Спецвозможности
Новости

Гібриди від «Лімагрейн»: перевірку витримано на «відмінно»

15.09.2014
1973
Гібриди від «Лімагрейн»: перевірку витримано на «відмінно» фото, иллюстрация

Для багатьох українців Туреччина — це така собі туристична Мекка: море (аж три — Чорне, Мармурове й Середземне!), сонце. До того ж вона буквально «начинена» старожитностями, тож є на що подивитися. Ну й, звісно, сервіс високого рівня. Втім, Туреччина нині — одна з тих країн, яка має економіку, що розвивається супертемпами. Дедалі частіше Туреччина входить до світових та європейських рейтингів першості з виробництва тієї чи іншої продукції. І сільське господарство країни не виняток. Це — основна галузь економіки Туреччини.

О. Єрмоленко
o.yermolenko@univest-media.com

Пе­ре­ко­на­ла­ся в цьо­му й гру­па жур­налістів із найвпли­вовіших аг­рар­них євро­пейсь­ких ви­дань (Бол­гарія, Франція, Ру­мунія, Поль­ща, Ук­раїна, Сербія, Греція,  Іспанія, Росія та ін.), які від­віда­ли Ту­реч­чи­ну на по­чат­ку лип­ня на за­про­шен­ня ком­панії «Ліма­грейн». Го­ло­в­ним при­во­дом для візи­ту ста­ла ос­нов­на олійна куль­ту­ра країни — со­няш­ник, по­пу­лярність яко­го се­ред ту­рець­ких аг­раріїв ос­танніми ро­ка­ми на­бу­ває ве­ли­ко­го роз­ма­ху.
Так, з 2007 р. йо­го ви­роб­ництво збільши­ло­ся прак­тич­но вдвічі — від 700 тис. до 1,4 млн т, а площі під со­няш­ни­ком сяг­ну­ли 0,69 млн га. На сьо­годні спо­с­те­рігається тен­денція до зро­с­тан­ня цих по­каз­ників, ад­же збільшується кіль­кість на­се­лен­ня країни, і по­пит на со­няш­ни­ко­ву олію пе­ре­ви­щує про­по­зицію. Тож не див­но, що найбільші се­лекційні ком­панії світу ак­тив­но пра­цю­ють у Ту­реч­­чині. «Ліма­грейн» ство­ри­ла тут своє дочірнє підприємство «Ліма­грейн Ту­реч­чи­на» ще 1984 р. і бу­ла пер­шою ком­панією зі світо­вим ім’ям, яка за­про­по­ну­ва­ла місце­вим фер­ме­рам гібрид­не насіння й пе­ре­дові тех­но­логії йо­го ви­ро­щу­ван­ня. Те­пер ця ком­панія — най­бі­ль­ший у Ту­реч­чині ви­роб­ник гібрид­но­го насіння со­няш­ни­ку, який впев­не­но посідає пер­ше місце в країні за об­ся­га­ми ре­алізації гібридів куль­ту­ри (по­над 46% рин­ку). При­родні умо­ви Ту­реч­чи­ни да­ють змо­гу ви­роб­ля­ти тут насіннєвий ма­теріал най­ви­щої якості, тож ком­панія має і насіннєвий за­вод (до речі, насіння Тун­ки, най­по­пу­лярнішо­го гібри­да «Ліма­грейн», для Ук­раїни виробляє са­ме цей за­вод). А най­б­лиж­чим ча­сом компанія по­бу­дує вже дру­гий, найбільший в країні, насін­нєвий за­вод. За сло­ва­ми Чен­ка Са­ра­сог­лу, ди­рек­то­ра «Ліма­грейн Ту­реч­чи­на», нинішній за­вод уже про­сто не мо­же повністю за­без­пе­чи­ти за­тре­бу­вані рин­ком об­ся­ги насіння.

