Спецможливості
Агробізнес

Бізнес на «тропіках»

12.03.2014
4816
Бізнес на «тропіках» фото, ілюстрація

Можете собі уявити: захотілося банана — пішов у сад, зірвав, з’їв, захотілося апельсина чи ананаса — знову до саду. І так круглий рік. Фантастика? От і ні. Саме таку оазу створив біля своєї садиби агроном-селекціонер Анатолій Патій із с. Рожни, що на Київщині. «Фруктова імперія», «бананова ферма» — так називають його господарство односельці. Карликові банани, кілограмові лимони, запашні мандарини, апельсини, 15-кілограмові ананаси, мурайя, ківі, інжир — ці та багато інших видів тропічних і субтропічних екзотичних фруктів аграрій вирощує під дахом однієї теплиці. Але для Анатолія Патія головним є не можливість постійно ласувати свіжими заморськими екзотичними «вітамінами». Виявляється, вирощування саджанців екзотичних фруктів може бути вигідним бізнесом, який, за словами підприємця, приносить набагато більше прибутку, ніж будь-яка сільськогосподарська культура. Як вдалося організувати вигідну справу, Анатолій Васильович розповів нашим читачам.

Ана­толію Ва­си­ль­о­ви­чу, ко­ли і чо­му виріши­ли зай­ня­ти­ся ви­ро­щу­ван­ням ек­зо­тич­них рос­лин?

— Усе це ро­дом із ди­тин­ст­ва. Ко­ли я ще був шко­ля­рем, на Різдво до нас із Моск­ви приїхав дядь­ко. Привіз гос­ти­­нець — апель­син. Тоді ці фрук­ти бу­ли у ве­ли­чез­но­му дефіциті, і раніше я їх ніко­ли не ба­чив. То­му вирішив по­са­ди­ти у ва­зон кісточ­ку і ви­ро­с­ти­ти влас­не апель­си­но­ве де­ре­во. Закінчив шко­лу, пішов до армії, а ко­ли по­вер­нув­ся, мій апель­син зустрів ме­не пер­ши­ми квіта­ми. Спра­ва в то­му, що кісточ­кові ци­т­ру­сові всту­па­ють у пло­до­но­шен­ня ду­же пізно — че­рез 20–30 років, отож тре­ба на­бра­ти­ся тер­пін­ня, щоб от­­ри­ма­ти від них бо­дай один екзотичний плід. Ме­не такі спра­ви не вла­ш­то­ву­ва­ли, по­чав шу­ка­ти літе­ра­ту­ру, аби дізна­ти­ся про це більше. У бібліотеці знай­шов кни­ги, з яких дізнав­ся про 300-літній досвід ви­ро­щу­ван­ня ли­­мо­нів, апель­синів, ана­насів, інжи­ру( екзотичних фруктів) в грунті за­кри­тих приміщень (теп­лиці, пар­ни­ки, бу­дин­ки) на те­ри­торії се­ред­ньої сму­ги Росії та Ук­раїни. Все це бу­ло настільки ціка­вим, що я став слу­ха­чем сільсько­го­с­по­дарсь­кої ака­демії, аг­ро­номічно­го фа­­ку­ль­те­ту, вже ма­ю­чи дип­лом інже­не­ра-си­с­те­мо­техніка цивільної авіації. Пра­цю­ва­ти у цій га­лузі мені вже бу­ло неціка­во, отож, за­ли­шив­ши дип­лом, аби за­ро­би­ти гро­шей на влас­ний бізнес, поїхав до Сибіру: бу­ду­вав бу­дин­ки, склив теп­личні ком­плек­си. Уже тоді зро­зумів, що зви­чайні скляні теп­лиці ду­же енер­гоємні, 70% теп­ла ви­ки­дається у повітря. Пе­ред­ба­ча­ю­чи про­бле­ми з енер­го­носіями у май­бут­нь­о­му, як ін­же­нер я за­мис­лив­ся над ство­рен­ням прин­ци­по­во но­вої кон­ст­рукції теп­лиці. Так на­ро­ди­ла­ся енер­го­ощад­на теп­ли­ця-тер­мос. За цією тех­но­логією мож­на бу­ду­ва­ти будь-які спо­ру­ди: бу­дин­ки, га­ражі, хліви, скла­ди, ма­га­зи­ни, теп­лиці, які по­­тре­бу­ють теп­ло­вої енергії у 15 ра­зів мен­ше, ніж зви­чайні. Пер­шою спро­бою пе­ре­віри­ти свою тех­но­логію у дії бу­ли власні три бал­ко­ни у моїй квар­тирі. Ви­ро­щу­вав са­д­жанці ли­монів та про­да­вав їх на ба­за­рах, яр­мар­ках, ви­с­тав­ках. Ча­си бу­ли склад­­­­ні — кінець 80-х, в країні — без­лад і без­грошів’я. А в ме­не спра­ви йшли не­по­га­но, от­же, зва­жив­ся по­бу­ду­ва­ти пер­шу ек­с­пе­ри­мен­таль­ну теп­ли­цю на своїй дачній ділянці — розміром 12,5 на 2,5 м. З цьо­го, влас­не, і роз­по­чав­ся мій бізнес. Кон­ст­рукція теп­лиці-тер­мо­са для вирощування екзотичних фруктів се­бе ви­­прав­да­ла, во­на бу­ла настільки уні­каль­ною, що у 1995 р. у Німеч­чині я за­па­тен­ту­вав свій ви­нахід. Сьо­годні вже про­да­но по­над 600 про­ектів по Ук­раїні і по­над 200 — в СНД.

