Спецможливості
Новини

Аг­рохімічний Ос­кар 2014 — Agrow Awards 2014

04.12.2014
502
Аг­рохімічний Ос­кар 2014 — Agrow Awards 2014 фото, ілюстрація

29 жовт­ня 2014 р. у Ам­стер­дамі відбу­ла­ся сьо­ма це­ре­монія на­го­ро­д­жен­ня Agrow Awards 2014. Най­пре­с­тижніша міжна­род­на на­го­ро­да в га­лузі за­хи­с­ту рос­лин цьо­го року вру­ча­ла­сь у 13 номінаціях, і по­пе­редній кон­курс­ний відбір був особ­ли­во жор­ст­ким. У підсум­ко­вий спи­сок номінантів увійшли 30 ком­паній, у то­му числі російська ЗАТ «Щьол­ко­во Аг­рохім».

29 жовт­ня 2014 р. у Ам­стер­дамі відбу­ла­ся сьо­ма це­ре­монія на­го­ро­д­жен­ня Agrow Awards 2014. Най­пре­с­тижніша міжна­род­на на­го­ро­да в га­лузі за­хи­с­ту рос­лин цьо­го року вру­ча­ла­сь у 13 номінаціях, і по­пе­редній кон­курс­ний відбір був особ­ли­во жор­ст­ким. У підсум­ко­вий спи­сок номінантів увійшли 30 ком­паній, у то­му числі російська ЗАТ «Щьол­ко­во Аг­рохім».

Тріумф «Дю­пон»
Най­успішнішим учас­ни­ком це­ре­монії на­го­ро­д­жен­ня Agrow Awards 2014 ста­ла ком­панія DuPont. У чет­вер­тий раз за всю історію цьо­го міжна­род­но­го кон­кур­су во­на от­ри­ма­ла на­го­ро­ди в трьох номінаціях, обійшов­ши інші ком­панії «ве­ли­кої шістки». Цьо­го ро­ку з топ-6 світо­вих пе­с­ти­цид­них ком­паній се­ред пе­ре­можців опи­ни­ли­ся та­кож Dow AgroSciences і BASF, про­те во­ни за­слу­жи­ли ли­ше по одній на­го­роді.
Дру­гий рік поспіль ком­панія DuPont от­ри­мує премію за кра­щу R & D роз­роб­ку. У 2014 р. на­го­ро­ди удо­с­тоїли­ся досліджен­ня ком­панії, спря­мо­вані на по­шук но­вих класів хімічних ре­чо­вин з но­ви­ми ме­ханізма­ми дії, які  дають змогу зни­зи­ти нор­ми ви­т­ра­ти за­собів за­хи­с­ту рос­лин, кон­тро­лю­ва­ти ре­зи­с­тентні до пе­с­ти­цидів ви­ди, а та­кож реєстру­ва­ти пре­па­ра­ти відповідно до но­вої про­гра­ми мінімізації ри­зиків Агент­ст­ва з охо­ро­ни на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща США. Фунгіцид DuPont на ос­нові ок­сатіапіпроліна у формі мас­ля­ної дис­персії удо­с­тоївся на­го­ро­ди за кра­щу інно­вацію в об­ласті фор­му­ляцій. З-поміж шести пре­тен­дентів на на­го­ро­ду в цій номінації журі кон­кур­су відда­ло пе­ре­ва­гу пре­па­ра­ту ком­панії, який має підви­ще­ну ефек­тивність ліку­валь­ної дії і не містить роз­чин­ників, не­без­печ­них для на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща.
Тре­тю премію ком­панія DuPont от­ри­ма­ла в номінації «Кра­ща гро­мадсь­ка соціаль­но орієнто­ва­на про­гра­ма» за про­ве­ден­ня пер­шо­го «Азійсь­ко-Ти­хо­оке­ансь­ко­го дня уп­равління про­дук­та­ми». У за­ході взя­ли участь понад 40 тис. фер­мерів, сту­дентів, дис­триб’юторів, пред­став­ників роздрібної торгівлі і дер­жор­ганів. Всі во­ни вив­чали на прак­тиці клю­чові прин­ци­пи су­час­но­го за­хи­с­ту рос­лин, вклю­ча­ю­чи ком­плексні си­с­те­ми уп­равління вро­жайністю, ан­ти­ре­зи­с­тент­ної стра­тегії, пра­ви­ла без­пе­ки для пер­со­на­лу та шля­хи утилізації та­ри з-під пе­с­ти­цидів.

