Спецвозможности
Техника и оборудование

Результати технологічної оцінки обладнання для свиноферм

07.07.2010
326
Результати технологічної оцінки обладнання  для свиноферм фото, иллюстрация

Починаючи з 1990 року, поголів'я свиней в Україні скоротилося втричі. На сьогодні структура виробництва свинини така: 60% обсягів виробництва м'яса забезпечує приватний сектор і 40% - сільгосппідприємства.

Відомо, що свині ма­ють цінні гос­по­дар­сь­ко-біологічні вла­с­ти­вос­ті, а са­ме: ви­со­ку плідність і ско­ростиглість, порів­ня­но не­ве­ли­кий ембріональ­ний період роз­вит­ку, знач­ну ка­лорійність м'яса і ви­хід про­дукції, а та­кож ви­со­ку оп­ла­ту кор­му. Са­ме то­му ос­таннім ча­сом у на­шій країні ак­тив­но віднов­лю­ють га­лузь сви­нар­ст­ва.
За да­ни­ми Міністер­ст­ва аг­рар­ної політи­ки Ук­раїни, у по­точ­но­му році спо­с­терігається збільшен­ня по­голів'я сви­ней порівня­но з ми­ну­лим ро­ком (табл. 1).
На рин­ку техніки для АПК різні фір­ми про­по­ну­ють ве­ли­ку кількість об­лад­нан­ня для об­ла­ш­ту­ван­ня сви­но­ферм.
Ме­тою на­ших аналітич­них дос­лід­жень бу­ло порівнян­ня вітчиз­ня­но­го та за­рубіжно­го об­лад­нан­ня для сви­нар­ст­ва що­до сту­пе­ня йо­го від­по­відності зо­о­тех­но­логічним кри­те­ріям.
Тех­но­логічною оцінкою об­лад­нан­ня для сви­нар­ст­ва вітчиз­ня­них, а та­кож за­рубіжних ви­роб­ників пе­ред­ба­че­но ана­ліз йо­го відповідності зо­о­тех­но­логічним кри­теріям, тоб­то су­ча­сним по­гля­дам на ор­ганізацію ви­роб­ництва сви­ни­ни, якість ут­ри­ман­ня та об­слу­го­ву­ван­ня сви­ней різних ста­те­во-віко­вих груп.
Під час досліджень ба­зо­ви­ми бу­ло об­ра­но вихідні зо­о­тех­но­логічні кри­терії, які ми роз­ро­би­ли, вра­хо­ву­ва­ли ми й чинні нор­ма­тивні до­ку­мен­ти з цієї про­бле­ма­ти­ки. А са­ме:
n ВНТП-АПК-02.05 Сви­нарські під­приємства (ком­плек­си, фер­ми, малі фер­ми);
n Ди­рек­ти­ва Євро­пейсь­ко­го Со­ю­зу 91/630 "Мінімальні стан­дар­ти для за­хи­с­ту сви­ней".
Крім то­го, ви­ко­ри­с­та­ли такі інфор­маційні ма­теріали:
n Зо­о­тех­ни­че­с­кие нор­ма­ти­вы для жи­вот­но­вод­че­с­ких объ­ек­тов: Спра­воч­ник / Г. К. Вол­ков, В. М. Ре­пин, В. И. Боль­ша­ков и др. - Под ред. Г. К. Вол­ко­ва. - М.: Аг­ро­про­миз­дат, 1986. - 303 с.;
n Смо­ляр В. І. Зо­о­технічні кри­терії з ор­ганізації ви­роб­ництва сви­ни­ни// Мяс­ное де­ло. - 2007. - № 12. - С. 68-70;
n про­спектні ма­теріали ви­с­та­вок за про­гра­ма­ми EuroTier (Німеч­чи­на) та "Аг­ро" (Ук­раїна);
n ре­зуль­та­ти досліджень і ви­про­бу­вань, про­ве­де­них в УкрНДІПВТ
ім. Л. По­­горіло­го.
Ре­зуль­та­ти тех­но­логічної оцінки об­лад­нан­ня для сви­но­ферм на від­по­від­ність зо­о­тех­но­логічним кри­теріям на­ве­де­но в табл. 2.
