Спецможливості
Новини

«АГ­РО»: бу­ла, є і бу­де!

07.07.2015
605
«АГ­РО»: бу­ла, є і бу­де! фото, ілюстрація

По­ча­ток літа… І ось уже кілька років поспіль у Києві, в НВЦ, про­хо­дить од­на з го­ло­вних аг­рар­них подій ро­ку — ви­с­тав­ка «АГ­РО».

По­ча­ток літа… І ось уже кілька років поспіль у Києві, в НВЦ, про­хо­дить од­на з го­ло­вних аг­рар­них подій ро­ку — ви­с­тав­ка «АГ­РО».

О. Єрмоленко
o.yermolenko@univest-media.com,
А. Сухина
a.sukhina@univest-media.com

Не став ви­нят­ком і цьо­горічний ви­с­тав­ко­вий се­зон — по­при еко­номічну кри­зу та війну в країні, аг­рарії та­ки зіб­ра­­ли­ся на свою тра­диційну щорічну зустріч. І це ду­же до­б­ре, ад­же є свідчен­ням зна­чу­щості аг­рар­ної про­мис­ло­вості в житті на­шої ба­га­то­ст­раж­даль­ної краї­ни, бо ж во­на на сьо­годні за­ли­шається чи не єди­ним «спро­мож­ним» сек­то­ром еко­номіки Ук­раїни і все ще при­ваб­лює іно­зем­них інве­с­торів.
В аг­рар­ний ком­плекс Ук­раїни цьо­го ро­ку інве­с­то­ва­но близь­ко 66 млрд грн. Про це повідо­мив міністр аг­рар­ної полі­ти­ки та про­до­воль­ст­ва Олексій Пав­лен­ко в рам­ках відкрит­тя XXVII Між­на­­род­ної аг­ро­про­мис­ло­вої ви­с­тав­ки «АГРО­ро-2015». За йо­го да­ни­ми, це май­же на 14 млрд більше, аніж торік. «Цьо­го ро­ку зацікав­леність в інве­с­ту­ванні у сільське гос­по­дар­ст­во суттєво збільши­ла­ся. При цьо­му ви­роб­ни­ки вкла­да­ють власні ко­ш­ти, у то­му числі у прид­бан­ня сільсь­ко­го­с­по­дарсь­кої техніки. Банків­сь­ких кре­дитів за­лу­че­но ли­ше 8,4 млрд», — ска­зав міністр. Він вис­ло­вив упев­неність у то­му, що ви­со­кий пред­став­ниць­кий рівень «АГРО-2015» дасть змо­гу збільши­ти об­ся­ги за­лу­чен­ня інве­с­тицій в аг­рар­ну га­лузь та пре­зен­ту­ва­ти іно­зем­ним парт­не­рам най­кращі здо­бут­ки ук­раїнських ви­роб­ників. «Сьо­годні тут ти­сячі оди­ниць техніки, кращі на­укові до­сяг­нен­ня. Нас підтри­ма­ли п’ять офіційних іно­зем­них де­ле­гацій, во­ни про­во­дять пе­ре­мо­ви­ни з на­ши­ми ви­роб­ни­ка­ми що­до за­лу­чен­ня інве­с­тицій та мож­ли­во­с­тей спільної діяль­ності», — повідо­мив Олексій Пав­лен­ко.
Цьо­го ро­ку за­галь­на ви­с­тав­ко­ва пло­ща «Агро-2015» ста­но­ви­ла 25 тис. м2. У рам­ках ви­с­тав­ки про­тя­гом чо­ти­рь­ох днів бу­ло пре­зен­то­ва­но най­кращі здо­бут­ки аг­ро­про­мис­ло­во­го ком­плек­су Ук­раїни. Ви­роб­ни­чий та інве­с­тиційний по­тенціал пред­ста­ви­ли всі об­ласті країни, а та­кож най­по­тужніші ук­раїнські та між­на­родні підприємства. За­га­лом участь у ви­с­тавці взя­ли по­над 1000 гос­тей із 16 країн світу, у т. ч. з Грузії, Латвії, Лит­ви, Нідер­ландів, Німеч­чи­ни то­що. Се­ред гос­тей — дип­ло­ма­ти, по­тенційні інве­с­то­ри, міжна­родні фінан­со­во-еко­номічні до­но­ри, пред­став­ни­ки бізне­су та ек­с­пер­ти. Крім то­го, під час ви­с­тав­ки прой­ш­ла ціла низ­ка кон­фе­ренцій, круг­лих столів, пре­зен­тацій, семінарів, дво­с­то­ронніх пе­ре­мо­вин, а та­кож спеціалізо­ва­них ви­с­та­вок за кож­ною га­луз­зю аг­рар­но­го ви­роб­ництва, зо­к­ре­ма:
 ExpoAgroTech 2015 — сільсько­го­с­по­дарсь­ка техніка, об­лад­нан­ня і за­пасні ча­с­ти­ни;
 Біопа­ли­во-2015 — віднов­лю­вальні дже­ре­ла енергії;
 Hi-Tech Аг­ро-2015 — ав­то­ма­ти­зація, ке­ру­ван­ня аль­тер­на­тив­ною енер­ге­ти­кою, GPS і GIS-тех­но­логії;
 Organic-2015 — ор­ганічні про­дук­ти і тех­но­логії;
 Animal’EX-2015 — сільсько­го­с­по­дарські тва­ри­ни, ве­те­ри­нарія і про­дук­ти для тва­рин­ництва;
 FishExpo-2015 — риб­не гос­по­дар­ст­во і ри­баль­ст­во;
 Рос­лин­ництво і аг­рохімія — аг­ро­техніка, аг­рохімія, еко­логічні про­дук­ти і тех­но­логії, при­са­диб­не гос­по­дар­ст­во, са­дів­ництво, го­род­ництво, рос­лин­ництво, теп­лиці.
Не­зва­жа­ю­чи на до­волі на­си­че­ну про­гра­му, вар­то ска­за­ти, що цьо­горічна «АГРО» все ж та­ки бу­ла мен­шою, аніж рік то­му. Відчу­ва­ло­ся, що в країні не все га­разд. Та, по­при все, за кількістю ек­с­по­нентів та відвіду­вачів «АГРО» за­ли­шає­ть­ся найбільшою аг­ро­про­мис­ло­вою ви­с­тав­кою Східної Євро­пи. Хо­ча, спо­с­те­ріга­ю­чи за відвіду­ва­ча­ми, бу­ло помітно, що більша їхня ча­с­ти­на ма­ла до сіль­сько­го гос­по­дар­ст­ва, скажімо відвер­то, ну ду­же, ду­же опо­се­ред­ко­ва­не відно­шен­ня (прий­ш­ли по­гу­ля­ти, у приємній тіні зе­ле­ної зо­ни ви­пи­ти пив­ка або чо­гось міцнішо­го та заїсти все це смач­ни­ми ша­ш­ли­ка­ми, пло­вом та бо­г­ра­чем). Мож­ли­во, це і не­по­га­но, ад­же хай і у та­кий спосіб, але ши­рокі вер­ст­ви на­се­лен­ня на­решті про­ник­нуть­ся тим, що Ук­раїна — це аг­рар­на дер­жа­ва, і більше ціну­ва­ти­муть не­лег­ку пра­цю аг­раріїв та ста­ви­ти­муть­ся до них із на­леж­ною по­ва­гою, на яку во­ни за­слу­го­ву­ють. Утім, справжніх аг­раріїв теж ви­с­та­ча­ло (особ­ли­во на дру­гий день ви­с­тав­ко­во­го свя­та, ко­ли близь­ко 5 тис. сільгоспви­роб­ників з усієї Ук­раїни після за­вер­шен­ня Пер­шо­го Все­ук­раїнсько­го аг­рар­но­го віче, на яко­му бу­ло да­но старт роз­робці стра­тегічної про­гра­ми роз­вит­ку ук­раїнської еко­номіки на най­б­лижчі 35 років, повні натх­нен­ня та ра­дощів бук­валь­но по­ри­ну­ли у ви­с­тав­ко­ву суєту).
