Спецвозможности
Техника и оборудование

Ри­нок трак­торів в Ук­раїні

09.04.2015
2634
Ри­нок трак­торів в Ук­раїні фото, иллюстрация

Підви­щен­ня цін на сільсько­го­с­по­дарсь­ку техніку зму­си­ло то­ва­ро­ви­роб­ників пе­ре­гля­ну­ти свої стра­тегічні про­гра­ми роз­вит­ку і відкла­с­ти прид­бан­ня технічних за­собів ви­со­кої вар­тості на пер­спек­ти­ву, тракторів теж. Про­те постійне онов­лен­ня ма­шин­но-трак­тор­но­го пар­ку є не­обхід­ною скла­до­вою успішно­го аг­робізне­су, що на фоні хронічної не­стачі сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки спо­ну­ка­ло аг­раріїв до по­шу­ку прий­нят­них варіантів в умо­вах об­ме­же­них фінан­со­вих ре­сурсів.

За роз­ра­хун­ка­ми спеціалістів Націо­наль­но­го на­уко­во­го цен­т­ру «Інсти­тут ме­­­­ханізації та еле­к­т­рифікації сільсько­го гос­по­дар­ст­ва», мінімаль­не на­уко­во об­г­рун­то­ва­не щорічне онов­лен­ня пар­ку енер­­­ге­тич­них за­собів  відповідно до тех­но­логічної по­тре­би оцінюється у 35 млрд грн, у то­му числі близь­ко 30 тис. шт. трак­­­­торів. Вод­но­час за­галь­на тех­но­логічна по­тре­ба агар­но­го секто­ру еко­номіки ста­но­вить не мен­ше 280 тис. оди­ниць трак­торів, на базі яких мож­на ком­плекту­ва­ти ма­шин­но-трак­торні аг­ре­га­ти, що за­без­пе­чать ви­роб­ництво про­дукції за інно­ваційни­ми тех­но­логіями.
Аналіз тракторного ринку в Україні. За да­ни­ми Держ­ста­ту Ук­раїни, на по­ча­ток 2014 р. у сільсько­му гос­по­дарстві обліко­ву­валось 323,1 тис. трак­торів, із яких 134,2 тис. — у сільсько­гос­­­­­по­дарсь­ких підприємствах та
188,9 тис. —і тракторів у гос­по­дар­ст­вах на­се­лен­ня. Статистичні дані пе­ре­кон­ли­во ілюстру­ють не­га­тив­ну ди­наміку ско­ро­чен­ня за­галь­ної кількості на­яв­но­го трак­тор­но­го пар­ку аг­рар­ної сфе­ри як у ціло­му по Ук­раїні, так і в сільсько­го­с­по­дарсь­ких підприємствах зо­к­ре­ма. Вод­но­час є по­зи­тивні, але не­до­статні зміни що­до за­без­пе­чен­ня технікою гос­по­дарств на­се­лен­ня.
Фак­тич­на технічна ос­на­щеність аг­рар­них підприємств ста­но­вить близь­ко 50% тех­но­логічної по­тре­би, що зу­мов­лює стабільний по­пит на рин­ку енер­ге­тич­них за­собів. За­галь­ний об­сяг рин­ку ре­аль­но­го по­пи­ту на трак­то­ри в Ук­раїні стрімко зро­с­тав і у 2013 р. до­сяг
2,1 млрд грн, навіть у склад­но­му 2014 р. бу­ло прид­ба­но трак­торів на 1,4 млрд грн, що на 35% мен­ше від по­каз­ни­ка по­пе­ред­нь­о­го періоду. До то­го ж пе­ре­ва­га на­да­ва­лась іно­земній техніці (її вартість у струк­турі прид­бан­ня ста­но­ви­ла близь­ко 80%).
