Спецможливості
Досвід господарств

Данські технології на українській ниві

13.06.2017
5291
Данські технології на українській ниві фото, ілюстрація
Хенрік Бекгаард Лаурсен, директор із виробництва ТОВ «Кищенці», 16 000 га

У Данії сільське гос­по­дар­ст­во роз­ви­не­не на ду­же ви­со­ко­му рівні, і не лише свинарство, а й рос­лин­ництво, то­му там­тешні фер­ме­ри до­б­ре зна­ють, як ви­ро­с­ти­ти, збе­рег­ти й при­мно­жи­ти вро­жай. 

Один з таких фермерів ось уже кілька років працює в Україні. Про те, як працюється і як данські технології «приживаються» на українській землі, розповідає Хенрік Бекгаард Лаурсен, директор із виробництва ТОВ «Кищенці».

 

Зем­ля — це най­важ­ливіший ак­тив у сільсько­му гос­по­дарстві. У Да­­нії ми добре розуміємо, що зем­ля не ство­ре­на пра­цею лю­ди­ни, а є про­дук­том при­ро­ди; зем­лю не мож­на за­­міни­ти інши­ми за­со­ба­ми ви­роб­ництва; зем­ля про­сто­ро­во об­ме­же­на! Україна, звісно, не Данія, землі тут побільше, втім це не означає, що до неї потрібно ставитися не так дбайливо, як це роб­лять данські фермери. По­каз­ни­ки вро­жай­ності за­ле­жать від ба­га­ть­ох чин­ників: за­сто­со­ву­ють ви­со­ко­е­фек­тив­не піджив­лен­ня, го­ту­ють ґрунт, уно­сять до­б­ри­ва, дба­ють про стан рос­ли­ни в різні періоди її роз­вит­ку. Як по­ка­зує прак­ти­ка, у цьо­му до­по­ма­га­ють хімічні до­рогі пре­па­ра­ти. Але як от­ри­ма­ти мак­си­маль­ний ефект від за­сто­су­ван­ня та­ких пре­па­ратів, уник­ну­ти ри­зи­ку фінан­со­вих ут­рат і, най­важ­ливіше, — не за­бруд­ню­ва­ти ґрунт?

До­три­му­ю­чись цих пра­вил для ви­­ро­щу­ван­ня якісної про­дукції, на­весні 2014 ро­ку я вирішив спро­бу­ва­ти про­дук­ти, що про­по­нує BioNutria Danmark ApS — ви­роб­ник №1 у Данії біодо­б­рив із мікро- й ма­к­ро­еле­мен­та­ми, а та­кож біодо­ба­вок для поліпшен­ня якості об­­при­с­ку­ван­ня. Своєю чер­гою, якість во­ди під час об­при­с­ку­ван­ня є го­ло­вною про­бле­мою за збе­ре­жен­ня ефек­тив­ності діючих ре­чо­вин до­ро­гих пре­па­ратів у ба­ко­вих сумішах. І са­ме від во­ди за­ле­жить швид­ке про­ник­нен­ня пре­па­ратів у рос­ли­ну, пло­ща по­крит­тя ро­бо­чим роз­чи­ном пре­па­ра­ту й, при­род­но, від якості за­сто­со­ву­ва­них пре­па­ратів.

Ре­алізу­ю­чи досвід зем­ле­роб­ст­ва в Ук­раїні, я зіткнув­ся на ук­раїнсько­му рин­ку аг­рохімікатів із ве­ли­кою кількістю ад'ювантів для поліпшен­ня якості во­ди та, як наслідок, ефек­ту пре­па­ратів, що містять поверхнево активны речовини, при­ли­пачі то­що, які є вкрай не­без­печ­ни­ми ре­чо­ви­на­ми й роз­па­да­ють­ся з ут­во­рен­ням ток­сич­них з'єднань. Сьо­годні за­вдя­ки до­бавці Bio pH control від BioNutria мені вда­ло­ся от­ри­ма­ти мак­си­маль­ний ефект від за­сто­су­ван­ня пе­с­ти­цидів й аг­рохі­мі­катів, ско­ро­тив­ши до того ж нор­му їх­ньо­го ви­ко­ри­с­тан­ня — і все це за умо­ви дбай­ли­во­го став­лен­ня до зе­мель­но­го ак­ти­ву.

Поради від Хенріка Бекгаарда Лаурсена  щодо застосування засобу для покращення якості води Bio pH Control під час приготування робочого розчину:

1. До­дай­те не­обхідну кількість во­ди в об­при­с­ку­вач, роз­почніть змішу­ван­ня.

2. До­дай­те роз­чин Bio pH Control у ре­ко­мен­до­ваній нормі 0,15–0,2 л на 100 л сум­іші.

3. До­дай­те мікро­е­ле­мен­ти.

4. До­дай­те пе­с­ти­ци­ди. 

