Спецможливості
Статті

Ділимося досвідом

05.06.2008
938
Ділимося досвідом	 фото, ілюстрація
Ділимося досвідом

Ділимося досвідом

Свинарство є традицiйною галуззю в Українi, в загальному обсязі виробництва м’яса свинина повинна становити, як i ранiше, не менше 40%. Слiд зазначити, що за високою вiдтворювальною здатнiстю, скоростиглiстю, високими та забiйним виходом та вмiстом енергiї у продуктах забою свинi мають переваги щодо iнших с.-г. тварин, а добра пристосованiсть до рiзноманiтних клiматичних, кормових умов дає змогу розводити їх у господарствах рiзних районiв та напрямів господарювання.

Iнтенсифiкацiя свинарства полягає в ефективному використаннi основних засобiв виробництва (кнурiв та свиноматок), пiдвищенні їх продуктивностi, полiпшенні вiдгодiвельних i м’ясо-сальних якостей одержуваного приплоду. Серед актуальних проблем науково-технiчного прогресу в свинарствi є такi: пiдвищення генетичного потенцiалу продуктивностi свиней, яких розводять в Українi, та високий показник збереження приплоду; ефективнiше використання цього потенцiалу; забезпечення оптимальних умов годiвлi вiдповiдно до фiзiологiчних вимог органiзму свиней; розробка сучасних технологiй у племiнному i товарному свинарствi, що забезпечить ефективнiше ведення галузi свинарства.
Україна має достатнiй потенцiал порiд свиней як вiтчизняного, так й iноземного, походження, який здатний забезпечувати одержання 10—11 поросят на опорос кожної матки, що є в господарствi, одержання на вирощуваннi молодняку 500—550 г середньодобового приросту з витратами на 1 кг приросту 3,5—4,0 корм. од.
Основними причинами екстенсивного ведення галузi свинарства є кормовi проблеми, порушення чи iгнорування елементарних вимог щодо вiдтворення та технологiї годiвлi, утримання тварин. Крiм того, галузь свинарства потребує пошуку дешевих i багатих на протеїн мiсцевих кормів, раціонального використання високобілкових вітамінно-мінеральних добавок, премiксiв i таке iнше, застосування енерго- та ресурсозберiгаючих технологiй племiнного i товарного свинарства шляхом розробки i будiвництва нових та реконструкцiї iснуючих ферм i примiщень. Бiльше уваги слiд придiляти веденню свинарства в практицi рiзних варiантiв фермерських господарств.
ВАТ “Племзавод “Стєпной”, створене в 1995 роцi в результатi акціонування радгоспу “Стєпной”. Нині в господарствi великої рогатої худоби — 1100 голiв, у т.ч. 450 корiв, свиней — 5000 голiв. Усього обробляється 9923 га, в т.ч. зерновi займають — 49%; кормовi — 20%. У товариствi працює 500 чоловiк.
За минулий 2000 рiк виробництво зерна становило 12000 т, у т.ч. пшеницi — 8500 т, м’яса — 655 т, в т.ч. свинини — 560 т, молока — 1970 т; урожайнiсть зернових — 24 ц/га, в т.ч. пшеницi — 25,4 ц/га, кормових буряків — 580 кг/ц; удiй на корову — 4925 кг, середньодобовий прирiст свиней у середньому по господарству — 562 г, в т.ч. групи по 2—4 мiсяцi — 475 г, ремонтного i племiнного молодняку — 678 г; витрати кормiв на 1 кг молока — 1,0 корм. од., на приріст 1 кг свинини припадає 5,5 корм. од.
Гордiстю нашого господарства є племзавод з розведення свиней породи дюрок та велика біла. Тут створено високопродуктивне стадо свиней породи дюрок саме української селекцiї, яке за продуктивнiстю вiдповiдає рiвню кращих свiтових аналогiв країн з розвинутим свинарством.
Генеалогiчна структура стада свиней сформувалась на основi поєднань генотипiв дюрок чеської, американської, англiйської i останнiм часом датської селекцiї. Структура стада складається з таких генеалогiчних лiнiй: Бистрий, Дерзкий, Вiтамiн, Далекий, Вальтер, Стєпной, Зоркий i 9 родин: Вишня, Ромашка, Росинка, Августа, Гастела, Венера, Лiлiя, Роза, Лама, Маркiза. Цi лiнiї та родини не спорiдненi мiж собою, представляють селекцiйно-генетичний диференцiал нового типу свиней породи дюрок української селекцiї.
Господарство має 4,5 тис. свиней у т.ч. 36 кнурiв, 265 маток, 1570 голiв племiнного та ремонтного молодняку, групи по 4—6 мiсяцiв. Розвиток дорослого поголiв’я такий: кнурi мають живу масу 295 кг (270—320) кг, довжину тулуба — 181 (180—184) см; матки, вiдповiдно, — 230 (210—310) кг, 168 (167—180) см, вiк першого опоросу — 14 мiсяцiв, багатоплiднiсть маток — 10,94 (10,5—18) голiв, маса гнiзда — 207 (185—287) кг, маса поросят при вiдлученнi 21,8 (20—28) кг. Hа контрольнiй вiдгодiвлi теж отримали добрі результати: вiк досягнення 100 кг — 178 днiв (кращi поєднання — 165—168 днiв), витрати корму на 1 кг приросту — 3,5 корм. од. Стадо свиней породи дюрок — висококласне; за комплексом ознак розподiляється таким чином: до класу “елiта-рекорд” вiднесено кнурiв — 84%, маток — 32%, до класу “елiта”, вiдповiдно, 16 i 68%.