Слід відміти­ти, що в су­часній струк­турі технічно­го за­без­пе­чен­ня вітчиз­ня­них аг­раріїв лево­ву ча­ст­ку зай­ма­ють трак­то­ри по­тужністю по­над 60 кВт, при­чо­му спо­с­терігається пер­ма­нентна тен­денція до на­ро­щен­ня кількості енер­го­на­си­че­них трак­торів — 100 кВт і більше. Відповідна ди­наміка відо­б­ра­жається на по­каз­ни­ку се­ред­ньої по­туж­ності трак­торів у гос­по­дарствах.
Це свідчить про те, що ви­роб­ни­ки сільсько­го­с­по­дарсь­кої про­дукції під час ком­плек­ту­вання ма­шин­но-трак­тор­но­го пар­ку на­да­ють пе­ре­ва­гу трак­то­рам ве­ли­кої оди­нич­ної по­туж­ності. Ча­ст­ка у прид­банні трак­торів ве­ли­кої по­туж­ності за чо­ти­ри ро­ки зрос­ла на по­над 8% і у 2013 р. ста­но­ви­ла вже 2374 оди­ниці. Навіть у 2014 р., по­при за­галь­ний спад по­пи­ту на рин­ку техніки, в Ук­раїну бу­ло імпор­то­ва­но 1179 енер­го­на­си­че­них трак­торів.
Це зу­мов­ле­но тим, що трак­то­ри ве­ли­кої по­туж­ності за­без­пе­чу­ють аг­ре­га­ту­ван­ня із ши­роко­за­хват­ни­ми ком­біно­ва­ни­ми ма­ши­на­ми, які за один про­­хід про­во­дять підго­тов­ку по­ля до сівби, а ба­га­то­функціональні ма­ши­ни — од­но­час­ну підго­тов­ку грун­ту і сівбу сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур. Ви­ко­нан­ня цих тех­но­логічних опе­рацій без роз­ри­ву у часі сприяє змен­шен­ню втрат во­ло­ги та ство­рює добрі умо­ви для про­ро­с­тан­ня насіння і роз­вит­ку рос­лин. За ви­ко­ри­с­тан­ня комбіно­ва­них грун­то­об­роб­них і грун­то­об­роб­но-посівних ком­плексів змен­шу­ють­ся за­тра­ти праці та ви­т­ра­ти паль­но­го на оди­ни­цю ви­ко­на­но­го об­ся­гу робіт.
Технічний рівень трак­торів і сільсько­го­с­по­дарсь­ких ма­шин та рівень на­си­че­ності ни­ми аг­рар­них підприємств виз­на­ча­ють по­тенціал ма­теріаль­но-технічної ба­зи аг­рар­но­го сек­то­ру економіки Ук­раїни та інно­ваційність роз­вит­ку га­лузі.
Су­час­ний про­цес ком­плек­ту­ван­ня ма­шин­но-трак­тор­но­го пар­ку у сільсько­му гос­по­дарстві Ук­раїни про­хо­дить в умо­вах про­тиріч. Го­ло­вна із них про­ля­гає в то­му, що в ре­зуль­таті ре­форму­ван­ня суспільно-еко­номічних відно­син в аг­рар­но­му сек­торі ут­во­ри­ла­ся ве­ли­ка га­ма аг­рар­них підприємств із низь­ким рівнем ре­сурс­но­го за­без­пе­чен­ня. Такі підприємства не в змозі фор­му­ва­ти ма­шин­но-трак­тор­ний парк на базі су­час­ної сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки, яка за­без­пе­чує ви­роб­ництво про­дукції за на­укоємни­ми тех­но­логіями, що галь­мує їхній інно­ваційний роз­ви­ток. Уро­жайність сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур у та­ких гос­по­дар­ст­вах у два і більше разів ниж­ча, ніж у підприємствах із су­час­ною техніко-тех­но­логічною ба­зою.
По­штовх інтен­сив­но­му роз­вит­ку рин­ку на­укоємних тех­но­логій і новітньої сільсько­го­с­подарсь­кої техніки і тракторів дав про­цес ут­во­рен­ня в Ук­раїні аг­ро­хол­дингів та аг­рофірм, для яких ве­ден­ня сільсько­го гос­по­дар­ст­ва є бізне­сом, а за­сто­су­ван­ня інно­ваційних тех­но­логій і техніки за­без­печує їхнє
ефек­тив­не функціону­ван­ня.
