Спецможливості
Технології

Ефек­тивні ком­по­зиції гербіцидів на цу­к­ро­вих бу­ря­ках

07.05.2012
1395
Ефек­тивні  ком­по­зиції гербіцидів  на цу­к­ро­вих бу­ря­ках фото, ілюстрація

Рос­ли­ни цу­к­ро­вих бу­ряків че­рез свої мор­фо­логічні особ­ли­вості не спро­можні самі ефек­тив­но про­ти­сто­я­ти бур'янам про­тя­гом пер­ших 50 днів від висіву. То­му на посівах ши­ро­ко ви­ко­ри­с­то­ву­ють грун­тові та після­с­хо­дові гербіци­ди.

Рос­ли­ни цу­к­ро­вих бу­ряків че­рез свої мор­фо­логічні особ­ли­вості не спро­можні самі ефек­тив­но про­ти­сто­я­ти бур'янам про­тя­гом пер­ших 50 днів від висіву. То­му на посівах ши­ро­ко ви­ко­ри­с­то­ву­ють грун­тові та після­с­хо­дові гербіци­ди.

Я. Ма­кух,
канд. с.-г. на­ук, за­влаб гер­бо­логії,
Інсти­тут біое­нер­ге­тич­них куль­тур
і цу­к­ро­вих бу­ряків
 
Під час за­сто­су­ван­ня грунтових гербіцидів по­­трібно вра­хо­ву­ва­ти во­ло­гість грун­ту, йо­го тем­пе­ра­ту­ру і тип, про­те во­ни не здатні кон­тро­лю­ва­ти ве­ли­ку ча­с­ти­ну бур'янів, які вже про­рос­ли, особ­ли­во пізніх ярих: ви­ди щи­риці, паслін чор­ний, ку­ря­че про­со. Більшість та­ких гербіцидів ефек­тив­но стри­му­ють бур'яни про­тя­гом 30-35 днів, далі за­хис­ний ефект суттєво зни­жується під дією мікро­ф­ло­ри грун­ту та інших фак­торів. На да­ний час го­ло­вни­ми у за­хисті цу­к­ро­вих бу­ряків від бур'я­нів є після­с­хо­дові гер­бі­ци­ди, за­сто­со­ву­ва­ти які доцільно у змен­ше­них нор­мах за збільше­ної крат­ності об­при­с­ку­вань, що не ли­ше підви­щує ефек­тивність си­с­те­ми за­хи­с­ту, але й змен­шує су­мар­ний за­ли­шок пе­с­ти­цидів у грунті.
Для пра­виль­но­го ви­бо­ру пре­па­ратів пе­ред об­при­с­ку­ван­ням потрібно виз­на­чи­ти ви­до­вий склад та фа­зу роз­вит­ку бур'я­нів: во­ни най­чут­ливіші до гербі­ци­дів на по­чат­ко­вих ета­пах рос­ту. Роз­ви­ток бур'яно­вих рос­лин су­про­во­д­жується на­ко­пи­чен­ням епіку­ти­ку­ляр­них восків, які слу­гу­ють бар'єром на шля­ху про­ник­нен­ня діючої ре­чо­ви­ни гербіци­ду в клі­ти­ни ме­зофілу листків у всіх пред­став­ників кла­су дво­доль­них. На верх­нь­о­му - адаксіаль­но­му - боці ли­ст­ка рос­ли­ни вос­ко­вий шар у 2-3,5 ра­за більший, ніж на ниж­нь­о­му - абаксіаль­но­му. На здат­ність гербіцидів про­ни­ка­ти в тка­ни­ни рос­лин впли­ва­ють і умо­ви зво­ло­жен­ня. Так, за зни­жен­ня віднос­ної во­ло­гості по­віт­ря від 80 до 40% про­ник­на здатність пре­па­ратів че­рез епідерміс змен­шується втричі. До­бо­ва циклічність змо­чу­ван­ня ли­ст­ко­вої по­верхні зро­с­тає з на­стан­ням ночі і змен­шується вдень, то­му вне­сен­ня гербіцидів слід про­во­ди­ти в ран­кові го­ди­ни, що не ли­ше підви­щить ефек­тив­ність дії гербіци­ду, а й змен­шить фіто­ток­сичність пре­па­ра­ту.