У чо­му ж особ­ливість Ва­шої теп­лиці?
— Те­пер у ме­не вже три теп­лиці-тер­мо­си (за­га­лом 700 кв. м), го­ло­вна особ­ливість яких по­ля­гає в унікальній енер­го­ощадній тех­но­логії: во­ни не впу­с­ка­ють хо­лод і не ви­пу­с­ка­ють теп­ло, і са­ме то­му в 15 разів мен­ше, ніж зви­чайні, по­тре­бу­ють обігріван­ня. Взим­ку, навіть за силь­них мо­розів, як­що на ву­лиці сон­це, не тре­ба то­пи­ти цілий день (на­при­клад, за мінус 20°С у такі дні мій ко­тел пра­цює 3–4 год/до­бу). Як­що, скажімо, на ву­лиці мінус 30°С і не­має сон­ця, то все од­но у моїй теп­лиці бу­де плюс 3° навіть без опа­лен­ня! Ха­рак­тер­но, що теп­ло рівномірно роз­поділяється всім про­сто­ром примі­щен­ня: і біля стін, і під да­хом, і над зем­лею тем­пе­ра­ту­ра бу­де од­на­ко­вою. За­вдя­ки цьо­му екзотичні рос­ли­ни кра­ще рос­туть, а їхня вро­жайність підви­щується. На­при­клад, у теп­лиці-тер­мосі ли­мо­ни цвітуть уже за тем­пе­ра­ту­ри плюс 10°С, тоді як у зви­чайній — не цвітуть у грудні навіть за 20°С. Пло­ди ба­на­на тісно при­ля­га­ють один до од­но­го, ут­во­рю­ю­чи ве­ли­кий ке­тяг — бан­чу, яка дає 450–500 плодів. Екзотична рос­ли­на пло­до­но­сить круг­лий рік.
Улітку зовні на теп­ли­цю на­тя­гуємо тем­но-зе­ле­ну сітку для притінку — от­же, не маємо про­блем із шкідни­ка­ми, які мо­жуть сюди за­летіти. Са­ме то­му не за­сто­со­вуємо шкідли­вих для здо­ров’я за­собів за­хи­с­ту рос­лин, ви­ко­ри­с­то­вуємо ли­ше біологічні пре­па­ра­ти — відповідно, от­ри­муємо еко­логічно чи­с­ту про­дукцію. Раніше я звер­тав­ся до пред­став­ників дер­жав­них ор­ганізацій із тим, щоб мій ви­нахід за­сто­су­ва­ти ма­со­во, на дер­жав­но­му рівні, оскільки всі на­явні в Ук­раїні теп­лиці ду­же енер­го­за­т­ратні й не­ефек­тивні. Як уже бу­ло за­зна­че­но, до 70% теп­ла ви­ки­дається у повітря — фак­тич­но во­ни гріють не­бо і по­ру­шу­ють теп­ло­вий ба­ланс ат­мо­сфе­ри. Але, на жаль, не знай­шов зацікав­ле­них у цій про­блемі лю­дей, то­му вирішив по­ши­рю­ва­ти свої знан­ня са­мо­туж­ки — се­ред фер­мерів, влас­ників при­ват­них са­диб. Сьо­годні ме­не за­про­шу­ють чи­та­ти лекції на аг­рар­них ви­с­тав­ках, мої статті публі­ку­ють у на­уко­во-по­пу­лярній пресі, про ме­не зня­то сотні сю­жетів на те­ле­ба­ченні, ра­зом із дру­жи­ною про­во­ди­мо цікаві, пізна­вальні ек­с­курсії для дітей та до­рос­лих.