За да­ни­ми аналітич­них дослід­жень вста­нов­ле­но, що об­лад­нан­ня для ут­ри­ман­ня та об­слу­го­ву­ван­ня сви­ней різних ста­те­во-віко­вих груп вітчиз­ня­них ви­роб­ників по­сту­паєть­ся об­лад­нан­ню, яке ви­го­тов­ляють і про­по­ну­ють за­рубіжні фірми.
На­при­клад, по­каз­ни­ки, які є чи не най­важ­ливіши­ми у сви­нарстві: річний вихід по­ро­сят на од­ну сви­но­мат­ку (за зо­о­техніч­ни­ми кри­теріями - не мен­ше 21 го­ло­ви) та збе­ре­жен­ня по­голів'я (не мен­ше 98%) - у вітчиз­ня­но­го ви­­роб­ни­ка ста­нов­лять ли­ше 0,88 і 0,92, відпо­відно. У за­кор­дон­них ви­роб­ників вихід по­ро­сят на од­ну сви­но­мат­ку за рік пе­ре­бу­ває у ме­жах 24-30 голів, що ста­но­вить 1. По­каз­ник збе­ре­жен­ня по­го­лів'я ста­но­вить 0,98.
Нор­ми площі станків у роз­ра­хун­ку на од­ну го­ло­ву для ут­ри­ман­ня сви­ней різних ста­те­во-віко­вих груп об­лад­нан­ня за­рубіжних фірм відпо­відають ви­мо­гам зо­о­тех­но­логічних кри­теріїв, вітчиз­ня­ний ви­роб­ник до­ся­гає ко­ефіцієнта 0,91.
По­каз­ни­ки за­галь­них втрат кормів у віт­чиз­ня­них ви­роб­ників ста­нов­лять 0,8, точ­ність до­зу­ван­ня кор­му - 0,99 і ли­ше рів­номірність роз­да­ван­ня кор­му ста­но­вить 1.
У за­ру­біж­них фірм-ви­­роб­­ників об­лад­­нан­ня для роз­да­ван­ня кор­мів за­без­пе­чує ви­­ко­нан­ня цих по­­каз­ників на на­­леж­­но­му рівні - 1.
Під час ви­роб­ництва сви­ни­ни з пер­ших днів гос­по­дарсь­ко­го ви­ко­ри­с­тан­ня тва­рин і до закінчен­ня цик­­­лу відгодівлі для ут­ри­ман­ня тієї чи іншої ста­те­во-віко­вої гру­пи сви­ней важ­ли­вим по­каз­ни­ком є оп­ти­мальні па­ра­ме­т­ри мікро­кліма­ту в приміщенні. Об­лад­нан­ня для ство­рен­ня мікрокліма­ту за­рубіжних ви­роб­ників за­без­пе­чує потрібні па­ра­ме­т­ри для всіх ста­те­во-віко­вих груп сви­ней. На сви­но­фер­мах Ук­раїни по­трібну тем­пе­ра­ту­ру повітря за­без­пе­чу­ють ли­ше на 0,91, віднос­ну во­логість - на 0,95, швидкість ру­ху повітря - на 0,92.
Пло­ща ком­форт­ної зо­ни для по­ро­сят-си­сунів у стан­ках для сви­но­мат­ки з при­пло­дом (за зо­о­тех­но­ло­гічни­ми кри­теріями - 1-1,5 м2) у віт­чиз­ня­них ви­роб­ників пе­ре­бу­ває на не­прий­нят­но­му рівні (0,43). У за­рубіжних ви­роб­ників ступінь відпо­відності вдвічі ви­щий й ста­но­вить 0,85.
Тем­пе­ра­ту­ра по­верхні ком­форт­ної зо­ни для відпо­чин­ку по­ро­сят-си­сунів (нор­ма - від 22 до 30°С) ві­ді­грає важ­ли­ву роль для їхньо­го збе­ре­жен­ня. У віт­чиз­ня­них ви­роб­ників цей по­­каз­ник від­повідає ко­ефі­цієнту 0,77. У за­рубіжно­му об­лад­нанні під­три­мується тем­пе­ра­ту­ра по­­вер­хні ком­форт­ної зо­ни на на­леж­но­му рів­ні (1).
Слід за­зна­чи­ти: із 17 по­каз­ників тех­но­логічних опе­рацій, що бу­ли ба­зо­ви­ми в про­цесі вста­нов­лен­ня від­повідності об­лад­нан­ня зо­о­тех­но­логічним кри­те­ріям, п'ять най­ме­ну­вань технічних за­со­бів (30%) в Ук­раїні вза­галі не ви­го­тов­ля­ють.