  Жур­налістам для оз­най­ом­лен­ня з пла­на­ми ком­панії, з її се­лекційни­ми про­гра­ма­ми та но­ви­ми про­дук­та­ми бу­ло за­про­по­но­ва­но вель­ми ціка­ву й змісто­вну про­гра­му, в якій  пе­ред­ба­ча­ли­ся та­кож відвіди­ни насіннєво­го за­во­ду «Ліма­грейн Ту­реч­чи­на» (м. Чор­лу не­по­далік від Стам­бу­ла), дослідних посівів, а та­кож парт­нерів ком­панії — од­но­го з най­більших  у Ту­реч­чині підприємств із пе­ре­роб­ки со­няш­ни­ку «Тракія Бірлік» та фер­мерсь­ко­го гос­по­дар­ст­ва, яке спеціа­лізується на його ви­ро­щу­ванні.
Для «Ліма­грейн» ця куль­ту­ра має стра­тегічне зна­чен­ня не ли­ше в Ту­реч­чині (20% про­дажів її насіння при­па­дає на со­няш­ник) — за об­ся­га­ми ви­роб­ництва та ре­алізації со­няш­ни­ку ком­панія міцно три­має третє місце у світі. І це не ме­жа. За сло­ва­ми Ремі Бастієна, ди­рек­то­ра «Ліма­грейн Євро­па», у ком­панії  нині до­волі амбітні про­ек­ти що­до підви­щен­ня цієї план­ки. Так, у пла­нах — ак­тив­на ро­бо­та на рин­ках Іспанії, Ар­ген­ти­ни та Індії, на­ла­го­д­жен­ня ви­роб­ництва насіння в Каліфорнії (для цьо­го «Лімагрейн» прид­бав там один з найбільших ви­роб­ників со­няш­ни­ку, фірму EUREKA). За­вдя­ки цьо­му компанія «Лімагрейн» не­вдовзі мо­же ста­ти дру­гим у світі ви­роб­ни­ком насіння цієї куль­ту­ри (а там, ди­вись, — і пер­шим. У Ту­реч­чині вона це вже зро­би­ла…). У ком­панії ро­зуміють: без удо­с­ко­на­лен­ня на­яв­них гібридів та ство­рен­ня но­вих підко­ри­ти ба­жані «вер­ши­ни» бу­де до­волі склад­но. Са­ме то­му для поліпшення се­лекції куль­ту­ри ось уже кілька років «Ліма­грейн» є од­ним із фінан­со­вих до­норів на­уко­во-дослідної про­гра­ми SOLTIS, яка зай­мається се­лекцією со­няш­­ни­ку, всебічно вив­чає боротьбу з вовчком у посівах куль­ту­ри та підвищення її стійкості до різних при­род­них стресів, ство­рює нові гібри­ди. По­чи­на­ю­чи з 1999 р. у рам­ках цієї про­гра­ми «Ліма­грейн» ви­ве­ла на ри­нок чи­ма­ло стре­состійких гібридів з ви­со­ким по­тен­ціа­лом уро­жай­ності, які ма­ють ге­не­тич­ну стій­кість до вовчка (більшість гіб­ридів LG (70%) наділені ге­ном стій­кості до най­по­ши­реніших се­ми рас вовчка) та підви­ще­ний вміст жирів. Ос­тан­німи ро­ка­ми се­лекційна ро­бо­та ком­панії (що­ро­ку на на­укові роз­роб­ки та ство­рен­ня но­вих гібридів «Ліма­грейн» ви­т­ра­чає 13% коштів від усіх про­дажів) спря­мо­ва­на на ство­рен­ня по­туж­них по­су­хостійких гібридів зі стабільно ви­со­кою вро­жайністю, стій­ких про­ти вовчка та ос­нов­них хво­роб. Важ­ли­ви­ми на­пря­ма­ми се­лекцій­них про­грам ком­панії є  ство­рен­ня та­кож ран­­нь­о­с­тиг­лих гібридів, гібридів із підви­ще­ним вмістом олеїно­вої кис­ло­ти та то­ле­рант­них до дії гербіцидів (тих, що мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти у ви­роб­ничій си­с­темі Clearfield®). Такі гібри­ди вже пред­став­ле­но на всіх важ­ли­вих «со­няш­ни­ко­вих» рин­ках пла­не­ти, зо­к­ре­ма і в Ук­раїні (Тун­ка, Голд­сан, ЛГ 5550, ЛГ 5580, ЛГ 5451 ХО КЛ (ви­со­ко­олеїно­вий) та ін.).