Так, уза­галь­нив­ши відо­мості ба­га­тьох дослідників, дійшли вис­нов­ку, що рос­ли­ни бур'янів лег­ко кон­тро­лю­ва­ти, ко­ли во­ни пе­ре­бу­ва­ють у стадії сім'я­доль, а за по­тре­би слід прак­ти­ку­ва­ти й по­вторні за­сто­су­ван­ня пре­па­ратів.
Се­ред ве­ли­ко­го роз­маїття видів бур'я­нів, що ве­ге­ту­ють на бу­ря­ко­вих посівах, найшкідливіші - пред­став­ни­ки кла­су дво­доль­них. На сьо­годні у ви­роб­ництві не­має жод­но­го се­лек­тив­но­го до рос­лин цу­к­ро­вих бу­ряків гербіци­ду, який би надійно за­хи­щав посіви про­тя­гом ве­ге­тації від усь­о­го спе­к­т­ра дво­доль­них бур'янів, то­му за­сто­со­ву­ють різні суміші пре­­­па­ратів (тоді як усі рос­ли­ни зла­ко­вих видів - як од­норічні, так і ба­га­­торічні - мож­на успішно кон­тро­лю­ва­ти од­ним гербіци­дом).
Один із пер­ших ви­со­ко­е­фек­тив­них пре­па­ратів, який по­ча­ли ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти по ве­ге­ту­ю­чих цу­к­ро­вих бу­ря­ках, - Бе­та­нал із діючою ре­чо­ви­ною фен­ме­ди­фам (з 1964 р.). Пізніше з'яви­лись нові фор­ми Бе­та­на­лу: 1975 р. - Бе­та­нал АМ із діючою ре­чо­ви­ною де­с­ме­ди­фам, який надійно кон­тро­лює бур'яни з ро­ди­ни щи­риці; 1976 р. - Бе­та­нал АМ 11 об'єд­ну­вав у собі дві діючі ре­чо­ви­ни - фен­ме­ди­фам та де­с­ме­ди­фам; 1986 р. - Бе­та­нал Тан­дем містить у собі діючі ре­чо­ви­ни фен­ме­ди­фам + ето­фу­ме­зат; 1990 р. - Бе­та­нал Про­грес - комбінація діючих ре­чо­вин фен­ме­ди­фам + де­с­ме­ди­фам + ето­фу­ме­зат; 1993 р. - Бе­та­нал Тріо - су­міш, яка скла­дається з фен­ме­ди­фа­му + ето­фу­ме­за­ту + ме­та­мітро­ну; 1996 р. - Бе­та­нал Про­грес ОФ, що містить рос­лин­ну олію та яв­ляє со­бою су­час­ну роз­роб­ку.
Ці пре­па­ра­ти ду­же до­б­ре зни­щу­ють різні ви­ди дво­доль­них бур'янів, у то­му числі і різно­ви­ди ло­бо­ди. Але за на­яв­ності у посівах сходів гірча­ку шор­ст­ко­го, пас­ль­о­ну чор­но­го, видів жабрію до­цільно дію Бе­та­налів підси­ли­ти Голтік­сом, Карібу або Піраміном Тур­бо. Для от­ри­ман­ня яко­мо­га ви­що­го рівня ефек­тив­ності дії після­с­хо­до­вих гербі­ци­дів і по­до­лан­ня фа­зо­вої ре­зи­с­тент­ності рос­лин бур'янів об­при­с­ку­ван­ня доціль­но про­во­ди­ти у фа­зі сім'ядоль. Для до­сяг­нен­ня та­ко­го ефек­ту про­во­дять від двох до п'яти послідо­вних об­при­с­ку­вань.
По­при те, що спи­сок гербіцидів, при­зна­че­них для за­сто­су­ван­ня на цу­к­ро­вих бу­ря­ках («Пе­релік пе­с­ти­цидів і аг­рохімі­катів, доз­во­ле­них до ви­ко­ри­с­тан­ня в Ук­раїні» вклю­чає по­над 100 гербіцидів про­ти ши­ро­ко­ли­с­тих бур'янів), порівня­но ве­ли­кий, у їхній ос­нові - ли­ше де­сять діючих ре­чо­вин: ме­то­ла­х­рол (S-ме­то­лах­лор), ди­ме­те­намід-П, ле­на­цил, хло­ри­да­зон, ето­фу­ме­зат, ме­тамітрон, фен­ме­ди­фам, де­с­ме­ди­фам, три­ф­лу­суль­фу­рон-ме­тил, клопіралід.
