Спецможливості
Техніка та обладнання

Борону вдало застосувати — про це потрібно дещо знати

12.03.2014
1411
Борону вдало застосувати — про це потрібно дещо знати фото, ілюстрація

Ясна річ, що механічний обробіток грунту впливає на його властивості та, певною мірою, — на створення рослинам відповідних факторів, важливих для розвитку і життєздатності рослин, які визначають родючість. Неправильно проведений обробіток грунту завдає йому значної шкоди, знижуючи потенційну й ефективну родючість. Важливим елементом технології землеробства є система грунтообробітку. Але незалежно від того, за якою системою господарство обробляє грунт, його першочерговим завданням навесні є збереження вологи та боротьба з бур’янами.

Ясна річ, що механічний обробіток грунту впливає на його властивості та, певною мірою, — на створення рослинам відповідних факторів, важливих для розвитку і життєздатності рослин, які визначають родючість. Неправильно проведений обробіток грунту завдає йому значної шкоди, знижуючи потенційну й ефективну родючість. Важливим елементом технології землеробства є система грунтообробітку. Але незалежно від того, за якою системою господарство обробляє грунт, його першочерговим завданням навесні є збереження вологи та боротьба з бур’янами.

Техніко-технологічні підходи використання борін

Л. Шустік, канд. техн. на­ук, зав­від­ділу,
С. Ма­ринін, завіду­вач ла­бо­ра­торії,
Л. Ма­риніна, мол. на­ук. співро­біт­ник,
УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го

