Спецвозможности
Новости

Пше­ничні стар­ти «Байєр Кроп­Сайєнс»

11.09.2015
1074
Пше­ничні стар­ти  «Байєр Кроп­Сайєнс» фото, иллюстрация

Нещодавно відбулася знакова подія — компанія «Байєр КропСайєнс» започаткувала  бізнес насіння пшениці в Україні та пред­ста­ви­ла сор­ти ози­мої пше­ниці влас­ної се­лекції.

О. Єрмоленко
o.yermolenko@univest-media.com

Ро­зуміючи ту важ­ли­ву роль, яку відіграє пше­ни­ця у роз­вит­ку людсь­кої цивілізації, у ли­с­то­паді 2011 р. під час про­ве­ден­ня Пер­шо­го зер­но­во­го кон­гре­су «Байєр» ок­рес­лив свою стра­тегію що­до ро­бо­ти із пше­ни­цею, а са­ме: на­ко­пи­чен­ня ге­не­тич­но­го ма­теріалу, ак­тивізація се­лекційних роз­ро­бок, по­бу­до­ва дослід­ниць­кої плат­фор­ми для поліпшен­ня на­яв­них та створення нових сортів пше­ниці, а в не­да­ле­ко­му май­бут­нь­о­му — принципово нових високопродуктивних  гібридів; роз­роб­ка новітніх, ще ефек­тивніших рішень у за­хисті рос­лин, які б да­ли змо­гу збільши­ти вро­жайність куль­ту­ри за­вдя­ки змен­шен­ню впли­ву на неї не­га­тив­них чин­ників під час ви­ро­щу­ван­ня. Звідтоді «Байєр» зро­бив чи­ма­ло, і ча­с­ти­ну інве­с­тицій, анон­со­ва­них на тодішньо­му за­ході (1,5 млрд євро з 2011 по 2020 р.), уже успішно ос­воєно: створено глобальну мережу науково-дослідних центрів, що ведуть діяльність у напрямку вивчення пшениці, а саме 7 селекційних станцій, з-поміж яких 2 — у СШ, по одній — у Ка­наді, Ав­ст­ралії, Німеч­чині, Ук­раїні, Франції), а та­кож най­су­часніший на­уко­вий інно­ваційний центр у Генті (Бельгія), де про­ва­дять копіткий се­лекційний по­шук, а та­кож вив­чен­ня і роз­роб­ку різно­манітних рішень, спря­мо­ва­них на підви­щен­ня про­дук­тив­ності пше­ниці та інших куль­тур.  Са­ме тоді бу­ло про­го­ло­ше­но, що у 2015 р. ком­панія ви­ве­де на ри­нок свої перші ко­мерційні сор­ти пше­ниці.
Слід зга­да­ти, що аг­рохімічний гігант «Байєр Кроп­Сайєнс» не но­ва­чок у насінництві. Сьо­годні «Байєр Кроп­Сайєнс» — провідний гра­вець на світо­во­му насіннєво­му рин­ку. Се­ред ос­нов­них на­прямів йо­го діяль­ності лі­­ди­ру­ю­че місце на сьо­годні посіда­ють: се­лекція та насінництво яро­го ріпа­ку (ка­но­ли) — під брен­дом InVigor® на північно-аме­ри­кансь­ко­му рин­ку (ча­ст­ка рин­ку в Ка­наді — по­над 50%), ба­­вов­ни­ку — під брен­дом FiberMax® і Stoneville®, гіб­рид­но­го ри­су — під брен­дом Arize®, овочів — під брен­дом Nunhems® та ози­мо­го ріпа­ку для євро­пейсь­ко­го рин­ку. В Ук­раїні насін­нє­вий бізнес «Байєр» роз­по­чав ще у 1992 р. з насіння ово­че­вих куль­тур, у 2012 р. на­ста­ла чер­га ріпа­ку, і от
