Спецможливості
Календар подій

22 вересня - 23 вересня

Битва титанів-2016

tytany
битва титанов

22–23 ве­рес­ня на базі гру­пи ком­па­ній «ТАК» відбу­деть­ся«Бит­ва ти­танів 2016» - мас­штаб­на прак­тич­на де­мон­страція сільсько­го­с­по­дар­сь­кої техніки в по­льо­вих умо­вах

Прак­тич­на де­мон­ст­рація охоп­лю­ва­ти­ме по­над 100 оди­ниць техніки. Буде представлена зер­ноз­би­раль­на та  ґрун­тооб­роб­на техніка, а також сівал­ки, трак­то­ри та зерновози.

Го­ло­вною особ­ливістю за­хо­ду в цьо­му році ста­не де­мон­ст­рація техніки для ре­аліза­ції по­вно­го цик­лу осінньо-по­льо­вих ро­біт. Це на­дасть Битві більш тех­но­логічно­го ха­рак­те­ру, а всі відвіду­вачі змо­жуть осо­би­с­то порівня­ти ефек­тивність та про­дук­тивність ро­бо­ти аг­регатів.

Всі ком­панії-учас­ни­ки пред­став­лять но­вин­ки 2016–2017 рр., а та­кож го­ту­ють спеціальні про­по­зиції та ло­яльні умо­ви, за яки­ми можна бу­де прид­ба­ти техніку пря­мо на полі.

В експозиційній зоні бу­дуть пред­став­лені не ли­ше ком­панії-ви­роб­ни­ки сільгосптехніки, а й пред­став­ни­ки банків, фінан­сових ус­та­нов, ви­роб­ни­ки та дис­триб’юто­ри насіння, ЗЗР, міне­раль­них до­б­рив, па­лив­но-ма­с­тиль­них ма­теріалів та ком­плек­ту­ю­чих.

1
0