Спецможливості
Технології

Ази закладання винограднику

13.02.2017
12941
Ази закладання винограднику фото, ілюстрація

Закладання навіть невеликого винограднику — справа доволі затратна. І це стосується не тільки фінансів, а й часу. Тож до отримання прибутку й окупності витрат доведеться запастися терпінням. Адже виноградні рослини почнуть плодоносити лише через декілька років. 

 

 

Звісно, в цей період очіку­­ван­ня вам не вдасть­ся сидіти склав­ши ру­ки… Спро­буємо подати послідовність дій, які, найімовірніше, вбе­ре­жуть ви­но­гра­дарів-по­чатківців від роз­ча­ру­вань уже на етапі за­кла­дан­ня ви­но­град­ни­ку.

От­же, ви виріши­ли за­кла­с­ти не­ве­ли­кий ви­но­град­ник і не знаєте, з чо­го роз­по­ча­ти...

Крок пер­ший: вибір при­зна­чен­ня сор­ту. На­сам­пе­ред слід виз­на­чи­ти­ся з при­зна­чен­ням сор­ту, який ви ви­ро­щу­ва­ти­ме­те.

Сор­ти ви­но­гра­ду за при­зна­чен­ням поділя­ють на:

— сто­лові — для вжи­ван­ня в їжу (їхні ви­но­градні гро­на бу­ва­ють ко­рот­ко­го — до декількох днів, і три­ва­ло­го — до декількох місяців, зберіган­ня);

— технічні — для ви­роб­ництва ви­на;

— універ­сальні — при­датні як для вжи­ван­ня в їжу, так і для ви­роб­ництва ви­на.

Крок дру­гий: аналіз ґрунтів. В Ук­раїні ґрун­ти ду­же різно­манітні: є й кис­лотні, й лужні, й кар­бо­натні та інші. Аналіз ґрун­ту та­кож дає змо­гу виз­на­чи­ти не тільки хімічний склад, а й роз­ро­би­ти оп­ти­маль­ну си­с­те­му жив­лен­ня ви­но­град­но­го ку­ща в період йо­го ви­ро­щу­ван­ня. Су­час­ні на­уковці й прак­ти­ки на­по­ля­га­ють на ви­ро­щу­ванні при­щеп­ле­ної куль­ту­ри ви­но­гра­ду.Гроно винограду технічного сорту

Щеп­ле­ний са­д­жа­нець скла­дається з при­ще­пи та підще­пи. При­ще­па — це влас­не пло­до­нос­ний сорт (на­при­клад: Ка­бер­не совіньйон, Мер­ло, Мол­до­ва, Ар­кадія то­що). Підще­па — різно­вид ди­ко­го ви­но­гра­ду, що не пло­до­но­сить, тоб­то це сво­го ро­ду ґрун­то­вий адап­тер, який мак­си­маль­но вра­хо­вує особ­ли­вості ґрун­ту й сприяє нор­маль­но­му при­сто­су­ван­ню та роз­вит­ку рос­ли­ни на об­раній ділянці.

Ду­же важ­ли­вим мо­мен­том під час про­ве­ден­ня аналізу ґрун­ту, на який та­кож слід звер­та­ти ува­гу, є на­явність або відсутність шкідників, що дає змо­гу сформулювати чіткі ре­ко­мен­дації із за­хи­с­ту, об­роб­ки та підго­тов­ки ґрун­ту до ви­са­д­жу­ван­ня ви­но­град­них рос­лин.Столовий сорт винограду тривалого зберігання

На­при­клад, не ви­яв­лені до за­кла­дан­ня ви­но­град­ни­ку ли­чин­ки ко­ва­ликів (дро­тя­ни­ків) і ско­сарів та кліщі мо­жуть зни­щи­ти на­са­д­жен­ня вже про­тя­гом пер­шо­го ро­ку після за­кла­дан­ня. Або, на­при­клад, ви орен­ду­ва­ли ділян­ку й навіть не здо­га­дуєте­ся про те, що раніше її ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ли для розміщен­ня гной­о­во­го бур­та, або по­льо­во­го пунк­ту для при­го­ту­ван­ня ро­бо­чих роз­чинів пе­с­ти­цидів, або з яки­хось інших при­чин ґрунт ви­я­вив­ся не­при­дат­ним для ви­ро­щу­ван­ня ви­но­гра­ду. В будь-яко­му разі ви ви­т­ра­чаєте ко­ш­ти, за­кла­даєте ви­но­град­ник, а че­рез де­я­кий час… по­чи­наєте шу­ка­ти «вин­них» і ра­ху­ва­ти збит­ки, не в змозі що-не­будь зміни­ти.