цьо­­го року — пше­ни­ця.
От­же, що ска­за­но — те й зроб­ле­но: сьогодні в Ук­раїні (першій в структурі «Байєр») у Дер­жав­но­му реєстрі сортів рос­лин пред­став­ле­но два сор­ти ози­мої пше­ниці, що зареєстровані від компа­нії  — Аре­ал Ювілей­ний та Банкір. Са­ме події із започаткування бізнесу насіння пшениці було присвячено конференцію, яку «Байєр Кроп­Сайєнс» провів ра­зом зі своїм парт­не­ром, ком­панією «Ерідон», на­прикінці черв­ня.
Учас­ни­ки кон­фе­ренції також ма­ли чу­до­ву на­го­ду відвіда­ти де­моділян­ки пер­вин­но­го насінництва ози­мої пше­ниці  від «Байєр» у с. Цен­т­раль­не по­б­ли­зу Ми­ронівки  у су­про­воді пред­став­ників ком­панії. Са­ме там до­бу­до­вується су­час­ний науково-ви­роб­ни­чий центр ком­панії, що буде використовуватись як наукова база для всієї програми розвитку напрямку бізнесу пшениці.
   Аре­ал Ювілей­ний. Сорт інтен­сив­но­го ти­пу, «віддя­чує» гос­по­да­реві за до­б­ре підго­тов­ле­ний аг­ро­фон, втім
до якості грунтів до­волі не­ви­баг­ли­вий і навіть в неіде­аль­них умо­вах по­ка­зує добрі ре­зуль­та­ти.  Наприклад, у 2014 р. на «Байєр Аг­ро­Аре­на Захід» вив­ча­ли цей сорт. По­пе­ред­ник тут був ози­мий ріпак. За висіву 15 ве­рес­ня Аре­ал Юві­лей­ний по­ка­зав уро­жайність 10,4 т/га, 25 ве­рес­ня — 10,7 і за висіву 5 жовт­ня — 10,6 т/га. За­га­лом кра­щи­ми по­пе­ред­ни­ка­ми є бо­бові та зер­но­бо­бові куль­­­ту­ри ранніх строків зби­ран­ня, греч­ка. Нор­ма висіву — від 3 до 4 млн насінин на 1 га. Як­що ж стро­ки сівби пізні і по­пе­ред­ни­ки за­довільні — до
4,5 млн насінин/га (інші сор­ти зде­біль­шо­го ма­ють нор­му висіву від
5 млн насінин/га).
Сорт поєднує в собі добру зи­мо­стій­кість, має високий коефіцієнт кущення, стійкий до стресових умов вирощування та має комплексну стійкість до хвороб  (бо­рош­ни­с­тої ро­си та сеп­торіозів). На відміну від більшості сортів ози­мої пше­ниці Ареал Ювілейний досить ре­­зис­­тентний  про­ти фу­заріозу ко­ло­са. Ще один важ­ли­вий мо­мент — він стійкий до проростання  у ко­лосі та оси­пан­ня, що надзвичайно важливо для вирощування в західних областях України. Цей сорт ха­рак­те­ри­зується ви­со­ки­ми хлібо­пе­карсь­ки­ми вла­с­ти­во­с­тя­ми (на­ле­жить до гру­пи В) та стабільною вро­жайністю.

