Спецможливості
Новини

Держакт отримати – не поле перейти

07.07.2010
593
Держакт отримати –  не поле перейти фото, ілюстрація

Голова Київської облдержадміністрації А. Й. Присяжнюк вручить близько 500 державних актів на право власності на земельні ділянки пільговим категоріям громадян. Принаймні, так стверджували в прес-анонсі. Було зазначено й місце проведення заходу: с. Димер Вишгородського району, Будинок культури. Справді, людей того дня в Будинку культури було чимало. Здебільшого вчителі, медики, працівники культури. Прибули за цією адресою й керівники області та району.

Голова Київської облдержадміністрації А. Й. Присяжнюк вручить близько 500 державних актів на право власності на земельні ділянки пільговим категоріям громадян. Принаймні, так стверджували в прес-анонсі. Було зазначено й місце проведення заходу: с. Димер Вишгородського району, Будинок культури. Справді, людей того дня в Будинку культури було чимало. Здебільшого вчителі, медики, працівники культури. Прибули за цією адресою й керівники області та району.

Нове керівництво Виш­го­родсь­кої рай­дер­жадміністрації виріши­ло ре­тель­но кон­тро­лю­ва­ти ро­бо­ту зем­ле­впо­ряд­них ор­ганізацій, про що йшло­ся під час ви­давання зе­мель­них до­ку­ментів. Нині в рай­оні пра­цює близь­ко 40 зем­лев­по­ряд­них під­приємств. У вла­ди є намір пе­ре­віри­ти їхню діяльність і сфор­му­ва­ти пе­релік тих із них, які пра­цю­ють про­зо­ро. Са­ме їх і ре­ко­мен­ду­ва­ти­муть гро­ма­дя­нам для співпраці.
У пла­нах рай­он­ної вла­ди - до­мо­ви­ти­ся з підприємства­ми, щоб ве­те­ра­нам, інвалідам та іншим ма­ло­за­без­пе­че­ним ка­те­горіям гро­ма­дян бе­зо­плат­но оформ­ля­ли дер­жавні ак­ти на зем­лю. "Ми сте­жи­ти­ме­мо за вартістю по­слуг для всіх гро­ма­дян, а для ок­ре­мих ка­те­горій оформ­лю­ва­ти­ме­мо дер­жавні ак­ти без­плат­но, - ска­зав го­ло­ва рай­дер­ж­ад­мініст­рації Яро­слав Мос­ка­лен­ко. - Пе­ред зем­лев­по­ряд­ни­ми ор­ганізаціями, що пра­цю­ють у рай­оні, ми ста­ви­мо жор­ст­ку ви­мо­гу: невідклад­но підго­ту­ва­ти всі до­го­во­ри до ви­дачі актів. То­му од­ра­зу після працівників со­ціаль­ної сфе­ри ак­ти от­ри­ма­ють інші гро­ма­дя­ни, які ма­ють пра­во на зе­мельні ділян­ки.
... Є се­ла, де лю­ди ще сім-вісім років то­му зда­ли гроші зем­лев­по­ряд­ним підприємствам, але й досі нічо­го не одер­жа­ли. До них що­ра­зу приїжджа­ють і ли­ше ви­ма­га­ють зно­ву пла­ти­ти гроші, які ніби­то по­трібні для ви­дачі актів. Як­що лю­ди самі не мо­жуть за­хи­с­ти­ти свої пра­ва, то їх за­хи­ща­ти­ме­мо ми, - по­обі­цяв го­ло­ва рай­дер­жадміністрації".
Що­до роз­дання до­ку­ментів на зе­ме­льні наділи в се­лищі Ди­мер, то їх ощас­лив­ле­ним гро­ма­дя­нам відміря­ли тут май­же по 27 со­ток. На за­пи­тан­ня жур­налістів: "Cкільки це ко­ш­тує для лю­дей?", го­ло­ва Київської обл­дер­жадмі­ністрації Ана­толій При­­сяж­­нюк відповів так: "Ви сьо­годні пе­ресвідчи­ли­ся, що для лю­дей це нічо­го не ко­ш­тує. Їм ли­ше слід прий­ти, роз­пи­са­ти­ся й от­ри­ма­ти...".
- Справді, - повідо­ми­ла в роз­мові ди­мерсь­кий се­лищ­ний го­ло­ва Клавдія Калінічен­ко, - рішен­ня на зем­лю під за­бу­до­ву ми ви­даємо без­плат­но. А оформ­лен­ня землі, ви­го­тов­лен­ня місто­будівної до­ку­мен­тації оп­ла­чу­ва­ли гро­ма­дя­ни. У се­лищ­ної ра­ди не бу­ло та­кої мож­ли­вості. Яка тут про­бле­ма най­більша? Нині ми роз­ши­ри­ли наші межі май­же на 700 га. Те­пер те­ри­торія на­шо­го се­ли­ща роз­ки­ну­ла­ся на 850 га. Пла­ну­ва­ли шу­ка­ти інве­с­торів, які за шма­ток землі спла­ти­ли б вартість оформлення і ви­­готов­лення місто­будівної до­ку­мен­тації на цей ма­сив. Але потім зібра­ли на­ших меш­канців, по­ра­ди­ли­ся й дійшли вис­нов­ку: оп­ла­ти­мо самі, бо боїмось, що за­ли­ши­мо­ся без землі. То­му ко­жен за ви­го­тов­лен­ня місто­будівної до­ку­мен­тації пла­тив по 7,5 тис. гри­вень.
 Як роз­повіла Клавдія Калінічен­ко, епо­пея ця три­ває по­над рік, бо щоб "фірмі пра­цю­ва­ти над місто­будівною до­ку­мен­тацією, потрібний стар­то­вий ка­пітал. Але ко­ли звер­ну­ли­ся до лю­дей, то з'ясу­ва­ло­ся, що не в ба­га­ть­ох бу­ла та­ка су­ма - чи­ма­ла для на­ших гро­ма­дян".   

Ва­лерій Друженко

Інтерв'ю
Статуя кохання в Батумі "Алі та Ніно"
Нещодавно Україну відвідав заступник директора «Агросервіс центру» при Міністерстві сільського господарства Аджарії Леван Болгвадзе. Користуючись нагодою, propozitsiya.com поспілкувалась із
Український агрокомплекс відзначає експортна орієнтованість. Тому логістична складова для аграріїв має не менше значення, ніж власно агровиробництво. Зокрема, протягом врожайного минулого року обсяги перевалки зерна в українських портах... Подробнее

1
0