Як і завжди, на «АГРО-2015» най­-бі­ль­ше бу­ла пред­став­ле­на техніка — віт­чиз­­ня­на і за­рубіжна, сільсько­го­с­по­дар­сь­ка і ко­мерційна, навіть лег­ко­ва (ок­ре­мий стенд ма­ла Toyota, а Mersedes за­про­шу­вав усіх охо­чих узя­ти участь у тест-драйві но­вень­ких Smart’ів), спеціальні розділи ви­с­тав­ки бу­ли при­свя­чені об­лад­нан­ню для пе­ре­роб­ки та зберіган­ня сільсько­го­с­по­дарсь­кої про­дукції, за­па­с­ним ча­с­ти­нам. Чи не найбільши­ми стен­да­ми ви­с­тав­ки бу­ли ек­с­по­зиції ком­паній АГ­КО, АМА­КО і «Тай­тен Ма­ши­нері».
«Магніта­ми» ви­с­тав­ко­во­го павільй­о­­ну Кор­по­рації АГ­КО, які не­ст­рим­но при­тя­гу­ва­ли відвіду­вачів, бу­ли но­венькі гу­се­ничні трак­то­ри серій МТ 700Е та МТ 800Е. Це був прем’єрний по­каз цих по­льо­вих кра­сенів в Ук­раїні (до речі, Ук­раїна — пер­ша країна Східної Євро­пи, де стар­ту­ва­ти­муть про­дажі цих ро­зум­них та по­туж­них ма­шин), що кор­по­рація при­уро­чи­ла до сво­го 25-річчя. Ці трак­то­ри вже відомі у США та Європі, втім, го­ло­вна їхня відмінність від ма­шин по­пе­ред­нь­о­го мо­дель­но­го ря­ду — но­вий дви­гун, який по­ча­ли вста­нов­лю­ва­ти із січня цьо­го ро­ку. Відте­пер трак­то­ри Е-серії ос­на­ще­но дви­гу­на­ми Agco Power (700Е — 7-циліндро­вий із ро­бо­чим об’ємом 9,8 л, 800Е — 12-циліндро­вий із 16,8 л ро­бо­чо­го об’єму) із дво­с­тупінча­с­тим тур­бо­над­ду­вом та па­лив­ною си­с­те­мою тре­ть­о­го по­коління Сommon Rail, яка дає змо­гу от­ри­му­ва­ти ви­со­кий ККД за зни­же­ної тем­пе­ра­ту­ри зго­рян­ня паль­но­го, що за­без­пе­чує ско­ро­чен­ня ви­кидів у довкілля шкідли­вих твер­дих ча­с­ток. На трак­то­рах но­вої серії (зо­к­ре­ма МТ 700 Е) збільше­но прак­тич­но на 50% місткість па­лив­но­го ба­ка (до 773 л). Ра­зом зі збільшен­ням крут­но­го мо­мен­ту та про­дук­тив­ності гідравлічної си­с­те­ми це суттєво підви­щує ефек­тивність ма­шин і дає змо­гу опе­ра­то­рові про­во­ди­ти більше ча­су в полі без по­тре­би до­за­прав­лю­ван­ня.
Challenger є пер­шим і єди­ним трак­то­ром, спеціаль­но роз­роб­ле­ним для ек­сплу­а­тації на гу­мо­вих гу­се­ни­цях. У новій серії E вста­нов­ле­но унікаль­ну си­с­те­му Mobil-Trac™ для не­пе­ре­вер­ше­но­го зчеп­­лен­ня за низь­ко­го ущільнен­ня. На до­пов­нен­ня ши­ро­ко­го ви­бо­ру гу­се­ниць і опор­них катків пред­став­ле­ний трак­тор серії MT700E ос­на­ще­но но­ви­ми 34-дюй­мо­ви­ми (864-міліме­т­ро­ви­ми) гу­се­ни­ця­ми General Ag і Extreme Ag. Для за­без­пе­чен­ня мак­си­маль­но­го зчеп­лен­ня MT700E відте­пер до­ступні із до­дат­ко­ви­ми ва­же­ля­ми, що вста­нов­лю­ють­ся на візку для підтри­ман­ня співвідно­шен­ня ва­ги/по­туж­ності на оп­ти­маль­но­му рівні за од­но­час­но­го зни­жен­ня ущільнен­ня грун­ту і за­хи­с­ту сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур.
Флаг­ма­ном серії 700Е є мо­дель Challenger MT775E із номіна­ль­ною по­тужністю 405 к. с. «Се­редній» трак­тор — MT765E із дви­гу­ном номіна­ль­ної по­туж­ності 381 к. с., «мо­лод­ший» у мо­дель­но­му ря­ду — MT755E із номіна­ль­ною по­тужністю 350 к. с. У лінійці 800 Е — три мо­делі: MT875E (598 к. с.), MT865E (548 к. с.) і MT855E (496 к. с.).
І що ду­же важ­ли­во — до­дат­ко­во до м’яко­го пе­ре­ми­кан­ня пе­ре­дач нові Challenger та­кож от­ри­ма­ли ще й технічні поліпшен­ня для підви­щен­ня ком­фор­ту опе­ра­то­ра, про­дук­тив­ності і збільшен­ня терміну ек­сплу­а­тації.
І що ціка­во, один із трак­торів, ви­роб­ництво яких роз­по­ча­ло­ся у січні 2015 ро­ку, вже відправ­ле­но од­но­му ук­раїн­сь­ко­му за­мов­ни­ку — за два місяці ро­бо­ти він встиг на­пра­цю­ва­ти 700 мо­то-год у склад­них по­год­них умо­вах Полісся. Ну і, як за­зна­чи­ли пред­став­ни­ки кор­по­рації, як­що раніше подібну техніку ку­пу­ва­ли хол­дин­ги, то на­разі «Чел­лен­д­же­ри» ку­пу­ють навіть фер­ме­ри, що об­роб­ля­ють півто­ри-дві ти­сячі гек­тарів.
  
