Спецможливості
Досвід господарств

Данські технології на українській ниві

13.06.2017
4623
Данські технології на українській ниві фото, ілюстрація
Хенрік Бекгаард Лаурсен, директор із виробництва ТОВ «Кищенці», 16 000 га

У Данії сільське гос­по­дар­ст­во роз­ви­не­не на ду­же ви­со­ко­му рівні, і не лише свинарство, а й рос­лин­ництво, то­му там­тешні фер­ме­ри до­б­ре зна­ють, як ви­ро­с­ти­ти, збе­рег­ти й при­мно­жи­ти вро­жай. 

Один з таких фермерів ось уже кілька років працює в Україні. Про те, як працюється і як данські технології «приживаються» на українській землі, розповідає Хенрік Бекгаард Лаурсен, директор із виробництва ТОВ «Кищенці».

 

Зем­ля — це най­важ­ливіший ак­тив у сільсько­му гос­по­дарстві. У Да­­нії ми добре розуміємо, що зем­ля не ство­ре­на пра­цею лю­ди­ни, а є про­дук­том при­ро­ди; зем­лю не мож­на за­­міни­ти інши­ми за­со­ба­ми ви­роб­ництва; зем­ля про­сто­ро­во об­ме­же­на! Україна, звісно, не Данія, землі тут побільше, втім це не означає, що до неї потрібно ставитися не так дбайливо, як це роб­лять данські фермери. По­каз­ни­ки вро­жай­ності за­ле­жать від ба­га­ть­ох чин­ників: за­сто­со­ву­ють ви­со­ко­е­фек­тив­не піджив­лен­ня, го­ту­ють ґрунт, уно­сять до­б­ри­ва, дба­ють про стан рос­ли­ни в різні періоди її роз­вит­ку. Як по­ка­зує прак­ти­ка, у цьо­му до­по­ма­га­ють хімічні до­рогі пре­па­ра­ти. Але як от­ри­ма­ти мак­си­маль­ний ефект від за­сто­су­ван­ня та­ких пре­па­ратів, уник­ну­ти ри­зи­ку фінан­со­вих ут­рат і, най­важ­ливіше, — не за­бруд­ню­ва­ти ґрунт?

До­три­му­ю­чись цих пра­вил для ви­­ро­щу­ван­ня якісної про­дукції, на­весні 2014 ро­ку я вирішив спро­бу­ва­ти про­дук­ти, що про­по­нує BioNutria Danmark ApS — ви­роб­ник №1 у Данії біодо­б­рив із мікро- й ма­к­ро­еле­мен­та­ми, а та­кож біодо­ба­вок для поліпшен­ня якості об­­при­с­ку­ван­ня. Своєю чер­гою, якість во­ди під час об­при­с­ку­ван­ня є го­ло­вною про­бле­мою за збе­ре­жен­ня ефек­тив­ності діючих ре­чо­вин до­ро­гих пре­па­ратів у ба­ко­вих сумішах. І са­ме від во­ди за­ле­жить швид­ке про­ник­нен­ня пре­па­ратів у рос­ли­ну, пло­ща по­крит­тя ро­бо­чим роз­чи­ном пре­па­ра­ту й, при­род­но, від якості за­сто­со­ву­ва­них пре­па­ратів.

Ре­алізу­ю­чи досвід зем­ле­роб­ст­ва в Ук­раїні, я зіткнув­ся на ук­раїнсько­му рин­ку аг­рохімікатів із ве­ли­кою кількістю ад'ювантів для поліпшен­ня якості во­ди та, як наслідок, ефек­ту пре­па­ратів, що містять поверхнево активны речовини, при­ли­пачі то­що, які є вкрай не­без­печ­ни­ми ре­чо­ви­на­ми й роз­па­да­ють­ся з ут­во­рен­ням ток­сич­них з'єднань. Сьо­годні за­вдя­ки до­бавці Bio pH control від BioNutria мені вда­ло­ся от­ри­ма­ти мак­си­маль­ний ефект від за­сто­су­ван­ня пе­с­ти­цидів й аг­рохі­мі­катів, ско­ро­тив­ши до того ж нор­му їх­ньо­го ви­ко­ри­с­тан­ня — і все це за умо­ви дбай­ли­во­го став­лен­ня до зе­мель­но­го ак­ти­ву.

Поради від Хенріка Бекгаарда Лаурсена  щодо застосування засобу для покращення якості води Bio pH Control під час приготування робочого розчину:

1. До­дай­те не­обхідну кількість во­ди в об­при­с­ку­вач, роз­почніть змішу­ван­ня.

2. До­дай­те роз­чин Bio pH Control у ре­ко­мен­до­ваній нормі 0,15–0,2 л на 100 л сум­іші.

3. До­дай­те мікро­е­ле­мен­ти.

4. До­дай­те пе­с­ти­ци­ди. 