Виз­на­чив­шись із ти­пом ґрунтів й об­рав­ши при­дат­ну до них підще­пу, ми пе­ре­хо­ди­мо до на­ступ­но­го ета­пу — влас­не до ви­бо­ру ба­жа­но­го ви­но­град­но­го сор­ту.

Те­ри­торія Ук­раїни вель­ми ба­га­та й різно­манітна регіона­ми вирощуван­ня ви­но­гра­ду: Оде­щи­на, Ми­ко­лаївщи­на, Хер­сон­щи­на й За­кар­пат­тя — ос­новні про­мис­лові рай­о­ни (близь­ко 95% площ ви­но­град­ників), а та­кож Чернівець­ка, Вінниць­ка, Дніпро­пе­т­ровсь­ка й За­порізька об­ласті. Всі во­ни різнять­ся особ­ли­во­с­тя­ми кліма­ту, су­мою ефек­тив­них тем­пе­ра­тур (СЕТ), нор­мою опадів, мак­си­маль­ни­ми й мінімаль­ни­ми тем­пе­ра­ту­ра­ми. Це важ­ливі фак­то­ри, які слід вра­хо­ву­ва­ти для успішно­го ви­ро­щу­ван­ня ви­но­гра­ду й за­леж­но від яких на­да­ють пе­ре­ва­гу то­му чи іншо­му сор­ту.

Су­ма ефек­тив­них тем­пе­ра­тур впли­ває на вибір сор­ту за стро­ка­ми дозріван­ня. Як­що СЕТ не­ве­ли­ка, то пізні сор­ти, ймовірніше, не змо­жуть дозріти.

Та­кож що­до тем­пе­ра­тур важ­ли­во вра­хо­ву­ва­ти не тільки мак­си­мальні їхні по­каз­ни­ки, а й такі фак­то­ри, як:

— ча­с­то­та осінніх за­мо­розків і вес­ня­них при­мо­розків (як при­клад — ок­ремі рай­о­ни Хер­сонсь­кої та Ми­ко­лаївської об­ла­с­тей);

— імовірність різких ко­ли­вань тем­пе­ра­тур — як плю­со­вих, так і міну­со­вих — з ампліту­дою 15–20° і навіть мо­ро­зу про­тя­гом трьох днів (що до­сить ча­с­то спо­с­терігається ос­танніми ро­ка­ми);

— три­валість періоду з низь­ки­ми тем­пе­ра­ту­ра­ми й на­явність сніго­во­го по­кри­ву.

Бе­ру­чи до ува­ги за­зна­че­не ви­ще, ви­но­гра­дарі в ба­га­ть­ох об­ла­с­тях зму­шені пе­ре­хо­ди­ти на ук­рив­ну тех­но­логію ви­ро­щу­ван­ня ви­но­гра­ду. Ад­же ос­та­н­німи ро­ка­ми різкі за­мо­роз­ки й три­валі безсніжні мо­розні періоди спри­чи­ню­ва­ли ви­мер­зан­ня ви­но­град­них кущів.

Кількість опадів, ча­с­то­та і три­валість по­су­ш­ли­вих періодів у регіоні виз­на­ча­ти­ме потрібний ступінь по­су­хостійкості об­ра­но­го для за­кла­дан­ня сор­ту ви­но­гра­ду.

Важ­ли­ву роль відіграє й рельєф місце­вості:

— рівни­на;
— схил (за­леж­но від орієнтації в про­сторі);
— до­ли­на, ни­зи­на, бал­ка (на­при­клад, у бал­ках та ни­зи­нах більш жор­ст­ко відчу­ва­ють­ся низькі тем­пе­ра­ту­ри, ніж на рівнині);
— ро­за вітрів.

Ви­но­гра­дарські регіони Ук­раїни та їхні особ­ли­вості де­таль­но вив­ча­ли спеціалісти колишньо­го Національ­но­го інсти­ту­ту ви­но­гра­ду й ви­на «Ма­га­рач» (ВНИ­И­ВиВ «Ма­га­рач» РАН), нині про­дов­жу­ють досліджен­ня в цьо­му на­прямі вчені ННЦ «Інсти­тут ви­но­гра­дар­ст­ва і ви­но­роб­ст­ва ім. В.Е. Таїро­ва».

Виноградник на схиліЗа­вдя­ки дослідницькій ро­боті вда­ло­ся ви­ве­с­ти, ви­про­бу­ва­ти і районувати до­стат­ню кількість най­кра­щих сортів і клонів для кож­но­го регіону, а та­кож роз­ро­би­ти на­уко­во-прак­тичні ре­ко­мен­дації що­до ви­ро­щу­ван­ня цих сортів і схем їхнього висад­жування. На жаль, чи­ма­ла кількість ви­ве­де­них сортів із різних при­чин так і за­ли­ши­ла­ся невідо­мою для рин­ку, крім вузь­ко­го ко­ла про­фесіоналів.

