Спецвозможности
Новости

«АГ­РО»: бу­ла, є і бу­де!

07.07.2015
714
«АГ­РО»: бу­ла, є і бу­де! фото, иллюстрация

По­ча­ток літа… І ось уже кілька років поспіль у Києві, в НВЦ, про­хо­дить од­на з го­ло­вних аг­рар­них подій ро­ку — ви­с­тав­ка «АГ­РО».

О. Єрмоленко
o.yermolenko@univest-media.com,
А. Сухина
a.sukhina@univest-media.com

Не став ви­нят­ком і цьо­горічний ви­с­тав­ко­вий се­зон — по­при еко­номічну кри­зу та війну в країні, аг­рарії та­ки зіб­ра­­ли­ся на свою тра­диційну щорічну зустріч. І це ду­же до­б­ре, ад­же є свідчен­ням зна­чу­щості аг­рар­ної про­мис­ло­вості в житті на­шої ба­га­то­ст­раж­даль­ної краї­ни, бо ж во­на на сьо­годні за­ли­шається чи не єди­ним «спро­мож­ним» сек­то­ром еко­номіки Ук­раїни і все ще при­ваб­лює іно­зем­них інве­с­торів.
В аг­рар­ний ком­плекс Ук­раїни цьо­го ро­ку інве­с­то­ва­но близь­ко 66 млрд грн. Про це повідо­мив міністр аг­рар­ної полі­ти­ки та про­до­воль­ст­ва Олексій Пав­лен­ко в рам­ках відкрит­тя XXVII Між­на­­род­ної аг­ро­про­мис­ло­вої ви­с­тав­ки «АГРО­ро-2015». За йо­го да­ни­ми, це май­же на 14 млрд більше, аніж торік. «Цьо­го ро­ку зацікав­леність в інве­с­ту­ванні у сільське гос­по­дар­ст­во суттєво збільши­ла­ся. При цьо­му ви­роб­ни­ки вкла­да­ють власні ко­ш­ти, у то­му числі у прид­бан­ня сільсь­ко­го­с­по­дарсь­кої техніки. Банків­сь­ких кре­дитів за­лу­че­но ли­ше 8,4 млрд», — ска­зав міністр. Він вис­ло­вив упев­неність у то­му, що ви­со­кий пред­став­ниць­кий рівень «АГРО-2015» дасть змо­гу збільши­ти об­ся­ги за­лу­чен­ня інве­с­тицій в аг­рар­ну га­лузь та пре­зен­ту­ва­ти іно­зем­ним парт­не­рам най­кращі здо­бут­ки ук­раїнських ви­роб­ників. «Сьо­годні тут ти­сячі оди­ниць техніки, кращі на­укові до­сяг­нен­ня. Нас підтри­ма­ли п’ять офіційних іно­зем­них де­ле­гацій, во­ни про­во­дять пе­ре­мо­ви­ни з на­ши­ми ви­роб­ни­ка­ми що­до за­лу­чен­ня інве­с­тицій та мож­ли­во­с­тей спільної діяль­ності», — повідо­мив Олексій Пав­лен­ко.
Цьо­го ро­ку за­галь­на ви­с­тав­ко­ва пло­ща «Агро-2015» ста­но­ви­ла 25 тис. м2. У рам­ках ви­с­тав­ки про­тя­гом чо­ти­рь­ох днів бу­ло пре­зен­то­ва­но най­кращі здо­бут­ки аг­ро­про­мис­ло­во­го ком­плек­су Ук­раїни. Ви­роб­ни­чий та інве­с­тиційний по­тенціал пред­ста­ви­ли всі об­ласті країни, а та­кож най­по­тужніші ук­раїнські та між­на­родні підприємства. За­га­лом участь у ви­с­тавці взя­ли по­над 1000 гос­тей із 16 країн світу, у т. ч. з Грузії, Латвії, Лит­ви, Нідер­ландів, Німеч­чи­ни то­що. Се­ред гос­тей — дип­ло­ма­ти, по­тенційні інве­с­то­ри, міжна­родні фінан­со­во-еко­номічні до­но­ри, пред­став­ни­ки бізне­су та ек­с­пер­ти. Крім то­го, під час ви­с­тав­ки прой­ш­ла ціла низ­ка кон­фе­ренцій, круг­лих столів, пре­зен­тацій, семінарів, дво­с­то­ронніх пе­ре­мо­вин, а та­кож спеціалізо­ва­них ви­с­та­вок за кож­ною га­луз­зю аг­рар­но­го ви­роб­ництва, зо­к­ре­ма:
 ExpoAgroTech 2015 — сільсько­го­с­по­дарсь­ка техніка, об­лад­нан­ня і за­пасні ча­с­ти­ни;
 Біопа­ли­во-2015 — віднов­лю­вальні дже­ре­ла енергії;
 Hi-Tech Аг­ро-2015 — ав­то­ма­ти­зація, ке­ру­ван­ня аль­тер­на­тив­ною енер­ге­ти­кою, GPS і GIS-тех­но­логії;
 Organic-2015 — ор­ганічні про­дук­ти і тех­но­логії;
 Animal’EX-2015 — сільсько­го­с­по­дарські тва­ри­ни, ве­те­ри­нарія і про­дук­ти для тва­рин­ництва;
 FishExpo-2015 — риб­не гос­по­дар­ст­во і ри­баль­ст­во;
 Рос­лин­ництво і аг­рохімія — аг­ро­техніка, аг­рохімія, еко­логічні про­дук­ти і тех­но­логії, при­са­диб­не гос­по­дар­ст­во, са­дів­ництво, го­род­ництво, рос­лин­ництво, теп­лиці.
Не­зва­жа­ю­чи на до­волі на­си­че­ну про­гра­му, вар­то ска­за­ти, що цьо­горічна «АГРО» все ж та­ки бу­ла мен­шою, аніж рік то­му. Відчу­ва­ло­ся, що в країні не все га­разд. Та, по­при все, за кількістю ек­с­по­нентів та відвіду­вачів «АГРО» за­ли­шає­ть­ся найбільшою аг­ро­про­мис­ло­вою ви­с­тав­кою Східної Євро­пи. Хо­ча, спо­с­те­ріга­ю­чи за відвіду­ва­ча­ми, бу­ло помітно, що більша їхня ча­с­ти­на ма­ла до сіль­сько­го гос­по­дар­ст­ва, скажімо відвер­то, ну ду­же, ду­же опо­се­ред­ко­ва­не відно­шен­ня (прий­ш­ли по­гу­ля­ти, у приємній тіні зе­ле­ної зо­ни ви­пи­ти пив­ка або чо­гось міцнішо­го та заїсти все це смач­ни­ми ша­ш­ли­ка­ми, пло­вом та бо­г­ра­чем). Мож­ли­во, це і не­по­га­но, ад­же хай і у та­кий спосіб, але ши­рокі вер­ст­ви на­се­лен­ня на­решті про­ник­нуть­ся тим, що Ук­раїна — це аг­рар­на дер­жа­ва, і більше ціну­ва­ти­муть не­лег­ку пра­цю аг­раріїв та ста­ви­ти­муть­ся до них із на­леж­ною по­ва­гою, на яку во­ни за­слу­го­ву­ють. Утім, справжніх аг­раріїв теж ви­с­та­ча­ло (особ­ли­во на дру­гий день ви­с­тав­ко­во­го свя­та, ко­ли близь­ко 5 тис. сільгоспви­роб­ників з усієї Ук­раїни після за­вер­шен­ня Пер­шо­го Все­ук­раїнсько­го аг­рар­но­го віче, на яко­му бу­ло да­но старт роз­робці стра­тегічної про­гра­ми роз­вит­ку ук­раїнської еко­номіки на най­б­лижчі 35 років, повні натх­нен­ня та ра­дощів бук­валь­но по­ри­ну­ли у ви­с­тав­ко­ву суєту).