Тра­диційно чи ненайбільшою ек­с­по­зицією на ви­с­тавці був стенд ком­панії АМА­КО. Звісно, ор­ганізаційно-струк­турні зміни, що відбу­ли­ся у ком­панії від по­чат­ку ро­ку, на­кла­ли пев­ний відби­ток і на її ви­с­тав­ко­ву ек­с­по­зицію. Цьо­го ра­зу во­на бу­ла, скажімо так, ла­­коніч­нішою, ад­же АМА­КО, за­ли­ша­ю­чись ліде­ром ук­раїнсько­го рин­ку, де­що зміни­ла ак­­цен­­ти у своїй діяль­ності, відмо­ви­ла­ся від пев­них ро­бо­чих на­п­ря­мів та сфо­ку­су­ва­ла­ся на інших — на­сам­­­пе­ред це про­даж с.-г. техніки та за­пас­них ча­с­тин, сер­­віс та про­даж ко­мерційно­го транс­пор­ту, буді­вель­ної техніки то­що. Втім, це не за­ва­ди­ло АМА­КО пред­ста­ви­ти на ви­с­тавці всі ак­ту­альні на­пря­ми діяль­ності ком­панії.
Про те, як сьо­годні пра­цює ком­панія, про особ­ли­вості про­дажів та підтрим­ку аг­ро­ви­роб­ників, цікаві ню­ан­си її діяль­ності у «зміне­но­му фор­маті» нам роз­по­віли керівни­ки бізнес-підрозділів
АМА­КО, які пра­цю­ва­ли на ви­с­тавці.

