Спецможливості
Статті

Cор­го: но­вий по­гляд на знай­о­му куль­ту­ру

12.03.2014
610
Cор­го: но­вий по­гляд  на знай­о­му куль­ту­ру фото, ілюстрація

За останнє десятиліття сорго впевнено зайняло гідне місце в сівозмінах українських аграріїв. В Україні воно «заявляє про себе» не тільки як експортна культура, а й поступово набуває споживчого значення як універсальний у використанні продукт. На сьогодні ним активно цікавляться кормовиробники, технологи спиртових заводів та виробники біоетанолу і біодобавок до пального. Останнім часом виникає інтерес до цієї культури й у виробників крупів, борошна та у дієтологів, адже вироби із сорго дозволено вживати людям, які не можуть засвоювати  глютеїни.

За останнє десятиліття сорго впевнено зайняло гідне місце в сівозмінах українських аграріїв. В Україні воно «заявляє про себе» не тільки як експортна культура, а й поступово набуває споживчого значення як універсальний у використанні продукт. На сьогодні ним активно цікавляться кормовиробники, технологи спиртових заводів та виробники біоетанолу і біодобавок до пального. Останнім часом виникає інтерес до цієї культури й у виробників крупів, борошна та у дієтологів, адже вироби із сорго дозволено вживати людям, які не можуть засвоювати  глютеїни.

Г. Луцько,
експерт з агрономічних питань
ДП «Рейлін»

Аг­рарії зна­ють сор­го як не­ви­баг­ли­ву куль­ту­ру: по­су­хостійку, жа­ро- та со­ле­ви­т­ри­ва­лу. Най­біль­­ше про­блем під час ви­ро­щу­ван­ня ви­ни­кає в тих гос­по­дарів, які лег­ко­важ­но ставляться до неї, вва­жа­ю­чи, що, як­що сор­го не примхли­ве, то має вро­ди­ти за будь-яких об­ста­вин. Рік на рік не при­падає: і справді, ін­ко­ли куль­ту­ра дає добрі вро­жаї і в та­ких гос­по­дарів. А от  якщо їх спіткала невдача, вони роблять висновок: сорго — примхлива рослина. І забувають про нього, хоча могли б отримувати прибутки і мати де­шеві  та по­­живні корми для  тваринництва.
За ба­га­то років ви­ро­щу­ван­ня сор­го в Ук­раїні місцеві аг­рарії поміти­ли, що це — «вдяч­на» куль­ту­ра, яка швид­ко ре­а­гує при­бав­кою вро­жаю на гра­мот­не та тур­бо­тли­ве ставлення до се­бе.
У цій статті мо­ва йти­ме про оптимізацію тех­но­логії вирощування та її на­уко­ву об­­грун­то­ваність, що дасть змо­гу от­ри­му­ва­ти га­ран­то­вані вро­­жаї і за не­спри­ят­ли­вих грун­то­во-кліма­тич­них умов. За ос­но­ву взя­то багаторічні дослідження американських вчених та практиків.

Вибір технології обробітку грунту
Дослідженнями, які про­во­ди­ли у сте­повій зоні США, бу­ло вста­нов­ле­но, що най­кращі вро­жаї сор­го дає на лег­ких і лег­ко­суг­лин­ко­вих грун­тах у разі за­сто­су­ван­ня ну­ль­о­вої тех­но­логії об­робітку грун­ту. На се­редніх суг­лин­ках уро­жаї бу­ли од­на­ко­ви­ми за мінімаль­но­го та тра­диційно­го об­­ро­бітків, але нижчі — за ну­ль­о­во­го. На важ­ких суг­лин­ках най­ви­щої вро­жай­ності до­ся­га­ли за тра­ди­­ційної тех­но­логії об­робітку грун­ту, ниж­чої — за мінімаль­ної та знач­но ниж­чої — за ну­ль­о­вої.
От­же, на лег­ких та лег­ко­суг­лин­ко­вих грун­тах доцільно ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти мінімаль­ну та ну­ль­о­ву тех­но­логії об­­робітку грун­ту. Важкі за ме­­­ха­нічним скла­дом грун­ти потрібно об­роб­ля­ти за кла­сич­ною тех­но­логією.

Вплив по­пе­ред­ни­ка
 Уро­жайність сор­го після кра­щих по­пе­ред­ників, зо­к­ре­ма пше­ниці, пе­ре­ви­щу­ва­ла таку після ку­ку­руд­зи на 15 ц/га, а після сої — на 25 ц (порівня­но з уро­жайністю після ку­ку­руд­зи). Це по­яс­нюється здатністю по­пе­ред­ників за­ли­ша­ти після се­бе різну кількість про­дук­тив­ної во­ло­ги в грунті та зба­га­чу­ва­ти йо­го по­жив­ни­ми ре­чо­ви­на­ми. Але най­кра­щим по­пе­ред­ни­ком для сор­го в по­су­ш­ли­вих регіонах є гербіцид­ний пар, який та­кож потрібно ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти після куль­тур, що ви­су­шу­ють грунт (со­няш­ник, ріпак).