Як і завжди, на «АГРО-2015» най­-бі­ль­ше бу­ла пред­став­ле­на техніка — віт­чиз­­ня­на і за­рубіжна, сільсько­го­с­по­дар­сь­ка і ко­мерційна, навіть лег­ко­ва (ок­ре­мий стенд ма­ла Toyota, а Mersedes за­про­шу­вав усіх охо­чих узя­ти участь у тест-драйві но­вень­ких Smart’ів), спеціальні розділи ви­с­тав­ки бу­ли при­свя­чені об­лад­нан­ню для пе­ре­роб­ки та зберіган­ня сільсько­го­с­по­дарсь­кої про­дукції, за­па­с­ним ча­с­ти­нам. Чи не найбільши­ми стен­да­ми ви­с­тав­ки бу­ли ек­с­по­зиції ком­паній АГ­КО, АМА­КО і «Тай­тен Ма­ши­нері».
«Магніта­ми» ви­с­тав­ко­во­го павільй­о­­ну Кор­по­рації АГ­КО, які не­ст­рим­но при­тя­гу­ва­ли відвіду­вачів, бу­ли но­венькі гу­се­ничні трак­то­ри серій МТ 700Е та МТ 800Е. Це був прем’єрний по­каз цих по­льо­вих кра­сенів в Ук­раїні (до речі, Ук­раїна — пер­ша країна Східної Євро­пи, де стар­ту­ва­ти­муть про­дажі цих ро­зум­них та по­туж­них ма­шин), що кор­по­рація при­уро­чи­ла до сво­го 25-річчя. Ці трак­то­ри вже відомі у США та Європі, втім, го­ло­вна їхня відмінність від ма­шин по­пе­ред­нь­о­го мо­дель­но­го ря­ду — но­вий дви­гун, який по­ча­ли вста­нов­лю­ва­ти із січня цьо­го ро­ку. Відте­пер трак­то­ри Е-серії ос­на­ще­но дви­гу­на­ми Agco Power (700Е — 7-циліндро­вий із ро­бо­чим об’ємом 9,8 л, 800Е — 12-циліндро­вий із 16,8 л ро­бо­чо­го об’єму) із дво­с­тупінча­с­тим тур­бо­над­ду­вом та па­лив­ною си­с­те­мою тре­ть­о­го по­коління Сommon Rail, яка дає змо­гу от­ри­му­ва­ти ви­со­кий ККД за зни­же­ної тем­пе­ра­ту­ри зго­рян­ня паль­но­го, що за­без­пе­чує ско­ро­чен­ня ви­кидів у довкілля шкідли­вих твер­дих ча­с­ток. На трак­то­рах но­вої серії (зо­к­ре­ма МТ 700 Е) збільше­но прак­тич­но на 50% місткість па­лив­но­го ба­ка (до 773 л). Ра­зом зі збільшен­ням крут­но­го мо­мен­ту та про­дук­тив­ності гідравлічної си­с­те­ми це суттєво підви­щує ефек­тивність ма­шин і дає змо­гу опе­ра­то­рові про­во­ди­ти більше ча­су в полі без по­тре­би до­за­прав­лю­ван­ня.
Challenger є пер­шим і єди­ним трак­то­ром, спеціаль­но роз­роб­ле­ним для ек­сплу­а­тації на гу­мо­вих гу­се­ни­цях. У новій серії E вста­нов­ле­но унікаль­ну си­с­те­му Mobil-Trac™ для не­пе­ре­вер­ше­но­го зчеп­­лен­ня за низь­ко­го ущільнен­ня. На до­пов­нен­ня ши­ро­ко­го ви­бо­ру гу­се­ниць і опор­них катків пред­став­ле­ний трак­тор серії MT700E ос­на­ще­но но­ви­ми 34-дюй­мо­ви­ми (864-міліме­т­ро­ви­ми) гу­се­ни­ця­ми General Ag і Extreme Ag. Для за­без­пе­чен­ня мак­си­маль­но­го зчеп­лен­ня MT700E відте­пер до­ступні із до­дат­ко­ви­ми ва­же­ля­ми, що вста­нов­лю­ють­ся на візку для підтри­ман­ня співвідно­шен­ня ва­ги/по­туж­ності на оп­ти­маль­но­му рівні за од­но­час­но­го зни­жен­ня ущільнен­ня грун­ту і за­хи­с­ту сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур.
Флаг­ма­ном серії 700Е є мо­дель Challenger MT775E із номіна­ль­ною по­тужністю 405 к. с. «Се­редній» трак­тор — MT765E із дви­гу­ном номіна­ль­ної по­туж­ності 381 к. с., «мо­лод­ший» у мо­дель­но­му ря­ду — MT755E із номіна­ль­ною по­тужністю 350 к. с. У лінійці 800 Е — три мо­делі: MT875E (598 к. с.), MT865E (548 к. с.) і MT855E (496 к. с.).
І що ду­же важ­ли­во — до­дат­ко­во до м’яко­го пе­ре­ми­кан­ня пе­ре­дач нові Challenger та­кож от­ри­ма­ли ще й технічні поліпшен­ня для підви­щен­ня ком­фор­ту опе­ра­то­ра, про­дук­тив­ності і збільшен­ня терміну ек­сплу­а­тації.
І що ціка­во, один із трак­торів, ви­роб­ництво яких роз­по­ча­ло­ся у січні 2015 ро­ку, вже відправ­ле­но од­но­му ук­раїн­сь­ко­му за­мов­ни­ку — за два місяці ро­бо­ти він встиг на­пра­цю­ва­ти 700 мо­то-год у склад­них по­год­них умо­вах Полісся. Ну і, як за­зна­чи­ли пред­став­ни­ки кор­по­рації, як­що раніше подібну техніку ку­пу­ва­ли хол­дин­ги, то на­разі «Чел­лен­д­же­ри» ку­пу­ють навіть фер­ме­ри, що об­роб­ля­ють півто­ри-дві ти­сячі гек­тарів.
  