Ме­то­ла­х­рол - із гру­пи хло­ра­це­та­налідів, грун­то­вий, за­сто­со­ву­ють до по­я­ви рос­лин із грун­ту. По­гли­нається ко­рін­ням і ко­ле­оп­ти­лем про­ро­с­та­ю­чих бур'янів, але він не діє на бур'яни, які про­рос­ли. Ос­нов­на ви­мо­га для за­без­пе­чен­ня йо­го ефек­тив­ності - до­стат­ня во­логість грун­ту, дрібно­гру­доч­ку­ва­та струк­­ту­ра грун­то­вої по­верхні, рівно­мірне суцільне роз­поділен­ня пре­па­ра­ту по­верх­нею. Об­при­с­ку­ван­ня грун­ту слід про­ве­с­ти до висіву, під час висіван­ня, або після ньо­го, але до по­яви сходів ку­ль­ту­ри. Вра­хо­ву­ють та­кож той фак­тор, що ве­ли­ка кількість рос­лин­них решток збільшує пло­щу по­гли­нан­ня пре­па­ра­ту, спри­чи­ню­ю­чи зни­жен­ня йо­го ефек­тив­ності. Ме­то­ла­х­рол ак­тив­но по­гли­наєть­ся ор­ганічною ча­с­ти­ною грун­ту, то­му на пло­щах із вмістом гу­му­су по­над 3% кіль­кість діючої ре­чо­ви­ни збільшу­ють. Ус­та­нов­ле­но, що для ефек­тив­но­го кон­тро­лю­ван­ня бур'янів ме­то­ла­х­рол слід за­гор­та­ти в грунт. Гли­би­ну за­гор­тан­ня та стро­ки вне­сен­ня ви­ра­хо­ву­ють за­леж­но від на­яв­ності во­ло­ги в грунті, ви­до­во­го скла­ду бур'янів. Гли­би­на за­гор­тан­ня зав­глиб­шки 6-8 см за на­яв­ності во­ло­ги в грунті дасть мож­ливість ефек­тив­но кон­тро­лю­ва­ти ши­ро­ко­листі бур'яни, які про­ро­с­та­ють із та­кої гли­би­ни, тоді як за су­хої по­го­ди пре­па­рат за­гор­та­ють не глиб­ше 5 см, а для ефек­тив­но­го кон­тро­лю од­норічних зла­ко­вих і ча­с­ти­ни ши­ро­ко­ли­с­тих - на гли­би­ну 2-4 см. Три­ва­лість напівроз­па­ду ме­то­лах­ло­ху мо­же ста­но­ви­ти від трьох тижнів до кількох місяців, тож він надійно за­хи­щає схо­ди про­тя­гом 20-40 днів.
Ди­ме­те­намід-П - з гру­пи хло­ра­це­тамідів, грун­то­вий, при­зна­че­ний зде­біль­шо­го для кон­тро­лю од­норічних зла­ко­вих бур'янів, а та­кож од­норічних ши­ро­ко­ли­с­тих. За­сто­со­ву­ють у до­схо­до­вий період із за­гор­тан­ням у грунт на гли­би­ну 2-4 см. Рівень йо­го ефек­тив­ності мен­ше за­ле­жить від во­ло­ги грунту, ви­мо­ги до вне­сен­ня подібні до за­сто­су­ван­ня ме­то­ла­х­ро­лу.
Ле­на­цил - похідні ура­ци­лу, по­трап­ляє в рос­ли­ну, го­ло­вним чи­ном, че­рез ко­ріння. Діє як че­рез грунт, по­гли­на­ю­чись корінням бур'янів, так і че­рез зе­лені ча­с­ти­ни рос­ли­ни. Мож­на вно­си­ти пе­ред висівом куль­ту­ри, під час висіван­ня, після ньо­го, як­що наявна во­ло­га у грунті і вне­се­ний пре­па­рат пе­ремі­шуєть­ся із зем­лею під час висіву насіння бу­ряків. Ефек­тивність за­ле­жить від нор­ми вне­сен­ня і во­ло­гості грун­ту, за оп­ти­ма­ль­них грун­то­во-кліма­тич­них умов діє 21-40 днів. Ле­на­цил має здатність по­гли­на­ти­ся грун­то­вою по­ро­дою, ле­со­по­дібним суг­лин­ком, гли­ною або ор­ганіч­ною ре­чо­ви­ною грун­ту, то­му на та­ких грун­тах слід збільшу­ва­ти до­зу йо­го за­сто­су­ван­ня. За не­до­стат­ньої во­ло­гості гербіцид по­га­но роз­кла­дається.
