Спецможливості
Техніка та обладнання

Аналіз си­с­тем ав­то­ма­ти­зації зер­но­су­ша­рок

01.05.2017
6039
Аналіз си­с­тем ав­то­ма­ти­зації зер­но­су­ша­рок фото, ілюстрація
Вбудоване програмне забезпечення датчика вологості TRIME-GWS містить 15 калібрувань для різного виду зерна із температурною компенсацією і без неї, а також кілька режимів вимірювання із визначенням середнього значення та фільтрацією даних. Усі параметри виведено на операторську панель

Перш ніж зай­ма­тись ав­то­ма­ти­зацією зер­но­су­ша­рок, спеціалісти ком­панії «КСК-Ав­то­ма­ти­зація» зро­би­ли аналіз на­яв­них сьо­годні си­с­тем ав­то­ма­ти­за­­ції — як імпорт­них, так і вітчиз­ня­них. Ре­зуль­та­ти ви­я­ви­лись та­ки­ми: 

— близь­ко 90% зер­но­су­ша­рок ав­то­ма­ти­зо­вані за тем­пе­ра­ту­рою про­дук­ту в зо­нах нагріван­ня або за тем­пе­ра­ту­рою повітря після горіння, або ж ли­ше ме­ханізо­вані. До то­го ж у про­цесі сушіння ча­с­то за­сто­со­ву­ють ре­лейні схе­ми на зви­чай­но­му ре­ле без ви­ко­ри­с­тан­ня кон­тро­ле­ра. Строк служ­би ре­ле вітчиз­ня­но­го та імпорт­но­го ви­роб­ництва не пе­ре­ви­щує 100 тис. вклю­чень, тоді як японські кон­тро­ле­ри FX ви­роб­ництва Mitsubishi Electric га­ран­ту­ють без­відмов­ну ро­бо­ту мінімум про­тя­гом 500 тис. циклів;

— ре­ш­та 10% зер­но­су­ша­рок ав­то­ма­ти­зо­вані шля­хом ме­то­ду пря­мо­го вимірю­ван­ня во­ло­гості. Зер­но­су­шар­ки із ци­ми си­с­те­ма­ми ав­то­ма­ти­зації умов­но мож­на поділи­ти на два ви­ди: імпортні зер­но­су­шар­ки із вбу­до­ва­ною си­с­те­мою ав­то­ма­ти­зації та зер­но­су­шар­ки, ав­то­ма­ти­зо­вані во­ло­гоміра­ми ук­раїнсько­го, російсько­го чи біло­русь­ко­го ви­роб­ництва. 

Го­ло­вний не­долік обох си­с­тем — не­стабільне вимірю­ван­ня во­ло­гості, ве­ли­ка по­хиб­ка — по­над 2%, по­тре­ба ча­с­тих калібру­вань під ко­жен про­дукт. Зре­ш­тою си­с­те­му вимірю­ван­ня во­ло­гості про­сто ви­ми­ка­ли або ж її по­каз­ни­ки не бра­ли до ува­ги. В імпорт­них зер­но­су­ша­рок є ще од­на про­бле­ма — над­зви­чай­но склад­на си­с­те­ма ке­ру­ван­ня су­шар­кою. Для за­без­пе­чен­ня якісно­го про­це­су сушіння про­дук­ту у про­мис­ло­вий кон­тро­лер потрібно вве­с­ти до 160 па­ра­метрів. На­пев­но, по­­трібно бу­ти як мінімум кан­ди­да­том на­ук, щоб пра­цю­ва­ти на такій су­шарці. На жаль, освіта ук­раїнських опе­ра­торів — мак­си­мум се­ред­ня спеціаль­на.

«КСК-Ав­то­ма­ти­зація» має ве­ли­кий досвід (із 1996 р.) в ав­то­ма­ти­зації склад­них і про­стих си­с­тем різно­манітно­го за­сто­су­ван­ня, у то­му числі зер­но­су­ша­рок, а та­кож є од­ним із провідних гравців на рин­ку по­ста­чан­ня імпорт­них ком­по­нентів ав­то­ма­ти­зації. Вона пропонує для зер­но­су­ша­рок еле­ва­торів но­ву, якісну та про­сту в об­слу­го­ву­ванні, си­с­те­му ав­то­ма­ти­зації.