Тра­диційно чи ненайбільшою ек­с­по­зицією на ви­с­тавці був стенд ком­панії АМА­КО. Звісно, ор­ганізаційно-струк­турні зміни, що відбу­ли­ся у ком­панії від по­чат­ку ро­ку, на­кла­ли пев­ний відби­ток і на її ви­с­тав­ко­ву ек­с­по­зицію. Цьо­го ра­зу во­на бу­ла, скажімо так, ла­­коніч­нішою, ад­же АМА­КО, за­ли­ша­ю­чись ліде­ром ук­раїнсько­го рин­ку, де­що зміни­ла ак­­цен­­ти у своїй діяль­ності, відмо­ви­ла­ся від пев­них ро­бо­чих на­п­ря­мів та сфо­ку­су­ва­ла­ся на інших — на­сам­­­пе­ред це про­даж с.-г. техніки та за­пас­них ча­с­тин, сер­­віс та про­даж ко­мерційно­го транс­пор­ту, буді­вель­ної техніки то­що. Втім, це не за­ва­ди­ло АМА­КО пред­ста­ви­ти на ви­с­тавці всі ак­ту­альні на­пря­ми діяль­ності ком­панії.
Про те, як сьо­годні пра­цює ком­панія, про особ­ли­вості про­дажів та підтрим­ку аг­ро­ви­роб­ників, цікаві ню­ан­си її діяль­ності у «зміне­но­му фор­маті» нам роз­по­віли керівни­ки бізнес-підрозділів
АМА­КО, які пра­цю­ва­ли на ви­с­тавці.

  Олег Гук,
ко­мерційний ди­рек­тор:
— За­галь­на си­ту­ація у країні, цілком при­род­но, не мог­ла не по­зна­чи­ти­ся на по­каз­ни­ках на­шої ком­панії. Ми бу­ли зму­шені швид­ко ре­а­гу­ва­ти на сьо­годнішні ре­алії. У час змін виріши­ли та­кож зміни­ти на­шу про­дук­то­ву стра­тегію, а са­ме: змен­ши­ти наш мо­дель­ний ряд техніки від 180 оди­ниць до 60, — скон­цен­т­ру­вав­шись на про­фесійній сервісній підтримці та на­яв­ності зап­ча­с­тин до техніки на складі, що за­ли­шається у на­шо­му про­дук­то­во­му ряді.
Як­що го­во­ри­ти про цьо­горічні про­дажі сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки, то во­ни не­знач­но відрізня­ють­ся від про­дажів у 2014 році. Торік ми про­во­ди­ли акцію на грун­то­об­роб­ну техніку та техніку для висіву, обміню­ю­чи її на вро­жай’2014 за ціна­ми, що на 30% вищі від рин­ко­вих. Скажімо, ку­ку­руд­зу прий­ма­ли по 200 дол./т, а со­няш­ник — по 500 дол. на най­б­лиж­чо­му сер­тифіко­ва­но­му до гос­по­дар­ст­ва еле­ва­торі, тоді як тон­на ку­ку­руд­зи у пор­ту ко­ш­ту­ва­ла орієнтов­но 140–150 дол.
Що­до то­го, як ми про­су­ва­ти­ме­мо на­шу техніку на рин­ку цьо­го ро­ку, то у нас уже за­­пла­но­ва­но по­над де­сять по­льо­вих де­мон­ст­ра­цій у різних регіонах Ук­раїни, де ми змо­же­мо по­ка­за­ти у ро­боті причіпну техніку в аг­ре­гаті з трак­то­ра­ми Massey Ferguson без­по­се­ред­ньо на по­лях по­тен­ційних по­купців. Це чу­до­ва на­­го­да пе­ре­ко­на­ти на­ших клієнтів, що техніка, яку ми про­по­нуємо, відповідає най­ви­щим сві­то­вим стан­дар­там.
Що сто­сується ко­мерційної техніки, то ті зміни, що відбу­ли­ся у ком­панії, — найс­при­ят­ливіші для на­шо­го біз­не­су, ад­же ком­панія ре­алізу­ва­ла в Ук­раїні чи­ма­ло та­кої техніки. А як відо­мо, во­на по­тре­бує сервісу та ре­­мон­тів. Тож роз­ши­рен­ня ме­режі сервісних май­сте­рень до 14 у різних регіонах країни (зо­к­ре­ма, у Києві, За­поріжжі, Хер­соні та ін.) спри­я­ти­ме ак­тивізації бізне­су. В липні цьо­го ро­ку ми відкри­ваємо но­ву сервісну май­стер­ню у Києві. В цьо­му ж місяці очі­кується відкрит­тя адап­то­ва­ної до стан­дартів Iveco сервісної май­стерні у За­порізькій обл. А до кінця ро­ку — ще й на Хер­сон­щині. Далі, зви­чай­но, у пла­нах — від­кри­ти такі самі май­стерні в усіх на­ших об­лас­них цен­т­рах, щоб да­ти мож­ливість на­шим клієнтам от­ри­ма­ти в ком­панії АМА­КО якісний сервіс і що­до ко­мерційних ав­то­мобілів та якісної по­став­ки з/ч до них.