   Та се­лекціоне­ри «Ліма­грейн» не зу­пи­ня­ють­ся на до­сяг­ну­то­му — ком­панія ви­во­дить на ри­нок лінійку аб­со­лют­но но­вих гібридів під брен­дом SUNEO®. Во­ни вирізня­ють­ся з-поміж інших тим, що поєдну­ють у собі ге­не­тич­ну стійкість до се­ми рас вовчка та то­ле­рантність до гербіцидів тех­но­логій Clearfield®/ Clearfield® Plus. (Clearfield® Plus — це удо­с­ко­на­ле­на тех­но­логія Clearfield® з ви­ко­ри­с­тан­ням най­е­фек­тив­ніших ком­по­зицій гербіцидів, що дає змо­гу застосовувати їх у мен­ших до­зах за гнучкішим терміном вне­сен­ня). Ці ха­рак­те­ри­с­ти­ки да­ють мож­ливість повністю кон­тро­лю­ва­ти во­вчок про­тя­гом усь­о­го ве­ге­таційно­го періоду, а за умов вчас­но­го ви­ко­ри­с­тан­ня гербіцидів Clearfield®/ Clearfield® Plus —  і ши­ро­кої низ­ки бур’я­нів. За­вдя­ки та­ким вла­с­ти­во­с­тям, а та­кож то­му, що рос­ли­ни цих гібридів ма­ють ду­же по­туж­ну ко­ре­не­ву си­с­те­му, во­ни стійко про­ти­сто­ять по­сусі. Як наслідок, гібри­ди SUNEO® роз­ви­ва­ють­ся кра­ще, а їхня вро­жайність пе­ре­ви­щує вро­жайність  інших гібридів Clearfield® на 0,4–
2 ц/га. Тож гібри­ди SUNEO® прак­тич­но уні­­вер­сальні, й фер­мер, який їх ви­ко­ри­с­то­вує, уни­кає до­дат­ко­вих тех­но­логічних опе­рацій, а от­же, еко­но­мить час і ко­ш­ти на гербіци­дах та по­ливі, а най­­го­ловніше — ви­ро­щує га­ран­то­ва­но ви­сокі вро­жаї якісно­го насіння. З 2015 р. гібри­ди  SUNEO (ЛГ 5542 КЛ, ЛГ 5631 КЛ+, ЛГ 5661 КЛ) бу­дуть до­ступ­ни­ми й ук­раїнським фер­ме­рам.
Лінійку прак­тич­но всіх гібридів со­няш­ни­ку,  ство­ре­ну в ком­панії «Ліма­грейн» для ви­ро­щу­ван­ня в умо­вах по­мір­но­го кліма­ту з ха­рак­тер­ни­ми для ньо­го по­су­ш­ли­ви­ми періода­ми, бу­ло про­де­мон­ст­ро­ва­но на дослідно­му полі (як до­б­ре відо­ма Тун­ка, так і «но­вач­ки» — гібри­ди SUNEO®). По­ба­че­не приємно вра­зи­ло відвіду­вачів: аб­со­лют­но чисті від бур’янів та вовчка посіви (у Ту­реч­чині близь­ко 62% (!) усіх посівів со­няш­ни­ку ура­же­но вовчком) з до­б­ре роз­ви­ну­ти­ми в умо­вах по­су­хи рос­ли­на­ми (грунт більше на­га­ду­вав вкри­тий по­ре­па­ним ас­фаль­том май­дан­чик, ніж по­ле, з тріщи­на­ми, в які спокійнісінько вхо­ди­ла до­ло­ня здо­ро­ва­ня!). Тож мо­жу ска­за­ти: «Ліма­грейн» не про­сто дек­ла­рує ха­рак­те­ри­с­ти­ки своїх гібридів, во­ни на «від­мінно» ви­т­ри­му­ють пе­ревірку прак­ти­кою.
Це підтвер­див і фер­мер Ле­вент Бор­малі, який се­ред усіх про­по­но­ва­них на рин­ку Ту­реч­чи­ни гібридів со­няш­ни­ку віддає пе­ре­ва­гу гібри­дам LG. Йо­го улюб­ле­нець — гібрид Тун­ка, який за­вдя­ки своїй пла­с­тич­ності до умов ви­ро­щу­ван­ня та стійкості до по­су­хи й вовчка де­мон­ст­рує стабільну вро­жай­ність (се­ред­ня — 25 ц/га). Звісно, цей гібрид здат­ний на більшу вро­жайність… та це за­ле­жить від тех­но­логії йо­го ви­ро­щу­ван­ня (нічо­го по­га­но не хо­чу ска­за­ти про аг­ро­номічну май­стерність Ле­вен­та, про­те, мені зда­ло­ся, що наші фер­ме­ри