  Олег Гук,
ко­мерційний ди­рек­тор:
— За­галь­на си­ту­ація у країні, цілком при­род­но, не мог­ла не по­зна­чи­ти­ся на по­каз­ни­ках на­шої ком­панії. Ми бу­ли зму­шені швид­ко ре­а­гу­ва­ти на сьо­годнішні ре­алії. У час змін виріши­ли та­кож зміни­ти на­шу про­дук­то­ву стра­тегію, а са­ме: змен­ши­ти наш мо­дель­ний ряд техніки від 180 оди­ниць до 60, — скон­цен­т­ру­вав­шись на про­фесійній сервісній підтримці та на­яв­ності зап­ча­с­тин до техніки на складі, що за­ли­шається у на­шо­му про­дук­то­во­му ряді.
Як­що го­во­ри­ти про цьо­горічні про­дажі сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки, то во­ни не­знач­но відрізня­ють­ся від про­дажів у 2014 році. Торік ми про­во­ди­ли акцію на грун­то­об­роб­ну техніку та техніку для висіву, обміню­ю­чи її на вро­жай’2014 за ціна­ми, що на 30% вищі від рин­ко­вих. Скажімо, ку­ку­руд­зу прий­ма­ли по 200 дол./т, а со­няш­ник — по 500 дол. на най­б­лиж­чо­му сер­тифіко­ва­но­му до гос­по­дар­ст­ва еле­ва­торі, тоді як тон­на ку­ку­руд­зи у пор­ту ко­ш­ту­ва­ла орієнтов­но 140–150 дол.
Що­до то­го, як ми про­су­ва­ти­ме­мо на­шу техніку на рин­ку цьо­го ро­ку, то у нас уже за­­пла­но­ва­но по­над де­сять по­льо­вих де­мон­ст­ра­цій у різних регіонах Ук­раїни, де ми змо­же­мо по­ка­за­ти у ро­боті причіпну техніку в аг­ре­гаті з трак­то­ра­ми Massey Ferguson без­по­се­ред­ньо на по­лях по­тен­ційних по­купців. Це чу­до­ва на­­го­да пе­ре­ко­на­ти на­ших клієнтів, що техніка, яку ми про­по­нуємо, відповідає най­ви­щим сві­то­вим стан­дар­там.
Що сто­сується ко­мерційної техніки, то ті зміни, що відбу­ли­ся у ком­панії, — найс­при­ят­ливіші для на­шо­го біз­не­су, ад­же ком­панія ре­алізу­ва­ла в Ук­раїні чи­ма­ло та­кої техніки. А як відо­мо, во­на по­тре­бує сервісу та ре­­мон­тів. Тож роз­ши­рен­ня ме­режі сервісних май­сте­рень до 14 у різних регіонах країни (зо­к­ре­ма, у Києві, За­поріжжі, Хер­соні та ін.) спри­я­ти­ме ак­тивізації бізне­су. В липні цьо­го ро­ку ми відкри­ваємо но­ву сервісну май­стер­ню у Києві. В цьо­му ж місяці очі­кується відкрит­тя адап­то­ва­ної до стан­дартів Iveco сервісної май­стерні у За­порізькій обл. А до кінця ро­ку — ще й на Хер­сон­щині. Далі, зви­чай­но, у пла­нах — від­кри­ти такі самі май­стерні в усіх на­ших об­лас­них цен­т­рах, щоб да­ти мож­ливість на­шим клієнтам от­ри­ма­ти в ком­панії АМА­КО якісний сервіс і що­до ко­мерційних ав­то­мобілів та якісної по­став­ки з/ч до них.

  Андрій Том­ке­вич,
де­пар­та­мент про­да­жу за­пас­них ча­с­тин:
— Із цьо­го ро­ку пріори­тет­ни­ми у нашій ком­панії на­пря­ма­ми бізне­су є про­даж зап­ча­с­тин, сервіс та без­по­се­ред­ньо про­даж с.-г. техніки. До цьо­го ро­ку в ком­панії бу­ло чо­ти­ри де­пар­та­мен­ти про­да­жу за­пас­них ча­с­тин — сьо­годні їх об’єдна­ли в один. Го­ло­вний ак­цент у йо­го діяль­ності — це за­купівля та за­без­пе­чен­ня клієнтів не­обхідни­ми зап­ча­с­ти­на­ми за прий­нят­ною ціною.
На­разі ми маємо 325 по­ста­чаль­ників зап­ча­с­тин, які ви­роб­ля­ють пе­ре­важ­но серійні ком­плек­ту­ючі, пріори­тет­ни­ми із яких для нас є зап­ча­с­ти­ни на техніку, що про­дає ком­панія, не­за­леж­но від то­го, ко­ли здійсню­ва­ли ці про­дажі. На скла­дах маємо зап­ча­с­ти­ни прак­тич­но до всієї техніки північно-аме­ри­кансь­ко­го та євро­пейсь­ко­го ви­роб­ництва. До­би­раємо най­за­тре­бу­ваніші до най­по­пу­лярніших на рин­ку мо­де­лей техніки, що, за ста­ти­с­ти­кою, ви­хо­дять із ла­ду най­частіше, то­му зовсім ско­ро наш про­дук­то­вий порт­фель по­пов­нить­ся но­вою но­мен­к­ла­ту­рою — зап­ча­с­ти­на­ми до техніки John Deere, Claas та Case IH. Для зруч­ності на­ших клієнтів не­за­ба­ром за­пра­цює інтер­нет-пор­тал за­пас­них ча­с­тин, де ко­жен клієнт ма­ти­ме свій влас­ний кабінет, за­вдя­ки чо­­­му змо­же от­ри­му­ва­ти інфор­­­мацію що­до асор­ти­мен­ту, на­яв­ності зап­ча­с­тин, ста­ну роз­ра­хунків то­що. Та­кож че­рез пор­тал мож­на бу­­­де за­мо­ви­ти не­обхідні зап­ча­с­ти­ни та сервіс, тоб­то він пра­цю­ва­ти­ме і як інтер­нет-ма­га­зин.
Наразі як ніко­ли ак­ту­аль­ним пи­тан­ням за­ли­шається сервіс, а са­ме йо­го мож­ли­вості та якість. Ми постійно пра­цюємо над роз­ши­рен­ням пе­реліку на­да­ва­них по­слуг, а та­кож підви­щен­ням їхньої якості та опе­ра­тив­ності. На­ша ме­та — аби ко­жен клієнт АМА­КО міг швид­ко і якісно от­ри­ма­ти у на­ших сервісних цен­т­рах чи то пунк­тах прак­тич­но всі ви­ди сервісних по­слуг, у т. ч. і що­до ре­мон­ту різних видів техніки. Для цьо­го, на­при­клад, ми пе­ре­об­лад­нуємо в сервісно-ре­монт­ну май­стер­ню мит­но-ліцен­зійний насіннєвий склад пло­щею 900 м2. Ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти­ме­мо йо­го для ре­мон­ту ван­таж­них ав­то, трак­торів, іншої техніки. Та­кож у пла­нах — роз­ши­рен­ня ме­режі та­ких сервісних май­сте­рень по всіх регіонах країни. Звісно, ми на­даємо по­слу­ги не ли­ше у ста­ціо­нар­них цен­т­рах — наші виїзні ре­монтні бри­га­ди завжди го­тові прий­ти на до­по­мо­гу.