На­весні всі капіля­ри і не­капілярні проміжки в грунті за­пов­нені во­дою. Щоб збе­рег­ти її і за­побігти ви­па­ро­ву­ван­ню во­ло­ги, потрібно верхній шар грун­ту подрібни­ти до дрібногруд­ку­ва­то­го ста­ну і зруй­ну­ва­ти капіля­ри. Ця во­ло­га ста­не по­туж­ним фак­то­ром, який спри­я­ти­ме роз­вит­ку ко­ре­не­вої си­с­те­ми куль­ту­ри, а от­же, фор­му­ва­ти­ме ос­но­ву якісно­го вро­жаю.
За осінньо-зи­мо­вий період грунт знач­но ущільнюється, во­да капіля­ра­ми підіймається на грун­то­ву по­верх­ню і ви­па­ро­вується. За­трим­ка хо­ча б на один день із про­ве­ден­ням за­крит­тя во­ло­ги, особ­ли­во в по­су­ш­ливі ро­ки, при­зво­дить до ве­ли­ких втрат її з грун­ту і погіршує якість по­даль­ших об­робітків. Ус­та­нов­ле­но, що з гре­бе­ня­с­тої по­верхні, особ­ли­во за пе­ре­ущі­ль­не­но­го грун­ту, за один теп­лий і вітря­ний день з 1 га втра­чається 60–120 т во­ди. То­му за­крит­тя грун­то­вої во­ло­ги є важ­ли­вим аг­ро­за­хо­дом. Для ре­алізації цих за­ходів ви­ко­ри­с­то­ву­ють опе­рацію бо­ро­ну­ван­ня.
Пер­шим із за­вдань бо­ро­ну­ван­ня є за­крит­тя во­ло­ги — терміно­ва ран­нь­о­вес­ня­на ро­бо­та, яку про­во­дять після на­стан­­ня фізич­ної стиг­лості грун­ту. Оз­на­кою го­тов­ності по­ля до за­крит­тя во­ло­ги є посіріння верхівок гре­бенів ріллі, кри­шен­ня грун­ту, він пе­ре­стає ма­за­тись і на­ли­па­ти на ро­бочі ор­га­ни. По­чи­на­ти за­крит­тя во­ло­ги тре­ба ви­­бірко­во: спо­чат­ку на підви­ще­них ді­­лян­ках і на півден­них схи­лах, а потім — у ни­зи­нах і на північ­них схи­лах.
За­кри­ва­ють во­ло­гу зу­бо­ви­ми важ­ки­ми або се­редніми бо­ро­на­ми в аг­ре­гаті зі шлей­фа­ми. Бо­ро­на­ми роз­пу­шу­ють грунт, руй­ну­ють капіля­ри, внаслідок чо­го при­пи­няється втра­та во­ло­ги у рідин­но­му стані, а шлей­фа­ми подрібню­ють груд­ки та од­но­час­но ущільню­ють і ви­рів­ню­ють по­верх­ню, тим са­мим за­по­бі­га­ю­чи втраті во­ло­ги в па­ро­подібно­му стані.
Бо­ро­ну­ван­ня про­во­дять пе­ре­важ­но чов­ни­ко­вим спо­со­бом під ку­том 10–45° до на­прям­ку по­пе­ред­нь­о­го об­робітку. Як­що го­ни ко­роткі, бо­ро­ну­ють фігур­ним спо­со­бом без по­во­рот­них смуг, як­що ж ділян­ки ма­ють ви­дов­же­ну пря­мо­кут­ну або ква­д­рат­ну фор­му — за­сто­со­ву­ють бо­ро­ну­ван­ня пе­ре­хрес­но-діаго­наль­ним спо­со­бом.
На сьо­годні ефек­тив­ним рішен­ням за­три­ман­ня во­ло­ги за до­по­мо­гою зу­бо­вих борін є комбінація зчіпки із на­бо­ром зу­бо­вих борін. Кра­щим пред­став­ни­ком цих ма­шин є комбінація зчіпки гідро­фіко­ва­ної ти­пу ЗГ ви­роб­ництва ТОВ «Крас­нянсь­ке СП “Аг­ро­маш”» із на­бо­ром зу­бо­вих борін. Особ­ливістю цих зчіпок є те, що во­ни універ­сальні і за­леж­но від то­го, які ро­бочі ор­га­ни на них вста­нов­ле­но, їх мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти для аг­ре­га­ту­ван­ня зу­бо­вих борін, котків або лу­щиль­ників. Ти­по­розмірний ряд зчіпок за­без­пе­чує ши­ри­ну за­хва­ту 10, 16, 18, 20 і 22 м. Не­за­леж­но від ши­ри­ни за­хва­ту транс­порт­на ши­ри­на зчіпки не пе­ре­ви­щує 2,6 м. Час на пе­ре­ве­ден­ня із транс­порт­но­го по­ло­жен­ня в ро­бо­че і на­впа­ки не пе­ре­ви­щує 15 хв, об­слу­го­вує зчіпку один трак­то­рист, а про­дук­тив­ність за го­ди­ну ос­нов­но­го ча­су мо­же ста­но­ви­ти до 26 га/год. До­дат­ко­ви­ми пе­ре­ва­га­ми зчіпок зга­да­но­го ви­роб­ни­ка є те, що во­ни мають змен­ше­ну транс­порт­ну до­вжи­ну, поліпшені ма­не­в­рові вла­с­ти­вості, мен­шу кількість коліс, що дає змо­гу змі­ню­ва­ти ро­бо­чу ши­ри­ну зчіпки і ре­жим дії ро­бо­чих ор­ганів на грунт.