Склад­не фінан­со­ве ста­но­ви­ще, в яко­му опи­ни­лась більшість ук­раїнських аг­раріїв, не­га­тивно впли­ну­ло на ри­нок сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки і тракторів. За да­ни­ми опи­ту­вань та інтерв’ю з учасни­ка­ми рин­ку сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки, які щороку про­во­дять фахівці інтер­нет-пор­та­лу runo-agro.com, імпорт трак­торів у 2014 р. змен­шив­ся
в се­ред­нь­о­му на 40%.
Торік в Ук­раїну бу­ло вве­зе­но трак­торів по­тужністю по­над 59 кВт 3416 оди­ниць, із них 2406 по­тужністю 60–90 кВт — ви­роб­ництва Мінсько­го трак­тор­но­го за­во­ду, що мен­ше від по­каз­ни­ка по­пе­ред­нь­о­го ро­ку май­же вдвічі.
Найбільший спад відбув­ся у сег­менті колісних трак­торів із по­тужністю дви­гу­на 190–300 кВт, об­ся­ги вве­зен­ня яких змен­ши­ли­ся, порівня­но з 2013 р., у по­над 2,5 ра­за — від 1440 до 518 трак­торів цьо­го кла­су в 2014 р., що, на дум­ку ек­с­пертів, є своєрідним інди­ка­то­ром «са­мо­по­чуття» рин­ку сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки в ціло­му.
Огляд ринку тракторів. Хто? Що? Скільки?
Пер­ше місце на рин­ку цьо­го сег­мен­та трак­торів ут­ри­мує CNH (Case IH, New Hol­­land), дру­ге   John Deere, третє — ко­­м­­­панія Claas. Вод­но­час по­над 70% за­­галь­но­го об­ся­гу про­дажів ста­нов­лять трак­то­ри ви­роб­ництва John Deere та CNH.
У 2014 р. John Deere імпор­ту­вав 300 трак­торів, із яких найбільший по­пит ма­ли мо­делі тракторів 8335R із по­тужністю дви­гу­на 246 кВт та 8310R — 228 кВт.
Ці трак­то­ри ха­рак­те­ри­зу­ють­ся збільше­ною по­тужністю та ви­дат­ним «інте­лек­том». Новітні технічні рішен­ня да­ють змо­гу от­ри­ма­ти мак­си­маль­ну відда­чу від кож­ної ро­бо­чої го­ди­ни в полі як удень, так і вночі. З дви­гу­ном трактора по­тужністю 408 к. с. та трансмісією e23 із си­с­те­мою Efficiency Manager, що за­без­пе­чує 23 пе­редніх і 11 задніх пе­ре­дач, трак­тор по­ка­зує пе­ревіре­ну в полі про­дук­тивність, на яку мож­на по­кла­с­ти­ся, до то­го ж на 3% підви­щує ефек­тивність ви­т­ра­ти паль­но­го (по­став­ляється з осені 2014-го). Крім трансмісії e23, на трак­то­рах серій 8 R і 8 RT ви­ко­ри­с­то­вується трансмісія AutoPowеr, яка за­без­пе­чує швидкість трак­то­ра 50 км/год за еко­номічних 1713 об./хв (8R) і 42 км/год — за
1434 об./хв (8RT). Си­с­те­ма AutoMode ав­то­ма­тич­но регу­лює трансмісію для до­сяг­нен­ня мак­си­маль­ної про­дук­тив­ності роботи трактора і ско­ро­чен­ня ви­т­ра­ти паль­но­го.
Command Center 4100 із 7-дюй­мо­вим дис­плеєм або Command Center 4600 — із 10-дюй­мо­вим пра­цю­ють на зра­зок план­ше­та із сен­сор­ним ек­ра­ном.