  Ан­тон За­вал­ко,
де­пар­та­мент аг­ро­про­дуктів:
— Де­пар­та­мент аг­ро­про­дуктів є од­ним із ос­нов­них інстру­ментів ре­алізації то­варів ком­панії АМА­КО, по­за­як роз­роб­ляє різно­манітні акційні про­по­зиції та вигідні про­гра­ми для сіль­госпви­роб­ників, клієнтів ком­панії що­до прид­бан­ня ос­нов­них то­варів і по­слуг із по­даль­шою ре­а­лі­зацією прид­ба­но­го зер­на на внутрішньо­му або зов­ніш­ньо­­­му рин­ках.
Не­зва­жа­ю­чи на струк­турні зміни, АМА­КО завжди праг­не бу­ти ближ­чою до с.-г. ви­роб­ни­ка і до­по­ма­га­ти йо­му у вирішенні ви­роб­ни­чих пи­тань. Ра­зом із цим, АМА­КО — єди­на ком­панія на рин­ку Ук­раїни, яка, ро­зуміючи скрут­не еко­номічне ста­но­ви­ще в дер­жаві, а та­кож гос­тру по­тре­бу сільгоспви­роб­ників у «швид­ких» гро­шах, про­по­нує ек­с­клю­зив­ну мож­ливість купівлі ос­нов­ної ча­ст­ки про­по­но­ва­них нею то­варів та по­слуг в обмін на зер­но та олійні куль­ту­ри за ціна­ми, що є ви­щи­ми, ніж рин­кові. Зо­к­ре­ма, ми роз­по­ча­ли акцію на техніку для зби­ран­ня вро­жаю.
Акція по­ля­гає у то­му, що техніку, яка за­раз є на скла­дах ком­панії, аг­рарій мо­же за­бра­ти і відра­зу за­лу­чи­ти до ро­бо­ти, за­пла­тив­ши 20% її вар­тості і повністю роз­ра­ху­вав­шись уже вро­жаєм 2015 ро­ку — та­кож за ціна­ми, на 15% ви­щи­ми від рин­ко­вих. Скажімо, за­леж­но від кла­су, за пше­ни­цю — від 160 до 170 дол./т, ріпак — 430, ку­ку­руд­зу —145, со­няш­ник — 420, сою — 360 дол. США на най­б­лиж­чо­му сер­тифіко­ва­но­му еле­ва­торі.
У пла­нах ком­панії та­кож за­пуск но­вої акційної про­гра­ми на чер­вень—ли­пень 2015 ро­ку що­до фор­вард­них кон­трактів на ранні та пізні зер­нові куль­ту­ри, зно­ву ж та­ки — за ви­щи­ми ці­­на­ми, ніж рин­кові, в обмін на ком­бай­ни, грун­то­об­роб­ну, а та­кож посівну техніку. Втім, це не оз­на­чає, що ми постійно цим зай­ма­ти­ме­мо­ся, про­сто на­разі у та­кий спосіб ми йде­мо на­зустріч то­ва­ро­ви­роб­ни­кові, який до ре­алізації вро­жаю відчу­ває дефіцит обіго­вих коштів.

  Ва­лерій Бот­ви­новсь­кий, керів­ник де­пар­та­мен­ту с.-г. об­лад­нан­ня:
— Од­ним із на­прямів діяль­ності ком­панії АМА­КО є об­лад­нан­ня для зро­шен­ня. Оскільки на­ша ком­панія вхо­дить до гру­пи ком­паній АІС, ми є пред­став­ни­ка­ми ви­роб­ни­ка тор­го­вої мар­ки Western в Ук­раїні.
На рин­ку ши­ро­ко­за­хват­них ма­шин для зро­шен­ня на­ша техніка не є но­вою. Ли­ше торік ми ре­алізу­ва­ли по­над 20 ши­ро­ко­за­хват­них зро­шу­валь­них ма­шин, які «по­кри­ли» близь­ко 1600 га с.-г. угідь. Наш мо­дель­ний ряд дає змо­гу за­до­воль­ни­ти май­же всі за­пи­ти клієнтів за прий­нят­ни­ми ціна­ми та гнуч­ки­ми схе­ма­ми оп­ла­ти. Цьо­го ро­ку ми роз­по­чи­наємо про­даж за­пас­них ча­с­тин для зро­шу­валь­ної техніки, які є універ­саль­ни­ми для більшості зро­шу­валь­них ма­шин.
На­ша ком­панія має ви­со­кок­валіфіко­ва­ну ко­ман­ду сервісної служ­би, яка мо­же на­да­ти клієнтові по­вний спектр по­слуг — від інста­ляції зро­шу­валь­ної тех­ніки до після­га­рантій­но­го сервісу. Що­ро­ку сервісні інже­не­ри про­хо­дять спе­ціа­лізо­вані на­вчан­ня та тренінги, що да­ють змо­гу завжди три­ма­ти ру­ку на пульсі всьо­го но­во­го.
Ми разом із нашими партнерами, працюємо над тим, щоб мати змогу допомогти аграріям в отриманні доступних «довгих» фінансів для впровадження наших систем на полях України.