Ри­нок про­по­нує та­кож зчіпку гід­ро­фіко­ва­ну СГП-21 ви­роб­ництва ПАТ «Умань­ферм­маш». Та­ка зчіпка за­без­пе­чує аг­ре­га­ту­ван­ня за­вшир­ш­ки до 21 м ли­ше у складі причіпних зу­бо­вих борін БЗСС-1,0 (БЗТС-1,0, БЗТУ-1,0). Ро­бо­ту та­кої зчіпки за­без­пе­чує аг­ре­га­ту­ван­ня з трак­то­ра­ми кла­су 3 (швидкість — до 15 км/год). Порівня­но з опи­са­ною ви­ще, транс­порт­на ши­ри­на цієї зчіпки більша — 4,2 м.
Дру­ге за­вдан­ня опе­рації бо­ро­ну­ван­ня — бо­роть­ба з бур’яна­ми. Най­у­раз­ливіши­ми до бо­ро­ну­вань є про­ро­ст­ки бур’я­нів за­вдовжки по­над 1 см (фа­за білої ни­точ­ки) й ут­во­рен­ня сім’ядоль­них листків у двосім’ядоль­них видів або пер­шо­го справжнь­о­го ли­ст­ка — в од­но­сім’ядоль­них. Із по­явою двох-трьох пар листків та за фор­му­ван­ня вто­рин­ної ко­ре­не­вої си­с­те­ми стійкість бур’янів про­ти ме­ханічної дії різко зро­с­тає.
Бо­ро­ну­ван­ня про­во­дять до й після по­яви сходів куль­тур­них рос­лин: ду­же обе­реж­но і в той час, ко­ли бур’яни най­менш стійкі про­ти ме­ханічних впливів, а про­ро­ст­ки куль­тур­них рос­лин пе­ре­бу­ва­ють ще гли­бо­ко у грунті й не по­шко­д­жу­ють­ся ро­бо­чи­ми ор­га­на­ми борін (або ж їхні схо­ди зміцніли настільки, що ста­ли стійки­ми про­ти ме­ханічних впливів цих ор­ганів). Бо­ро­ну­ють пло­щу на по­лях куль­тур як вузь­ко­ряд­но­го спо­со­бу сівби, так і про­сап­них. Технічна ефек­тивність цьо­го за­хо­ду мо­же ся­га­ти 70–95% зни­щен­ня сходів бур’янів за умо­ви раціо­наль­но­го ви­бо­ру відповідних зна­рядь і оп­ти­маль­них строків йо­го про­ве­ден­ня. Посіви зер­но­вих ко­ло­со­вих бо­ро­ну­ють у фазі від трьох-чо­ти­­рьох листків до ку­щен­­ня, го­ро­ху — трьох-п’яти листків, але до ут­во­рен­ня ву­сиків, ку­ку­руд­зи — двох-п’яти, со­няш­ни­ку — од­но­го-трьох листків, цу­к­ро­вих бу­ря­ків — пер­ша па­ра листків — упо­пе­рек чи під ку­том до рядків зі швидкістю 3–5 км/год, кра­ще ро­би­ти це в другій по­ло­вині дня за мен­шо­го тур­го­ру рос­лин­них тка­нин, ви­б­рав­ши відповідно до умов по­ля потріб­ний тип борін. На важ­ких грун­тах пе­ре­ва­гу на­да­ють важ­ким чи се­реднім бо­ро­нам, а на лег­ких — посівним.
Для цієї опе­рації мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти як опи­сані ви­ще зу­бові бо­ро­ни, так і пру­жин­но-паль­цеві, які, порівня­но із комбінаціями борін на зчіпках, ма­ють роз­ши­рені функціональні і тех­но­логічні мож­ли­вості як для ви­ко­нан­ня вка­за­ної тех­но­логічної опе­рації, так і до­дат­ко­вих за­ходів (зни­щен­ня бур’янів за до- і піс­ля­­с­хо­до­во­го їхньо­го бо­ро­ну­ван­ня за ви­со­ти куль­тур­них рос­лин до 30 см, вирів­ню­ван­ня по­верхні по­ля, за­крит­тя во­ло­ги, пе­ре­роз­поділен­ня рос­лин­них ре­ш­ток, пе­ред­посівний об­робіток, поліп­шен­ня ор­ганічно­го скла­ду грун­ту, зни­жен­ня повітря­ної і вод­ної ерозії). Та­кож пру­жин­но-паль­цеві бо­ро­ни ма­ють по­кра­щені ек­сплу­а­таційні по­каз­ни­ки. Такі пе­ре­ваги до­сяг­ну­то за­вдя­ки то­му, що в кон­ст­рукції ви­ко­ри­с­та­но ви­со­кий вібру­ю­чий пружин­ний па­лець із мож­ливістю ре­гу­лю­ван­ня ку­та йо­го ус­та­нов­лен­ня від­нос­но грун­то­вої по­верхні.
