Спецможливості
Статті

Годівля те­лят у перші дні жит­тя

03.07.2014
9893
Годівля те­лят  у перші дні жит­тя  фото, ілюстрація

Є різні способи годівлі телят: випоювання молоком обмежено і вволю, використання замінників молока, годівля сквашеним молоком. Але незалежно від того, який із способів використовують на підприємстві, найголовніше  — забезпечити телят необхідними поживними речовинами і гарантувати їм найкращий старт.

Є різні способи годівлі телят: випоювання молоком обмежено і вволю, використання замінників молока, годівля сквашеним молоком. Але незалежно від того, який із способів використовують на підприємстві, найголовніше  — забезпечити телят необхідними поживними речовинами і гарантувати їм найкращий старт.

О. Бабенко,
координатор проекту soft-agro.com

Із по­чат­ку жит­тя для рос­ту і роз­вит­ку те­ля­там ук­рай потрібний ви­со­ко­якісний білок. То­му ос­нов­ним кор­мом для них у перші три-чо­ти­ри тижні жит­тя є нез­би­ра­не мо­ло­ко (у свіжо­му або сква­ше­но­му ви­гляді) або ви­со­ко­якісний за­мінник нез­би­ра­но­го мо­ло­ка (ЗНМ). Ли­ше че­рез два-три тижні те­ля повільно на­вчається пе­ре­трав­лю­ва­ти вуг­ле­во­ди — по­чи­нається ви­роб­ництво ен­зимів.
Кількість мо­ло­ка або ЗНМ, що зго­до­ву­ють те­ля­там, за­ле­жить від ви­ду кор­му, а та­кож від то­го, на який се­ред­нь­о­до­бо­вий приріст орієнтується під­при­єм­ство. Важ­ли­во ро­зуміти, що зви­чай­ний замінник мо­ло­ка із кон­цен­т­рацією 120 г/л не замінює 1 л нез­би­ра­но­го мо­ло­ка. То­му для рівноз­нач­ної заміни слід збільши­ти кон­цен­т­рацію ЗНМ до 150–160 г/л за­леж­но від йо­го скла­ду.
Та­кож вар­то вра­хо­ву­ва­ти, що тра­диційна схе­ма годівлі за­без­пе­чує при­ро­с­ти те­лят на рівні 500–600 г на до­бу. Вод­но­час чис­ленні досліджен­ня свід­чать, що для нор­маль­но­го рос­ту і роз­вит­ку се­ред­нь­о­до­бові при­ро­с­ти те­лят у перші два місяці ма­ють ста­но­ви­ти близь­ко 800–1000 г. Щоб от­ри­ма­ти 800  г при­ростів на до­бу, те­ляті потрібно зго­до­ву­ва­ти 8 л мо­ло­ка або 8 л ЗНМ із кон­цен­т­рацією 150–160 г/л на до­бу.
Оп­ти­маль­не за­без­пе­чен­ня мо­ло­зи­вом
Пер­ше мо­ло­зи­во те­ля має от­ри­ма­ти яко­мо­га швид­ше після на­ро­д­жен­ня (ба­жа­но не пізніше ніж че­рез 3 год) із пляш­ки або відра, у про­блем­них ви­пад­ках — че­рез зонд. Дру­гу до­зу мо­ло­зи­ва тва­ри­на от­ри­мує че­рез 6–9 год після на­ро­д­жен­ня.
Вва­жається: що більше мо­ло­ка вип’є те­ля, то ви­щий рівень іму­ног­ло­булінів от­ри­має. Для те­ля­ти ма­сою 40 кг пер­ша до­за мо­ло­зи­ва має ста­но­ви­ти 3–4 л.
Зго­до­ву­ва­ти мож­на ли­ше ви­со­ко­якісне мо­ло­зи­во. Це мож­ли­во ли­ше в то­му разі, як­що на підприємстві ве­дуть йо­го пе­­ревірку і ство­ре­но банк за­мо­ро­же­но­го якісно­го мо­ло­зи­ва.