Си­с­те­ма відда­ле­но­го до­сту­пу до дис­плея John Deere дає змо­гу керівництву гос­по­дар­ст­ва та ди­ле­рам дис­танційно до­по­ма­га­ти опе­ра­то­рам у вста­нов­ленні відповідних на­ла­ш­ту­вань трактора, ре­гу­лю­ванні па­ра­метрів та ек­сплу­а­тації, а та­кож ко­ри­с­ту­ванні ро­бо­чим об­лад­нан­ням ISOBUS.
Гу­се­ничні трак­то­ри 8RT — це ви­ща про­дук­тивність за­вдя­ки більшо­му тя­­го­во­му зу­сил­лю. Ма­сив­на хо­до­ва ча­с­ти­на трактора пе­ре­дає більше по­туж­ності на зем­лю, а гу­се­ниці змен­шу­ють ущіль­нен­ня грун­ту.

   CNH імпор­ту­вав в Ук­раїну 208 трак­торів ве­ли­кої по­туж­ності, з яких найбільший по­пит ма­ли Case Magnum 340 із по­тужністю дви­гу­на 250 кВт (88 оди­ниць) та New Holland T8.390 — 285 кВт (86 оди­ниць).
За­га­лом ком­панія Case IH у 2014 р. імпор­ту­ва­ла 165 трак­торів, а в кінці цьо­го самого ро­ку презен­ту­ва­ла но­ву мо­дель ле­ген­дар­но­го трак­то­ра Magnum CVX по­тужністю до 435 к. с.
Відтоді як мо­дель­ний ряд тракторів Magnum з’явив­ся на рин­ку в 1987 р., ці трак­то­ри вва­жа­ють світо­вим ета­ло­­ном за по­каз­ни­ка­ми мак­си­маль­но­го тя­го­во­го зу­сил­ля, ви­со­кої про­дук­тив­ності та надійності дви­гунів. За цей час бу­ло ви­пу­ще­но по­над 150 тис. трак­торів Magnum.
На­прикінці 2014 р. Case IH пред­став­ляє но­вий мо­дель­ний ряд трак­торів: Magnum 250, 280, 310, 340 та 380 із по­каз­ни­ка­ми по­туж­ності дви­гу­на від 250 до 380 к. с. Мак­си­маль­на по­ту­ж­ність флаг­мансь­кої мо­делі трактора Magnum 380 мо­же ся­га­ти 435 к. с. за ви­ко­ри­с­тан­ня функції збільшен­ня по­туж­ності.
Дви­гу­ни но­вих мо­де­лей трактора об­лад­нані но­вим тур­бо­ком­пре­со­ром, який дає змо­гу підви­щи­ти по­тужність дви­гу­на та крут­ний мо­мент за ниж­чої ча­с­то­ти йо­го обер­тан­ня. На­при­клад, у мо­делі Mag­num 380 мак­си­маль­ний крут­ний мо­мент мо­же ся­га­ти 1 850 Н.м за ча­с­то­ти обер­тан­ня двигу­на між
1300–1400 об./хв.
Для но­вої серії тракторів Magnum ви­роб­ник про­по­нує ши­ро­кий асор­ти­мент трансмісій, вклю­ча­ю­чи Full Power Shift із пе­ре­ми­кан­ням усіх пе­ре­дач під на­ван­та­жен­ням та без­ступінча­с­ту трансмісію CVX, яка дає змо­гу на­би­ра­ти швидкість 40 км/год у ре­жимі ECO та 50 км — у зви­чай­но­му режимі.
Но­ва, про­сто­ра (3,1 м3) та ком­фор­та­бель­на, кабіна трактора серії Surveyor має па­­но­рам­не за­ск­лен­ня пло­щею 6,4 м2 і най­ниж­чий у га­лузі с.–г. техніки рівень шу­му в кабіні трактора (67 дБ(А)).