До­б­ри­ва
Важ­ли­ве зна­чен­ня у фор­му­ванні вро­жаю та підви­щенні по­су­хостійкості, стійкості проти хво­роб і шкідників має вне­сен­ня на­уко­во об­грун­то­ва­них норм азот­них, фо­с­фор­но-калійних та цин­ко­вих до­б­рив, що роз­ра­хо­ву­ють­ся за ре­зуль­та­та­ми ла­бо­ра­тор­но­го аналізу грун­ту.
За да­ни­ми досліджень, бу­ло вста­нов­ле­но, що найвища вро­жайність сор­го спостерігалась у разі внесення 100 кг/га (за д. р.) азо­ту, але на­далі, за збільшення доз азо­ту, вро­жай­ність залишалася ста­­­­лою. От­же, не­ви­прав­да­но ви­сокі нор­­­­­ми азот­них до­б­рив не тільки не да­ють збільшен­ня вро­жаю, а й зни­жу­ють стійкість сор­го до по­пе­лиць та зумовлюють на­ко­пи­чен­ня ціанідів та ніт­ратів у зе­леній масі.
Оп­ти­мальні нор­ми калійних до­б­рив спри­я­ють змен­шен­ню ко­ефіцієнта во­до­спо­жи­ван­ня, відповідно, підви­щується по­су­хостійкість рос­лин.
Зба­лан­со­ваність за фо­с­фо­ром по­зи­тив­но впли­ває на роз­ви­ток ко­ре­не­вої си­с­­­­­те­ми та фор­му­ван­ня по­вноцінно­го пил­ку.
Цинк відіграє важ­ли­ву роль у про­цесі ди­хан­ня, впли­ває на змен­шен­ня ко­ефіцієнта транспірації, бе­ре участь у фер­мент­них про­це­сах та ут­во­ренні білка, а та­кож відповідає за нор­маль­ний пе­ребіг фо­то­син­те­зу.

Во­ло­го­за­без­пе­чен­ня
Відо­мо, що не­до­стат­ня кількість во­ло­ги в ме­т­ро­во­му шарі грун­ту під час ви­ки­дан­ня во­лоті та на­ли­ван­ня зер­на при­зво­дить до то­го, що во­лоть узагалі може не вийти з піхви верхівко­во­го ли­ст­ка або ви­пов­нюється нерівномірно, а зер­но фор­мується плюскле та ма­ле. За­без­пе­чи­ти мак­си­маль­ний за­пас во­ло­ги в ме­т­ро­во­му шарі грун­ту мож­ли­во ли­ше за умов за­сто­су­ван­ня во­ло­го­зберіга­ю­чих тех­но­логій об­робітку грун­ту, ви­ко­ри­с­тан­ня гербіцид­но­го па­ру та підтри­ман­ня посівів у чи­с­то­му від бур’я­нів стані. Для оп­тимізації вод­но­го ба­лан­су виз­на­ча­ють щільність сто­ян­ня рос­лин на гек­тарі, водночас вра­хо­ву­ють за­па­си во­ло­ги в ме­т­ро­во­му шарі грун­ту на мо­мент висіву та се­ред­нь­о­річну кількість опадів. За да­ни­ми аме­ри­кансь­ких уче­них, оп­ти­маль­на щільність сто­ян­ня рос­лин на гек­тарі, вра­хо­ву­ю­чи се­ред­нь­орічну кількість опадів, має бу­ти (тис. росл./га):
   кількість опадів мен­ше 300 мм — 60;
   300–500 мм — 70–80;
   500–650 мм — 90;
   650–800 мм — 110;
   по­над 800 мм — 180;
   на по­ливі — 250.