ПАТ «Га­ле­щинсь­кий ма­ши­но­бу­дів­ний за­вод сільсько­го­с­по­дарсь­ких ма­­шин та об­лад­нан­ня» ви­го­тов­ляє бо­ро­ни пру­жинні напівпричіпні «Ме­те­лик» ма­рок БПН-12 та БПН-24 з ши­ри­ною за­хва­ту, відповідно, 12 та 24 м. Аг­ре­га­ту­ють ці бо­ро­ни, відповідно, з трак­то­ра­ми кла­су 0,9 і 1,4. Ро­бо­ча швидкість ста­но­вить 8–10 км/год.
Австрійська компанія «Аеростар» виготовляє легкі пружинні борони (штрігель) для роботи на посівах. Дані агрегати завоювали прихильність в усьому світі і являються перевіреним знаряддям не тільки для якісного механічного догляду, а і як альтернатива хімічній боротьбі з бур'янами. Борони виготовляють з шириною захвату від 9 до 24 м; Aerostar 900, Aerostar 1050, Aerostar 1200, Aerostar 1500, Aerostar 1800, Aerostar 2400. Штрігель Aerostar має шаг сліду 2,5 см (відстань у сліді 1,85 см), отже кількість зубів на метр ширини захвату становить 40 шт. Кількість зубів і точне їхнє регулювання через пластиковий тримач завдовжки 28 мм зумовлює підсилення вібрації разом з підвищенням робочої швидкос­ті. Ця вібрація зубів сприяє поліпшенню підготовки грунту — кращому його розпушенню, — що зумовлює пригнічення бур’янів унаслідок їхнього присипання.
ПАТ «Уманьферммаш» виготовляє пружинні борони шириною захвату від 12 до 28 м (БП-12, БП-12А-01, БП-22, БП-28), для агрегатування яких використовують трактори класу від 1,4 до 5. Працюють такі борони на швидкості від 10 до 15 км/год. Борона має секційну конструкцію, що дає змогу копіювати мікрорельєф грунту. Робочий орган —  пружинний палець з тонкого пружинного дроту — має можливість регулювання кута нахилу, що забезпечує ха­­­рактер технологічного режиму і сприяє знищенню до 98% бур’янів.
ТОВ НВП «Біло­церківмаз» ви­ко­ри­с­то­вує на своїй роз­робці — бо­роні пру­жинній важкій ти­пу БПВ здвоєні пру­жинні пальці діаме­т­ром 16 мм. Ви­роб­ник про­по­нує два ти­по­розміри та­ких ма­шин із ши­ри­ною за­хва­ту 15 та 21 м. Сек­ційне (за­вшир­ш­ки 185 см) ви­ко­нан­ня борін за­без­пе­чує мож­ливість копію­ван­ня по­верхні по­ля. Еше­ло­ва­не у п’ять рядів розміщен­ня здвоєних пру­жин­них пальців із кро­ком роз­ста­нов­ки 64 мм за­без­пе­чує як ефек­тив­не зни­щен­ня бур’я­нів, так і якісне роз­пу­шу­ван­ня по­верх­не­во­го ша­ру грун­ту, рівномірне роз­поді­лен­ня по­лем рос­лин­них ре­ш­ток. Ве­ли­ка до­вжи­на пруж­инних пальців та мож­ливість ре­гу­лю­ван­ня ку­та ата­ки в ме­жах від 45 до 80° за­без­пе­чує мож­ливість об­робітку грунтів різної во­ло­гості і твер­дості та з ве­ли­ким вмістом рос­лин­них ре­ш­ток. Бо­ро­на мо­же бу­ти ефек­тив­но ви­ко­ри­с­та­на за тра­диційно­го, мінімаль­но­го і ну­ль­о­во­го об­робітків грун­ту.