Ком­панія Case IH ро­зуміє, що точ­не зем­ле­роб­ст­во вкрай важ­ли­ве для трак­торів та­ко­го розміру, і то­му цей ас­пект не за­ли­шив­ся по­за ува­гою. У рам­ках тех­но­логій точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва AFS-трак­то­ри серії Magnum ос­на­ще­но інте­г­ро­ва­ною си­с­те­мою ав­то­ма­тич­но­го ке­­ру­­­ван­ня AccuGuide.
Цьо­го ро­ку ком­панія Case IH ви­хо­дить на ри­нок Ук­раїни із пер­шим у світі трак­то­ром, у яко­му інте­г­ро­ва­но заднє гу­се­нич­не шасі. Magnum Rowtrac ви­ко­ри­с­то­вує досвід і тех­но­логії тракторів Quadtrac, зберігши стан­дарт­ний ви­гляд Case IH: чо­ти­ри опірні точ­ки на землі. Це оз­начає, що тя­го­ве зу­сил­ля не змен­шується під час ма­не­в­ру­ван­ня, а бло­ку­ван­ня ди­фе­ренціалу мож­на задіяти у будь-який мо­мент, ко­ли потрібне до­дат­ко­ве зчеп­лен­ня.
Трак­тор Magnum із без­ступінча­с­тою трансмісією CVX з’явить­ся на рин­ку в тре­ть­о­му кварталі, а Magnum Rowtrac — у кінці цьо­го ро­ку.
   Ком­панія New Holland у 2014 р. по­ста­ви­ла в на­шу країну 221 трак­тор. За­га­лом ком­панія про­по­нує в Ук­раїні трак­то­ри по­тужністю від
 110 к. с. (мо­дель TD5.110). Найбільші ж трак­то­ри — це пред­став­ни­ки серії Т9 по­­тужністю від 400 до 600 к. с.
Ос­тан­ня но­вин­ка ком­панії — трак­тор Т8.410, який є про­дов­жен­ням флаг­мансь­кої мо­делі трак­торів Т8.390.
Трактор T8.410 — най­кра­щий вибір як для ма­лих гос­по­дарств, так і для ве­ли­ких аг­ро­хол­дингів.
Зміни на­сам­пе­ред торк­ну­лись си­с­те­ми по­да­ван­ня ат­мо­сфер­но­го повітря — для підви­щення її ефек­тив­ності ви­роб­ник вста­но­вив но­ву турбіну нагнітан­ня повітря. Та­ким чи­ном уда­лось до­сяг­ти мак­си­маль­ної по­туж­ності дви­гу­на трактора у ре­жимі Boost, підви­щив­ши її від 390 до 410 к. с. Вод­но­час номіна­ль­на по­туж­ність за­ли­ши­лась на рівні
по­пе­ред­ни­ка — 340 к. с.
Та­кож зміни торк­ну­лись і хо­до­вої си­с­те­ми трак­то­ра. У стан­дартній ком­плек­тації збільшено розмір задніх коліс трак­то­ра від R42 до R46, що сприяє кра­що­му їхньо­му зчеп­лен­ню із грунтом. Колісна ба­за трак­то­ра на 40 см до­вша, ніж у кон­ку­рентів. Та­кож у ба­зовій ком­плек­тації трак­то­ра под­воєні пе­редні та задні ко­ле­са вста­нов­ле­но на по­до­вже­ну вісь трак­то­ра.
Чу­до­во, що в ба­зовій ком­плек­тації трак­тор, що по­став­ляється в Ук­раїну, має мак­си­мальний па­кет гідравліки з-поміж тих, що про­по­ну­ють інші сіль­госпви­роб­ни­ки в Ук­раїні. Так, продук­тивність гідравлічно­го на­со­са трактора ста­но­вить 282 л/хв (із п’ять­ма па­ра­ми гідро­ви­ходів).
