Спецможливості
Агрохімія

Фар­би для насіння: прим­хи ча­су чи ви­роб­ни­ча не­обхідність?

20.03.2017
6409
Фар­би для насіння:  прим­хи ча­су чи ви­роб­ни­ча не­обхідність? фото, ілюстрація

Донедавна насіння кукурудзи та соняшнику українського виробництва, яке потрапляло на ринок, було двох видів: оброблене протруйником або ні. Водночас щасливі покупці насіння європейського виробництва отримували продукт, що вирізнявся своїм зовнішнім виглядом, якого йому надавала фарба. Таке насіння мало вигляд дорогого продукту, а його колір визначав відповідність бренду відомої компанії-виробника.

 

Ди­зайн насіння відіграє важ­ли­ву роль у підго­товці йо­го до про­да­жу, і важ­ко уя­ви­ти, щоб пер­шо­клас­не насіння про­да­ва­ло­ся без на­не­сен­ня фар­­би. Кож­на насіннєва ком­панія відріз­­няється своїм ко­ль­о­ром, щоб бу­ти не­по­втор­ною та унікаль­ною. До то­го ж цей захід де­я­кою мірою за­хи­щає від під­ро­бок. Хо­ча для «ділків» на рин­ку, що гроші підроб­ля­ти, що насіння — різ­ниці не­має. Фаль­сифікат не тільки псує ре­пу­тацію відо­мих брендів, але й при­зво­дить до демпінгу цін, ад­же підроб­ка про­дається знач­но де­шев­ше.

На пер­ший по­гляд, ви­ко­ри­с­тан­ня фарб для за­побіган­ня підроб­кам пов­ністю ви­чер­па­ло се­бе, але існу­ють інно­вації, які да­ють но­вий по­дих для їхньо­го за­сто­су­ван­ня. На­при­клад, на ринку є фар­­­би для насіння, які містять спе­ціа­льні флу­о­рес­центні до­бав­ки. За на­не­сен­ня та­кої фар­би по­верх­ня насіни­ни по­чи­нає сві­ти­­ти­ся в спеціаль­них про­ме­нях ліхта­ри­ка, які не­ви­димі для людсь­ко­го ока. Це де­що схо­же на пе­ревірку гро­шей, та на сьо­годні якісне насіння — дійсно справ­жні гроші, які за­без­пе­чу­ють ви­со­кий при­бу­ток. Ця тех­но­логія вже прой­ш­ла те­с­ту­ван­ня і вик­ли­ка­ла зацікав­лен­ня декількох відо­мих насіннєвих ком­паній. От­же, не­вдовзі у злодіїв бу­дуть об­ме­же­ні мож­ли­вості ро­би­ти свої темні спра­ви.

Вар­то зга­да­ти про те, що обу­мо­ви­ло ши­ро­ке ви­ко­ри­с­тан­ня фарб у підго­товці насіння до сівби. У світі існу­ють еко­ло­гіч­ні нор­ми на кількість пи­лу в насінні. На­при­клад, в Європі на 100 тис. насінин ку­ку­ру­д­зи до­пу­с­кається 0,75 г пи­лу, на 75 тис. насінин со­няш­ни­ку — 0,40, на 100 тис. насінин цу­к­ро­вих бу­ряків — 0,25, на 700 тис. насінин ріпа­ку — 0,50 г. Нор­ми ду­же жорсткі, і до­три­ма­тись їх без спеціаль­них за­ходів про­сто не­мож­ли­во. По­тре­ба в еко­логічних ви­мо­гах грун­тується на не­обхідності збе­ре­жен­ня чи­с­то­ти на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща і здо­ров’я лю­ди­ни, ад­же з насінням кон­так­тує ве­ли­ка кількість лю­дей та інших жи­вих ор­ганізмів на­шо­го довкілля, зо­к­ре­ма бджо­ли. В євро­пейсь­ких країнах по­яві стан­дартів на об­ме­жен­ня рівня пи­лу в насінні пе­ре­ду­вав роз­гляд пи­тан­ня за­ги­белі ко­рис­них ко­мах, особ­ли­во бджіл, від по­трап­лян­ня пи­лу з насіння, що бу­ло зафіксо­ва­но під час їхньо­го льо­ту.

Вра­хо­ву­ю­чи, що на тон­ну насіння со­няш­ни­ку, ку­ку­руд­зи або ріпа­ку ви­ко­ри­с­то­вується ве­ли­ка кількість за­собів за­хи­с­ту рос­лин для про­тру­ю­ван­ня, до­три­ма­тись рівня пи­лу згідно з євро­пейсь­ки­ми нор­ма­ми ду­же склад­но. Для цьо­го не­обхідні спеціальні тех­но­логії, які по­винні ви­ко­ри­с­то­ву­ва­тись у су­час­но­му ви­роб­ництві насіння. Те­с­ту­ван­ня не­за­леж­них дже­рел по­ка­зує, що на­­справ­ді не всі фар­би од­на­ко­вою мірою за­без­пе­чу­ють рівень пи­лу за стан­дар­та­ми Євро­со­ю­зу, і це сто­сується не тільки вітчиз­ня­них про­дуктів, а і фарб євро­пей­­­­сь­ко­го ви­роб­ництва.

