Спецможливості
Новини

75-річний капітан

05.04.2013
512
75-річний капітан фото, ілюстрація

У лютому 2013 р. світ відзначив 185 річницю від дня народження Жуля Верна. «Який зв’язок між письменником-фантастом та сільським господарством?» — запитаєте ви. Та найпряміший, адже всесвітньо відомого французького письменника Жуля Верна і не менш відому в світі, також французьку, виставку сільськогосподарських інновацій SIMA, що проходить у Парижі кожні два роки, об’єднує живий інтерес до технічного розвитку. Як і в творах письменника, у виставкових павільйонах віддзеркалено розвиток людства.

У лютому 2013 р. світ відзначив 185 річницю від дня народження Жуля Верна. «Який зв’язок між письменником-фантастом та сільським господарством?» — запитаєте ви. Та найпряміший, адже всесвітньо відомого французького письменника Жуля Верна і не менш відому в світі, також французьку, виставку сільськогосподарських інновацій SIMA, що проходить у Парижі кожні два роки, об’єднує живий інтерес до технічного розвитку. Як і в творах письменника, у виставкових павільйонах віддзеркалено розвиток людства.

«У тому, що при­ро­да тво­рить дива, немає нічого незвичайного, але побачити на власні очі дещо дивовижне, надприродне, до того ж створене людським ге­нієм, — тут є над чим замислитись!»
(про­фе­сор Аро­накс,
«Двад­цять ти­сяч льє під водою»)

А. Назаренко,
a.nazarenko@univest-media.com

Одним оком за­зир­не­мо в ми­ну­ле
Свій по­ча­ток ви­с­тав­ка бе­ре у да­ле­ко­му 1922 р. А цьо­го ро­ку SIMA свят­ку­ва­ла своє 75-е, ювілей­не, відкрит­тя. За цей період бу­ло ви­най­де­но і роз­роб­ле­но без­ліч но­ви­нок та різно­го ро­ду до­сяг­нень. І все це з гордістю ви­роб­ни­ки ма­ли змо­гу про­де­мон­ст­ру­ва­ти на всесвітніх ви­с­тав­ках, по­тре­ба в яких збіль­ши­ла­ся са­ме з на­стан­ням тех­но­логічної ре­во­люції. Тож і не див­но, що на­уко­во-технічний про­грес за­че­пив і сільське гос­по­дар­ст­во, а ета­ло­ном та­ко­го про­гре­су в Європі ста­ла Ви­с­тав­ка сільсько­го­с­по­дарсь­ких ма­шин (SIMA).
Впер­ше во­на про­хо­ди­ла з 28 січня по 5 лю­то­го 1922 р. Не­ве­ли­ка пе­ре­рва бу­ла в період Дру­гої світо­вої війни — 19-й вихід ви­с­тав­ки за уча­с­тю 500 ек­с­по­нен­тів відбув­ся 4–9 бе­рез­ня 1947 р.
Про­тя­гом усіх тих років, ко­ли відбу­ва­ли­ся зміни у сільсько­му гос­по­дарстві Євро­пи, а та­кож і світу, ви­с­тав­ка бра­ла на се­бе роль своєрідно­го провідни­ка в пе­­ребігу цих про­цесів. Безліч разів тут бу­ли впер­ше пред­став­лені но­вин­ки ви­роб­ників усь­о­го світу. Так, у 1973 р. ком­панія Monosem пре­зен­ту­ва­ла тут пер­шу пнев­ма­тич­ну сівал­ку точ­но­го висіву (яка зго­дом ста­ла стан­дар­том для більшості висівної техніки цьо­го ти­пу) й от­ри­ма­ла за неї срібну ме­даль. А у 1979 р. ком­па­нія CASE ІН про­ве­ла на ви­с­тавці ек­с­клю­зив­ну для Євро­пи по­пе­ред­ню пре­зен­тацію ком­бай­на Axial-Flow 1460, який тут бу­ло відзна­че­но зо­ло­тою ме­дал­лю.
У 1994 р. до ви­с­тав­ки сіль­госпма­шин приєдна­ла­ся і ви­с­тав­ка най­кра­щої ге­не­ти­ки SIMAGENA. Во­на ста­ла по­пу­ляр­ною і для ук­­раїнських аг­раріїв. Окрім ни­­ніш­ньої ви­с­тав­ки, що­ра­зу у рамках SIMA ук­раїнська де­ле­гація про­во­ди­ла влас­ну кон­фе­ренцію.
Тож ор­ганіза­то­рам і учас­ни­кам заходу є що зга­да­ти. Та й са­ма ви­с­тав­ка, як і її відо­мий зем­ляк, по­ка­зує світові жа­гу фран­цузь­кої спіль­но­ти до но­вих знань та відкриттів, праг­нен­ня до­сяг­ну­ти Мі­ся­ця та за­ну­ри­ти­ся у нетрі Землі.