Об­ме­же­на годівля мо­ло­ком
або ЗНМ
Кож­не підприємство оби­рає схе­му го­­дівлі за­леж­но від ме­ти ви­ро­щу­ван­ня тва­рин. Од­ну із тра­диційних схем, що роз­ра­хо­ва­на на при­ро­с­ти близь­ко 500–600 г на до­бу, пред­став­ле­но ниж­че (табл. 1).
У пер­ший тиж­день жит­тя те­ля­та от­­ри­­­­му­ють мо­ло­зи­во і пе­рехідне мо­ло­ко. По­сту­по­во до кінця пер­шо­го тиж­ня влітку їх пе­ре­во­дять на 6 л нез­би­ра­но­го мо­ло­ка в ЗНМ (із кон­цен­т­рацією 160 г/л) на го­ло­ву на до­бу й до­три­му­ють­ся цієї нор­ми про­тя­гом п’яти тижнів. Із дру­го­го тиж­ня по­чи­на­ють підго­до­ву­ва­ти ви­со­ко­якісним комбікор­мом для те­лят. Із шо­с­то­го-вось­мо­го тижнів, ко­ли те­ля­та спо­жи­ва­ють близь­ко 1 кг комбікор­му на го­ло­ву на до­бу, по­чи­на­ють по­сту­по­во зни­жу­ва­ти кількість мо­ло­ка. Взим­ку те­ля­там йо­го ви­по­ю­ють 8 л/до­бу і відлу­ча­ють від мо­ло­ка ли­ше із 12-го тиж­ня.
Ско­ро­ти­ти час ви­по­ю­ван­ня те­лят мо­ло­ком мож­на у разі ви­ко­ри­с­тан­ня в якості комбікор­му спеціаль­них про­мис­ло­вих пре­стар­терів, які містять по­живні ре­чо­ви­ни у лег­ко­до­с­тупній формі: мо­­лоч­ний білок, зер­нові у ви­гляді плас­тів­ців то­що. Як­що ж та­ко­го комбікор­му в го­­с­­по­дарстві не­має — не вар­то ра­но від­лу­­­ча­ти тва­рин від мо­ло­ка.

Годівля мо­ло­ком
або ЗНМ вво­лю
Є ще один спосіб годівлі те­лят, який на­бу­ває все більшої по­пу­ляр­ності, — годівля до­схо­чу.
Він по­ля­гає у то­му, що пер­шу до­зу мо­ло­зи­ва те­ля от­ри­мує у сві­жо­му ви­гляді, а всі на­ступні — вво­лю у ви­­гляді підкис­ле­но­го на­пою. Підкис­лен­ня у та­ко­му разі ду­же важ­ли­ве, оскільки на­­пій має за­ли­ша­ти­ся у відрі між годівля­ми, щоб те­ля у будь-який час мо­г­ло підійти і на­пи­ти­ся. Са­ме сква­ше­ний напій не псується і не по­тре­бує нагріван­ня, водночас як свіже мо­ло­ко швид­ко стає не­при­дат­ним (особ­ли­во в умо­вах спе­ки) і йо­го слід ви­па­ю­ва­ти ли­ше теп­лим.
У се­ред­нь­о­му за пер­ший тиж­день жит­тя за годівлі вво­лю те­лич­ки спо­жи­ва­ють близь­ко 8,8 л/до­бу. За дру­гий тиж­день ця кількість збільшується до 10,9 л. За перші три тижні тва­ри­ни мо­­жуть спо­жи­ва­ти до 12 л мо­ло­ка/до­бу, а з чет­вер­то­го — во­ни вже ак­­тив­но спо­жи­ва­ють комбікорм, і спо­жи­ван­ня мо­­ло­ка по­­сту­по­во зни­жується (табл. 2).
Зви­чай­но, ви­т­ра­ти мо­­ло­ка на весь період за годівлі те­лят вво­лю на 200 л більші, ніж за тра­диційної си­с­те­ми об­ме­же­ної годівлі, але ці за­тра­ти із лиш­ком оку­по­ву­ють­ся за­вдя­ки збільшен­ню про­дук­тив­ності май­бут­ньої ко­ро­ви і зни­жен­ню ви­т­рат на ве­те­ри­нарію.

Сква­шу­ван­ня мо­ло­ка
Ос­новні пе­ре­ва­ги цьо­го ме­то­ду — поліпшен­ня здо­ров’я те­лят шля­хом стабілізації мікро­ф­ло­ри ки­шеч­ни­ка і змен­шен­ня за­трат праці на ви­по­ю­ван­ня, оскільки сква­ше­не мо­ло­ко не по­­трібно нагріва­ти. По­за­як за підкис­лен­ня мо­лоч­ний білок по­пе­ред­ньо згор­­­тається, це по­­­лег­шує про­цес пе­ре­трав­лю­ван­ня мо­­ло­ка у си­чузі те­ля­ти. За­вдя­ки зни­жен­ню по­каз­ни­ка рН уповільнюється роз­мно­жен­ня колі-бак­терій у ки­шеч­ни­ку.
Цей спосіб суттєво зни­жує ри­зик ви­ник­нен­ня про­носів у те­лят.
Є два спо­со­би ви­го­тов­лен­ня сква­ше­но­го мо­ло­ка: із ви­ко­ри­с­тан­ням кис­ло­ти або суміші кис­лот (оц­то­вої, му­ра­ши­ної, фу­ма­ро­вої, ли­мон­ної) та йо­гур­ту — обид­ва ефек­тивні, як­що все ро­би­ти пра­виль­но.
Ви­по­ю­ван­ня кис­ло­го мо­ло­ка
Пе­ред ви­по­ю­ван­ням сква­ше­но­го мо­ло­ка йо­го потрібно ре­тель­но пе­­реміша­ти. Нагріва­ти напій не потрібно (міні­маль­но до­пу­с­ти­ма тем­пе­ра­ту­ра ви­по­ю­ван­ня — 10°С). Зго­до­ву­ють йо­го обов’­яз­ко­во че­рез со­ску: як­що цьо­го не ро­би­ти, мо­ло­ко за­ли­шається у те­ля­ти на шкі­рі до­вко­ла ро­та, що мо­же спри­чи­ни­ти шкірні за­хво­рю­ван­ня. Оскільки кри­тич­ний рівень за­хво­рю­вань, що вик­ли­ка­ють діарею, при­па­дає на чет­вер­тий-вось­мий дні жит­тя, сква­ше­не мо­ло­ко ви­по­ю­ють уп­ро­довж мінімум двох тижнів. Че­рез два тижні по­то­му те­лят мож­на пе­ре­ве­с­ти на зви­чай­не теп­ле ви­по­ю­ван­ня або про­дов­жи­ти ви­ко­ри­с­тан­ня сква­ше­но­го мо­ло­ка про­тя­гом усь­о­го періоду годівлі мо­ло­ком.

