Спецвозможности
Новости

Що мо­же за­про­по­ну­ва­ти інве­с­то­рам ук­раїнський аг­ро­сек­тор

12.10.2015
487
Що мо­же за­про­по­ну­ва­ти інве­с­то­рам ук­раїнський аг­ро­сек­тор фото, иллюстрация

Існують три речі, які можна робити без упину, — дивитися, як горить вогонь, тече вода та розповідати про інвестиційну привабливість українського агросектору. І не просто розповідати, а доводити це уже реалізованими проектами. Останнє завдання є пріоритетним у міжнародному напрямі діяльності Мінагрополітики, який є дуже важливим для збільшення капіталовкладень до галузі.

О. Пав­лен­ко,
міністр аг­ро­політи­ки України

Не­од­но­ра­зо­во ми пред­став­ля­ли пер­спек­тивність вітчиз­ня­но­го аг­ро­сек­то­ру на ве­ли­ких інвест­фо­ру­мах у США, Ве­ликій Бри­танії, Іспанії та Ук­раїні. І кож­но­го ра­зу зацікав­леність бізне­су в сільсько­му гос­по­дарстві на­шої країни зро­с­та­ла.
15 ве­рес­ня по­точ­но­го ро­ку ук­раїн­ська де­ле­гація роз­повість про стан ре­фор­му­ван­ня га­лузі та поспілку­єть­ся із за­кор­дон­ни­ми інве­с­то­ра­ми у рам­ках бізнес-фо­ру­му «Інве­с­тиції у сільське гос­по­дар­ст­во та про­до­воль­ст­во Ук­раїни» у Лон­доні. Співор­ганіза­то­ра­ми за­хо­ду є Міна­гро­політи­ки Ук­раїни та Євро­пейсь­кий банк ре­кон­ст­рукції та роз­вит­ку (ЄБРР).
Що са­ме ми пред­ста­ви­ли інве­с­то­рам?
Насамперед — уже ре­алізо­вані ре­­фор­­ми, які спри­я­ють бізнес-ак­тив­ності
у га­лузі, спро­щу­ють умо­ви підприємництва та за­хи­ща­ють пра­ва інве­с­торів.
Такі відомі ком­панії, як Nestle, Danone, DuPont Pioneer, Cargill, Bunge, Monsanto, John Deere, AGCO уже встиг­ли пе­ре­ко­на­ти­ся у хо­ро­ших пер­спек­ти­вах ук­раїнсько­го аг­ро­сек­то­ра та го­тові про­дов­жу­ва­ти свою ро­бо­ту на те­ри­торії на­шої дер­жа­ви.
 У нас — амбітні цілі. До 2020 ро­ку пла­нуємо збільши­ти ви­роб­ництво зер­но­вих в Ук­раїні до 100 млн т та под­во­ї­ти їхній ек­с­порт. А та­кож — збільши­ти ви­роб­ництво про­дукції з ви­со­кою ча­ст­кою до­да­ної вар­тості у три ра­зи.
Ну і, зви­чай­но, за­лу­чи­ти іно­зем­них інве­с­тицій до аг­ро­сек­то­ру в розмірі по­над 8 млрд до­л. США.
Для по­тенційних інве­с­торів ми про­по­нуємо ши­ро­кий спектр мож­ли­во­с­тей — ко­жен мо­же об­ра­ти на свій смак.
Пер­спек­тив­ни­ми ста­нуть вкла­ден­ня у роз­ви­ток зро­шу­валь­них си­с­тем на Півдні Ук­раїни. Світо­вий банк уже вис­ло­вив го­товність до­лу­чи­ти­ся до цьо­го про­ек­ту.
Спільно про­ве­де­ний технічний аналіз ре­аль­но­го ста­ну іри­гаційних си­с­тем ви­я­вив, що на­разі во­ни спрацьовані на 82%. А по­вноцінне за­без­пе­чен­ня зро­шу­валь­ною во­дою півден­них об­ла­с­тей дасть мож­ливість збільши­ти їхні вро­жаї втричі!
