Спецможливості
Агрохімія

Фар­би для насіння: прим­хи ча­су чи ви­роб­ни­ча не­обхідність?

20.03.2017
5447
Фар­би для насіння:  прим­хи ча­су чи ви­роб­ни­ча не­обхідність? фото, ілюстрація

Донедавна насіння кукурудзи та соняшнику українського виробництва, яке потрапляло на ринок, було двох видів: оброблене протруйником або ні. Водночас щасливі покупці насіння європейського виробництва отримували продукт, що вирізнявся своїм зовнішнім виглядом, якого йому надавала фарба. Таке насіння мало вигляд дорогого продукту, а його колір визначав відповідність бренду відомої компанії-виробника.

 

Ди­зайн насіння відіграє важ­ли­ву роль у підго­товці йо­го до про­да­жу, і важ­ко уя­ви­ти, щоб пер­шо­клас­не насіння про­да­ва­ло­ся без на­не­сен­ня фар­­би. Кож­на насіннєва ком­панія відріз­­няється своїм ко­ль­о­ром, щоб бу­ти не­по­втор­ною та унікаль­ною. До то­го ж цей захід де­я­кою мірою за­хи­щає від під­ро­бок. Хо­ча для «ділків» на рин­ку, що гроші підроб­ля­ти, що насіння — різ­ниці не­має. Фаль­сифікат не тільки псує ре­пу­тацію відо­мих брендів, але й при­зво­дить до демпінгу цін, ад­же підроб­ка про­дається знач­но де­шев­ше.

На пер­ший по­гляд, ви­ко­ри­с­тан­ня фарб для за­побіган­ня підроб­кам пов­ністю ви­чер­па­ло се­бе, але існу­ють інно­вації, які да­ють но­вий по­дих для їхньо­го за­сто­су­ван­ня. На­при­клад, на ринку є фар­­­би для насіння, які містять спе­ціа­льні флу­о­рес­центні до­бав­ки. За на­не­сен­ня та­кої фар­би по­верх­ня насіни­ни по­чи­нає сві­ти­­ти­ся в спеціаль­них про­ме­нях ліхта­ри­ка, які не­ви­димі для людсь­ко­го ока. Це де­що схо­же на пе­ревірку гро­шей, та на сьо­годні якісне насіння — дійсно справ­жні гроші, які за­без­пе­чу­ють ви­со­кий при­бу­ток. Ця тех­но­логія вже прой­ш­ла те­с­ту­ван­ня і вик­ли­ка­ла зацікав­лен­ня декількох відо­мих насіннєвих ком­паній. От­же, не­вдовзі у злодіїв бу­дуть об­ме­же­ні мож­ли­вості ро­би­ти свої темні спра­ви.

Вар­то зга­да­ти про те, що обу­мо­ви­ло ши­ро­ке ви­ко­ри­с­тан­ня фарб у підго­товці насіння до сівби. У світі існу­ють еко­ло­гіч­ні нор­ми на кількість пи­лу в насінні. На­при­клад, в Європі на 100 тис. насінин ку­ку­ру­д­зи до­пу­с­кається 0,75 г пи­лу, на 75 тис. насінин со­няш­ни­ку — 0,40, на 100 тис. насінин цу­к­ро­вих бу­ряків — 0,25, на 700 тис. насінин ріпа­ку — 0,50 г. Нор­ми ду­же жорсткі, і до­три­ма­тись їх без спеціаль­них за­ходів про­сто не­мож­ли­во. По­тре­ба в еко­логічних ви­мо­гах грун­тується на не­обхідності збе­ре­жен­ня чи­с­то­ти на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща і здо­ров’я лю­ди­ни, ад­же з насінням кон­так­тує ве­ли­ка кількість лю­дей та інших жи­вих ор­ганізмів на­шо­го довкілля, зо­к­ре­ма бджо­ли. В євро­пейсь­ких країнах по­яві стан­дартів на об­ме­жен­ня рівня пи­лу в насінні пе­ре­ду­вав роз­гляд пи­тан­ня за­ги­белі ко­рис­них ко­мах, особ­ли­во бджіл, від по­трап­лян­ня пи­лу з насіння, що бу­ло зафіксо­ва­но під час їхньо­го льо­ту.