У господарствi протягом останнiх 5 рокiв створено високопродуктивне стадо свиней великої бiлої породи. Племiнною основою були свинi великої бiлої породи англiйської селекцiї, завезенi iз Золотоніського селекцiйно-гiбридного центру. Нині в господарствi 1500 голiв свиней великої бiлої породи, в т.ч. 140 маток та 170 голiв ремонтного та племiнного молодняку у вiцi 4—6 мiсяцiв, розвиток дорослого поголiв’я такий: жива маса повновiкових кнурiв — 325 кг, довжина тулуба — 191 см; маток, вiдповiдно, — 240—250 кг, довжина тулуба — 171—172 см; багатоплiднiсть маток — 11,2 (10—18) поросят, кiлькiсть поросят при вiдлученнi (2 мiс.) — 11,0 (10—17) поросят, середня маса поросяти — 20—26 кг. Hа контрольнiй вiдгодiвлi показники такi: вiк досягнення 100 кг — 178 днiв, витрати корму на 1 кг приросту —3,6 корм. од., середня товщина шпику — 23 мм; розподiл поголiв’я за класом такий: клас “елiта-рекорд” кнурiв — 40%, маток — 36, “елiта” — кнурiв — 60, маток — 64%.
Основними факторами, якi забезпечують таке ефективне ведення галузi свинарства, є:
— чiтка органiзацiя племiнної роботи з породами свиней дюрок, велика бiла з використанням комп’ютерної системи, що дає змогу виявити оптимальнi варiанти вiдбору при формуваннi генеалогiчної структури стада та пiдвищеннi генетичного потенцiалу продуктивностi порiд;
— інтенсивне використання кнурiв та маток, що обумовлене одержанням вiд матки 2,2 опороса на рiк та використанням кнурiв не бiльше 2-х рокiв з метою швидкої генетичної змiни поколiнь;
— повноцiнна годiвля вiдповiдно до фiзiологiчних вимог органiзму для всiх статево-вiкових груп з впровадженням бiлково-вiтамiнно-мiнеральних добавок (премiксiв), бабiто, лiпроту як зарубiжного, так i вiтчизняного, виробництва. У таблицi наведено рацiони годiвлi та поживнiсть, що впровадженi у ВАТ “Племзавод “Стєпной”. Такi рацiони забезпечують живу масу поросят у 2 мiсяцi — 20—25 кг, середньодобовий прирiст поросят групи по 2—4 мiс. — 500—550 г, ремонтного та племiнного молодняку — 650—700 г з витратами корму на 1 кг приросту 3,5—3,6 корм. од. Така гарантована продуктивнiсть забезпечується наявнiстю в рацiонi поживних речовин корму та використання премiксу Panto-mix. Встановлено, що пiдсиснi поросята, в рацiон яких було введено цей премiкс, мали в 2-мiсячному вiцi 22—25 кг живої маси, без використання премiксiв — 18—19 кг;
— переробка концкормiв та рацiональне змiшування їх з бiлково-вiтамiнно-мiнеральними добавками (премiксами) за допомогою мiкроперероблювальної установки “Пiкало”. “Пiкало” виробляє за 1 заправку 460 кг комбiкорму. Оптимальна структура iнгредiєнтiв, якi використовують при виготовленнi комбiкормiв для поросят-сисунiв за допомогою установки “Пiкало”: кукурудза — 180 кг (39,0%); ячмiнь — 93 (20,0); горох — 23 (5,0); пшениця — 96 (30,0); висiвки — 27 (6,0); премiкс Panto-mix — 4,6 (1,0); хостезам — 0,15 (0,1); екструдат соєвий — 36 кг (8,0 %);
— зооiнженери повиннi володiти сучасними методами селекцiї та годiвлi, а висококвалiфiкованi ветеринарнi спецiалiсти — виконувати заходи з профiлактики iнфекцiйних та iнших хвороб тварин (такi кадри є у ВАТ “Стєпной”).
Ось що зробило галузь свинарства в господарствi ВАТ “Племзавод “Стєпной” рентабельною i конкурентоспроможною. Щорiчно тут вирощують 2,5 тис. голiв племiнного молодняку свиней породи дюрок, 500 голiв великої бiлої, 95% вiдповiдає класу “елiта”; з 1 голови отримують 110 кг свинини. Заробiтна плата працiвникiв племзаводу — 500—600 грн. Переймайте досвiд ефективного господарювання, шановнi читачi.

В. Топіха,д-р. с.-г. наук, проф.,
Миколаївська ДАА,
А. Волков,канд. с.-г. наук,
голова ВАТ “Племзавод “Стєпной” Запорізької області

Інтерв'ю
Про глобальне потепління говорять уже кілька десятиліть. Які конкретні практичні наслідки від нього вже відчуло сільське господарство України і на що ще очікувати розповідає найавторитетніший в
Николай Орлов
До кінця 2016 року парламент повинен прийняти Закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. Цей закон має відкрити ринок землі в Україні. 

1
0