 Близь­кою за па­ра­ме­т­ра­ми пру­жин­но­го паль­ця і при­та­ман­ни­ми йо­му функ­ціями є бо­ро­на роз­роб­ки ТОВ «ЛКМЗ». Ви­роб­ник про­по­нує пру­жинні гідрофі­ко­вані ши­ро­ко­за­хватні бо­ро­ни ЗПГ «Ліра» ши­ри­ною за­хва­ту 15, 24 та 36 м, що по­тре­бу­ють відповідної по­туж­­ності трак­то­ра: 80, 130–170 та 200–250 к. с. Ек­сплуа­­­­­ту­ють бо­ро­ни на швид­кості до 15 км/год. Ро­бо­чий ор­ган бо­ро­ни — пружин­ний па­лець ви­ко­на­но із ви­со­ко­якісної спеціаль­ної сталі, він має мож­ливість дис­крет­но­го 6-рівне­во­го, з інтер­ва­лом 15°, ре­гу­лю­ван­ня ку­та йо­го на­хи­лу до по­верхні грун­ту — від 15 до 90°.
   Вис­нов­ки. Ви­ко­ри­с­тан­ня зу­бо­вих і пру­жин­но-паль­це­вих борін за­без­пе­чує якіс­не ви­ко­нан­ня ши­ро­ко­го спе­к­т­ра аг­ро­технічних опе­рацій: за­крит­тя во­ло­ги, зни­щен­ня бур’янів, рівномірние роз­по­ді­лен­ня по­лем по­жнив­них ре­ш­ток, ви­рівню­ван­ня по­верхні по­ля, за­гор­тан­ня насіння і міне­раль­них до­б­рив. Віт­чиз­ня­на про­мис­ловість по­став­ляє на ри­нок та­ку техніку. Кра­щим технічним рішен­ням ви­ко­ри­с­тан­ня зу­бо­вих борін є їхня ком­бі­нація на ос­нові гідрофіко­ва­них зчіпок, які за­без­пе­чу­ють мож­ли­вість ви­бо­ру і за по­тре­би — заміни навісних зна­рядь.
Пру­жин­но-паль­цеві бо­ро­ни, які в ос­­таннє де­ся­тиріччя от­ри­ма­ли стрімкий роз­ви­ток, вітчиз­няні ви­роб­ни­ки про­по­ну­ють у різних кон­ст­рукційних рішен­нях та інтер­пре­таціях. Особ­ли­вості кон­ст­рук­ції ро­бо­чо­го ор­га­на цих ма­шин — пру­жин­но­го паль­ця виз­на­ча­ють і тех­но­логіч­ні на­пря­ми ви­ко­ри­с­тан­ня цьо­го ти­пу ма­шин. Пальці, ви­ко­нані з тон­ко­го дро­ту, мо­жуть бу­ти ефек­тив­ни­ми для руй­ну­ван­ня грун­то­вої кірки на не­засмі­че­них по­лях і на ранніх стадіях роз­вит­ку бур’янів; пальці діаме­т­ром 10–16 мм з мож­ливістю зміни ку­та їхньо­го на­хи­лу — на по­лях із рос­лин­ни­ми решт­ка­ми, на опе­раціях за­три­ман­ня во­ло­ги, зни­щен­ня бур’янів у різні фа­зи роз­вит­ку, рівно­мірно­го роз­по­ділен­ня по­лем по­жнив­них ре­ш­ток, вирів­ню­ван­ня зо­ра­ної по­верхні, за­гор­тан­ня насіння і міне­раль­них до­б­рив, роз­ки­да­них по­лем, то­що. Ве­ли­ка ши­ри­на за­хва­ту та­ких борін, ви­со­ка ро­бо­ча швидкість, якісне копіюван­ня ре­льє­фу по­ля за­без­пе­чу­ють ве­ли­ку змінну про­дук­тивність з до­б­ри­ми аг­ро­техніч­ни­ми по­каз­ни­ка­ми ро­бо­ти за не­знач­них ви­т­рат паль­но­го.
Своєчас­не і пра­виль­не за­сто­су­ван­ня та­ких зна­рядь сприяє от­ри­ман­ню ви­со­ких уро­жаїв і як наслідок — підви­щен­ню кон­ку­рен­то­с­про­мож­ності рос­лин­ниць­кої га­лузі гос­по­дар­ст­ва.

Інтерв'ю
Про перспективи вирощування не ГМО сої в Україні, а також потенційно цікаві ніші соєвих продуктів для українських виробників у інтерв’ю рropozitsiya.com розповіла представник  Асоціації
Радник з сільського господарства Посольства Франції в Україні Ніколя Перрен
    Радник Посольства Франції в Україні з питань сільського господарства Ніколя Перрен розповів сайту propozitsiya.com, чому в званні великої аграрної країни нема нічого поганого, чим його батьківщина заслужила це звання і чим зі свого... Подробнее

1
0