кра­ще зна­ють­ся на ви­ро­щу­ванні со­няш­ни­ку…). Під час спілку­ван­ня з ту­рець­ким фер­ме­ром бу­ло помітно, наскільки він довіряє ком­панії, ад­же «Ліма­грейн» не ли­ше по­ста­чає йо­му насіннєвий ма­теріал, а й до­по­ма­гає у ви­ро­щу­ванні вро­жаю та йо­го ре­алізації.
Ле­вент Бор­малі, як і більшість фер­мерів Східної Фракії (регіон на схід від Стам­бу­ла, де ви­ро­щу­ють ле­во­ву ча­ст­ку ту­рець­ко­го со­няш­ни­ку), здає насіння на за­вод дав­нь­о­го парт­не­ра «Ліма­грейн Ту­реч­чи­на», а са­ме ко­о­пе­ра­ти­ву «Тракія Бірлік», який об’єднує 48 ко­о­пе­ра­тивів, де пра­цює по­над 59 тис. фер­мерів. «Тракія Бірлік» ви­роб­ляє насіння, про­дає йо­го, пе­ре­роб­ляє та вод­но­час є од­ним із співзас­нов­ників «Ліма­грейн Ту­реч­­чи­на». На сьо­годні олієжи­ро­вий за­вод ко­о­пе­ра­ти­ву в містеч­ку Текірдаг — найбільше підприємство Ту­реч­чи­ни з пе­ре­роб­ки со­няш­ни­ко­во­го насіння. Тут за рік пе­ре­роб­ля­ють по­над 180 тис. т про­дук­ту. Ви­роб­ля­ють на підприємстві олію, мар­га­рин, май­о­нез та кор­ми для тва­рин. Ад­нан Тек­че, ди­рек­тор ко­о­пе­ра­ти­ву «Тракія Бірлік», який вла­ш­ту­вав для жур­налістів ціка­ву ек­с­курсію за­во­дом, теж ду­же теп­ло го­во­рив про «Ліма­грейн» як про надійно­го діло­во­го парт­не­ра з відмінним сервісом та ви­со­ко­якісни­ми про­дук­та­ми (ще раз на­го­ло­шу: більшість по­ста­чаль­ників си­ро­ви­ни для за­во­ду ви­ро­щу­ють са­ме гібри­ди ком­панії «Ліма­грейн»).
Звісно, за посівни­ми пло­ща­ми со­няш­ни­ку та об­ся­га­ми ви­роб­ництва Ту­реч­чи­на ду­же по­сту­пається Ук­раїні. Й при­родні умо­ви на­ших країн хоч і схожі, та все-та­ки різні. Але це не за­ва­жає ком­панії «Ліма­грейн» про­по­ну­ва­ти  аг­раріям Ту­реч­чи­ни, Ук­раїни й ба­га­ть­ох країн світу са­ме ті гібри­ди со­няш­ни­ку, які здатні мак­си­маль­но ре­алізу­ва­ти свій по­тенціал у різних аг­рокліма­тич­них умо­вах. По­ба­че­не в Ту­реч­чині ще раз підтвер­д­жує: це не про­сто сло­ва, це — ре­альність. Відмінна се­лекція, ви­со­ка якість ви­роб­ництва насіння, знан­ня по­треб своїх клієнтів і ве­ли­чез­на від­повідальність за ре­зуль­та­ти своєї діяль­ності — ось скла­дові успіху «Лімагрейн» у Ту­реч­чині та в ціло­му світі. Са­ме за це ту­рецькі аг­рарії від­­­да­ли свої го­ло­си «Ліма­грей­ну», са­ме за це де­далі більше ук­раїнських рільників теж го­ло­су­ють за «Ліма­грейн»… А ком­­­панія віддя­чує їм за довіру пе­ревіре­ни­ми ви­со­ко­якісни­ми но­ви­ми гібри­да­ми сільг­ос­п­куль­тур, які га­ран­то­ва­но да­ють гос­по­да­рю ви­сокі при­бут­ки…

Интервью
В последнее время площадь пустынных и непродуктивных земель в мире постоянно растет. Пустыни уже занимают более 17 млн км2 или около 12% всей поверхности суши. Ученые всего мира обеспокоены такой
Руководители отечественного АПК с высоких трибун часто утверждают, как важно развивать малые и средние предприятия, семейные фермы, вводить переработку, и уверяют во всесторонней поддержке таких производителей. Есть ли основания у подобных... Подробнее

1
0