  Андрій Том­ке­вич,
де­пар­та­мент про­да­жу за­пас­них ча­с­тин:
— Із цьо­го ро­ку пріори­тет­ни­ми у нашій ком­панії на­пря­ма­ми бізне­су є про­даж зап­ча­с­тин, сервіс та без­по­се­ред­ньо про­даж с.-г. техніки. До цьо­го ро­ку в ком­панії бу­ло чо­ти­ри де­пар­та­мен­ти про­да­жу за­пас­них ча­с­тин — сьо­годні їх об’єдна­ли в один. Го­ло­вний ак­цент у йо­го діяль­ності — це за­купівля та за­без­пе­чен­ня клієнтів не­обхідни­ми зап­ча­с­ти­на­ми за прий­нят­ною ціною.
На­разі ми маємо 325 по­ста­чаль­ників зап­ча­с­тин, які ви­роб­ля­ють пе­ре­важ­но серійні ком­плек­ту­ючі, пріори­тет­ни­ми із яких для нас є зап­ча­с­ти­ни на техніку, що про­дає ком­панія, не­за­леж­но від то­го, ко­ли здійсню­ва­ли ці про­дажі. На скла­дах маємо зап­ча­с­ти­ни прак­тич­но до всієї техніки північно-аме­ри­кансь­ко­го та євро­пейсь­ко­го ви­роб­ництва. До­би­раємо най­за­тре­бу­ваніші до най­по­пу­лярніших на рин­ку мо­де­лей техніки, що, за ста­ти­с­ти­кою, ви­хо­дять із ла­ду най­частіше, то­му зовсім ско­ро наш про­дук­то­вий порт­фель по­пов­нить­ся но­вою но­мен­к­ла­ту­рою — зап­ча­с­ти­на­ми до техніки John Deere, Claas та Case IH. Для зруч­ності на­ших клієнтів не­за­ба­ром за­пра­цює інтер­нет-пор­тал за­пас­них ча­с­тин, де ко­жен клієнт ма­ти­ме свій влас­ний кабінет, за­вдя­ки чо­­­му змо­же от­ри­му­ва­ти інфор­­­мацію що­до асор­ти­мен­ту, на­яв­ності зап­ча­с­тин, ста­ну роз­ра­хунків то­що. Та­кож че­рез пор­тал мож­на бу­­­де за­мо­ви­ти не­обхідні зап­ча­с­ти­ни та сервіс, тоб­то він пра­цю­ва­ти­ме і як інтер­нет-ма­га­зин.
Наразі як ніко­ли ак­ту­аль­ним пи­тан­ням за­ли­шається сервіс, а са­ме йо­го мож­ли­вості та якість. Ми постійно пра­цюємо над роз­ши­рен­ням пе­реліку на­да­ва­них по­слуг, а та­кож підви­щен­ням їхньої якості та опе­ра­тив­ності. На­ша ме­та — аби ко­жен клієнт АМА­КО міг швид­ко і якісно от­ри­ма­ти у на­ших сервісних цен­т­рах чи то пунк­тах прак­тич­но всі ви­ди сервісних по­слуг, у т. ч. і що­до ре­мон­ту різних видів техніки. Для цьо­го, на­при­клад, ми пе­ре­об­лад­нуємо в сервісно-ре­монт­ну май­стер­ню мит­но-ліцен­зійний насіннєвий склад пло­щею 900 м2. Ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти­ме­мо йо­го для ре­мон­ту ван­таж­них ав­то, трак­торів, іншої техніки. Та­кож у пла­нах — роз­ши­рен­ня ме­режі та­ких сервісних май­сте­рень по всіх регіонах країни. Звісно, ми на­даємо по­слу­ги не ли­ше у ста­ціо­нар­них цен­т­рах — наші виїзні ре­монтні бри­га­ди завжди го­тові прий­ти на до­по­мо­гу.