В Європі такі фар­би ще на­зи­ва­ють по­крит­тям (одя­гом) для насіння. В Ук­раїні частіше ви­ко­ри­с­то­ву­ють термін «інкру­с­тація». Але суть від цьо­го не змінюється — насіння по­тре­бує за­хи­с­ту. Можна сказати, що для насіння, як і для лю­дей, доречне прислів’я: «Встре­­­­ча­ют по одёж­ке, а про­во­жа­ют по уму». Зовні шар фар­би мо­же ви­гля­да­ти над­зви­чай­но при­ваб­ли­во, але це не га­ран­тує, що він зда­тен відповіда­ти всім ви­мо­гам, які існу­ють для фарб на насіння.
А во­ни такі:

  1.  За­без­пе­чу­ва­ти низь­кий рівень пи­лу, в т. ч. після складсь­ко­го зберіган­ня насіння.
  2. Спри­я­ти зро­с­тан­ню по­льо­вої схо­жості насіння і ні в яко­му разі не спри­чи­ня­ти її зни­жен­ня.
  3. За­без­пе­чу­ва­ти ви­со­ку плинність насіння у сівалці.
  4. Надійно за­хи­ща­ти насіння від впли­ву зовнішніх фак­торів та хво­роб під час  по­трап­лян­ня йо­го в грунт.
  5. За­побіга­ти зми­ван­ню опа­да­ми ком­по­нентів про­труй­ни­ка з насіння в грунт.
  6. В якості мар­ке­ра по­кра­щу­ва­ти кон­троль за якістю сівби.
  7. Поліпшу­ва­ти вирівняність та зовнішню при­ваб­ливість насіння.
  8. За­без­пе­чу­ва­ти брен­ду­ван­ня для кра­щої пізна­ва­ності то­го чи іншо­го ви­роб­ни­ка насіння.

Окрім цьо­го, є су­то тех­но­логічні ви­мо­ги для ви­ко­ри­с­тан­ня фарб у про­цесі про­тру­ю­ван­ня, такі як: швид­ке ви­си­хан­ня та мінімаль­ний вплив на во­ло­гість насіння, за­без­пе­чен­ня го­мо­ген­ності ба­ко­вої суміші та її рівномірно­го роз­поділу на насінині, стабільна ро­­бо­та за низь­ких тем­пе­ра­тур у приміщенні за­во­ду, надійне при­ля­ган­ня до по­верхні насіни­ни за ви­ко­ри­с­тан­ня різних за­со­бів за­хи­с­ту рос­лин.

На ук­раїнсько­му рин­ку на­явні ви­со­ко­тех­но­логічні євро­пейські барвники на основі сучасних полімерів, а та­кож про­дук­ти інших ви­роб­ників, у т. ч. віт­чиз­ня­них, які є де­шев­ши­ми. Ство­рен­ня та по­даль­ше ви­роб­ництво якісно­го ви­­со­ко­тех­но­логічно­го про­дук­ту — над­зви­чай­но склад­ний про­цес, що по­тре­бує гли­бо­ких знань, коштів та ла­бо­ра­тор­ної ба­зи. Тож вик­ли­кає по­див, ко­ли ком­панія, яка ви­­роб­ляє пігмен­ти для тро­ту­ар­ної плит­ки, за­ра­зом  про­по­нує фар­би для насіння.

Ду­же важ­ли­вим та­кож є тест на сти­ран­ня фар­би, який про­во­дять шля­хом за­си­пан­ня по­фар­бо­ва­но­го насіння у скля­ний циліндр, який потім по­чи­нає обер­та­ти­ся. Від тер­тя об скляні стінки циліндра фар­ба на насінні в різно­му сту­пені ви­ти­рається, що слу­гує гар­ною мо­дел­лю її стій­­кості до сти­ран­ня в умо­вах ру­ху на­­сіння тех­но­логічни­ми лінія­ми, під час транс­пор­ту­ван­ня, в сівалці. Ча­с­то після закінчен­ня те­с­ту­ван­ня фар­би на насінині не за­ли­шається. Як­що прид­ба­ти са­ме та­ке насіння, то в по­да­ль­шо­му під час ви­ро­щу­ван­ня куль­ту­ри матимемо на рос­ли­нах саж­ку, плісня­ву, по­­шко­д­жен­ня шкідни­ка­ми. То­­­­му під час ви­бо­ру барвника потрібно орієнту­ва­ти­ся не ли­ше на рівень ціни, а і на йо­го вла­с­ти­вості, які по яс­к­ра­во­му бли­с­ку на насінині не по­ба­чиш.