  Олек­сандр Мяр­ковсь­кий, де­пар­та­мент будівель­ної техніки:
— По­при спад у будівництві, по­пит на відповідну техніку на рин­ку все ж та­ки є, тож ми про­дов­жу­ва­ти­ме­мо роз­ви­ва­ти бізнес у цьо­му сег­менті, що­прав­да, в де­що іншо­му фор­маті. Від са­мо­го по­чат­ку ство­рен­ня де­пар­та­мен­ту ми ро­би­ли ак­цент на техніку преміум-кла­су — New Holland до­б­ре відо­мий у всьо­му світі своєю якісною технікою і ши­ро­ким мо­дель­ним ря­дом. Імпорт будівель­ної техніки преміум-кла­су (без ура­ху­ван­ня техніки ви­роб­ництва Ки­таю та СНД) ста­но­вив у «нор­мальні» ро­ки ро­бо­ти 70% усь­о­го імпор­ту техніки. Це був хо­ро­ший шма­ток «пи­ро­га», але й кон­ку­ренція бу­ла відповідною.
 Ко­ли купівель­на спро­можність клієн­тів упа­ла у зв’яз­ку із кри­зою, ми від­ре­а­гу­ва­ли на­леж­ним чи­ном і вве­ли в наш мо­дель­ний ряд техніку із де­ше­во­го сег­мен­та, зо­к­ре­ма ви­роб­ництва Ки­таю, для то­го щоб на­да­ти на­шим клієнтам ширші мож­ли­вості для ви­бо­ру. На­разі ми пред­став­ляємо на рин­ку та­кож кра­щих ки­тайсь­ких ви­роб­ників — ком­панії CHL, Everun, Chаnglin. Хо­чу за­зна­чи­ти, що цю техніку ви­роб­ля­ють на ве­ли­ких ки­тайсь­ких підприємствах, де якість про­дукції на ек­с­порт жор­ст­ко кон­тро­люється. Що сто­сується стра­тегії ро­бо­ти, то ми до­три­муємо­ся євро­пейсь­кої схе­ми ро­бо­ти — не про­сто про­даємо тех­ніку, але й за­без­пе­чуємо клієнта сервісом і зап­ча­с­ти­на ми. З цією ме­тою ми ви­ко­ри­с­то­вуємо наші регіональні пред­став­ництва, щоб бу­ти ближ­чи­ми до клієнта: як пра­ви­ло, це 100 км відстані або 1,5 год на ре­а­гу­ван­ня (на відміну від кон­ку­рентів — де­які з них по­си­ла­ють будівельні бри­га­ди із Дніпро­пе­т­ровсь­ка і Києва аж в Уж­го­род, при­чо­му клієнт сам спла­чує транс­портні ви­т­ра­ти).
Після то­го, як будівель­ний сек­тор істот­но «просів», ми звер­ну­ли на­шу ува­гу на ті рин­ки, де купівель­на спро­можність клієнтів бу­ла на прий­нят­но­му рівні, — це с.-г. ри­нок, енер­ге­тич­ний сек­тор, муніци­пальні підприємства. Але, ро­зуміючи, що є ве­ли­чез­ний, так би мо­ви­ти, «відкла­де­ний» по­пит, ми три­маємо зв’язок із на­ши­ми клієнта­ми у будівель­но­му сек­торі. Спо­с­теріга­ю­чи за ста­ном доріг і кількістю «за­мо­ро­же­них» будівель­них об’єктів, ми ро­зуміємо, що у цьо­го сек­то­ру ще все по­пе­ре­ду.

Се­ред ав­тотехніки на ви­с­тавці бу­ло пред­став­ле­но ван­тажівки, що вже за­во­ю­ва­ли при­хильність сіль­госп­ви­роб­ників, ма­рок Mercedes-Benz, Scania, MAN, Ford Cargo, Iveco, DAF. Зо­к­ре­ма, ком­па­нія MAN із її TGS Agro Lion, спеціаль­ним сідель­ним тя­га­чем для ро­бо­ти із напів­­при­че­па­ми сільгосп­приз­на­чен­ня.
MAN TGS Agro Lion пред­став­ля­ло ТОВ «Тех­но­фо­рум» — ди­лер ком­панії «МАН Трак енд Бас Юк­рейн», офіційно­го пред­став­ництва MAN Trucks & Bus у нашій країні. Це уні­каль­на ма­ши­на, яка роз­роб­ле­на для віт­чиз­­­ня­них аг­ра­ріїв із на­го­ди 100-річно­го ювілею пер­шої ван­тажівки MAN, який відзна­чає­­­ться цьо­го ро­ку.
В ос­но­ву но­вин­ки по­кла­де­но сідель­ний тя­гач MAN TGS 21.440 (4х2) у ви­ко­нанні відповідно до важ­ких умов ек­сплу­а­тації — WW (World Wide). Ав­то­мобіль ос­на­щується 440-силь­ним тур­бо­ди­зе­лем стан­дар­ту
«Євро 4» і пе­ревіре­ною ча­сом ме­ханічною 16-сту­пінча­с­тою ко­роб­кою пе­ре­дач. MAN TGS Agro Lion ос­на­щується більш ви­со­ко­профіль­ни­ми ши­на­ми 315/80 замість 315/70. На­ван­та­жен­­ня на сідло ста­но­вить 15 т, що вигідно відрізняє мо­дель від кон­ку­рентів. За­сто­со­ва­но по­си­ле­ну ре­сор­ну підвіску пе­редніх коліс із на­ван­та­жен­ням на вісь 9 т — замість стан­дарт­них 7 т. Зад­ня підвіска — пнев­ма­тич­на, з ось­о­вим на­ван­та­жен­ням 13 т.

ПАТ «Бер­дянські жни­вар­ки», яке сьо­годні ви­роб­ляє дев’ять ба­зо­вих мо­де­лей зер­но­вих жа­ток, плат­фор­му-підби­рач, при­сто­су­ван­ня для зби­ран­ня со­няш­ни­ку, ку­ку­руд­зи та їхні мо­дифікації, для зби­ран­ня ріпа­ку, які поєдну­ють у собі ви­со­кий тех­но­логічний рівень, якість і надійність, пе­ревіре­ну ча­сом, пред­ста­вило ук­раїнським аг­раріям ма­ши­ну для пе­ре­са­д­жу­ван­ня де­рев. Особ­ливість ма­ши­ни по­ля­гає в то­му, що во­на мо­же бу­ти вста­нов­ле­на на ок­ремі шасі та при­че­пи і є повністю ав­то­ном­ним аг­ре­га­том, який не по­тре­бує втру­чан­ня у кон­ст­рукцію ав­то­мобіля або при­че­па. Пе­ре­сад­ка де­рев у та­ко­му разі повністю ме­хані­зується і відбу­вається шля­хом вий­ман­ня де­ре­ва ра­зом із ко­ре­не­вою си­с­те­мою у не­по­ру­шеній грудці землі, що сприяє кра­що­му при­сто­су­ван­ню йо­го до зро­с­тан­ня на но­во­му місці. До то­го ж аг­ре­гат мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти впро­довж ціло­го ро­ку не­за­леж­но від розміру де­ре­ва.
  