Вра­хо­ву­ю­чи, що на тон­ну насіння со­няш­ни­ку, ку­ку­руд­зи або ріпа­ку ви­ко­ри­с­то­вується ве­ли­ка кількість за­собів за­хи­с­ту рос­лин для про­тру­ю­ван­ня, до­три­ма­тись рівня пи­лу згідно з євро­пейсь­ки­ми нор­ма­ми ду­же склад­но. Для цьо­го не­обхідні спеціальні тех­но­логії, які по­винні ви­ко­ри­с­то­ву­ва­тись у су­час­но­му ви­роб­ництві насіння. Те­с­ту­ван­ня не­за­леж­них дже­рел по­ка­зує, що на­­справ­ді не всі фар­би од­на­ко­вою мірою за­без­пе­чу­ють рівень пи­лу за стан­дар­та­ми Євро­со­ю­зу, і це сто­сується не тільки вітчиз­ня­них про­дуктів, а і фарб євро­пей­­­­сь­ко­го ви­роб­ництва.

В Європі такі фар­би ще на­зи­ва­ють по­крит­тям (одя­гом) для насіння. В Ук­раїні частіше ви­ко­ри­с­то­ву­ють термін «інкру­с­тація». Але суть від цьо­го не змінюється — насіння по­тре­бує за­хи­с­ту. Можна сказати, що для насіння, як і для лю­дей, доречне прислів’я: «Встре­­­­ча­ют по одёж­ке, а про­во­жа­ют по уму». Зовні шар фар­би мо­же ви­гля­да­ти над­зви­чай­но при­ваб­ли­во, але це не га­ран­тує, що він зда­тен відповіда­ти всім ви­мо­гам, які існу­ють для фарб на насіння.
А во­ни такі:

  1.  За­без­пе­чу­ва­ти низь­кий рівень пи­лу, в т. ч. після складсь­ко­го зберіган­ня насіння.
  2. Спри­я­ти зро­с­тан­ню по­льо­вої схо­жості насіння і ні в яко­му разі не спри­чи­ня­ти її зни­жен­ня.
  3. За­без­пе­чу­ва­ти ви­со­ку плинність насіння у сівалці.
  4. Надійно за­хи­ща­ти насіння від впли­ву зовнішніх фак­торів та хво­роб під час  по­трап­лян­ня йо­го в грунт.
  5. За­побіга­ти зми­ван­ню опа­да­ми ком­по­нентів про­труй­ни­ка з насіння в грунт.
  6. В якості мар­ке­ра по­кра­щу­ва­ти кон­троль за якістю сівби.
  7. Поліпшу­ва­ти вирівняність та зовнішню при­ваб­ливість насіння.
  8. За­без­пе­чу­ва­ти брен­ду­ван­ня для кра­щої пізна­ва­ності то­го чи іншо­го ви­роб­ни­ка насіння.

Окрім цьо­го, є су­то тех­но­логічні ви­мо­ги для ви­ко­ри­с­тан­ня фарб у про­цесі про­тру­ю­ван­ня, такі як: швид­ке ви­си­хан­ня та мінімаль­ний вплив на во­ло­гість насіння, за­без­пе­чен­ня го­мо­ген­ності ба­ко­вої суміші та її рівномірно­го роз­поділу на насінині, стабільна ро­­бо­та за низь­ких тем­пе­ра­тур у приміщенні за­во­ду, надійне при­ля­ган­ня до по­верхні насіни­ни за ви­ко­ри­с­тан­ня різних за­со­бів за­хи­с­ту рос­лин.