Нор­ма висіву
Роз­ра­хо­ву­ю­чи нор­му висіву, слід ма­ти на увазі, що різні партії од­но­го й то­го самого гібри­да мо­жуть ма­ти різну ма­су 1000 насінин, то­му, відповідно, ва­го­ва нор­ма висіву бу­де неоднаковою для різних партій. По­чи­на­ти роз­ра­ху­нок нор­ми висіву потрібно з виз­на­чен­ня оп­ти­маль­ної кількості сто­ян­ня рос­лин на од­но­му гек­тарі.
Ко­ре­не­ва си­с­те­ма
Досліджу­ю­чи ро­бо­ту ко­ре­не­вої си­с­те­ми сор­го, вчені відзна­ча­ють, що во­на має ви­со­ку ек­с­т­ракційну си­лу та здат­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти грун­то­ву во­ло­гу, що пе­ре­бу­ває у зв’яза­но­му стані та є не­до­ступ­ною для інших куль­тур. Досліди по­ка­зу­ють, що за оп­ти­маль­них умов на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща інтен­сив­но пра­цює ко­ре­не­ва ма­са, розміщена у верх­нь­о­му го­ри­зонті (0–30 см). Зі зміною умов на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща змінюється й ро­бо­та ко­ре­не­вої си­с­те­ми. Під час дії на рос­ли­ну помірно­го стре­су до­стат­ньо ефек­тив­но про­дов­жу­ють пра­цю­ва­ти ко­рені в го­ри­зонті 0–30 см, але та­кож помітно ак­ти­вується ро­бо­та ко­ре­не­вої си­с­те­ми на гли­бині 30–60 та 60–90 см. Під впли­вом силь­но­го стре­су най­ак­тивнішим є коріння в ша­рах 90–120, 120–150 та 150–180 см. Вра­хо­ву­ю­чи таку особ­ли­вість, мож­на зро­би­ти вис­но­вок, що мак­си­маль­на не­за­лежність від впли­ву не­га­тив­них фак­торів нав­колишньо­го се­ре­до­ви­ща до­ся­гається на­ко­пи­чен­ням грун­то­вої во­ло­ги в нижніх грун­то­вих го­ри­зон­тах (90–180 см).

Схо­ди
Для от­ри­ман­ня дружних сходів важливо збе­рег­ти до висіву во­ло­гу, на­ко­пи­че­ну у верхніх ша­рах грун­ту, що мож­ли­во за за­сто­су­ван­ня відповідних тех­но­логій об­робітку грун­ту та заміни пе­ред­посівної куль­ти­вації гербіцид­ною об­роб­кою. Висів має бу­ти про­ве­де­но якісно, в оп­ти­мальні стро­ки (за тем­пе­ра­ту­ри грун­ту від 15°С), що зни­жує ри­зи­ки ура­жен­ня посівів ко­ре­не­ви­ми гни­ля­ми та сприяє по­яві швид­ких сходів.
Посіви при­кот­ко­ву­ють для підтяг­нен­ня во­ло­ги у верхні го­ри­зон­ти.

Посівний ма­теріал
Важ­ли­вим фактором уро­жай­ності, без сумніву, є ви­ко­ри­с­тан­ня ­якісно­го посівно­го ма­теріалу з ви­со­кою енергією про­ро­с­тан­ня, що дає змо­гу от­ри­му­ва­ти рівномірні схо­ди в мак­си­маль­но стислі стро­ки. Вибір ви­со­ко­про­дук­тив­них, ге­не­тич­но стійких проти хво­роб гібридів зни­жує ри­зи­ки за­хво­рю­вань і має ге­не­тич­но ви­со­кий по­тенціал уро­жай­ності. Пе­ред­посівне про­труєн­ня насіння Круїзе­ром (10 л/т) за­без­пе­чує за­хист на ранніх ета­пах ор­га­но­ге­не­зу від пер­ших по­колінь по­пе­лиць, що є най­не­без­печніши­ми для мо­ло­дих рос­лин, та від грун­то­вих шкідників, які здатні зни­щи­ти рос­ли­ни ще у фазі сходів. Прак­ти­ку­ючі аг­ро­но­ми зна­ють, як важ­ко про­ве­с­ти якісну інсек­ти­цид­ну об­роб­ку мо­ло­дих рос­лин, дуже малих за розмірами. І це є ще од­ним ар­гу­мен­том на ко­ристь Круїзе­ра. До­­сліджен­нями виявлено «вігор-ефект» Круїзе­ра на роз­ви­ток ко­ре­не­вої си­с­те­ми рос­лин. Це оз­на­чає, що під впли­вом тіаме­ток­са­му (діючої ре­чо­ви­ни пре­па­ра­ту) відбу­вається стрімкий роз­ви­ток ко­ре­не­вої си­с­те­ми та ут­во­рен­ня вто­рин­них корінців, які фор­му­ють мич­ку. До­дат­ко­вий об’єм ко­ре­не­вої си­с­те­ми на ранніх ета­пах роз­вит­ку за­без­пе­чує підви­ще­ну стійкість рос­ли­ни до стресів та по­си­ле­ну здатність спо­жи­ва­ти во­ло­гу і по­живні ре­чо­ви­ни з грун­ту.