  Ан­тон За­вал­ко,
де­пар­та­мент аг­ро­про­дуктів:
— Де­пар­та­мент аг­ро­про­дуктів є од­ним із ос­нов­них інстру­ментів ре­алізації то­варів ком­панії АМА­КО, по­за­як роз­роб­ляє різно­манітні акційні про­по­зиції та вигідні про­гра­ми для сіль­госпви­роб­ників, клієнтів ком­панії що­до прид­бан­ня ос­нов­них то­варів і по­слуг із по­даль­шою ре­а­лі­зацією прид­ба­но­го зер­на на внутрішньо­му або зов­ніш­ньо­­­му рин­ках.
Не­зва­жа­ю­чи на струк­турні зміни, АМА­КО завжди праг­не бу­ти ближ­чою до с.-г. ви­роб­ни­ка і до­по­ма­га­ти йо­му у вирішенні ви­роб­ни­чих пи­тань. Ра­зом із цим, АМА­КО — єди­на ком­панія на рин­ку Ук­раїни, яка, ро­зуміючи скрут­не еко­номічне ста­но­ви­ще в дер­жаві, а та­кож гос­тру по­тре­бу сільгоспви­роб­ників у «швид­ких» гро­шах, про­по­нує ек­с­клю­зив­ну мож­ливість купівлі ос­нов­ної ча­ст­ки про­по­но­ва­них нею то­варів та по­слуг в обмін на зер­но та олійні куль­ту­ри за ціна­ми, що є ви­щи­ми, ніж рин­кові. Зо­к­ре­ма, ми роз­по­ча­ли акцію на техніку для зби­ран­ня вро­жаю.
Акція по­ля­гає у то­му, що техніку, яка за­раз є на скла­дах ком­панії, аг­рарій мо­же за­бра­ти і відра­зу за­лу­чи­ти до ро­бо­ти, за­пла­тив­ши 20% її вар­тості і повністю роз­ра­ху­вав­шись уже вро­жаєм 2015 ро­ку — та­кож за ціна­ми, на 15% ви­щи­ми від рин­ко­вих. Скажімо, за­леж­но від кла­су, за пше­ни­цю — від 160 до 170 дол./т, ріпак — 430, ку­ку­руд­зу —145, со­няш­ник — 420, сою — 360 дол. США на най­б­лиж­чо­му сер­тифіко­ва­но­му еле­ва­торі.
У пла­нах ком­панії та­кож за­пуск но­вої акційної про­гра­ми на чер­вень—ли­пень 2015 ро­ку що­до фор­вард­них кон­трактів на ранні та пізні зер­нові куль­ту­ри, зно­ву ж та­ки — за ви­щи­ми ці­­на­ми, ніж рин­кові, в обмін на ком­бай­ни, грун­то­об­роб­ну, а та­кож посівну техніку. Втім, це не оз­на­чає, що ми постійно цим зай­ма­ти­ме­мо­ся, про­сто на­разі у та­кий спосіб ми йде­мо на­зустріч то­ва­ро­ви­роб­ни­кові, який до ре­алізації вро­жаю відчу­ває дефіцит обіго­вих коштів.

  Ва­лерій Бот­ви­новсь­кий, керів­ник де­пар­та­мен­ту с.-г. об­лад­нан­ня:
— Од­ним із на­прямів діяль­ності ком­панії АМА­КО є об­лад­нан­ня для зро­шен­ня. Оскільки на­ша ком­панія вхо­дить до гру­пи ком­паній АІС, ми є пред­став­ни­ка­ми ви­роб­ни­ка тор­го­вої мар­ки Western в Ук­раїні.
На рин­ку ши­ро­ко­за­хват­них ма­шин для зро­шен­ня на­ша техніка не є но­вою. Ли­ше торік ми ре­алізу­ва­ли по­над 20 ши­ро­ко­за­хват­них зро­шу­валь­них ма­шин, які «по­кри­ли» близь­ко 1600 га с.-г. угідь. Наш мо­дель­ний ряд дає змо­гу за­до­воль­ни­ти май­же всі за­пи­ти клієнтів за прий­нят­ни­ми ціна­ми та гнуч­ки­ми схе­ма­ми оп­ла­ти. Цьо­го ро­ку ми роз­по­чи­наємо про­даж за­пас­них ча­с­тин для зро­шу­валь­ної техніки, які є універ­саль­ни­ми для більшості зро­шу­валь­них ма­шин.
На­ша ком­панія має ви­со­кок­валіфіко­ва­ну ко­ман­ду сервісної служ­би, яка мо­же на­да­ти клієнтові по­вний спектр по­слуг — від інста­ляції зро­шу­валь­ної тех­ніки до після­га­рантій­но­го сервісу. Що­ро­ку сервісні інже­не­ри про­хо­дять спе­ціа­лізо­вані на­вчан­ня та тренінги, що да­ють змо­гу завжди три­ма­ти ру­ку на пульсі всьо­го но­во­го.
Ми разом із нашими партнерами, працюємо над тим, щоб мати змогу допомогти аграріям в отриманні доступних «довгих» фінансів для впровадження наших систем на полях України.