Хо­ча ми і звик­ли стави­тись до фар­би як до гар­ної яс­к­ра­вої упа­ков­ки, вже за ко­ль­о­ром впізна­ю­чи ви­роб­ни­ка насіння, є до­сить ва­гомі при­чи­ни ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти її для збільшен­ня уро­жай­ності. Са­ме на це хо­че­мо особ­ли­во звер­­ну­ти ува­гу. Про­ве­дені Інсти­ту­том рос­лин­ництва ім. В.Я. Юр’єва НА­АН до­слід­­жен­ня по­ка­за­ли вплив фар­бу­ван­ня на по­­льо­­­ву схожість насіння та ступінь ура­жен­ня хво­ро­ба­ми. Досліджен­ня про­во­ди­ли як на здо­ро­во­му, так і на трав­мо­ва­но­му насінні. Спо­ну­кав до цьо­го відо­мий факт, що на насінні ба­га­ть­ох куль­тур бу­­ває чи­ма­ло мікро­т­равм, які є при­чи­ною знач­но­го зни­жен­ня йо­го схо­жості та істот­­­­­но­го збільшен­ня ура­жен­ня хво­ро­ба­ми. Для де­я­ких куль­тур, зо­к­ре­ма сої та ку­ку­руд­зи, фар­бу­ван­ня насіння є ду­же впли­во­вим фак­то­ром для от­ри­ман­ня друж­них рівномірних сходів. Досліди виз­на­чи­ли такі цікаві ци­ф­ри (таблиця).

Як уже за­зна­ча­лось, однією з ви­мог до фарб для насіння є за­без­пе­чен­ня кра­щої плин­ності насіння, що сприяє рівномірності посіву та мож­ли­вості про­во­ди­ти сівбу на вищій швид­кості. Але на цьо­му роль фарб не закін­чує­ться. Ча­с­то от­ри­му­ють насіння со­няш­ни­ку з ви­со­кою схожістю, але, на жаль, з низь­кою ма­сою — мен­ше 50 г/тис. насінин. Та­ке насіння гірше висівається на оп­ти­мальній швид­­­кості та ус­клад­нює ро­бо­ту сівал­ки. 

Крім то­го, ви­ко­ри­с­тан­ня фар­би дає мож­ливість на­но­си­ти на насіння ком­по­нен­ти, які спри­я­ють підвищен­ню уро­жай­­­ності. Зро­зуміло, що в умо­вах гос­по­дар­ст­ва якісно на­не­с­ти на по­фар­бо­ва­ну насіни­ну інші пре­па­ра­ти не­мож­ли­во. Особ­ли­во це сто­сується гуміно­вих кис­лот, сти­му­ля­торів рос­ту, мікро­е­ле­ментів. Вче­ним вда­ло­ся об’єдна­ти у фарбі вла­с­ти­вості інкру­с­тан­та та до­да­ти до неї ви­со­кий вміст гуміно­вих кис­лот, що ціка­во — зі збе­ре­жен­ням чер­во­но­го ко­ль­о­ру насіння. Фар­ба от­ри­ма­ла на­зву Діско Л432 і роз­ра­хо­ва­на на об­роб­ку насіння ку­ку­руд­зи. Ви­про­бу­ван­ня по­ка­за­ли ви­со­ку ефек­тивність та­ко­го тан­де­му. В умо­вах дефі­ци­ту во­ло­ги ефек­тивність про­дук­ту про­яв­ля­лась у знач­но кра­що­му роз­вит­ку ко­ре­не­вої си­с­те­ми, збільшенні габіту­су рос­лин, зро­с­танні уро­жай­ності. 

Для підвищен­ня вро­жай­ності най­при­бут­ковіших сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур, та­ких як соя, со­няш­ник та ку­ку­руд­за, ви­ко­ри­с­тан­ня ви­со­ко­якісних фарб є невід’ємною ча­с­ти­ною тех­но­логії їхньо­го ви­ро­щу­ван­ня. Західні насіннєві ком­панії за ви­ро­щу­ван­ня в Ук­раїні сво­го насіння, на жаль, не завжди мо­жуть відійти від схем об­роб­ки фар­бами та про­труй­ни­ками. Окрім західних ком­паній, є ба­га­то інших ви­роб­ників вітчиз­ня­но­го та імпорт­но­го насіння. Кож­но­го ро­ку во­ни по­винні прий­ма­ти рішен­ня що­до за­купівлі фарб. Здебільшо­го во­но грун­тується на ціні. Мож­ли­во, про­чи­тав­ши цю стат­тю, дех­то зга­дає прислів’я, яке в та­ко­му разі на­бу­ває особ­ли­вої ак­ту­аль­ності: «Ску­пий пла­тить двічі».

Ю. Іоніцой, заст. ген. ди­рек­то­ра,

С. Анішин, заст. керівни­ка відділу тех­но­логічно­го кон­сал­тин­гу,

ТОВ «Аг­ро­скоп Інтер­нешнл»

ж. Пропозиція, 2015, №9

 

Інтерв'ю
Олег Вагін найбільш примітний своєю відкритістю і готовністю ділитися секретами вирощування багатьох рослин. В останні роки він повністю сконцентрувався на вирощуванні лохини, перейшовши від вирощування саджанців до закладки власної... Подробнее
Родіон Рибчинський, голова асоціації «Борошномели України»
Український ринок борошна незважаючи на негативні тенденції розвивається, для продукції відриваються кордони нових країн, а підприємства будують та оновлюють свої потужності. Про життя борошномелам

1
0