Як ста­ло вже до­б­рою тра­дицією, кож­ної ви­с­тав­ки підприємство «Бо­гу­с­лав­сь­ка сільгосптехніка» про­по­нує ук­раїн­ським аг­раріям щось но­ве.
Ос­таннім до­сяг­нен­ням бо­гу­славців ста­ло ство­рен­ня су­час­но­го причіпно­го об­при­с­ку­ва­ча «Одісей», який вирізняється но­вою штан­гою із ши­ри­ною за­хва­ту 22 м та вдо­с­ко­на­ле­ною си­с­те­мою її стабілізації. Крім то­го, за­для зде­шев­лен­ня об­при­с­ку­ва­ча на ньо­му, замість звич­ної об’ємної штан­ги, вста­нов­ле­но пла­с­ку, яка за­вдя­ки спеціаль­ним кон­ст­рук­торсь­ким рішен­ня не по­сту­пається міцністю об’ємній, про­те має ниж­чу вартість.
Підприємство є про­відним ви­роб­ни­ком техніки для за­хи­с­ту рос­лин та вне­сен­ня рідких міне­раль­них до­б­рив. Ук­раїнським аг­раріям ком­панія про­по­нує причіпні об­при­с­ку­вачі із ши­ри­ною за­хва­ту від 18 до 28 м, а та­кож са­мохідний об­при­с­ку­вач із ши­ри­ною за­хва­ту 28 м. До­не­дав­на мак­си­маль­на ши­ри­на за­хва­ту об­при­с­ку­вачів від «Бо­гу­славсь­кої сільгосптехніки» ста­но­ви­ла 24 м, про­те за­вдя­ки зміні кон­ст­рукції край­ньої секції штан­ги, яка сьо­годні вже має до­дат­ко­вий ступінь за­хи­с­ту  і кон­ст­рук­цію змен­ше­ної ва­ги, вда­лось збіль­ши­ти ши­ри­ну за­хва­ту до 28 м.

Чи­ма­ло бу­ло пред­став­ле­но зна­рядь та аг­ре­гатів для об­робітку грун­ту: і для тра­диційної тех­но­логії, і для но­во­мод­них «тілів». І що го­ло­вне — «ук­раїнці» за кількістю та різно­манітністю да­ва­ли фо­ру іно­зем­ним ви­роб­ни­кам. Що­прав­да, за сло­ва­ми од­но­го з відвіду­вачів, «їм би ще якості та надійності до­да­ти…»
Втім, бу­ли й такі, що нічим не по­сту­па­ли­ся своїм західним «ко­ле­гам», на­при­клад, «Крас­нянське СП “Аг­ро­маш”» та «Лозів­ський ко­вальсь­ко-ме­ханіч­ний за­вод». Усвідо­млю­ю­чи, що в умо­вах еко­номічної кри­зи і де­валь­вації гривні імпорт­на сільгосптехніка прак­тич­но не­до­ступ­на на­шим аг­раріям, «Лозівські ма­ши­ни» за­про­по­ну­ва­ли гідну аль­тер­на­ти­ву, пред­ста­вив­ши ши­ро­ку лінійку енер­го­е­фек­тив­них та інно­ваційних про­дуктів. Зо­к­ре­ма, дис­ко­ву бо­ро­ну-лу­щиль­ник «Ду­кат» («Ду­кат-5» і «Ду­кат-12»). Вар­то відміти­ти, що на сьо­годні «Лозівський ко­вальсь­ко-ме­ханічний за­вод» — єди­ний в Ук­раїні ви­роб­ник по­вної лінійки та­ких аг­ре­гатів із ши­ри­ною за­хва­ту від 2,5 до 16,75 м.
Кон­ст­рукція дис­ко­во­го-лу­щиль­ни­ка «Ду­кат» з інно­ваційним підшип­ни­ко­вим вуз­лом HARP Agro Unit (но­вий бренд підшип­ни­ко­вих вузлів для сільгосп­тех­ніки ви­роб­ництва Харківсько­го підшип­ни­ко­во­го за­во­ду, що є спільною роз­роб­кою УПЕК та Freudenberg Group і Simrit) у ком­плексі із підпру­жи­не­ною 3D-стійкою за­без­пе­чує підви­щен­ня ефек­тив­ності на по­над 30%, порівня­но із тра­диційни­ми кон­ст­рукціями, що, своєю чер­гою, змен­шує ви­т­ра­ти на об­роб­ку оди­ниці площі. Та­кож бу­ло пред­став­ле­но стер­нь­ові куль­ти­ва­то­ри «Шилінг-4», пнев­ма­тич­ний посівний ком­плекс «Злат­ник» та гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач «Гуль­ден». До речі, «Злат­ник» — це унікаль­ний посівний ком­плекс, що не має ана­логів у світі, скон­ст­руй­о­ва­ний під трак­тор 3–4-тя­го­во­го кла­су. Ши­ри­на за­хва­ту ком­плек­су — 6 м, він ос­на­ще­ний 5-ку­бо­вим бун­ке­ром із пнев­ма­тич­ною си­с­те­мою по­да­ван­ня насіння. Аг­ре­гат мо­же пра­цю­ва­ти як за ну­ль­о­вою, так і за мінімаль­ною тех­но­логіями об­робітку грун­ту.
За кількістю відвіду­вачів би­ли ре­кор­ди (окрім «найс­мачніших» регіо­на­ль­­них ек­с­по­зицій) стен­ди ви­роб­ників об­лад­нан­ня для ро­бо­ти із зер­ном. Тут бу­ли і «наші», й «не наші»…
Так, Поль­щу пред­став­ля­ла ком­панія BIN. Цей ви­роб­ник — не но­ва­чок на ви­с­тав­ках «АГРО». Про­те «АГРО-2015» для «бінівців» — зна­мен­на, ад­же цьо­го ро­ку ком­панія відзна­чає свій 25-річний ювілей. Звісно, порівня­но із ком­паніями, які ма­ють до­вшу історію, мож­на ска­за­ти, що BIN — мо­ло­да, втім но­мен­к­ла­ту­ра про­дукції, яку во­на ви­го­тов­ляє, та об­ся­ги її ви­роб­ництва до­волі значні. Так, за ро­ки своєї діяль­ності ком­панія BIN ви­пу­с­ти­ла близь­ко
50 тис. ємно­с­тей для зберіган­ня зер­на за­галь­ним об’ємом близь­ко 5 млн т. Крім то­го, за сло­ва­ми пред­став­ни­ка ком­панії Лєше­ка Хжа­новскі, керівни­ка ек­с­порт­но­го відділу ТОВ «BIN», ук­раїнські аг­рарії ма­ють мож­ливість прид­ба­ти в кре­дит польсь­ке об­лад­нан­ня за вигідни­ми відсот­ко­ви­ми став­ка­ми.