Сьо­го­ден­ня SIMA
Та яку б зна­мен­ну історію не ма­ла ви­с­тав­ка, су­ча­сним чи­та­чам, од­нак, ці­кавіше дізна­ти­ся, чим сьо­годні є SIMA. А тут є де за­че­пи­ти­ся по­гля­ду!
Ек­с­по­нен­ти, а їх цьо­го ро­ку бу­ло близь­ко 1700 з по­над 40 країн, розмісти­ли­ся у ше­с­ти павільйо­нах. Окрім об­лад­нан­ня, ма­шин та про­грам­но­го за­без­пе­чен­ня, на ви­с­тав­ку бу­ло при­ве­зе­но і 400 голів ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би. А по­ди­ви­ти­ся на всю цю де­мон­ст­раційну міць приїха­ло 248 000 відвіду­вачів.
Цьо­го ро­ку ор­ганіза­то­ри віта­ли між­на­родні офіційні де­ле­гації з по­над 120 країн світу. По­че­сни­ми учас­ни­ка­ми бу­ли країни: Ал­жир, Ки­тай та Ка­зах­стан. Ек­с­по­нен­та­ми на цій ви­с­тавці бу­ли й ук­раїнські ви­роб­ни­ки: «Дніпро­ши­на», «Гід­ро­си­ла», «Ро­са­ва», Agritel Inter­na­tional та ін.
Го­ло­вна тен­денція ви­с­тав­ки цьо­го ро­ку — де­мон­ст­ру­ван­ня всьо­го, що сто­сується новітніх тех­но­логій. Технічний на­прям роз­ви­вається все інтен­сивніше, техніка стає зручнішою та простішою у ви­ко­ри­с­танні. На­ступ­на тен­денція цьо­горічної ви­с­тав­ки сто­сується тех­но­логії пря­мо­го висіву, яку пред­ста­ви­ли ек­с­по­нен­ти з США (ком­панія Great Plains). Та­ка тех­но­логія стає по­пу­ляр­ною і в Ук­раїні, ад­же во­на еко­но­мить час та ко­ш­ти на висіван­ня.
Но­ви­ми цьо­го ро­ку в тва­рин­ниць­ко­му на­прямі SIMAGENA ста­ли: відкри­те шоу тва­рин, оціне­них за по­каз­ни­ка­ми ге­ном­ної се­лекції, пре­зен­тація спеціаль­них се­­лек­ційних інно­вацій та два аук­ціо­ни елітних тва­рин. Па­ризь­кий про­даж мо­лоч­ної ху­до­би мав не­аби­я­кий успіх у тва­рин­ників. На ньо­го з’їха­ли­ся фахівці з усь­о­го світу, а під час са­мо­го аукціону інко­ли роз­го­ра­ли­ся справжні ба­талії за пра­во прид­ба­ти ту чи іншу тва­ри­ну. Тут бу­ли пред­став­лені по­ро­ди ве­ли­кої ро­га­тої ху­до­би, які ма­ють найбільший по­пит та най­при­с­то­со­ваніші до ек­с­пор­ту, а го­ло­вни­ми по­ро­да­ми цьо­го­річної ви­с­тав­ки ста­ли: ліму­зин, ша­ро­ле, са­лерс, гол­ш­тинсь­ка.
Зви­чай­но, не обійшло­ся і без ме­да­лістів. Про ті про­дук­ти, які от­ри­ма­ли зо­лоті та срібні ме­далі на цьо­горічній SIMA, мо­ва піде далі.