За до­да­ван­ня в во­ду пе­ред за­прав­кою пе­с­ти­цидів Bio pH control пов'я­зує вільні катіони, що містять­ся у воді. За­вдя­ки цьо­му підви­щується ефек­тивність ро­бо­ти пе­с­ти­цидів, а та­кож поліп­шує­ться роз­чи­нен­ня по­рош­ко­вих пре­па­ратів і мікро­до­б­рив, і як наслідок — збе­­­ре­жен­ня ро­бо­чих ор­ганів об­при­с­ку­ва­ча та іншої техніки. Ця до­бав­ка зни­жує pH ро­бо­чо­го роз­чи­ну при­близ­но до рівня 5,0 (але не ниж­че 4,6 на­­віть за ви­пад­ко­во­го пе­ре­до­зу­ван­ня), що ство­рює оп­ти­мальні умо­ви для ро­бо­ти пе­с­ти­ци­дів, а та­кож для ли­ст­ко­во­го піджив­лен­ня мікро­до­б­ри­ва­ми.

За­вдя­ки вмісту зво­ло­жу­валь­них до­ба­вок Bio pH control за­побігає швид­ко­му ви­па­ро­ву­ван­ню ро­бо­чо­го роз­чи­ну, що дає змо­гу підви­щу­ва­ти ефек­тивність пе­с­ти­цидів за ра­ху­нок кра­що­го за­своєн­ня (вби­ран­ня) йо­го рос­ли­ною або ґрун­том.

Bio pH control містить ан­тивспіню­вач, що га­ран­тує кон­троль за ут­во­рен­ням піни та мінімальні втра­ти ча­су че­рез піно­у­тво­рен­ня. Це та­кож сприяє кращій стабільності по­рош­ко­подібних пе­с­ти­цидів, мікро­до­б­рив, то­що, перешкоджаючи їх випадінню в осад. Прак­тич­но до­ве­де­но, що за­сто­су­ван­ня Bio pH сontrol дає ви­со­кий еко­номічний ефект.

Мої спо­с­те­ре­жен­ня свідчать про те, що за ви­ко­ри­с­тан­ня біодо­б­рив із ма­к­ро- й мік­­ро­­­е­ле­мен­та­ми від BioNutria ве­ге­та­ційний період збільшується і колір по­­лів стає рівномірнішим. Під час ви­ко­ри­с­тан­ня не бу­ло про­блем із суміша­ми для об­при­с­ку­ван­ня або з відкла­ден­ня­ми в об­при­с­ку­вачі.

Хенрік Бекгаард Лаурсен має 20-річний досвід вирощування сільськогосподарських культур, протягом 15 з яких упроваджував інтенсивні технології й точне землеробствоМа­ли по­ля, які на­весні пе­ре­бу­ва­ли на межі за­ги­белі. Та вже після пер­шої об­­роб­ки про­дук­та­ми BioMangan і BioCrop Opti во­ни «ожи­ли» й відно­ви­ли ве­ге­тацію. Минулої осені я спро­бу­вав об­ро­би­ти по­ля BioCrop Opti + BioMangan, а та­кож BioBor. Сьогодні вже бачу, що це допомогло рос­ли­нам добре пе­ре­зи­му­ва­ти, а та­кож відно­ви­ти ба­ланс ут­ра­че­них мікро­е­ле­ментів у ґрунті.

У Данії до­сить ак­тив­но ви­ко­ри­с­то­ву­ють аналізи рос­лин і ґрун­ту. В Ук­раї­ні ж слід більше зо­се­ре­д­жу­ва­ти­ся на рів­но­вазі по­жив­них ре­чо­вин та їхній до­ступ­ності, за­леж­но від ви­ду ґрун­ту. У май­бут­нь­о­му аг­рарії де­далі частіше сти­ка­ти­муть­ся з дефіци­том у ґрунті не тільки мар­ган­цю, міді, бо­ру, а й магнію — фак­тич­но аналізи рос­лин по­ка­зу­ють це вже за­раз.

Під час ви­ко­ри­с­тан­ня й аналізу от­ри­ма­них ре­зуль­татів мож­на ви­о­кре­ми­ти низ­ку пе­ре­ваг про­дуктів BioNutria:

— Про­сто­та за­сто­су­ван­ня

—  Відсутність оса­ду

— Вплив на терміни ве­ге­тації

— На­явність ре­чо­вин, що спри­я­ють розсіюван­ню і при­ли­пан­ню краплі

— Оп­тимізація рH сумішей

Важ­ли­вою пе­ре­ва­гою про­дукції BioNutria є змо­га за­сто­су­ван­ня до­б­рив спільно із за­со­ба­ми за­хи­с­ту рос­лин. То­му для вне­сен­ня до­б­рив не потрібно ок­ре­мо виїжджа­ти на по­ля — це сприяє еко­номії. 

Інтерв'ю
За високої інтенсивності інвазій паразитарні захворювання можуть завдавати господарствам чималого виробничого клопоту та призводити до вагомих економічних збитків. Так, за даними фахівців, втрати молочної продуктивності можуть сягати 20-60... Подробнее
Микола Горбачов, керівник New World Grain Ukraine (Soufflet Group), президент Української Зернової Асоціації
Для успішного ведення агробізнесу мало виростити і зібрати хороший урожай, потрібно ще вміти його продати. Про основні засади роботи зернового трейдингу в Україні propozitsiya.com розповів

1
0