Хло­ри­да­зон - похідні піри­да­зи­ну, про­ни­кає в рос­ли­ну че­рез грунт (по­гли­нається ко­ре­не­вою си­с­те­мою бур'янів) та че­рез ли­с­тя. За­сто­со­ву­ють як до ви­сіву, після ньо­го (до по­яви сходів), так і в після­с­хо­до­вий період. Ефек­тивність за­ле­жить від во­ло­гості грун­ту. Од­нак пре­па­рат не по­тре­бує не­гай­но­го за­гор­тан­ня в грунт, а за по­су­ш­ли­вих умов слід за­гор­та­ти на гли­би­ну 3-4 см.
Ето­фу­ме­зат - із гру­пи бен­зо­фу­ра­ни - се­лек­тив­на діюча ре­чо­ви­на кон­такт­ної та грун­то­вої дії, по­гли­нається різни­ми ча­с­ти­на­ми рос­лин, особ­ли­во мо­ло­ди­ми па­ро­ст­ка­ми та за кон­так­ту коріння з вод­ним роз­чи­ном ето­фу­ме­за­ту в грун­ті. Слід вра­хо­ву­ва­ти, що оп­ти­маль­на ефек­тивність до­ся­гається за вне­сен­ня по­над 0,5 кг/га діючої ре­чо­ви­ни і 0,9 кг/га - для грун­то­вої дії. Ефек­тивність за­ле­жить від во­ло­гості грун­ту, ви­со­кий вміст по­жив­них ре­чо­вин та по­су­ха зни­жу­ють дію пре­па­ра­ту. По­га­но про­ни­кає че­рез ли­с­тя після фор­му­ван­ня зрілої ку­ти­ку­ли. За­сто­со­ву­ють як до­схо­до­во, так і після­с­хо­до­во.
Ме­тамітрон - най­се­лек­тивніша ді­­ю­­­ча ре­чо­ви­на кон­такт­ної та грун­то­вої дії, про­ни­кає в бур'яни че­рез корінь і ли­с­тя. Бур'яни ги­нуть у мо­мент про­ро­с­тан­ня за до­схо­до­во­го чи про­тя­гом декількох тиж­нів - за після­с­хо­до­во­го вне­­­сен­ня. Особ­ливість ме­тамітро­ну - це йо­го над­зви­чай­но м'яка, щад­на дія на куль­ту­ру: рос­ли­ни до­б­ре ви­т­ри­му­ють навіть ви­сокі нор­ми вне­сен­ня. Оп­ти­маль­на ефек­тивність - за на­ко­пи­чен­ня по­над 2,5 кг/га діючої ре­чо­ви­ни в грунті (для грун­то­вої дії потрібна до­стат­ня кількість во­ло­ги).
Фен­ме­ди­фам, де­с­ме­ди­фам - із гру­пи фенілкар­ба­ма­ти - се­лек­тив­на діюча ре­чо­ви­на, яка про­ни­кає в рос­ли­ни че­рез ли­ст­ко­вий апа­рат. Ви­со­ка тем­пе­ра­ту­ра повітря (але не ви­ще 25°С) та інтен­сив­не со­няч­не ви­проміню­ван­ня підси­лю­ють дію пре­па­ра­ту. Не впли­ває на бур'яни, що про­рос­ли після об­роб­ки. Ці діючі ре­чо­ви­ни ефек­тив­но кон­тро­лю­ють бур'я­ни у фа­зі сім'ядоль: тоді во­ни най­чут­ливіші до дії пре­па­ратів не­за­леж­но від стадії роз­вит­ку куль­ту­ри. По­чи­на­ю­чи з фа­зи фор­му­ван­ня рос­ли­на­ми бур'янів двох-чо­ти­рь­ох листків, у них швид­ко на­­ро­с­тає фа­зо­ва ре­зи­с­тентність, то­му про­ве­ден­ня об­при­с­ку­ван­ня, навіть за знач­но­го збільшен­ня нор­ми ви­т­рат, - ма­ло­ефек­тив­не. Слід вра­хо­ву­ва­ти, що де­с­ме­ди­фам у фазі після трьох-чо­ти­рь­ох справжніх листків цу­к­ро­вих бу­ряків мо­же аг­ре­сив­но діяти на рос­ли­ни та при­гнічу­ва­ти їх.