Ко­рот­ко про пла­ни на май­бутнє
Ор­ганіза­то­ри із впев­неністю за­яв­ля­ють, що захід має до­статній по­тенціал для по­даль­шо­го рос­ту: підго­тов­ле­но два до­дат­кові павільйо­ни для ек­с­по­нентів, які у май­бут­нь­о­му бра­ти­муть участь у ви­с­тавці. Во­на роз­ви­ва­ти­меть­ся в усіх на­пря­мах сільсько­го гос­по­дар­ст­ва за­­леж­­но від по­треб ча­су.
Все більше країн про­яв­ля­ють свою зацікав­леність що­до ви­с­тав­ки, ад­же на ній пред­став­лені ек­с­по­на­ти для всіх мо­де­лей гос­по­дарств — від не­ве­лич­кої сімей­ної фер­ми до ве­ли­ко­то­вар­них ви­роб­ників, — щоб пред­став­ник будь-якої країни зміг тут знай­ти для се­бе щось ці­ка­ве. SIMA як універ­саль­на та про­фе­сій­на ви­с­тав­ка має наміри роз­ви­ва­ти­ся і на­да­ва­ти мож­ли­вості роз­вит­ку для сіль­госп­ви­роб­ників будь-якої країни.
Ви­с­тав­ка мо­же взя­ти на се­бе від­по­ві­дальність пе­ред аг­раріями всьо­го світу що­до пред­став­лен­ня ос­танніх до­сяг­нень у цій га­лузі, ад­же фран­цузь­ке сільське гос­по­дар­ст­во є до­волі різно­манітним за фор­мою, розміра­ми, ор­ганізацією гос­по­дарств, ви­роб­ни­чи­ми тех­но­логіями. Сіл­ь­сько­го­с­по­дарсь­ка га­лузь, як і хар­чо­ва, на­разі най­пер­спек­тивніша се­ред усіх га­лузей су­час­но­го ви­роб­ництва, то­му са­ме Франція і ви­с­ту­пає в ролі ор­ганіза­то­ра та­ко­го грандіоз­но­го за­хо­ду. А ви­с­тав­ка SIMA має наміри ще дов­го су­про­во­д­жу­ва­ти люд­ст­во на шля­ху роз­вит­ку та технічних до­сяг­нень. Ад­же, як бу­ло за­зна­че­но на одній з кон­фе­ренцій, SIMA дає мож­ливість пред­ста­ви­ти ба­чен­ня ви­роб­ни­ка­ми май­бут­нь­о­го ме­ханізації сільсько­го гос­по­дар­ст­ва.
Ще у ли­с­то­паді 2012 р. ком­пе­тент­не журі виз­на­чи­ло 19 пе­ре­можців тра­ди­цій­но­го кон­кур­су SIMA Innovation Awards 2013. Трьох із-поміж них бу­ло відзна­че­но зо­ло­ти­ми ме­да­ля­ми, чо­ти­­рьох — сріб­ни­ми, а два­над­ця­те­ро от­ри­ма­ли дип­ло­ми.