  Олек­сандр Мяр­ковсь­кий, де­пар­та­мент будівель­ної техніки:
— По­при спад у будівництві, по­пит на відповідну техніку на рин­ку все ж та­ки є, тож ми про­дов­жу­ва­ти­ме­мо роз­ви­ва­ти бізнес у цьо­му сег­менті, що­прав­да, в де­що іншо­му фор­маті. Від са­мо­го по­чат­ку ство­рен­ня де­пар­та­мен­ту ми ро­би­ли ак­цент на техніку преміум-кла­су — New Holland до­б­ре відо­мий у всьо­му світі своєю якісною технікою і ши­ро­ким мо­дель­ним ря­дом. Імпорт будівель­ної техніки преміум-кла­су (без ура­ху­ван­ня техніки ви­роб­ництва Ки­таю та СНД) ста­но­вив у «нор­мальні» ро­ки ро­бо­ти 70% усь­о­го імпор­ту техніки. Це був хо­ро­ший шма­ток «пи­ро­га», але й кон­ку­ренція бу­ла відповідною.
 Ко­ли купівель­на спро­можність клієн­тів упа­ла у зв’яз­ку із кри­зою, ми від­ре­а­гу­ва­ли на­леж­ним чи­ном і вве­ли в наш мо­дель­ний ряд техніку із де­ше­во­го сег­мен­та, зо­к­ре­ма ви­роб­ництва Ки­таю, для то­го щоб на­да­ти на­шим клієнтам ширші мож­ли­вості для ви­бо­ру. На­разі ми пред­став­ляємо на рин­ку та­кож кра­щих ки­тайсь­ких ви­роб­ників — ком­панії CHL, Everun, Chаnglin. Хо­чу за­зна­чи­ти, що цю техніку ви­роб­ля­ють на ве­ли­ких ки­тайсь­ких підприємствах, де якість про­дукції на ек­с­порт жор­ст­ко кон­тро­люється. Що сто­сується стра­тегії ро­бо­ти, то ми до­три­муємо­ся євро­пейсь­кої схе­ми ро­бо­ти — не про­сто про­даємо тех­ніку, але й за­без­пе­чуємо клієнта сервісом і зап­ча­с­ти­на ми. З цією ме­тою ми ви­ко­ри­с­то­вуємо наші регіональні пред­став­ництва, щоб бу­ти ближ­чи­ми до клієнта: як пра­ви­ло, це 100 км відстані або 1,5 год на ре­а­гу­ван­ня (на відміну від кон­ку­рентів — де­які з них по­си­ла­ють будівельні бри­га­ди із Дніпро­пе­т­ровсь­ка і Києва аж в Уж­го­род, при­чо­му клієнт сам спла­чує транс­портні ви­т­ра­ти).
Після то­го, як будівель­ний сек­тор істот­но «просів», ми звер­ну­ли на­шу ува­гу на ті рин­ки, де купівель­на спро­можність клієнтів бу­ла на прий­нят­но­му рівні, — це с.-г. ри­нок, енер­ге­тич­ний сек­тор, муніци­пальні підприємства. Але, ро­зуміючи, що є ве­ли­чез­ний, так би мо­ви­ти, «відкла­де­ний» по­пит, ми три­маємо зв’язок із на­ши­ми клієнта­ми у будівель­но­му сек­торі. Спо­с­теріга­ю­чи за ста­ном доріг і кількістю «за­мо­ро­же­них» будівель­них об’єктів, ми ро­зуміємо, що у цьо­го сек­то­ру ще все по­пе­ре­ду.

Се­ред ав­тотехніки на ви­с­тавці бу­ло пред­став­ле­но ван­тажівки, що вже за­во­ю­ва­ли при­хильність сіль­госп­ви­роб­ників, ма­рок Mercedes-Benz, Scania, MAN, Ford Cargo, Iveco, DAF. Зо­к­ре­ма, ком­па­нія MAN із її TGS Agro Lion, спеціаль­ним сідель­ним тя­га­чем для ро­бо­ти із напів­­при­че­па­ми сільгосп­приз­на­чен­ня.
MAN TGS Agro Lion пред­став­ля­ло ТОВ «Тех­но­фо­рум» — ди­лер ком­панії «МАН Трак енд Бас Юк­рейн», офіційно­го пред­став­ництва MAN Trucks & Bus у нашій країні. Це уні­каль­на ма­ши­на, яка роз­роб­ле­на для віт­чиз­­­ня­них аг­ра­ріїв із на­го­ди 100-річно­го ювілею пер­шої ван­тажівки MAN, який відзна­чає­­­ться цьо­го ро­ку.
В ос­но­ву но­вин­ки по­кла­де­но сідель­ний тя­гач MAN TGS 21.440 (4х2) у ви­ко­нанні відповідно до важ­ких умов ек­сплу­а­тації — WW (World Wide). Ав­то­мобіль ос­на­щується 440-силь­ним тур­бо­ди­зе­лем стан­дар­ту
«Євро 4» і пе­ревіре­ною ча­сом ме­ханічною 16-сту­пінча­с­тою ко­роб­кою пе­ре­дач. MAN TGS Agro Lion ос­на­щується більш ви­со­ко­профіль­ни­ми ши­на­ми 315/80 замість 315/70. На­ван­та­жен­­ня на сідло ста­но­вить 15 т, що вигідно відрізняє мо­дель від кон­ку­рентів. За­сто­со­ва­но по­си­ле­ну ре­сор­ну підвіску пе­редніх коліс із на­ван­та­жен­ням на вісь 9 т — замість стан­дарт­них 7 т. Зад­ня підвіска — пнев­ма­тич­на, з ось­о­вим на­ван­та­жен­ням 13 т.

ПАТ «Бер­дянські жни­вар­ки», яке сьо­годні ви­роб­ляє дев’ять ба­зо­вих мо­де­лей зер­но­вих жа­ток, плат­фор­му-підби­рач, при­сто­су­ван­ня для зби­ран­ня со­няш­ни­ку, ку­ку­руд­зи та їхні мо­дифікації, для зби­ран­ня ріпа­ку, які поєдну­ють у собі ви­со­кий тех­но­логічний рівень, якість і надійність, пе­ревіре­ну ча­сом, пред­ста­вило ук­раїнським аг­раріям ма­ши­ну для пе­ре­са­д­жу­ван­ня де­рев. Особ­ливість ма­ши­ни по­ля­гає в то­му, що во­на мо­же бу­ти вста­нов­ле­на на ок­ремі шасі та при­че­пи і є повністю ав­то­ном­ним аг­ре­га­том, який не по­тре­бує втру­чан­ня у кон­ст­рукцію ав­то­мобіля або при­че­па. Пе­ре­сад­ка де­рев у та­ко­му разі повністю ме­хані­зується і відбу­вається шля­хом вий­ман­ня де­ре­ва ра­зом із ко­ре­не­вою си­с­те­мою у не­по­ру­шеній грудці землі, що сприяє кра­що­му при­сто­су­ван­ню йо­го до зро­с­тан­ня на но­во­му місці. До то­го ж аг­ре­гат мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти впро­довж ціло­го ро­ку не­за­леж­но від розміру де­ре­ва.
  