   Банкір. Середньопізній сорт інтенсивного типу. Створювався з огляду на можливість отримувати високу врожай­­ність за несприятливих погодних умов та наявності стресових чинників. І се­­лек­­­­ціонерам «Байєра» це вдалося. За потенційної врожайності близько 11 т/га Банкір має високу  зимостійстість (стійкий до різких перепадів зимових температур) та морозовитривалість. Так само, як і Ареал Ювілейний, має добру стійкість до комплексу хвороб, у т. ч. фузаріо­зу стебла та колоса. Сорт має високі показники щодо вмісту клейковини і протеїнів та належить до цінних пшениць з високими хлібопекарськими властивостями (група В).
Звісно, ви­ве­ден­ню на ри­нок цих пер­ших сортів пе­ре­ду­ва­ла грандіоз­на на­уко­во-по­шу­ко­ва ро­бо­та. Ми­ко­ла Че­ба­ков, керівник на­пря­му се­лекції зер­но­вих ТОВ «Байєр», роз­повів, що про­гра­му се­лекції пше­ниці бу­ло роз­по­ча­то у 2011 р. За­вдя­ки пря­мим інве­с­тиціям у се­лекційну програму «Байєр» на сьо­годні має найбільший у світі банк за­род­ко­вої плаз­ми пше­ниці. За цей час вда­ло­ся ство­ри­ти і ви­ве­с­ти на ри­нок нові сор­ти,  а се­лекційні на­пра­цю­ван­ня да­ють мож­ливість у по­­даль­шо­му що­ро­ку пе­ре­да­ва­ти на дер­жав­ні сор­то­ви­про­бу­ван­ня до чотирьох сортів.  Наразі селекціонери мають чи­­малу робочу колекцію ліній пшениць, яка дає змогу підбирати найкращі ознаки. Лінії пшениць з усього сві­ту дають можливість створювати  найбільш адаптовані сорти. Ро­бо­та ця ду­же склад­на та копітка. За 2014/15 р. ство­ре­но 427 гіб­рид­них комбінацій.  І що дуже важливо — саме генетичний матеріал з різних країн є основою глобальної програми селекції пшениці. Над ство­рен­ням но­вих сортів пра­цю­ють на­уковці з усіх се­лек­цій­­них станцій компанії «Байєр». Так, жа­ро- та по­су­хо­стій­кий ге­не­тич­ний ма­­теріал (за­род­ко­ва плаз­ма) над­хо­дить із Ав­ст­ралії та Те­ха­су, а зимо­стійкий — зі Спо­лу­че­них Штатів, Ка­на­ди та України. Най­су­часніші ме­то­ди та спо­со­би досліджень (генні мар­ке­ри, теп­ло­ва фо­то­зйом­­­ка та 3D-мо­де­лю­ван­ня, сек­ве­ну­ван­ня ге­но­му, гли­бинні досліджен­ня фе­но- та ге­но­ти­пів рос­лин то­що) про­во­дять у Бельгії та Німеччині, за­вдя­ки чо­му  вче­ні ви­ко­ри­с­то­ву­ють новітні ге­не­тичні ком­­­бінації та вдо­с­ко­на­ле­ний відбір. Ре­зуль­та­том та­кої між­на­­род­ної співпраці є ство­рен­ня но­­вих сортів пше­ниці, які відповіда­ють усім ви­мо­гам ук­раїнських сільгоспви­роб­ників. Це дає змогу значно прискорити традиційний селекційний процес. Вар­то та­кож за­зна­чи­ти, що на­­разі се­­лекціоне­ри «Байєра» вже пра­цю­ють на по­даль­шу пер­спек­ти­ву у на­сін­ництві пше­ниці, розпочавши  роботу  над створенням гібридів. Їх планується вивести на ринок через 7–8 років. На дум­ку ба­га­ть­ох спеціалістів, са­ме гібри­ди об’єдну­ють такі найцінніші сільсько­го­с­по­дарські оз­на­ки, як  підви­ще­на вро­­жайність, ефек­тив­не ви­ко­ри­с­тан­ня по­жив­них ре­чо­вин, відмінні по­су­хо- та жа­ростійкість, стійкість до гербіцидів то­що. За­вдя­ки цьо­му пра­ця хлібо­робів ста­не стабільнішою та при­бут­ковішою, врожаї пшениці у світі зростатимуть, що допоможе у  вирішенні  глобальної продовольчої  проблеми.
Ук­раїнські се­лекціоне­ри «Байєра» ма­ють у своєму розпорядженні  най­су­часнішу се­лекційну техніку, яка за­без­пе­чує без­до­ган­ну точність се­лекційно­го про­це­су на най­ви­що­му рівні. А з ос­та­точ­ним відкрит­тям науково-ви­роб­­­ничого цен­т­ру у 2016 р. тут  разом із селекцією здійснюватиметься виробництво базового насіння та демонстрація сучасних новітніх технологій  з передпосівної  його обробки.  Цей центр має стати частиною глобальної мережі науково-дослідних та селекційних центрів компанії.
Втім, у «Байєрі» ро­зуміють, що про­сто да­ти рин­ку інно­ва­тив­ний про­дукт не­до­стат­ньо, не­обхідно, щоб місцеві аг­ро­тех­но­логії відповіда­ли йо­го рівню, ад­же ли­ше за та­кої умо­ви по­тенціал пев­но­го сор­ту мо­же роз­кри­ти­ся на всі 100%. Са­ме то­му фахівці «Байєр Кроп­Сайєнс» ра­зом із насінням про­по­ну­ють сіль­госпви­роб­ни­кам го­тові інте­г­ро­вані тех­но­логічні рішен­ня, важ­ли­ви­ми скла­до­ви­ми яких є хі­­міч­­ні та біологічні про­дук­ти, що їх пропонує  ком­панія. Крім то­го,  компанія «Байєр»  постійно про­во­дить на­в­чан­ня аг­раріїв у різних регіонах Ук­раїни, по­ка­зу­ю­чи у по­льо­вих умо­вах особ­ли­вості за­сто­су­ван­ня тих чи інших про­дуктів, ви­ко­нан­ня різно­манітних аг­ро­прий­омів. Ли­ше у та­кий спосіб су­часні на­укові роз­роб­ки (за­со­би за­хи­с­ту, нові сор­ти та гібри­ди то­що) як­найш­вид­ше «дійдуть» до ви­роб­ників і за­пра­цю­ють на по­вну.

Интервью
Сейчас многие страны мира ищут способ, как улучшить экологические условия и найти новые источники энергии. Одним из решений этой глобальной проблемы является выращивание уникального дерева, которое уже известно во всем мире под названием «... Подробнее
Ив Пике, руководитель подразделения Crop Science компании «Байер» в Украине
С марта этого года подразделение Crop Science компании «Байер» в Украине возглавил Ив Пике. За достаточно короткое время он уже успел посетить практически все регионы Украины и ознакомиться с работой

1
0