Да­вай­те уявімо на хви­лин­ку, що збу­ла­ся на­ша мрія що­до ва­ло­во­го ви­роб­ництва 100 млн т зер­на на рік. Такі ве­ликі об­ся­ги — про­сто ка­та­ст­рофічні для логістич­них си­с­тем, що маємо за­раз. За­про­по­но­ва­на на­ми аль­тер­на­ти­ва — роз­ви­ток річко­вої логісти­ки, а та­кож суд­но­плав­ст­ва по Дніпру та Півден­но­му Бу­гу.
На­разі за­пла­но­ва­но інвест­про­г­ра­му з віднов­лен­ня транс­порт­них та па­са­жирсь­ких пе­ре­ве­зень по Дніпру. Її ре­алізація на­дасть мож­ливість що­ро­ку транс­пор­ту­ва­ти во­дою до 3 млн т зер­но­вих, що роз­ван­та­жить по­над 250 залізнич­них ва­гонів та зніме з вітчиз­ня­них доріг на­ван­та­жен­ня у по­над 600 ве­ли­ко­ван­таж­них ав­то­мобілів на до­бу.
Ще од­ним при­ваб­ли­вим інве­ст­на­пря­мом є роз­ви­ток пе­ре­роб­ної про­мис­ло­вості та ви­роб­ництва про­дукції з ви­со­кою ча­ст­кою до­да­ної вар­тості.
Ук­раїна має усі мож­ли­вості для то­го, щоб ста­ти ве­ли­ким ек­с­пор­те­ром не про­сто си­ро­ви­ни — зер­на, на­при­клад, а про­дуктів йо­го пе­ре­роб­ки — пластівців, бо­рош­на, ви­робів з ньо­го, кон­ди­тер­ки то­що.
На­разі ми уже суттєво змен­ши­ли ек­с­порт си­ро­вин­них видів про­дукції до ЄС: як­що за 6 місяців 2014 р. їхня ча­ст­ка у ек­с­порті становила 76%, то за від­повідний період по­точ­но­го ро­ку — 67%.
По­даль­ше збільшен­ня ек­с­пор­ту та­кої про­дукції оз­на­ча­ти­ме до­дат­кові ва­лютні над­хо­д­жен­ня до Дер­жав­но­го бю­д­же­ту Ук­раїни.
 У спілку­ванні з іно­зем­ни­ми інве­с­то­ра­ми ми постійно на­го­ло­шуємо на важ­ли­вості та пер­спек­тив­ності підтрим­ки ма­ло­го та се­ред­нь­о­го фер­мер­ст­ва Ук­раї­ни. Більше по­ло­ви­ни аг­рар­ної про­дукції ви­роб­ляється фер­ме­ра­ми, до­машніми гос­по­дар­ст­ва­ми, індивіду­аль­ни­ми ви­роб­ни­ка­ми, яких за­раз — 3,5 млн.
Для то­го щоб та­ка про­дукція бу­ла кон­ку­рен­то­с­про­мож­ною на за­кор­дон­них рин­ках, не­обхідно чітко до­три­му­ва­ти­ся стан­дартів її ви­го­тов­лен­ня, збе­рі­ган­ня та транс­пор­ту­ван­ня. Са­мостійно малі та се­редні сільгоспто­ва­ро­ви­роб­ни­ки за­без­пе­чи­ти до­три­ман­ня усіх ви­мог не змо­жуть.
То­му як оди­н із аль­тер­на­тив­них варіантів ми про­по­нуємо за­лу­чен­ня іно­зем­них інве­с­тицій. Як при­клад, фер­ме­ри Львівщи­ни, Іва­но-Франківщи­ни, Хер­сон­щи­ни, Дніпро­пе­т­ров­щи­ни от­ри­ма­ли підтрим­ку від уря­ду Ка­на­ди, що дало змогу їм прид­ба­ти су­час­не об­лад­нан­ня для зберіган­ня мо­ло­ка.
Ок­ремі мож­ли­вості для інве­с­тицій є у вкла­ден­нях у лізинг сільгосптехніки. Че­рез не­дофінан­су­ван­ня фер­ме­ри не мо­жуть прид­ба­ти но­ву техніку та об­лад­нан­ня,  оскільки вартість кре­дитів мо­же ся­га­ти до 30% річних, при­чо­му на пе­ріод до од­но­го ро­ку. У Європі ж фер­мер кре­ди­тується на п’ять-сім років під 3–5% річних.