Ма­ло хто знає, що в 1970–1980-ті ро­ки в си­с­темі се­лекції та відбо­ру сортів ви­но­гра­ду постійно пра­цю­ва­ли по­над 50 дослідних гос­по­дарств і центрів кло­но­вої се­лекції. Вив­ча­ли й рай­о­ну­ва­ли не тільки наші, а й іно­земні сор­ти та їхні кло­ни з ура­ху­ван­ням ґрунтів, схем висаджування і ба­га­ть­ох інших фак­торів. І вся ця інфор­мація цілком до­ступ­на для за­галь­но­го ко­ри­с­ту­ван­ня.

Виноградник у низиніОс­таннім ча­сом на рин­ку з’яви­ла­ся ве­ли­ка кількість но­вих сортів. На пре­ве­ли­кий жаль, більшість із них не прой­ш­ла на­леж­но­го сор­то­ви­про­бу­ван­ня і не вне­се­на до Дер­жав­но­го реєстру сортів рос­лин, при­дат­них для по­ши­рен­ня в Ук­раїні. Про сор­то­ви­про­бу­ван­ня про­тя­гом двох ве­ге­та­тив­них по­колінь (по вісім років кож­не) зовсім не йдеть­ся. Ар­гу­мен­ти на кшталт «яго­да кра­си­ва» і «в ко­гось десь сорт ду­же до­б­ре се­бе по­ка­зав» більше на­га­ду­ють про­даж ло­те­рей­но­го квит­ка з обіцян­кою… мож­ли­вості ба­га­то­го ви­г­ра­шу. Але ж, як відо­мо, про­да­вець, от­ри­му­ю­чи ваші гроші, не га­ран­тує йо­го от­ри­ман­ня.

Ок­ре­мо хо­четь­ся відзна­чи­ти той факт, що за пе­ред­ба­че­ної дер­жа­вою ком­пен­сації ви­т­рат на за­кла­дан­ня ви­но­град­ників за ра­ху­нок коштів із 1%-го збо­ру во­на мож­ли­ва тільки за на­яв­ності роз­роб­ле­но­го упов­но­ва­же­ни­ми ор­га­на­ми про­ек­ту за­кла­дан­ня ви­но­град­ни­ка, йо­го ек­с­пер­ти­зи, і ли­ше сто­сов­но сортів, уне­се­них до Дер­жав­но­го реєстру.Виноградна лоза

У цій статті ми свідо­мо не по­даємо на­зви сортів. Ви­но­гра­дар­ст­во — це що­ра­зу щось унікаль­не й індивіду­аль­не. Тож тут не мо­же бу­ти за­галь­них і універ­саль­них ре­цептів.
На­ша ос­нов­на по­ра­да зво­дить­ся до то­го, що, провівши аналізи й виз­на­чив­ши регіон за­кла­дан­ня ви­но­град­ни­ку, слід звер­ну­ти­ся до на­уко­во-дослідно­го за­кла­ду, а ще кра­ще — за­про­си­ти на­уковців без­по­се­ред­ньо на місце, щоб з ура­ху­ван­ням усіх фак­торів, зо­к­ре­ма й рельєфу, от­ри­ма­ти мак­си­маль­но по­вну ре­ко­мен­дацію що­до всьо­го ком­плек­су відповідних аг­ро­технічних за­ходів. І тільки після цьо­го мож­на упев­нено звер­та­ти­ся до розплідни­ка або ку­пу­ва­ти го­тові ви­но­градні са­д­жанці.

Яким би ба­наль­ним не ви­да­вав­ся зміст цієї статті, але, на­го­ло­шуємо, ігно­ру­ван­ня хо­ча б од­ним із ви­щез­га­да­них фак­торів у 95 ви­пад­ках зі 100 зво­дить нанівець усі ви­т­ра­ти й зу­сил­ля ви­но­гра­дарів. 

Тож підходь­те до спра­ви серй­оз­но та зва­же­но й будь­те певні: ваші зу­сил­ля і на­по­лег­ливість зре­ш­тою при­не­суть свої пло­ди.

В. Дімчев, ди­рек­тор ПрАТ «При­ду­найсь­кий»

 

Інформація для цитування

З чого почати закладання винограднику / В. Дімчев // Пропозиція. — 2017. — № 1. — С. 134-136

Інтерв'ю
 Стручков
В Україні практично відсутнє власне виробництво ЗЗР. Попит на цю продукцію задовольняється завдяки імпорту. Економічна криза спричинила збільшення фальсифікату засобів захисту рослин. 
Тарас Кутовий, міністр аграрної політики та продовольства України
Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий визначив органічний напрямок як один із головних у роботі Мінагрополітики на цей рік. "Це одне з питань, яке мене особисто хвилює і за яке

1
0