Після зо­ло­тої ме­далі, от­ри­ма­ної на SIMA в 2011 р., цьо­го ро­ку кор­по­рація John Deere удо­с­тоїла­ся зо­ло­тої та срібної на­го­род за дві інно­ваційні роз­роб­ки.
Зо­ло­та ме­даль бу­ла при­су­д­же­на кор­по­рації за ба­га­то­па­лив­ний трак­тор. Да­на ма­ши­на об­лад­на­на дви­гу­ном, який мо­же пра­цю­ва­ти на різних ти­пах міне­раль­но­­­­го і біологічно­го па­ли­ва як ок­ре­мо, так і за змішу­ван­ня в од­но­му па­лив­но­му ба­ку: вхідні дат­чи­ки вимірю­ють тут різні вла­с­ти­вості па­ли­ва або суміші. Далі еле­к­трон­ний блок ке­ру­ван­ня трак­то­ра (ECU) оп­тимізує па­ра­ме­т­ри дви­гу­на відповідно до стан­дартів що­до ви­кидів Stage IIIB/Interim Tier 4. Потім про­грам­не за­без­пе­чен­ня для кон­крет­ної мо­делі ана­лі­зує сиг­на­ли дат­чиків на ви­ході для уточ­нен­ня па­ра­метрів ро­бо­ти дви­гу­на.
Срібну ме­даль от­ри­ма­ла тех­но­логія відда­ле­но­го до­сту­пу до дис­плеїв Remote Display Access (RDA) від John Deere. Про­по­но­ва­не з кінця 2013 р. те­ле­ма­тич­не рішен­ня за­без­пе­чує відда­ле­ний до­­ступ до бор­то­во­го дис­плей­но­го бло­ка GreenStar 2630. Це оз­на­чає, що опе­ра­тор, який пра­цює на зер­ноз­би­раль­но­му чи кор­моз­би­раль­но­му ком­байні, трак­торі, са­мохідно­му об­при­с­ку­вачі, от­ри­мує миттєву до­по­мо­гу в ре­жимі ре­аль­но­го ча­су від сво­го фер­мерсь­ко­го гос­по­дар­ст­ва або ди­ле­ра: на­при­клад, під­трим­ку в на­ла­ш­ту­ванні си­с­те­ми (вклю­ча­ю­чи ши­ну ISOBUS), оп­тимізації, по­­шу­ку й усу­ненні не­справ­но­с­тей ма­ши­ни та ро­бо­чо­го об­лад­нан­ня. З будь-якої точ­ки світу ко­ри­с­ту­вач мо­же ввійти в си­с­те­му на відповідно­му веб-сайті та по­ба­чи­ти бор­тові ек­ра­ни ма­ши­ни на своєму комп’ю­тері, план­шеті або смарт­фоні. Цей до­да­ток є но­вим до­пов­нен­ням до фірмо­вої стра­тегії FarmSight, яка вклю­чає цілий спектр функцій що­до оп­тимізації ма­ши­ни і логісти­ки та ви­ко­нан­ня за­вдань фер­ме­ра (за роз­роб­ки ви­­­роб­ни­чих і фінан­со­вих планів на на­ступ­ний рік).

Ком­плекс­на си­с­те­ма годівлі Automa­tic Feeding ком­панії JEANTIL — ще один срібний ме­даліст цьо­горічної SIMA. Си­с­те­ма здійснює про­цес при­го­ту­ван­ня та роз­да­ван­ня кормів, роз­ра­ху­нок та ав­то­ма­тич­не роз­да­ван­ня раціонів тва­ри­нам. Во­на мо­же при­го­ту­ва­ти всі ви­ди кормів: від си­ло­су до бо­рош­на. Мо­­більний ро­бот си­с­те­ми ви­ко­ри­с­то­ву­ють як для роз­да­ван­ня, так і для при­би­ран­ня кормів, мо­дуль зберіган­ня та при­го­ту­ван­ня — для маніпу­ляцій з усіма ви­да­ми кормів. Си­с­те­ма до­б­ре при­сто­со­ва­на до по­треб ве­ли­ко­то­вар­них гос­по­дарств.