Спеціальні до­бав­ки до нез­би­ра­но­го мо­ло­ка
Хо­ча ви­по­ю­ван­ня те­лят мо­ло­ком і вва­жа­ють при­род­ним ме­то­дом їхньої годівлі, але склад мо­ло­ка у про­цесі змін ге­не­ти­ки корів теж ду­же силь­но змінив­ся. Те­ля­там не ви­с­та­чає вітамінів, ма­к­ро- і мікро­е­ле­ментів із мо­ло­ка, і це зни­жує імунітет тва­рин.
Щоб поз­бу­ти­ся цьо­го не­доліку, ком­панії, що ви­го­тов­ля­ють корм, роз­ро­би­ли спеціальні кор­мові до­бав­ки до нез­би­ра­но­го мо­ло­ка. За­зви­чай такі пре­па­ра­ти містять не­обхідні те­ля­там мікро­е­ле­мен­ти, такі як залізо, мідь, цинк і мар­га­нець. До їхньо­го скла­ду та­кож мо­жуть вхо­ди­ти ор­ганічні кис­ло­ти і мо­лоч­но­кислі бак­терії.
Кор­мові до­бав­ки до нез­би­ра­но­го мо­ло­ка ре­алізу­ють у ви­гляді по­рош­ку, до­зу­ван­ня яко­го ста­но­вить 10–30 г/л. Такі пре­па­ра­ти вирішу­ють про­бле­му де­­фіци­ту вітамінів і мікро­е­ле­ментів, діють як лег­кий підкис­лю­вач, спри­я­ють ут­во­рен­ню стабільної мікро­ф­ло­ри, до­по­ма­га­ють пе­ре­трав­лен­ню мо­ло­ка у си­чузі те­ля­ти і підси­лю­ють імунітет тва­рин.

Якість ЗНМ
Для замінників мо­ло­ка діє та­ке пра­ви­ло: що більше мо­лоч­но­го про­теїну мі­с­тить­ся у про­дукті, то з більш ран­нь­о­го ві­­ку йо­го мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти. Для те­лят віком два-чо­ти­ри тижні потрібен замінник, який скла­дається із мо­лоч­них про­дуктів. «Ну­ль­о­вий» ЗНМ для та­ких тва­рин не вар­то ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти, оскільки ор­ганізм ма­лень­ких те­лят ще не зда­тен пе­ре­трав­лю­ва­ти рос­лин­ний білок. Важ­ливі по­каз­ни­ки якості для замінників мо­ло­ка — вміст аміно­кис­лот, лак­то­зи, си­рої зо­ли, а та­кож си­рої клітко­ви­ни (табл­. 3).
Ку­пу­ю­чи ЗНМ, важ­ли­во уваж­но вив­ча­ти йо­го склад, оскільки мо­лоч­ний про­теїн теж мо­же бу­ти аб­со­лют­но різної якості (табл­. 4).
Зви­чай­но, ЗНМ із ви­со­кою ча­ст­кою мо­лоч­но­го про­теїну до­рогі. До то­го ж у су­хо­му мо­лоці містить­ся не більше ніж 35% си­ро­го про­теїну, тоді як вміст про­теїну у знач­но де­шев­шо­му соєво­му про­теїно­во­му кон­цен­т­раті ста­но­вить 65%, а у гідролізаті пше­нич­них про­теїнів — навіть 80%.
Про­теїни рос­лин­но­го по­хо­д­жен­ня, по­при порівня­но низь­ку ча­ст­ку в складі ЗНМ (10–12%) мо­жуть ста­но­ви­ти тре­ти­ну за­галь­но­го про­теїну. Це по­зна­чає­ться на ціні про­дук­ту. Але за­сто­со­ву­ва­ти такі ЗНМ доцільно із стар­шо­го віку те­лят.      

Інтерв'ю
    Із кожним роком земельне питання стає все гострішим. Часто-густо законодавчі акти ініціюють і реалізують люди дуже далекі від землі і сільського господарства. Тож 2004 року задля захисту прав власників паїв і подолання корупції та... Подробнее
Максим Мартинюк  Держгеокадастр
За посадою Максимові Мартинюку належить опікуватися усіма землями держави. Тому перше запитання до голови Держгеокадастру цілком зрозуміле...  

1
0