Чи важ­ко по­бу­ду­ва­ти та­ку теп­ли­цю для вирощування екзотичних фруктів?
— Теп­ли­цю-тер­мос мо­же спо­ру­ди­ти ко­жен — для цьо­го я роз­ро­бив зро­зумі­лий інже­нер­ний про­ект та­кої теп­лиці. Її мож­на збу­ду­ва­ти як капіталь­ну, так і на­півкапіталь­ну або тим­ча­со­ву спо­ру­ду. Бу­дівництво не по­тре­бує ви­со­кої квалі­фікації робітників. Спеціалістів за­лу­чаєте ли­ше на вста­нов­лен­ня теп­ло­во­го об­лад­нан­ня. Ши­ри­на теп­лиці не пе­ре­ви­щує 5 м, до­вжи­на мо­же бу­ти різною, але оп­ти­маль­на — від 20 до 50 м. До­вжи­на на­шої теп­лиці — 55 м, цьо­го ви­с­та­чає для ком­форт­но­го розміщен­ня ти­сяч рос­лин. У «тер­мосі» мож­на ви­ро­щу­ва­ти не ли­ше ек­зо­ти­ку — чу­до­во пло­до­но­сять і ма­ють уро­жайність удвічі— втричі ви­щу, ніж у зви­чайній теп­лиці, огірки, помідо­ри, зе­лень, гри­би, квіти. До­дам, що про­даю не про­сто про­ект­ну до­ку­мен­тацію, а, прак­тич­но, го­то­вий бізнес.

Де Ви бе­ре­те са­д­жанці?
— Під час на­вчан­ня у сільсько­го­с­по­дарській ака­демії ра­зом із вче­ни­ми зай­мав­ся се­лекцією і ви­во­див при­сто­со­вані до на­ших умов сор­ти екзотичних фруктів - ли­мо­на, ба­на­на, ін­жи­ру. Так з’явив­ся на світ Київський круп­ноплідний ли­мон, гібрид апель­си­на з ли­мо­ном (ли­мон Київський F1), ін­жир, який ви­т­ри­мує хо­лод у мінус 27°С (у ме­не він рос­те на ву­лиці в теп­лиці, що не обігрівається, і по­за­ми­ну­лої зи­ми ча­ст­ко­во ви­т­ри­мав мо­роз мінус 33°С!). Іноді при­во­зять са­д­жанці екзотичних фруктів з Грузії, Індії, Іспанії та інших тропічних країн, які ми акліма­ти­зо­вуємо, при­сто­со­вуємо до на­ших умов, пе­ре­щеп­люємо.
Ціка­ва історія з ба­на­ном. За­зви­чай у при­роді ця екзотична рос­ли­на має 5–6 м зав­виш­ки — та­ку в ха­ту не по­ста­виш! Але є з-поміж них кар­ли­ко­вий сорт (Ка­вен­диш), ви­со­та яко­го — 3,5 м. За­для змен­шен­ня роз­мі­рів спро­бу­вав схре­с­ти­ти йо­го з тек­с­тиль­ним ба­на­ном, який має ви­со­ту 1 м, але не дає плодів. Та­ким чи­ном от­ри­мав пер­ший низь­ко­рос­лий екзотичний сорт Тропіка­ну (2,5 м). Але цьо­го мені ви­да­ло­ся за­ма­ло. І че­рез декілька років на­пру­же­ної на­уко­вої праці от­ри­мав два чу­до­вих екзотичних сор­ти — Київський кар­лик (1,5 м) та Київський су­пер­кар­лик (до 1 м). Усі во­ни мо­жуть пло­до­но­си­ти в кімна­тах, зи­мо­вих са­дах, теп­ли­цях навіть за теп­ла в 15°С, а та­кож да­ва­ти 30–40 відростків за рік для роз­мно­жен­ня.

Скільки видів екзотичних рос­лин рос­те у Вашій теп­лиці?
— Десь близь­ко 30 видів, і постійно щось з’яв­ляється но­ве, ад­же не при­пи­няю зай­ма­ти­ся се­лекцією. Са­мих ли­ше ци­т­ру­со­вих куль­тур у світі на­ра­хо­вуєть­ся по­над 300 видів, і всіх їх гіпо­те­тич­но мож­на пе­ре­ще­пи­ти на од­ну рос­ли­ну будь-яко­го ци­т­ру­са. Зна­ю­чи про це, вирішив ство­рю­ва­ти екзотичні де­ре­ва-са­ди, де на одній гілці рос­туть апель­си­ни, на іншій — ли­мо­ни, на третій — ман­да­ри­ни і т. д. Та­кож є екзотичні рослини- мир­то­ве де­ре­во, яке очи­щує по­віт­ря, карісса — ав­ст­ралійська сли­ва, му­райя, пло­ди якої омо­ло­д­жу­ють ор­ганізм лю­ди­ни, лімо­нел­ла, кінкан, аво­ка­до, муш­му­ла, ма­ра­куйя, па­пайя, або дин­не де­ре­во, а та­кож по­лу­нич­не, олив­ко­ве, ка­во­ве де­ре­ва та ба­га­то ін. Пло­до­но­шен­ня цих екзотичних рос­лин три­ває цілорічно, на­при­клад, у кімнат­них умо­вах ли­мон­не де­рев­це здат­не да­ва­ти до 50 ли­монів на рік, ба­нан — до 20 кг смач­них плодів, а ще ви­ро­с­та­ють ана­на­си ва­гою до 15 кг. Ми не ре­алізуємо екзотичні пло­ди (ли­ше вжи­ває­мо їх самі та да­руємо дру­зям), на­ша ме­та — ви­ро­с­ти­ти здо­ро­вий якісний са­д­жа­нець, який дасть мож­ливість кож­но­му спро­бу­ва­ти се­бе у справі кімнат­но­го садівництва.