Теп­лові оди­ниці
Три­валість фе­но­логічних фаз сор­го, як і будь-якої іншої куль­ту­ри, за­ле­жить від су­ми ефек­тив­них тем­пе­ра­тур (по­зи­тивні тем­пе­ра­ту­ри понад 10°С). Для сор­го фізіологічний нуль — це тем­пе­ра­ту­ра, що ста­но­вить 10°С. Ефек­тивні тем­пе­ра­ту­ри (теп­лові оди­ниці) роз­ра­хо­ву­ють за фор­му­лою:
(МIN + MAX): 2-10°С,
де MIN — мінімаль­на до­бо­ва тем­пе­ра­ту­ра, MAX — мак­си­маль­на до­бо­ва тем­пе­ра­ту­ра. При­ско­рен­ня роз­вит­ку рос­лин чи ко­мах (ад­же цикл роз­вит­ку ко­мах та­кож підпо­ряд­ко­ва­ний сумі теп­ло­вих оди­ниць) відбу­вається за ма­лої різниці між ден­ни­ми та нічни­ми тем­пе­ра­ту­ра­ми, тоб­то ко­ли нічні тем­пе­ра­ту­ри за­ли­ша­ють­ся до­сить ви­со­ки­ми. За цих умов рос­ли­ни на­би­ра­ють не­обхідну су­му ефек­тив­них тем­пе­ра­тур за ко­рот­ший період, чим і по­яс­нюється ско­ро­чен­ня ве­ге­таційно­го періоду в ок­ремі ро­ки.
Гібри­ди, різні за гру­пою стиг­лості, по­тре­бу­ють різної су­ми ефек­тив­них тем­пе­ра­тур. На­при­клад, для по­вної стиг­лості раннім гібри­дам не­обхідно 1470 теп­ло­вих оди­ниць, для пізньо­­стиг­лих — 1848. Фа­за цвітіння ран­нь­о­с­тиг­лих гібридів про­хо­дить за на­ко­пи­чен­ня рос­ли­ною 1016 теп­ло­вих оди­ниць (при­близ­но че­рез 50 днів після сходів), для пізньостиг­лих ця су­ма ста­но­вить 1097 (при­близ­но че­рез 60 днів після сходів). То­му для от­ри­ман­ня га­ран­то­ва­них уро­жаїв доцільно висівати в гос­по­дарстві гібри­ди різних груп стиг­лості, кри­тичні періоди яких (цвітіння, ви­ки­дан­ня во­лоті) про­хо­ди­тимуть під впли­вом різних по­год­них умов.

Ви­ко­ри­с­тан­ня пе­с­ти­цидів
До­волі гру­бою по­мил­кою в тех­но­логії вирощування сорго, що суттєво зни­жує, а інко­ли й зни­щує весь уро­жай, є ви­ко­ри­с­тан­ня не­за­реєстро­ва­них на сорго пре­па­ратів. Різні гібри­ди чут­ливі до тих чи інших діючих ре­чо­вин пе­с­ти­цидів. На­при­клад, па­ратіон-ме­тил має ви­ра­же­ний ток­сич­ний вплив на більшість гібридів сор­го, що при­зво­дить до пригнічен­ня імун­ної си­с­те­ми рос­лин та по­слаб­лен­ня їхньої стре­состійкості. Крім то­го, він по­шко­д­жує ли­ст­ко­ву пла­с­тин­ку рос­лин, по­ру­шу­ю­чи перебіг про­цесів фо­то­син­те­зу та на­ко­пи­чен­ня по­жив­них ре­чо­вин у них.

Висновки
Підво­дя­чи підсум­ки, мож­на виділи­ти ос­новні ас­пек­ти фор­му­ван­ня вро­жаю сор­го:
   на ранніх ета­пах ор­га­но­ге­не­зу для до­б­ро­го роз­вит­ку сор­го по­тре­бує оп­ти­маль­них по­зи­тив­них тем­пе­ра­тур (теп­ла) та за­хи­с­ту від бур’янів;
   во­лоть за­ро­д­жується за 30 днів до цвітіння;
   найбільше во­ло­ги рос­ли­на сор­го спо­жи­ває у фа­зі ви­ки­дан­ня во­лоті;
   після цвітіння зер­но на­ли­вається ду­же швид­ко;
   пе­ре­сто­ю­ю­чи на стеблі, зер­но стає чут­ли­вим до плісня­ви;
   по­тре­бує оп­ти­маль­ної кількості еле­ментів жив­лен­ня для фор­му­ван­ня мак­си­маль­но­го вро­жаю;
   для от­ри­ман­ня мак­си­маль­но­го вро­жаю ли­ст­ко­вий апа­ра­т рослини має бути здо­ро­вим, тож слід застосовувати засоби  за­хисту від шкідників та хво­роб.

Інтерв'ю
Роберто Хавельяна
Американське видання Future Farming взяло інтерв’ю у Роберто Хавельяни — співробітника відділу компанії John Deere, який займається перспективними розробками потужних тракторів (серій 7R, 8R та 9R) на найближчі 20 років. Представляємо його... Подробнее
Восени 2018-го гіпермаркет «Ашан Україна» запускає проект «Фермерські товари» - на полицях магазинів будуть продаватися продукти, поставлені безпосередньо українськими фермерами. Про те, як

1
0