На стенді ком­панії «Riela Ук­раїна» відвіду­вачі не по­ба­чи­ли техніки, про­те їх ра­до зу­­стрі­ча­ли пред­став­ни­ки ком­панії на чолі з ди­рек­то­ром Ро­ма­ном Се­ме­ра­ком та знай­о­ми­ли з ос­танніми здо­бут­ка­ми та про­дук­та­ми ком­панії. «На цій ви­с­тавці ми не на­ма­гаємось “стриб­ну­ти ви­ще го­ло­ви”, хо­ча по­ка­за­ти і роз­ка­за­ти є що. Ос­нов­не на­ше за­вдан­ня — це зустріч із клієнта­ми та підтрим­ка діло­вих, парт­нерсь­ких відно­син», — відмітив ди­рек­тор ком­панії.

По­туж­ний вітчиз­ня­ний ви­роб­ник еле­ва­тор­но­го об­лад­нан­ня — ЗЕО «Со­кол» не за­ли­шив ук­раїнських аг­раріїв без но­ви­нок. Для зни­жен­ня енер­го­за­леж­ності та підви­щен­ня при­бут­ку с.-г. підприємств ком­панія спільно з ТОВ «ТЕ­ЕФ» роз­ро­би­ла та впро­ва­ди­ла у ви­роб­ництво уніка­ль­ний теп­ло­ге­не­ра­тор, що пра­цює на рос­лин­но­му па­ливі. По­тужність теп­ло­ге­не­ра­то­ра ста­но­вить від 3500 до 6000 кВт теп­ло­вої по­туж­ності. Йо­го мож­на за­сто­со­ву­ва­ти на більшості мо­де­лях зер­но­су­ша­рок як вітчиз­ня­но­го, так і імпорт­но­го ви­роб­ництва. Та­кож це ус­тат­ку­ван­ня для ге­не­ру­ван­ня теп­ла мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти в енер­ге­тичній га­лузі як ко­тель­не об­лад­нан­ня. А ще во­но цілком при­дат­не для пе­ре­ве­ден­ня га­зо­вих ко­те­лень на твер­де па­ли­во, для про­мис­ло­во­го за­сто­су­ван­ня та ви­роб­лен­ня теп­ло­вої енергії. На ви­с­тавці ком­панія про­по­ну­ва­ла і свої технічні рішен­ня для об­слу­го­ву­ван­ня стаціонар­них і мобільних зер­но­су­ша­рок, по­слу­ги з про­ек­ту­ван­ня еле­ва­то­ра, тощо. Ве­ли­кою по­пу­лярністю ко­ри­с­ту­ва­лись у відвіду­вачів за­хо­ду поліуре­та­нові вклад­ки у гра­­­­­­ві­та­цій­ні си­с­те­ми еле­ва­тор­них са­мо­пливів, ви­роб­ництво яких на­ла­го­д­же­но на по­туж­но­с­тях за­во­ду.

А от аг­ро­номія, се­лекція та за­хист рос­лин бу­ли пред­став­лені відвер­то сла­бень­ко. Кілька стендів ви­роб­ників та дис­три­бу­торів ХЗЗР («Хіма­г­ро­мар­ке­тинг», «Еко­­­ор­ганік», «Аг­ро­сфе­ра», «Італ-Тай­гер», «Ре­а­гент», Ук­раїнська аг­рар­но-хі­міч­­на ком­панія та ін.), до­б­рив («Остхем», «Ре­а­ком», «Гер­мес», «Лист Фор­те»). Де­що шир­шим бу­ло ко­

Інтерв'ю
З кожним роком український агробізнес стає більш інноваційним, високотехнологічним та складним. Такі глобальні зміни у колись звичному й традиційному для України секторі вимагають від управлінця нових підходів до ведення бізнесу й... Подробнее
Максим Мартинюк  Держгеокадастр
За посадою Максимові Мартинюку належить опікуватися усіма землями держави. Тому перше запитання до голови Держгеокадастру цілком зрозуміле...  

1
0