На трак­торі вста­нов­ле­но дви­гун FPT Cursor 9 об’ємом 8,75 л, який ха­рак­те­ри­зується ви­сокою надійністю та еко­номічністю. Уже за швид­кості обер­тан­ня колінча­с­то­го ва­ла
1400 об./хв дви­гун трактора «ви­дає» номіна­ль­ну по­тужність 340 к. с., яка за­ли­шається незмінною аж до на­би­ран­ня обертів дви­гу­на 2100 об./хв. Мак­си­маль­на ж по­тужність цьо­го дви­гу­на трактора без ре­жи­му Boost — 374 к. с. (із Boost — 410 к. с.) до­ся­гається за швид­кості обер­тан­ня колінча­с­то­го ва­ла 1750 об./хв та крут­но­го мо­мен­ту 1800 Н.м, що дає змо­гу ви­ко­ну­ва­ти най­с­кладніші за­вдан­ня за низь­ких обертів дви­гу­на. Ще слід відміти­ти, що ВВП трак­то­ра та­кож пра­цює у цьо­му діапа­зоні обертів дви­гу­на.
Трак­то­ри ос­на­ще­но ав­то­ма­тич­ною трансмісією Full Power Shift або без­ступінча­с­тою СVT.
Трансмісія Full Power Shift 18х4 ос­на­ще­на ав­то­ма­том підтри­ман­ня швид­кості Grain Speed-ме­недж­мент. За ви­ко­ри­с­тан­ня цієї си­с­те­ми потрібно ли­ше об­ра­ти не­обхідну ро­бо­чу швидкість, а си­с­те­ма вже са­ма «підбе­ре» відповідну ча­с­то­ту обер­тан­ня дви­гу­на та потрібну пе­ре­да­чу. Завдя­ки цьо­му еко­номія паль­но­го трактора, порівня­но із кон­ку­рен­та­ми, ста­но­вить до 20%.
Ма­ю­чи у гос­по­дарстві трак­тор серії Т8, мож­на бу­ти впев­не­ним у йо­го ви­ко­ри­с­танні впродовж усь­о­го ро­ку, ад­же сьо­годні в Ук­раїні на­яв­ний увесь спектр навісно­го об­лад­нан­ня. Крім то­го, за по­тре­би такі трак­то­ри мож­на ос­на­щу­ва­ти напівгу­се­нич­ним рушієм.
   Фірма Claas у 2014 р. імпор­ту­ва­ла 48 оди­ниць техніки. Ком­панії вда­ло­ся роз­ши­ри­ти кількість про­по­но­ва­них в Ук­раїні мо­де­лей, порівня­но з по­пе­реднім ро­ком, прак­тич­но на­по­ло­ви­ну. Те­пер цей ви­роб­ник про­по­нує мо­делі трак­торів, що відповіда­ють за­пи­там як ве­ли­ких хол­дингів, с.-г. підприємств се­редніх розмірів, так і не­ве­ли­ких фер­мерсь­ких гос­по­дарств із засто­су­ван­ням як у рос­лин­ництві, тва­рин­ництві, так і в ко­му­наль­них гос­по­дар­ст­вах. Зо­к­ре­ма, ком­панією Claas бу­ло по­став­ле­но трак­то­ри по­туж­них пред­став­ників но­во­го мо­дель­но­го ря­ду енер­го­за­собів Xerion 5000, 4000 номіна­ль­ною по­тужністю, відповідно, 487 та 401 к. с. за нор­мою ECE R120. Ці трак­то­ри за­слу­же­но на­зи­ва­ють енер­го­за­со­ба­ми, ад­же унікаль­не тех­но­логічне та кон­ст­рукційне рішен­ня їхньої бу­до­ви дає змо­гу за­сто­со­ву­ва­ти їх у комбінації із найрізно­манітнішим пе­ред­ньо- та зад­нь­о­навісним чи при­чіп­ним об­лад­нан­ням. До то­го ж варіан­ти жор­ст­ко закріпле­ної кабіни трактора по цен­т­ру, по­во­рот­ної кабіни та із розміщен­ням над ка­по­том знач­но збільшу­ють гнучкість їхньо­го за­сто­су­ван­ня.