На ук­раїнсько­му рин­ку на­явні ви­со­ко­тех­но­логічні євро­пейські барвники на основі сучасних полімерів, а та­кож про­дук­ти інших ви­роб­ників, у т. ч. віт­чиз­ня­них, які є де­шев­ши­ми. Ство­рен­ня та по­даль­ше ви­роб­ництво якісно­го ви­­со­ко­тех­но­логічно­го про­дук­ту — над­зви­чай­но склад­ний про­цес, що по­тре­бує гли­бо­ких знань, коштів та ла­бо­ра­тор­ної ба­зи. Тож вик­ли­кає по­див, ко­ли ком­панія, яка ви­­роб­ляє пігмен­ти для тро­ту­ар­ної плит­ки, за­ра­зом  про­по­нує фар­би для насіння.

Ду­же важ­ли­вим та­кож є тест на сти­ран­ня фар­би, який про­во­дять шля­хом за­си­пан­ня по­фар­бо­ва­но­го насіння у скля­ний циліндр, який потім по­чи­нає обер­та­ти­ся. Від тер­тя об скляні стінки циліндра фар­ба на насінні в різно­му сту­пені ви­ти­рається, що слу­гує гар­ною мо­дел­лю її стій­­кості до сти­ран­ня в умо­вах ру­ху на­­сіння тех­но­логічни­ми лінія­ми, під час транс­пор­ту­ван­ня, в сівалці. Ча­с­то після закінчен­ня те­с­ту­ван­ня фар­би на насінині не за­ли­шається. Як­що прид­ба­ти са­ме та­ке насіння, то в по­да­ль­шо­му під час ви­ро­щу­ван­ня куль­ту­ри матимемо на рос­ли­нах саж­ку, плісня­ву, по­­шко­д­жен­ня шкідни­ка­ми. То­­­­му під час ви­бо­ру барвника потрібно орієнту­ва­ти­ся не ли­ше на рівень ціни, а і на йо­го вла­с­ти­вості, які по яс­к­ра­во­му бли­с­ку на насінині не по­ба­чиш.

Хо­ча ми і звик­ли стави­тись до фар­би як до гар­ної яс­к­ра­вої упа­ков­ки, вже за ко­ль­о­ром впізна­ю­чи ви­роб­ни­ка насіння, є до­сить ва­гомі при­чи­ни ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти її для збільшен­ня уро­жай­ності. Са­ме на це хо­че­мо особ­ли­во звер­­ну­ти ува­гу. Про­ве­дені Інсти­ту­том рос­лин­ництва ім. В.Я. Юр’єва НА­АН до­слід­­жен­ня по­ка­за­ли вплив фар­бу­ван­ня на по­­льо­­­ву схожість насіння та ступінь ура­жен­ня хво­ро­ба­ми. Досліджен­ня про­во­ди­ли як на здо­ро­во­му, так і на трав­мо­ва­но­му насінні. Спо­ну­кав до цьо­го відо­мий факт, що на насінні ба­га­ть­ох куль­тур бу­­ває чи­ма­ло мікро­т­равм, які є при­чи­ною знач­но­го зни­жен­ня йо­го схо­жості та істот­­­­­но­го збільшен­ня ура­жен­ня хво­ро­ба­ми. Для де­я­ких куль­тур, зо­к­ре­ма сої та ку­ку­руд­зи, фар­бу­ван­ня насіння є ду­же впли­во­вим фак­то­ром для от­ри­ман­ня друж­них рівномірних сходів. Досліди виз­на­чи­ли такі цікаві ци­ф­ри (таблиця).

