниці. Грунт відзна­чав­ся підви­ще­ною во­логістю — 28-31% (табл. 2), оскільки на­пе­ре­додні Дня по­ля прой­ш­ли дощі. Відповідно, на час про­ве­ден­ня ви­про­бу­ван­ня бу­ла не­знач­на твердість грун­ту — 0,85-2,45 МПа. 
під час де­мон­ст­раційних по­казів грун­то­об­роб­них ма­шин фахівці ХНТУСГ опе­ра­тив­но виз­на­ча­ли ос­новні по­каз­ни­ки якості їхньої ро­бо­ти (табл. 3). 
Як по­ка­зує аналіз да­них цієї таб­лиці, всі с.-г.грунтообробні ма­ши­ни за більшістю па­ра­метрів відповіда­ли за­яв­ле­ним ви­роб­ни­ка­ми по­каз­ни­кам (табл. 1) та аг­ро­ви­мо­гам. Але по­каз­ни­ки ро­бо­чої швид­кості та гре­бе­ни­с­тості по­верхні по­ля не у всіх грунтообробних ма­шин бу­ли відповідни­ми до за­яв­ле­них ха­рак­те­ри­с­тик. Це по­яс­нюється знач­но підви­ще­ною во­логістю грун­ту, че­рез що трак­то­рам бра­ку­ва­ло зчеп­лен­ня, а об­роб­ле­ний грунт не­до­стат­ньо роз­пу­шу­вав­ся. Відвіду­вачі навіть відзна­чи­ли, що за та­ких умов техніка, що пра­цює у їхніх гос­по­дар­ст­вах, уза­галі не здат­на пра­цю­ва­ти в полі. 

Висновки

Техніко-технологічні показники грунтообробних машин «Лозівські машини» засвідчили, що вітчизняні с.-г. машини не тільки не поступаються зарубіжним аналогам за якістю виконання відповідних технологічних операцій, а й у декілька разів виграють у ціні порівня но з ними. Завдяки енергоефективності та реалізації нових технічних рішень, втілених у конструкції представлених машин, на сьогодні агрегати в складі з лозівськими грунтообробними машинами не мають вітчизняних аналогів і впевнено конкурують із кращими зразками імпортної техніки. Представлений ряд грунтообробних машин відмінно адаптований як до вітчизняної, так і до імпортної тягової техніки. Про це свідчить демонстрація роботи грунтообробних агрегатів у поєднанні із тракторами марок МТЗ, ХТЗ, «Джон Дір» і «Кейс». Також виробники подба ли і про забезпечення невеликих господарств. Їхні машини придатні як для гос подарств із парком тракторів по тужністю 80-180 к.с., так і для великих агропідприємств, орієнтова них на обробку великих площ найпотужнішими тракторами.

С. Хар­чен­ко, М. Ци­га­нен­ко, О. Анікєєв, кан­ди­да­ти тех. на­ук, до­цен­ти, 
О. Ро­ма­на­шен­ко, до­цент, 
К. Си­ро­виць­кий, аси­с­тент, 
В. Ка­ча­нов, інже­нер ка­фе­д­ри ОТС, 
О. Гри­нен­ко, гол. кон­ст­рук­тор,
Ук­раїнське кон­ст­рук­торсь­ке бю­ро трансмісій і шасі (УКБТШ)

 

Інтерв'ю
Ма­рек Руж­няк— влас­ник гру­пи ком­паній Agro-Land Group
Аг­рар­на Поль­ща та­кож міцно «при­кипіла» до Ук­раїни, ад­же польські тех­но­логії, техніка, посівний та насіннєвий ма­теріал уже дав­но от­ри­ма­ли схва­лен­ня ук­раїнських сільгоспви­роб­ників і
Восени 2018-го гіпермаркет «Ашан Україна» запускає проект «Фермерські товари» - на полицях магазинів будуть продаватися продукти, поставлені безпосередньо українськими фермерами. Про те, як

1
0