Ма­ши­на по­бу­до­ва­на на одній суцільній рамі, ще дає змо­гу пра­цю­ва­ти у важ­ких умо­вах, ви­т­ри­му­ва­ти над­зви­чай­но ви­сокі на­ван­та­жен­ня, що є важ­ли­вим для по­туж­но­го енер­го­за­со­бу. Пе­ре­не­сен­ня по­туж­ності дви­гу­на на по­ле відбу­вається чо­тир­ма ве­ду­чи­ми по­во­рот­ни­ми ко­ле­са­ми, розміри яких (ши­ри­на —900 мм і ви­со­та — до 2 м 17 см) за­без­пе­чу­ють над­зви­чай­но ви­со­ку пло­щу зчеп­лен­ня із по­верх­нею грун­ту. Це дає змо­гутрактору ви­хо­ди­ти в по­ле на­весні раніше, не­зва­жа­ю­чи на підви­ще­ну во­ло­гу, а вда­ле рівномірне роз­поділен­ня ва­ги між ося­ми змен­шує по­тре­бу в до­дат­ко­во­му ба­ла­с­ту­ванні, а от­же, і зни­жує тиск на грунт. Це єдині у своєму класі трак­то­ри, що ма­ють енер­го­е­фек­тив­ну без­ступінча­с­ту трансмісію, за­вдя­ки якій во­ни мо­жуть ви­ко­ну­ва­ти тех­но­логічні опе­рації зі швидкістю від 50 м до 50 км/год.
Усе за­тре­бу­ва­нішими­ми ста­ють мо­делі тракторів кла­сич­ної колісної фор­му­ли AXION 900-ї серії номіна­ль­ною по­тужністю від 315 до 405 к. с. Трактори та­кож ма­ють без­ступінча­с­ту трансмісію, що вирізняється се­ред інших більшою ме­ханічною скла­до­вою, а от­же, ви­щою еко­номічністю та ре­сур­сом.
Для ко­го на­став час заміни­ти ста­ренькі трактори Т-150К на но­ву техніку, ком­панія по­став­ляє трактор ARION 640C номіна­ль­ною по­тужністю 155 к. с. за нор­мою ECE R120. Мо­делі тракторів ARION 600С чу­до­во за­ре­ко­мен­ду­ва­ли се­бе на євро­пейсь­ко­му (і не тільки) рин­ку, ма­ють у своїй ком­плек­тації все, що потрібно ви­мог­ли­во­му ме­ханіза­то­рові.
У 2015 р. ком­панія має намір і далі роз­ши­рю­ва­ти асор­ти­мент про­по­зиції своїх мо­дель­них рядів тракторів на рин­ку сільгосптехніки Ук­раїни, зо­к­ре­ма це сто­сується спе­цифічних мо­де­лей для садів та ви­но­град­ників, при­зна­че­них для ро­бо­ти у вузь­ких та над­вузь­ких міжряд­дях.

   Кор­по­рація AGCO торік та­кож відзна­чи­лась цілою низ­кою технічних прем’єр. Зо­к­ре­ма, під час ви­с­тав­ки SIMA 2015 ком­панія пред­ста­ви­ла декілька своїх но­ви­нок тракторів. Го­ловна з них — трактор Fendt 1000 Vario. Серія вклю­чає чо­ти­ри мо­делі по­тужністю від 380 до 500 к. с. Це ро­бить но­вин­ку кон­ку­рен­том та­ких «гігантів» по­ля, як Claas Xerion і Case IH Quadtrac. Щоправ­да, на відміну від них, Fendt зберіг кла­сич­ну ком­по­нов­ку. Трак­то­ри ос­на­щу­ють 12,4-літро­вим дви­гу­ном MAN та пе­ре­віре­ною ча­сом фірмо­вою без­ступінча­с­тою трансмісією Vario.