Три­ф­лу­суль­фу­рон-ме­тил - із гру­пи суль­фонілсе­чо­ви­ни - після­с­хо­до­вий гербіцид, що по­гли­нається здебіль­­шо­го ли­с­тям, а та­кож ко­ре­не­вою си­с­те­мою бур'янів. Рос­ли­ною пе­ре­но­сить­ся в точ­ки рос­ту, де уповільнює поділ клітин. Як і інші після­с­хо­дові гербіци­ди, ефек­тив­но кон­тро­лює бур'яни у фазі сім'ядоль, у пізніші фа­зи роз­вит­ку йо­го дія змен­шується. Оп­ти­маль­на тем­пе­ра­ту­ра вне­сен­ня - 15...25°С, за мен­ших чи більших тем­пе­ра­тур швидкість ру­ху (ме­та­болізм) діючої ре­чо­ви­ни уповільнюється, що мо­же вик­ли­ка­ти по­жовтіння листків цу­к­ро­вих бу­ряків.
Клопіралід - із гру­пи піри­ди­ни - після­с­хо­до­вий гербіцид для кон­тро­лю ко­ре­не­вищ­них і ко­ре­не­па­ро­ст­ко­вих бур'я­нів (осот ро­же­вий, осот жов­тий, гірчак берізко­подібний, гірчак шор­ст­кий, гірчак ща­ве­ле­ли­с­тий, берізка по­льо­­ва, со­няш­ник, греч­ка та­тарсь­ка, паслін чор­ний, підма­рен­ник чіпкий, мак по­льо­вий, су­хо­ре­б­рик Софії, зіроч­ник се­редній, та­ла­бан по­льо­вий, ве­роніка, ви­ди ро­маш­ки). Діюча ре­чо­ви­на ду­же до­б­ре про­ни­кає в ли­с­тя бур'янів і, ру­ха­ю­чись су­дин­ною си­с­те­мою, кон­цен­т­рується в точ­ках рос­ту. Оп­ти­маль­на тем­пе­ра­ту­ра вне­сен­ня - 8...25°С. Ре­ко­мен­дується за­сто­со­ву­ва­ти пре­па­рат у фа­зи роз­вит­ку бур'янів, най­чут­ливіші до дії ак­тив­ної ре­чо­ви­ни пре­па­ра­ту та особ­ли­во­с­тей її ме­ханізму дії (осо­ти - ак­тив­ний ріст, фа­за роз­ви­не­них ро­зе­ток - по­ча­ток рос­ту стеб­ла). Ос­нов­на умо­ва дії клопіраліду - обов'яз­ко­ва на­явність со­ко­ру­ху в рос­ли­нах бур'янів.
За­сто­су­ван­ня грун­то­вих гербіцидів, крім умо­ви до­стат­нь­о­го за­без­пе­чен­ня грун­ту во­ло­гою, має ще од­ну особ­ли­вість: відсутність сходів бур'янів на мо­мент їхньо­го ви­ко­ри­с­тан­ня, що, від­по­відно, ут­руд­нює орієнту­ван­ня що­до струк­ту­ри очіку­ва­но­го за­бур'янен­ня. То­му дія грун­то­вих гербіцидів бу­де на­прав­ле­на, на­сам­пе­ред, на дво­дольні бур'яни.
В ос­нові прак­тич­но всіх су­час­них си­с­тем за­хи­с­ту посівів цу­к­ро­вих бу­ряків від бур'янів після по­яви сходів - гер­бі­ци­ди, що містять діючі ре­чо­ви­ни: фен­ме­ди­фам і де­с­ме­ди­фам. Се­ред най­е­фек­тивніших ком­по­зицій - суміші гербі­ци­дів: Бе­та­нал + хло­ри­да­зон, Бе­та­нал + ме­тамітрон, Бе­та­нал + три­ф­лу­суль­фу­рон-ме­тил, ето­фу­ме­зат + ме­тамітрон. Слід вра­хо­ву­ва­ти, що ці діючі ре­чо­ви­ни підси­лю­ють рівень дії са­мо­го Бе­та­на­лу.