Кращі про­дук­ти
Кра­щим но­вим про­дук­том для за­хи­с­ту рос­лин виз­на­ний інсек­ти­цид Dow AgroSciences на ос­нові суль­фок­са­ф­ло­ра з но­во­го хімічно­го кла­су суль­фок­симінів. Пре­па­рат ефек­тив­ний за низь­ких норм за­сто­су­ван­ня про­ти сис­них ко­мах на ши­ро­ко­му спектрі сільсько­­гос­по­дарсь­ких куль­тур.
Кра­щим но­вим біопе­с­ти­ци­дом ста­ла роз­роб­ка Goemar — фран­цузь­ко­го філіалу ком­панії Arysta LifeScience. Фран­цу­зи знай­ш­ли на­ту­раль­не рішен­ня що­до біокон­т­ро­лю ши­ро­ко­го спе­к­т­ра па­то­генів шля­хом ак­ти­вації при­род­них ме­ханізмів за­хи­с­ту  сільсько­го­с­по­дарсь­ких рос­лин і успішно ви­про­бу­ва­ли йо­го на 1 млн га са­до­вих куль­тур
в Європі.

Кра­сиві рішен­ня
Премія за кра­щу мар­ке­тин­го­ву кам­панію діста­ла­ся Adama Agricultural Solutions (до пе­рей­ме­ну­ван­ня — Makteshim Agan Indastries). Ком­панія опе­ра­тив­но про­ве­ла ре­б­рен­динг 40 філій по всьо­му світу, про­су­ва­ю­чи но­ве ім’я че­рез піар, рек­ла­му та соціальні медіа. (В Ук­раїні но­вий бренд офіційно бу­ло пред­став­ле­но на­прикінці жовт­ня.  Олег До­б­ро­вольсь­кий, ди­рек­тор
«АДА­МА Ук­раїна»: «Рішен­ня керівництва кор­по­рації пе­рей­ти до но­во­го всесвітньо­го брен­да “Ада­ма” відзна­чає ще од­ну істо­рич­ну віху в на­шо­му роз­вит­ку на шляху до провідно­го міжна­род­но­го по­ста­чаль­ни­ка про­дуктів та по­слуг, орієнто­ва­них на аг­раріїв. Пе­рехід до но­во­го брен­да підкрес­лює наші дов­го­т­ри­валі зо­бов’язан­ня пе­ред сільсько­го­с­по­дарсь­кою спільно­тою та дає нам змо­гу звер­та­ти­ся до зем­­­ле­­­робів усь­о­го світу з універ­саль­ним по­слан­ням»).
BASF от­ри­ма­ла приз за кра­щу про­гра­му аг­ро­ме­недж­мен­та. Ця про­гра­ма об’єдна­ла ме­ре­жу станцій моніто­рин­гу по­го­ди, що за­без­пе­чує про­гно­за­ми і сповіщає аг­раріїв про мож­ли­вий роз­ви­ток хво­роб, до­по­ма­га­ю­чи ефек­тив­но і своєчас­но про­во­ди­ти профілак­тичні об­роб­ки посівів.
За кра­щу міжга­лу­зе­ву співпра­цю на­го­ро­ди удо­с­тоїла­ся аме­ри­кансь­ка біотех­но­логічна ком­панія Performance Plants. Во­на ук­ла­да­ла ліцензійні уго­ди з парт­не­ра­ми по всьо­му світу для про­су­ван­ня про­дукції на ри­нок сільсько­го­с­по­дарсь­кої біотех­но­логії.
На­го­ро­да за кра­щу роль в об­ласті підтрим­ки га­лузі діста­ла­сь євро­пейсь­кій юри­дич­ній ком­панії Fieldfisher, яка до­по­ма­гає клієнтам з усь­о­го світу вирішувати питання щодо нор­ма­тив­ни­х ви­мо­г ЄС в об­ласті пе­с­ти­цидів.
Ки­тайські «зірки»
Ки­тайсь­кий за­вод Nanjing Redsun міжна­род­не журі кон­кур­су виз­на­ло кра­щим по­ста­чаль­ни­ком. Це — ви­роб­ник пе­с­ти­цидів та інших хімікатів з 12 ба­за­ми в Ки­таї, товарообіг яко­го в
2013 р. пе­ре­ви­щив 2,19 млрд до­л., а за­галь­ний ек­с­порт — 395 млн до­л.
Ще од­на ки­тайсь­ка ком­панія, Hangzhou Udragon Chemical, за­бра­ла премію в номінації «Кра­ща ком­панія на рин­ку, що роз­ви­вається». Це підприємство об’єдна­ло кілька за­водів, ви­куп­ле­них у дер­жа­ви, і ста­ло стра­тегічним парт­не­ром та­ких світо­вих гігантів,
як FMC і Rotam.