Інший бренд Кор­по­рації AGCO — Massey Ferguson — пред­ста­вив трак­то­ри но­вої серії 7700, що замінить серію 7600. MF 7700 вклю­чає п’ять мо­де­лей тракторів із дви­гу­на­ми Sisu об’ємом 6,6 та 7,4 л і по­тужністю від 185 до 255 к. с. Си­лові аг­ре­га­ти відповіда­ють еко­с­тан­дар­ту Tier 4 Final. На вибір про­по­ну­ють­ся дві фірмові КПП Dyna: 4-діапа­зон­на
Dyna-6 та без­ступінча­с­та Dyna-VT. Та­кож трак­то­ри от­ри­ма­ли по­си­ле­ну пе­ред­ню підвіску, ве­ли­кий ек­ран си­с­те­ми уп­равління, що підви­щи­ло про­дук­тивність ма­ши­ни.
Тим ча­сом в Ук­раїні бу­ло пре­зен­то­ва­но но­вий трактор Fendt 936 G3 Vario.
Ще на по­чат­ку лю­то­го цьо­го ро­ку стар­ту­вав Fendt Де­мо-Тур’2015, у рам­ках яко­го Кор­порація AGCO пред­ста­ви­ла аг­раріям Ук­раїни онов­ле­ний флаг­ман 900-ї серії трак­торів — но­вий Fendt 936 G3 Vario.
Роз­ви­ва­ти мак­си­маль­ну по­тужність у 360 к. с. трак­то­ру Fendt 936 G3 Vario до­по­ма­гає 6-циліндро­вий дви­гун Deutz із ро­бо­чим об’ємом 7,8 л. До особ­ли­во­с­тей пред­став­ни­ка но­вого  трактору Fendt слід відне­с­ти подвійне нагнітан­ня повітря за до­по­мо­гою двох турбін, що дає змо­гу зменши­ти ви­т­ра­ту паль­но­го та зни­зи­ти чис­ло номіна­ль­них обертів дви­гу­на до 2100 об./хв. А це — не тільки еко­номія паль­но­го, але й зни­жен­ня рівня шу­му трактора.
Підви­щен­ню по­туж­ності сприяє і си­с­те­ма охо­ло­д­жен­ня дви­гу­на. Унікаль­ною в ній є функція ре­гу­лю­ван­ня по­ло­жен­ня ло­па­тей вен­ти­ля­то­ра за­леж­но від по­тре­би в охо­ло­д­женні. Крім то­го, швид­ше охо­ло­д­жен­ня дви­гу­на трактора за­без­пе­чує збільше­на на 25% пло­ща радіаторів, а кра­щий йо­го за­пуск у хо­лод­ний період ро­ку — си­с­те­ма підігріван­ня фільтра гру­бо­го очи­щен­ня паль­ного.
Варіатор трак­то­ра має низ­ку ав­то­ма­тич­них функцій, спря­мо­ва­них на ко­ор­ди­націю ро­бо­ти дви­гу­на і трансмісії. Най­важ­ливішою є си­с­те­ма, яка ре­гу­лює обер­ти дви­гу­на трактора за­леж­но від по­треби в по­туж­ності, за­вдя­ки чо­му із точ­ки зо­ру ви­т­рат паль­но­го і швид­кості ру­ху дви­гун пра­цює в най­оп­ти­мальнішо­му ре­жимі.

М. Гри­ци­шин, канд. техн. на­ук,
Н. Пе­ре­пе­ли­ця, канд. екон. на­ук,
А. Ку­же­люк, інже­нер,
ННЦ «ІМЕСГ»

 

Интервью
Как мы уже писали, органическая продукция в целом остается достаточно узкой нишей аграрного рынка. В значительной степени - из-за риска выращивания и сбыта. Однако есть ниши, где органическая продукция уверенно находит сбыт, по крайней... Подробнее
Оцалюк Олесь Анатольевич - директор ФХ «Фортуна Агро-Д», что в пгт Антонины Хмельницкой области. В обработке около 1500 га пашни и одни из лучших результатов для данной зоны выращивания сельхозкультур. Как это ему удается - он любезно... Подробнее

1
0