   За ре­зуль­та­та­ми досліджень, про­ве­де­них в Інсти­туті біое­нер­ге­тич­них куль­тур і цу­к­ро­вих бу­ряків, три­ра­зо­ве вне­сен­ня Бе­та­на­лу Ек­с­перт, к. е. + Ка­рібу, 50% з. п. + Тренд, 90% (0,03 + 1 + 0,2 л/га) в фазі сім'ядоль бур'янів за­без­пе­чи­ло змен­шен­ня за­бур'яне­ності на 93,8%. Вив­чен­ня різних норм за­сто­су­ван­ня Бе­та­на­лу Ек­с­перт, к. е. + Цен­ту­ріон по­ка­за­ло, що за нор­ми вне­сен­ня Бе­та­на­лу Ек­с­перт, к. е. + Цен­туріон (1 + 0,6 л/га) відміче­но змен­шен­ня за­бур'яне­ності на 93,7%; Бе­та­на­лу Ек­с­перт, к. е. + Цен­туріон (0,95 + 0,6 л/га) - 94,1%, Бе­та­на­лу Ек­с­перт, к. е. + Цен­туріон (0,9 + 0,6 л/га) - 92,7%, Бе­та­на­лу Ек­с­перт, к. е. + Цен­ту­ріон (0,8 + 0,6 л/га) - 90,9%. Та­ким чи­ном, най­е­фек­тивніша нор­ма вне­сен­ня Бе­та­на­лу Ек­с­прес, к. е., - 1 л/га. Слід вра­­­­хо­ву­ва­ти, що вне­сен­ня ли­ше Бе­та­на­лу Ек­с­прес, к. е., нор­мою 1 л/га за­без­пе­чує змен­шен­ня за­бур'яне­ності ли­ше на 64,4%, то­му обов'яз­ко­во слід за­сто­со­ву­ва­ти грамініцид.
Із уне­сен­ням по­верх­не­во-ак­тив­них ре­чо­вин ефек­тивність гербіцидів зро­с­тає. Так, вне­сен­ня Лон­т­ре­лу-300 + Сільве­ту (0,25 + 0,03 л/га) у фазі роз­ви­не­них ро­зе­ток осотів за­без­пе­чи­ло змен­шен­ня за­бур'яне­ності осо­та­ми на 91,2%, гірча­ком бе­рез­ко­подібним - 99,0% (для порівнян­ня - по­каз­ни­ки ефек­тив­ності ви­ко­ри­с­тан­ня ли­ше Лон­т­ре­лу-300 нор­мою 0,25 л/га: ви­ди осотів - 83,5%, гір­чак бе­різ­ко­подібний - 91,0%). За вне­сен­ня Лон­т­ре­лу-300 + Сільве­ту (0,25 + 0,06 л/га) змен­шен­ня за­бур'яне­ності осотів ста­но­ви­ло 95,3%, гірча­ку бе­різ­ко­­подібно­го - 100%.
Із од­но­ча­сним за­сто­су­ван­ням ПАР нор­ми вне­сен­ня гербіцидів мож­на змен­шу­ва­ти. Так, вне­сен­ня Бе­та­на­лу Ек­с­перт, к. е. + Лон­т­ре­лу-300 (1 + 0,25 л/га) в фа­зі роз­ви­не­них ро­зе­ток осотів за­без­пе­чи­ло змен­шен­ня за­бур'яне­ності на 93,4%, тоді як за­сто­су­ван­ня Бе­та­на­лу Ек­с­перт, к. е. + Лон­т­ре­лу-300 + Сільве­ту (1 + 0,25 + 0,06 л/га) змен­ши­ло за­­бур'яненість на 98,9%: видів осотів - 99, гірча­ку бе­різ­ко­подібно­го - 100%.
Звісно, кож­ну суміш гербіцидів по­­трібно вно­си­ти у різні стро­ки. Пер­ше вне­сен­ня після­с­хо­до­вих гербіцидів слід роз­по­чи­на­ти у фазі по­яви сім'ядоль рос­лин щи­риці зви­чай­ної (най­ма­совіший вид бур'яну, рос­ли­ни яко­го друж­но да­ють схо­ди). Дру­ге вне­сен­ня - че­рез сім-вісім днів після пер­шо­го, третє - оди­над­цять днів після дру­го­го.

Інтерв'ю
Малі запаси вологи та відсутність опадів в період березень-квітень формують певні обмеження для вирощування даної культури. Так, на 10 квітня ц. р. залежно від типів грунтів, у південних регіонах, запаси вологи складали в метровому шарі 60... Подробнее
Директор Сквирської сільськогосподарської дослідної станції Юрій Терновий
15 червня на Сквирській сільськогосподарській дослідній станції проводився щорічний День поля. Він був присвячений органічному землеробству, адже це єдина в Україні дослідна станція, спеціалізацією якої є органічне землеробство. Сайт «... Подробнее

1
0