Ге­рої на­шо­го ча­су
Премію в новій номінації — «Кра­щий ме­не­д­жер зі стра­тегічним ба­чен­ням» — от­ри­ма­ла за­снов­ник і ген­ди­рек­тор аме­ри­кансь­кої біопе­с­ти­цид­ної ком­панії Marrone Bio Innovations (MBI) д-р Пем Мар­ро­не (Pam Marrone). Ця жінка бук­валь­но «при­му­шу­ва­ла» ком­панію па­тен­ту­ва­ти і ви­во­ди­ти на ри­нок яко­мо­га більше но­вих біоп­ро­дуктів, за­вдя­ки чо­му в США вже об­роб­ля­ють біопе­с­ти­цидами по­над 1 млн акрів (405 тис. га). Більше то­го, зро­бив­ши MBI публічною в 2013 р., во­на ство­ри­ла но­ву ка­те­горію на аме­ри­кансь­ко­му фон­до­во­му рин­ку і по­кла­ла по­ча­ток стрімко­му зро­с­тан­ню вар­тості акцій аг­робіотех­но­логічних ком­паній.
Ще однієї осо­би­с­тої на­го­ро­ди — за до­сяг­нен­ня всьо­го жит­тя — був удо­с­тоєний д-р Вільям Клешік (William Kleschick), ди­рек­тор з на­уко­вих досліджень Dow AgroSciences.
У йо­го по­служ­но­му спи­с­ку — відкрит­тя но­во­го кла­су гербіцидів — суль­фо­намідів, лідер­ст­во в га­лузі вив­чен­ня і роз­вит­ку но­вих оз­нак рос­лин, а та­кож про­су­ван­ня пе­ре­до­вих дослідниць­ких тех­но­логій у на­уко­во­му співто­ва­ристві. Не­ ба­га­тьом у га­лузі вдалося сфор­му­ва­ти та­кий ши­ро­кий діапа­зон тех­но­логій і створи­ти значний арсенал про­дуктів, удосконалень ро­бо­чих про­цесів та підготувати май­бутніх лідерів.

За матеріалами Agrowawards.com
та «Інфоіндустрія»

Інтерв'ю
Компанії «Уніфер» — 20 років! Подія справді знаменна, тому що «Уніфер» — це непересічне явище на українському агроринку. З активною діяльністю компанії пов’язані поява і впровадження в Україні новітніх технологій: перші мікродобрива,... Подробнее
Загальновизнані стандарти безпеки якості харчових продуктів - це мова, якою розмовляють імпортери, міжнародні торговельні мережі і закупівельники. Україна поки що тільки на шляху формування культури

1
0