Із за­рубіжно­го об­лад­нан­ня виріз­няється ви­со­ко­тех­но­логічний ста­нок для сви­но­мат­ки з при­пло­дом фірми Теnderfооt (Німеч­чи­на). Фа­хів­ці цієї фірми під час роз­роб­ки но­во­го об­лад­нан­ня для ут­ри­ман­ня сви­­ней мак­си­маль­но вра­хо­ву­ють фі­зіологічні особ­ли­вості, мор­фо­логіч­ні та ето­логічні ха­рак­те­ри­с­ти­ки тва­рин різних ста­те­во-віко­вих груп. Так, у стан­ку, в йо­го зоні, де ут­ри­му­ють но­во­на­ро­д­же­них по­ро­сят, пе­ред­­ба­че­но ре­гу­лю­ван­ня рівня підло­ги гли­би­ною у ме­жах від 0 до 26 см для збе­ре­жен­ня по­голів'я й ство­рен­ня спри­ят­ли­вих умов під час годівлі мо­лод­ня­ку. Подібні ха­рак­те­ри­с­ти­ки має ста­нок для ут­ри­ман­ня сви­но­мат­ки з при­пло­дом, який роз­роб­ле­но на фірмі Crystal Spring Hog Equipment (Ка­на­да).
За кор­до­ном роз­роб­ле­но та­кож елек­т­ронні при­ст­рої та спеціаль­не об­­лад­нан­ня, які до­волі ефек­тив­но ви­ко­ри­с­то­ву­ють у га­лузі сви­нар­ст­ва. На­при­клад, при­лад для виз­на­чен­ня су­по­рос­ності сви­но­ма­ток, об­лад­нан­ня для дезінфекції приміщень і тех­но­логічно­го об­лад­нан­ня, об­лад­нан­ня для утилізації тва­рин, що за­ги­ну­ли. Це об­лад­нан­ня вітчиз­няні ви­роб­ни­ки не ви­го­тов­ля­ють.
От­же, про­ве­де­на тех­но­логічна оцінка об­лад­нан­ня для сви­но­ферм на відпо­від­ність зо­о­тех­но­логічним кри­теріям зас­від­чи­ла, що вітчиз­няні ви­роб­ни­ки істот­но по­сту­па­ють­ся за­рубіжним: уза­галь­не­ний ступінь відповідності ста­но­вить 0,56 і 0,96, відповідно. Слід звер­ну­ти особ­ли­ву ува­гу на такі клю­чові по­каз­ни­ки, як: збе­ре­жен­ня по­голів'я сви­ней, нор­ми площі стан­ка в роз­ра­хун­ку на од­ну го­ло­ву, а та­кож ефек­тивність функ­ціону­ван­ня си­с­те­ми ство­рен­ня мікро­кліма­ту, що має знач­­ний вплив на про­дук­тивні вла­с­ти­вості й фізіологічний стан тва­рин і, як наслідок, - на рівень га­лузі сви­нар­ст­ва в ціло­му.
В Ук­раїні на часі роз­роб­лен­ня, на­ла­го­д­жен­ня, ви­го­тов­лен­ня та впро­ва­д­жен­ня у ви­роб­ництво су­час­но­го об­лад­нан­ня й еле­к­трон­них при­ст­роїв для сви­нар­ст­ва, які нині вітчиз­няні ви­роб­ни­ки не ви­го­тов­ля­ють.

В. Смоляр,
завлаб, канд. с.-г. наук,
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого

Интервью
Карлос Альберто Сесарі
В Украине за последние полтора десятка лет многие хозяйства пыталось вводить нулевую или минимальную обработку почвы. И большинство, столкнувшись с проблемой снижения урожайности, возвращались к традиционной технологии. Аргентина многим... Подробнее
Наталія Гордійчук, засновниця компанії "Агрітема"
"Агритема" своими биорешениями кардинально меняет подход к земледелию. О биоинновациях, которые более 10 лет компания предоставляет аграриям, рассказывает основательница — Наталья Гордейчук.

1
0