Скільки про­даєте са­д­жанців екзотичних рослин і чи є на них по­пит?
— За­га­лом ви­ро­щуємо близь­ко 40 тис. са­д­жанців різних куль­тур на рік. Але вже ба­чу, що цьо­го за­ма­ло — ча­сом по­пит пе­ре­ви­щує про­по­зицію. На­при­клад, один ана­нас у 10-літро­во­му гор­ш­ку дає 40 відростків. Ко­жен із них мо­же далі сам пло­до­но­си­ти, отож відса­д­жуємо екзотичні саджанці в ок­ремі гор­щи­ки і про­даємо як са­мостій­ну рос­ли­ну. На од­но­му ква­д­рат­но­му метрі мож­на роз­та­шу­ва­ти 6 та­ких горш­ків, із яких по­­тім мож­на зня­ти 240 са­д­жанців. Продав­ши кож­ний навіть за мі­ні­мальною ціною 50 грн, мож­на от­ри­ма­ти 12 000 грн/рік! І це — в кімнат­них умо­вах, прак­тич­но з 1 кв. м! При­бу­ток, от­ри­ма­ний тільки лише від ана­на­са (а ще ж є й інші ви­ди)! До речі, рос­лин­ка ду­же не­ви­баг­ли­ва — мо­же жи­ти без по­ли­ван­ня шість місяців, рідко хворіє, да­рує смачні пло­ди. Ним заціка­ви­лись ен­тузіас­ти-пен­сіоне­ри, які для нас ви­ро­щу­ють у се­бе в кімна­тах ці екзотичні рос­лин­ки і ма­ють до­дат­кові при­бут­ки, так би мо­ви­ти, си­дя­чи біля те­левізо­ра.
По­пит на різні екзотичні са­д­жанці ду­же ве­ли­кий — фак­тич­но мені вже потрібно близь­­ко 700 тис. оди­ниць на рік. Але бу­ду­ва­ти до­дат­кові площі теп­лиць не хо­чу — про­по­ную ро­би­ти це іншим лю­дям і за­про­шую їх до співпраці. Та­ким чи­ном ви­бу­до­вую влас­ну дис­три­бу­торсь­ку ме­ре­­жу. Ціни на са­д­жанці екзотичних рослин фор­мує і ре­гу­лює спо­жив­чий по­пит, а та­кож — їхній роз­мір та вік рос­ли­ни.

Як­що хтось за­хо­че зай­ма­ти­ся подіб­ним бізне­сом, то з чо­го по­ра­ди­те роз­по­ча­ти?
— Роз­по­чи­на­ти тре­ба із будівництва теп­лиці-тер­мо­са. Її вартість, за­леж­но від розмірів, обійдеть­ся в 40–100 дол./кв. м. На­при­клад, теп­ли­ця розміром 100 кв. м із рос­ли­на­ми підприємцю ко­ш­ту­ва­ти­ме близь­ко 7 тис. дол. На про­дажі са­д­жан­ців екзотичних рослин во­на мо­же оку­пи­ти­ся за од­не літо. І не ска­жу, що я цілі дні й ночі пра­цюю у теп­лиці. Ро­бо­ти не так ба­га­то, як у полі: по­лив, піджи­вив, обрізав, за­че­рен­ку­вав, при­ще­пив — і все в за­до­во­лен­ня! У ціло­му ви­хо­дить так, що три місяці на рік я пра­цюю, а дев’ять — відпо­чи­ваю.

І. Бірюкова
i.byrukova@univest-media.com

Інтерв'ю
Українська делегація на продовольчій виставці в Японії. Крайній праворуч - Юрій Луценко
Японія, як відомо, — одна з найзаможніших країн світу. При цьому за кількістю населення лише трохи поступається Росії. А ще дуже обмежена в земельних ресурсах, тож більшістю продуктів забезпечити себе не може. Це робить ринок «країни сонця... Подробнее
Компанії «Уніфер» — 20 років! Подія справді знаменна, тому що «Уніфер» — це непересічне явище на українському агроринку. З активною діяльністю компанії пов’язані поява і впровадження в Україні новітніх технологій: перші мікродобрива,... Подробнее

1
0