За до­да­ван­ня в во­ду пе­ред за­прав­кою пе­с­ти­цидів Bio pH control пов'я­зує вільні катіони, що містять­ся у воді. За­вдя­ки цьо­му підви­щується ефек­тивність ро­бо­ти пе­с­ти­цидів, а та­кож поліп­шує­ться роз­чи­нен­ня по­рош­ко­вих пре­па­ратів і мікро­до­б­рив, і як наслідок — збе­­­ре­жен­ня ро­бо­чих ор­ганів об­при­с­ку­ва­ча та іншої техніки. Ця до­бав­ка зни­жує pH ро­бо­чо­го роз­чи­ну при­близ­но до рівня 5,0 (але не ниж­че 4,6 на­­віть за ви­пад­ко­во­го пе­ре­до­зу­ван­ня), що ство­рює оп­ти­мальні умо­ви для ро­бо­ти пе­с­ти­ци­дів, а та­кож для ли­ст­ко­во­го піджив­лен­ня мікро­до­б­ри­ва­ми.

За­вдя­ки вмісту зво­ло­жу­валь­них до­ба­вок Bio pH control за­побігає швид­ко­му ви­па­ро­ву­ван­ню ро­бо­чо­го роз­чи­ну, що дає змо­гу підви­щу­ва­ти ефек­тивність пе­с­ти­цидів за ра­ху­нок кра­що­го за­своєн­ня (вби­ран­ня) йо­го рос­ли­ною або ґрун­том.

Bio pH control містить ан­тивспіню­вач, що га­ран­тує кон­троль за ут­во­рен­ням піни та мінімальні втра­ти ча­су че­рез піно­у­тво­рен­ня. Це та­кож сприяє кращій стабільності по­рош­ко­подібних пе­с­ти­цидів, мікро­до­б­рив, то­що, перешкоджаючи їх випадінню в осад. Прак­тич­но до­ве­де­но, що за­сто­су­ван­ня Bio pH сontrol дає ви­со­кий еко­номічний ефект.

Мої спо­с­те­ре­жен­ня свідчать про те, що за ви­ко­ри­с­тан­ня біодо­б­рив із ма­к­ро- й мік­­ро­­­е­ле­мен­та­ми від BioNutria ве­ге­та­ційний період збільшується і колір по­­лів стає рівномірнішим. Під час ви­ко­ри­с­тан­ня не бу­ло про­блем із суміша­ми для об­при­с­ку­ван­ня або з відкла­ден­ня­ми в об­при­с­ку­вачі.

Хенрік Бекгаард Лаурсен має 20-річний досвід вирощування сільськогосподарських культур, протягом 15 з яких упроваджував інтенсивні технології й точне землеробствоМа­ли по­ля, які на­весні пе­ре­бу­ва­ли на межі за­ги­белі. Та вже після пер­шої об­­роб­ки про­дук­та­ми BioMangan і BioCrop Opti во­ни «ожи­ли» й відно­ви­ли ве­ге­тацію. Минулої осені я спро­бу­вав об­ро­би­ти по­ля BioCrop Opti + BioMangan, а та­кож BioBor. Сьогодні вже бачу, що це допомогло рос­ли­нам добре пе­ре­зи­му­ва­ти, а та­кож відно­ви­ти ба­ланс ут­ра­че­них мікро­е­ле­ментів у ґрунті.

У Данії до­сить ак­тив­но ви­ко­ри­с­то­ву­ють аналізи рос­лин і ґрун­ту. В Ук­раї­ні ж слід більше зо­се­ре­д­жу­ва­ти­ся на рів­но­вазі по­жив­них ре­чо­вин та їхній до­ступ­ності, за­леж­но від ви­ду ґрун­ту. У май­бут­нь­о­му аг­рарії де­далі частіше сти­ка­ти­муть­ся з дефіци­том у ґрунті не тільки мар­ган­цю, міді, бо­ру, а й магнію — фак­тич­но аналізи рос­лин по­ка­зу­ють це вже за­раз.

Під час ви­ко­ри­с­тан­ня й аналізу от­ри­ма­них ре­зуль­татів мож­на ви­о­кре­ми­ти низ­ку пе­ре­ваг про­дуктів BioNutria:

— Про­сто­та за­сто­су­ван­ня

—  Відсутність оса­ду

— Вплив на терміни ве­ге­тації

— На­явність ре­чо­вин, що спри­я­ють розсіюван­ню і при­ли­пан­ню краплі

— Оп­тимізація рH сумішей

Важ­ли­вою пе­ре­ва­гою про­дукції BioNutria є змо­га за­сто­су­ван­ня до­б­рив спільно із за­со­ба­ми за­хи­с­ту рос­лин. То­му для вне­сен­ня до­б­рив не потрібно ок­ре­мо виїжджа­ти на по­ля — це сприяє еко­номії. 

Інтерв'ю
экспорт
Після підписання Угоди про зону вільної торгівлі з Канадою українські аграрії отримали шанс вийти на канадський ринок. Втім, позитивний ефект буде відчутним не відразу. 
координатор проекту "Купуймо разом!" Томаш Будзяк
Сільське господарство відноситься до тих галузей, де об'єднання може принести до значного підвищення конкурентноздатності. За ініціативи найбільшої в Польщі гастрономічної закупівельної групи Horeca GGZ в Україні буде створена вітчизняна... Подробнее

1
0