Як ста­ло вже до­б­рою тра­дицією, кож­ної ви­с­тав­ки підприємство «Бо­гу­с­лав­сь­ка сільгосптехніка» про­по­нує ук­раїн­ським аг­раріям щось но­ве.
Ос­таннім до­сяг­нен­ням бо­гу­славців ста­ло ство­рен­ня су­час­но­го причіпно­го об­при­с­ку­ва­ча «Одісей», який вирізняється но­вою штан­гою із ши­ри­ною за­хва­ту 22 м та вдо­с­ко­на­ле­ною си­с­те­мою її стабілізації. Крім то­го, за­для зде­шев­лен­ня об­при­с­ку­ва­ча на ньо­му, замість звич­ної об’ємної штан­ги, вста­нов­ле­но пла­с­ку, яка за­вдя­ки спеціаль­ним кон­ст­рук­торсь­ким рішен­ня не по­сту­пається міцністю об’ємній, про­те має ниж­чу вартість.
Підприємство є про­відним ви­роб­ни­ком техніки для за­хи­с­ту рос­лин та вне­сен­ня рідких міне­раль­них до­б­рив. Ук­раїнським аг­раріям ком­панія про­по­нує причіпні об­при­с­ку­вачі із ши­ри­ною за­хва­ту від 18 до 28 м, а та­кож са­мохідний об­при­с­ку­вач із ши­ри­ною за­хва­ту 28 м. До­не­дав­на мак­си­маль­на ши­ри­на за­хва­ту об­при­с­ку­вачів від «Бо­гу­славсь­кої сільгосптехніки» ста­но­ви­ла 24 м, про­те за­вдя­ки зміні кон­ст­рукції край­ньої секції штан­ги, яка сьо­годні вже має до­дат­ко­вий ступінь за­хи­с­ту  і кон­ст­рук­цію змен­ше­ної ва­ги, вда­лось збіль­ши­ти ши­ри­ну за­хва­ту до 28 м.

Чи­ма­ло бу­ло пред­став­ле­но зна­рядь та аг­ре­гатів для об­робітку грун­ту: і для тра­диційної тех­но­логії, і для но­во­мод­них «тілів». І що го­ло­вне — «ук­раїнці» за кількістю та різно­манітністю да­ва­ли фо­ру іно­зем­ним ви­роб­ни­кам. Що­прав­да, за сло­ва­ми од­но­го з відвіду­вачів, «їм би ще якості та надійності до­да­ти…»
Втім, бу­ли й такі, що нічим не по­сту­па­ли­ся своїм західним «ко­ле­гам», на­при­клад, «Крас­нянське СП “Аг­ро­маш”» та «Лозів­ський ко­вальсь­ко-ме­ханіч­ний за­вод». Усвідо­млю­ю­чи, що в умо­вах еко­номічної кри­зи і де­валь­вації гривні імпорт­на сільгосптехніка прак­тич­но не­до­ступ­на на­шим аг­раріям, «Лозівські ма­ши­ни» за­про­по­ну­ва­ли гідну аль­тер­на­ти­ву, пред­ста­вив­ши ши­ро­ку лінійку енер­го­е­фек­тив­них та інно­ваційних про­дуктів. Зо­к­ре­ма, дис­ко­ву бо­ро­ну-лу­щиль­ник «Ду­кат» («Ду­кат-5» і «Ду­кат-12»). Вар­то відміти­ти, що на сьо­годні «Лозівський ко­вальсь­ко-ме­ханічний за­вод» — єди­ний в Ук­раїні ви­роб­ник по­вної лінійки та­ких аг­ре­гатів із ши­ри­ною за­хва­ту від 2,5 до 16,75 м.
Кон­ст­рукція дис­ко­во­го-лу­щиль­ни­ка «Ду­кат» з інно­ваційним підшип­ни­ко­вим вуз­лом HARP Agro Unit (но­вий бренд підшип­ни­ко­вих вузлів для сільгосп­тех­ніки ви­роб­ництва Харківсько­го підшип­ни­ко­во­го за­во­ду, що є спільною роз­роб­кою УПЕК та Freudenberg Group і Simrit) у ком­плексі із підпру­жи­не­ною 3D-стійкою за­без­пе­чує підви­щен­ня ефек­тив­ності на по­над 30%, порівня­но із тра­диційни­ми кон­ст­рукціями, що, своєю чер­гою, змен­шує ви­т­ра­ти на об­роб­ку оди­ниці площі. Та­кож бу­ло пред­став­ле­но стер­нь­ові куль­ти­ва­то­ри «Шилінг-4», пнев­ма­тич­ний посівний ком­плекс «Злат­ник» та гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач «Гуль­ден». До речі, «Злат­ник» — це унікаль­ний посівний ком­плекс, що не має ана­логів у світі, скон­ст­руй­о­ва­ний під трак­тор 3–4-тя­го­во­го кла­су. Ши­ри­на за­хва­ту ком­плек­су — 6 м, він ос­на­ще­ний 5-ку­бо­вим бун­ке­ром із пнев­ма­тич­ною си­с­те­мою по­да­ван­ня насіння. Аг­ре­гат мо­же пра­цю­ва­ти як за ну­ль­о­вою, так і за мінімаль­ною тех­но­логіями об­робітку грун­ту.
За кількістю відвіду­вачів би­ли ре­кор­ди (окрім «найс­мачніших» регіо­на­ль­­них ек­с­по­зицій) стен­ди ви­роб­ників об­лад­нан­ня для ро­бо­ти із зер­ном. Тут бу­ли і «наші», й «не наші»…
Так, Поль­щу пред­став­ля­ла ком­панія BIN. Цей ви­роб­ник — не но­ва­чок на ви­с­тав­ках «АГРО». Про­те «АГРО-2015» для «бінівців» — зна­мен­на, ад­же цьо­го ро­ку ком­панія відзна­чає свій 25-річний ювілей. Звісно, порівня­но із ком­паніями, які ма­ють до­вшу історію, мож­на ска­за­ти, що BIN — мо­ло­да, втім но­мен­к­ла­ту­ра про­дукції, яку во­на ви­го­тов­ляє, та об­ся­ги її ви­роб­ництва до­волі значні. Так, за ро­ки своєї діяль­ності ком­панія BIN ви­пу­с­ти­ла близь­ко
50 тис. ємно­с­тей для зберіган­ня зер­на за­галь­ним об’ємом близь­ко 5 млн т. Крім то­го, за сло­ва­ми пред­став­ни­ка ком­панії Лєше­ка Хжа­новскі, керівни­ка ек­с­порт­но­го відділу ТОВ «BIN», ук­раїнські аг­рарії ма­ють мож­ливість прид­ба­ти в кре­дит польсь­ке об­лад­нан­ня за вигідни­ми відсот­ко­ви­ми став­ка­ми.