Го­ло­вним еле­мен­том цієї ав­то­ма­ти­зації є ноу-хау від німець­кої ком­панії IMKO GmbН — ра­дар­ний ме­тод вимірю­ван­ня во­ло­гості TRIME-GW (ме­тод за­па­тен­то­ва­ний, пра­ва на­ле­жать ком­панії IMKO GmbН).

Нині у світі пра­цює по­над 1200 оди­ниць во­ло­гомірів IMKO. Їх ви­ко­ри­с­то­ву­ють такі відомі ви­роб­ни­ки зер­но­су­ша­рок і об­лад­нан­ня для збері­ган­ня зер­на, як: STELA-Laxhuber (Німе­ч­чи­на) — по­над 500 шт., Anheuser Busch (США) — по­над 300 шт., Hetech (Угор­щи­на) — близь­ко 100 шт., а та­кож Buehler, Pioneer, TeGaVill, UAB Gratek то­що.

На­явні си­с­те­ми ке­ру­ван­ня су­шар­ка­ми пра­цю­ють за прин­ци­пом не­пря­мої дії: опе­ра­тор су­шар­ки тільки опо­се­ред­ко­ва­но, че­рез тем­пе­ра­ту­ру про­дук­ту або теп­ло­аген­та, ке­рує про­це­сом сушіння. При цьо­му во­логість про­дук­ту на ви­ході мо­же ко­ли­ва­тись у ме­жах ±3%, а періодичні ла­бо­ра­торні про­би — це кон­ста­тація во­ло­гості, на яку вже не­мож­ли­во впли­ну­ти. 

За ви­со­кої во­ло­гості єди­ний мож­ли­вий варіант — відпра­ви­ти про­дукт на по­втор­не сушіння, а це — втра­ти за енер­го­носіями (пе­ре­ви­т­ра­та га­зу та еле­к­т­ро­е­нергії). Ціна цих втрат за різни­ми про­дук­та­ми сушіння різна, але все од­но це ду­же ве­ликі су­ми.

Важ­ко виз­на­чи­ти точ­ну рин­ко­ву ціну на зла­кові куль­ту­ри, але, орієнту­ю­чись на при­близні ціни, на­во­ди­мо, відповідно до них, втра­ти на про­дукті за пе­ре­су­шу­ван­ня йо­го на 1% во­ло­гості. 

Як­що до­да­ти втра­ти від пе­ре­су­шу­ван­ня са­мо­го про­дук­ту та вартість га­зу на ви­да­лен­ня 1% во­ло­гості, от­ри­муємо та­ку кар­ти­ну: 

— се­ред­ня вартість тон­ни пше­ниці, ку­ку­руд­зи, яч­ме­ню — 100 євро/т (ціна де­що ниж­ча рин­ко­вої);

— вартість га­зу, ви­т­ра­че­но­го на пе­ре­су­шу­ван­ня про­дук­ту на один тон­но-відсо­ток во­ло­гості, за­леж­но від ти­пу су­шар­ки — у се­ред­нь­о­му 0,6 євро/т;

— се­редній час ро­бо­ти за до­бу — 20 год, кількість ро­бо­чих го­дин у місяць ста­но­вить: 20⋅30=600 год.

Та­ким чи­ном, пе­ре­су­шу­ван­ня зер­на на 1% для се­ред­ньої су­шар­ки про­дук­тивністю 70 т/год на вході (на ви­­ході — 50 т/год) ста­но­вить 48 000 євро/міс. 

 

С. Мо­роз, ТОВ «КСК-Автоматизація»

Інформація для цитування
Аналіз си­с­тем ав­то­ма­ти­зації зер­но­су­ша­рок / С. Мо­роз// Спецвипуск ж. Пропозиція. Сучасні техніка та технології зберігання зерна/ — 2015. — С. 22-23

Інтерв'ю
Олена Березовська, президент громадської спілки «Органічна Україна»
Громадська Спілка виробників органічних сертифікованих продуктів «Органічна Україна» була створена у 2012 році. Її ініціаторами стали шість підприємств, що виробляли молоко, бакалію, овочі, чай та
Rebiyar1
Сьогодні наш співрозмовник — Антуан Ребійар, бізнес-директор New Holland Agriculture в Україні, Молдові, країнах Балтії та Фінляндії. Він живе та працює в Україні вже понад чотири роки, втім, для

1
0