Як уже за­зна­ча­лось, однією з ви­мог до фарб для насіння є за­без­пе­чен­ня кра­щої плин­ності насіння, що сприяє рівномірності посіву та мож­ли­вості про­во­ди­ти сівбу на вищій швид­кості. Але на цьо­му роль фарб не закін­чує­ться. Ча­с­то от­ри­му­ють насіння со­няш­ни­ку з ви­со­кою схожістю, але, на жаль, з низь­кою ма­сою — мен­ше 50 г/тис. насінин. Та­ке насіння гірше висівається на оп­ти­мальній швид­­­кості та ус­клад­нює ро­бо­ту сівал­ки. 

Крім то­го, ви­ко­ри­с­тан­ня фар­би дає мож­ливість на­но­си­ти на насіння ком­по­нен­ти, які спри­я­ють підвищен­ню уро­жай­­­ності. Зро­зуміло, що в умо­вах гос­по­дар­ст­ва якісно на­не­с­ти на по­фар­бо­ва­ну насіни­ну інші пре­па­ра­ти не­мож­ли­во. Особ­ли­во це сто­сується гуміно­вих кис­лот, сти­му­ля­торів рос­ту, мікро­е­ле­ментів. Вче­ним вда­ло­ся об’єдна­ти у фарбі вла­с­ти­вості інкру­с­тан­та та до­да­ти до неї ви­со­кий вміст гуміно­вих кис­лот, що ціка­во — зі збе­ре­жен­ням чер­во­но­го ко­ль­о­ру насіння. Фар­ба от­ри­ма­ла на­зву Діско Л432 і роз­ра­хо­ва­на на об­роб­ку насіння ку­ку­руд­зи. Ви­про­бу­ван­ня по­ка­за­ли ви­со­ку ефек­тивність та­ко­го тан­де­му. В умо­вах дефі­ци­ту во­ло­ги ефек­тивність про­дук­ту про­яв­ля­лась у знач­но кра­що­му роз­вит­ку ко­ре­не­вої си­с­те­ми, збільшенні габіту­су рос­лин, зро­с­танні уро­жай­ності. 

Для підвищен­ня вро­жай­ності най­при­бут­ковіших сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур, та­ких як соя, со­няш­ник та ку­ку­руд­за, ви­ко­ри­с­тан­ня ви­со­ко­якісних фарб є невід’ємною ча­с­ти­ною тех­но­логії їхньо­го ви­ро­щу­ван­ня. Західні насіннєві ком­панії за ви­ро­щу­ван­ня в Ук­раїні сво­го насіння, на жаль, не завжди мо­жуть відійти від схем об­роб­ки фар­бами та про­труй­ни­ками. Окрім західних ком­паній, є ба­га­то інших ви­роб­ників вітчиз­ня­но­го та імпорт­но­го насіння. Кож­но­го ро­ку во­ни по­винні прий­ма­ти рішен­ня що­до за­купівлі фарб. Здебільшо­го во­но грун­тується на ціні. Мож­ли­во, про­чи­тав­ши цю стат­тю, дех­то зга­дає прислів’я, яке в та­ко­му разі на­бу­ває особ­ли­вої ак­ту­аль­ності: «Ску­пий пла­тить двічі».

Ю. Іоніцой, заст. ген. ди­рек­то­ра,

С. Анішин, заст. керівни­ка відділу тех­но­логічно­го кон­сал­тин­гу,

ТОВ «Аг­ро­скоп Інтер­нешнл»

ж. Пропозиція, 2015, №9

 

Інтерв'ю
Олександр Карпенко, директор із маркетингу та технічної підтримки компанії «Адама Україна»
Агрохімічний ринок в Україні нібито великий з чималою кількістю учасників, але водночас усі одне одного знають, і події, які відбуваються на ньому, дуже швидко стають темами для активного обговорення.
голова Української асоціації молодих фермерів Дмитро Мічурін
З розвитком агросектору України підвищуються і вимоги до фахівців аграрної галузі. Навчальні програми профільних вузів все ще часто не відповідають ні вимогам агрокомпаній, ні швидкості розвитку сучасних технологій в АПК. Тому все більший... Подробнее

1
0