Пер­спек­тив­ним є та­кож роз­ви­ток насінництва та се­лекції. Виз­на­но, що Ук­раїна має най­кращі мож­ли­вості для ви­ро­щу­ван­ня насіння — зо­к­ре­ма, за­вдя­ки при­род­ним та кліма­тич­ним ре­сур­сам. Так, у нас уже кілька років ус­пішно пра­цю­ють фран­цузькі ком­панії, які ре­алізу­ють дво­с­то­ронні інве­с­тиційні про­ек­ти з насінництва. Три­ває співро­бітництво з Ки­таєм що­до роз­вит­ку се­лекції рос­лин.
Ну, і на­решті, один із найціка­віших про­ектів, які ми про­по­нуємо інве­с­то­рам,  — ви­роб­ництво біое­та­но­лу.
Підпи­сав­ши Уго­ду про асоціацію з ЄС, Ук­раїна взя­ла на се­бе та­кож зо­бов’язан­ня що­до збільшен­ня ча­ст­ки біое­та­но­лу в ав­то­мобільно­му па­льному до 10% до 2020 ро­ку.
Але як­що у країнах Євро­со­ю­зу цей по­каз­ник по­сту­по­во на­бли­жаєть­ся до 5%, то в Ук­раїні він не пе­ре­ви­щує 1%. Це при то­му, що наш аг­ро­сек­тор має ве­ли­кий по­тенціал до  збільшення ви­роб­ництва біопа­ли­ва. Тільки за­вдя­ки пе­ре­робці 10 млн т ку­ку­руд­зи Ук­раїна мо­же ви­роб­ля­ти не мен­ше 4 млн т біое­та­но­лу.
До­не­дав­на у нас бу­ли ство­рені усі умо­ви для мо­но­полізації ви­роб­ництва біое­та­но­лу — пра­во на ньо­го ма­ли ли­ше 12 підприємств. За­вдя­ки де­ре­гу­ляції га­лузі ви­роб­ля­ти біопа­ли­во мо­же кож­не підприємство, от­ри­мав­ши відповідну ліцензію.
У ціло­му ми праг­не­мо не тільки про­де­мон­ст­ру­ва­ти інве­с­то­рам пер­спек­тивні на­пря­ми роз­вит­ку аг­ро­сек­то­ру Ук­раїни, але та­кож за­пев­ни­ти по­тен­ційних інве­с­торів, що га­лузь є стабільною та без­печ­ною для капіта­ло­в­кла­день.
І це — не по­рожні сло­ва. До­ка­зом є успішні при­кла­ди ве­ли­ких ком­паній та ок­ре­мих підприємців, що про­дов­жу­ють вести свій бізнес в Ук­раїні та го­тові про­хо­ди­ти з на­ми че­рез най­с­кладніші періоди.
Чо­му так відбу­вається, ад­же, зда­ва­ло­ся б, ри­зи­ки для бізне­су в нашій краї­ні ма­ли б зля­ка­ти інве­с­торів?
Так от: ри­зи­ки наявні завжди. Але успішні лю­ди оціню­ють пер­спек­ти­ви ро­бо­ти не за ри­зи­ка­ми, а за по­тенцій­ни­ми пе­ре­ва­га­ми.
Без сумніву, ри­зи­ки вла­с­тиві й ук­раїн­­­­сько­му аг­ро­сек­то­ру. Про­те йо­го пе­ре­ва­ги є настільки знач­ни­ми, що ста­ють вирішаль­ним ар­гу­мен­том на на­шу ко­ристь.

Интервью
Николай Орлов
В 2016 году значительно возросло количество рейдерских захватов предприятий. Среди пострадавших есть и представители аграрного бизнеса. Только за первое полугодие с жалобами на действия рейдеров в
Валерий Давиденко, народный депутат Украины
Слухи об отставке Кутового, поддержка кооперативного движения и малых производителей — эти и другие актуальные вопросы propozitsiya.com согласился осветить народный депутат Украины Валерий Давиденко.

1
0