Наступний із срібних ме­далістів — ком­­па­нія New Holland зі своїм пре­сом-підби­ра­чем BIGBALER.
Це єди­ний на рин­ку прес-підби­рач, що ха­рак­те­ри­зується про­стою си­с­те­мою, яка не по­тре­бує спе­ціаль­ної кон­ст­рукції для за­побіган­ня до­сту­пу ру­хо­мих ча­с­тин. Клю­чо­вий пріо­ри­тет ди­зай­ну цьо­го пре­са — без­пе­ка йо­го ви­ко­ри­с­тан­ня без змен­шен­ня ви­роб­ни­чої по­туж­ності.

Се­ред пе­ре­можців бу­ла й до­б­ре відо­ма німець­ка ком­панія CLAAS, яка от­ри­ма­ла дві зо­лоті та од­ну срібну ме­далі.
Пер­ша зо­ло­та ме­даль діста­ла­ся за роз­роб­ку про­грам­но­го за­без­пе­чен­ня Universal Terminal ISOBUS. Цей термінал має за­без­пе­чу­ва­ти ре­во­люційний зв’я­зок між трак­то­ром та причіпним об­лад­нан­ням.
Дру­гу зо­ло­ту ме­даль ком­панія от­ри­ма­ла за си­с­те­му CEMOS AUTOMATIC у но­во­му LEXION 700, що бу­ла пред­став­ле­на у липні 2012 р. Си­с­те­ма CEMOS AUTOMATIC — пер­ша ав­то­ма­тич­на си­с­те­ма ре­гу­лю­ван­ня ком­бай­на для се­па­рації та очи­щен­ня. Вона, за­вдя­ки ба­га­ть­ом сен­со­рам, за лічені се­кун­ди зби­рає потрібну інфор­мацію що­до па­ра­метрів ком­бай­на та без за­трат ча­су при­сто­со­вує на­ла­ш­ту­ван­ня ма­ши­ни до ак­ту­аль­ної си­ту­ації — аб­со­лют­но са­мо­стійно та повністю ав­то­ма­тич­но. Цьо­му слу­гу­ють дві ро­бочі си­с­те­ми: CEMOS AUTO SEPARATION — для оп­тимізації се­па­рації ре­ш­ток зер­на за­вдя­ки на­ла­ш­ту­ван­ню па­ра­метрів чис­ла обертів ро­то­ра та ус­та­новці кла­па­на ро­то­ра, та си­с­те­ма CEMOS AUTO CLEANING, яка ре­гу­лює про­цес очи­щен­ня вста­нов­лен­ням відпо­від­них па­ра­метрів чис­ла обертів вен­ти­ля­­то­ра та відкри­ван­ням верх­нь­о­го і ниж­нь­о­го сит. У комбінації з ав­то­ма­тич­ним ке­ру­ван­ням GPS PILOT та ре­гу­ля­то­ром по­туж­ності CRUISE PILOT ком­панія CLAAS на­бли­жається до по­вної ав­то­ма­ти­зації про­це­су зби­ран­ня вро­жаю.
Срібло ж ком­панія от­ри­ма­ла за про­гра­му охо­ло­д­жен­ня DYNAMIC COOLING, яка при­дат­на для но­вих мо­де­лей LEXION 700-ї серії. Но­ва си­с­те­ма охо­ло­д­жен­ня з пе­ремінним при­во­дом вен­ти­ля­то­ра пра­цює за прин­ци­пом «охо­ло­д­жен­ня на ви­мо­гу»: охо­ло­д­жен­ня відбу­вається ли­ше тоді, ко­ли це справді по­трібно ма­шині. Ефект штор за­побігає осі­дан­ню пи­лу, то­му всмок­тується ли­ше чи­с­те повітря.

Інтерв'ю
Николай Орлов
У 2016 році значно зросла кількість рейдерських захоплень підприємств. Серед постраждалих є і  представники аграрного бізнесу. Лише протягом першого півріччя зі скаргами на дії рейдерів до
    Із кожним роком земельне питання стає все гострішим. Часто-густо законодавчі акти ініціюють і реалізують люди дуже далекі від землі і сільського господарства. Тож 2004 року задля захисту прав власників паїв і подолання корупції та... Подробнее

1
0