На стенді ком­панії «Riela Ук­раїна» відвіду­вачі не по­ба­чи­ли техніки, про­те їх ра­до зу­­стрі­ча­ли пред­став­ни­ки ком­панії на чолі з ди­рек­то­ром Ро­ма­ном Се­ме­ра­ком та знай­о­ми­ли з ос­танніми здо­бут­ка­ми та про­дук­та­ми ком­панії. «На цій ви­с­тавці ми не на­ма­гаємось “стриб­ну­ти ви­ще го­ло­ви”, хо­ча по­ка­за­ти і роз­ка­за­ти є що. Ос­нов­не на­ше за­вдан­ня — це зустріч із клієнта­ми та підтрим­ка діло­вих, парт­нерсь­ких відно­син», — відмітив ди­рек­тор ком­панії.

По­туж­ний вітчиз­ня­ний ви­роб­ник еле­ва­тор­но­го об­лад­нан­ня — ЗЕО «Со­кол» не за­ли­шив ук­раїнських аг­раріїв без но­ви­нок. Для зни­жен­ня енер­го­за­леж­ності та підви­щен­ня при­бут­ку с.-г. підприємств ком­панія спільно з ТОВ «ТЕ­ЕФ» роз­ро­би­ла та впро­ва­ди­ла у ви­роб­ництво уніка­ль­ний теп­ло­ге­не­ра­тор, що пра­цює на рос­лин­но­му па­ливі. По­тужність теп­ло­ге­не­ра­то­ра ста­но­вить від 3500 до 6000 кВт теп­ло­вої по­туж­ності. Йо­го мож­на за­сто­со­ву­ва­ти на більшості мо­де­лях зер­но­су­ша­рок як вітчиз­ня­но­го, так і імпорт­но­го ви­роб­ництва. Та­кож це ус­тат­ку­ван­ня для ге­не­ру­ван­ня теп­ла мож­на ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ти в енер­ге­тичній га­лузі як ко­тель­не об­лад­нан­ня. А ще во­но цілком при­дат­не для пе­ре­ве­ден­ня га­зо­вих ко­те­лень на твер­де па­ли­во, для про­мис­ло­во­го за­сто­су­ван­ня та ви­роб­лен­ня теп­ло­вої енергії. На ви­с­тавці ком­панія про­по­ну­ва­ла і свої технічні рішен­ня для об­слу­го­ву­ван­ня стаціонар­них і мобільних зер­но­су­ша­рок, по­слу­ги з про­ек­ту­ван­ня еле­ва­то­ра, тощо. Ве­ли­кою по­пу­лярністю ко­ри­с­ту­ва­лись у відвіду­вачів за­хо­ду поліуре­та­нові вклад­ки у гра­­­­­­ві­та­цій­ні си­с­те­ми еле­ва­тор­них са­мо­пливів, ви­роб­ництво яких на­ла­го­д­же­но на по­туж­но­с­тях за­во­ду.

А от аг­ро­номія, се­лекція та за­хист рос­лин бу­ли пред­став­лені відвер­то сла­бень­ко. Кілька стендів ви­роб­ників та дис­три­бу­торів ХЗЗР («Хіма­г­ро­мар­ке­тинг», «Еко­­­ор­ганік», «Аг­ро­сфе­ра», «Італ-Тай­гер», «Ре­а­гент», Ук­раїнська аг­рар­но-хі­міч­­на ком­панія та ін.), до­б­рив («Остхем», «Ре­а­ком», «Гер­мес», «Лист Фор­те»). Де­що шир­шим бу­ло ко­

Интервью
Богдан Духницкий, канд. экон. наук ННЦ «Институт аграрной экономики», аналитик компании «Бизнесгрупинвест», которая тесно сотрудничает с Ассоциацией «УКРСАДПРОМ»
Европейский рынок требует фруктов и ягод и скупает их по всему миру. При этом спросом пользуется не только сырье, но и переработанная продукция. По результатам 2016 года, 70% доходов из $ 148 млн
Обычно аграрные издания пишут о достижениях агрохолдингов, известных в областях, популярных аграриях, заседающих по облсоветах. Мы решили пойти другим путем и хотим познакомить Вас с простым фермером

1
0