Спецвозможности
Архив

Про Немирiв — усьому свiту

05.06.2008
341
Про Немирiв — усьому свiту фото, иллюстрация

Про Немирiв - усьому свiту
"Горiлчана столиця" України - Немирiв - привернула увагу "Пропозицiї" не лише стильнiстю мiсцевої горiлки та варiацiй на її тему. Немирiвський район Вiнницької областi став першим регiоном у нашiй країнi, де провели комплекснi авiахiмроботи.
На шпальтах "Пропозицiї" досвiдом використання авiацiї в одному "окремо взятому районi" погодився подiлитися заступник голови райдержадмiнiстрацiї Василь Дергалюк.
- Минулий рiк був дуже своєрiдним не лише для нашого району, а й назагал для всього сiльського господарства України. Хоча державою i на рiвнi Уряду, i на рiвнi Верховної Ради, Мiнiстерства аграрної полiтики, Мiнiстерства промислової полiтики торiк було багато зроблено, щоб допомогти новоствореним формуванням, все ж таки обiгових коштiв господарствам не вистачає для повного технологiчного процесу вирощування сiльгоспкультур. Тому перед нами постало питання, де знайти iнвестора, який би авансував нас засобами захисту рослин i добривами. Таку органiзацiю ми знайшли. Це "Агрохiмцентр", який спiвпрацює з одним iз господарств нашого району у с. Потоки. Керiвництво "Агрохiмцентру" та Украгрохiму запропонувало нам потрійну спiвпрацю. Йшлося про спiльну роботу господарств Немирiвського району, "Агрохiмцентру" i фiрми "Аеропрофiт". "Агрохiмцентр" проавансував нас добривами та засобами захисту рослин, а "Аеропрофiт" здійснив авiахiмроботи iз захисту озимої пшеницi вiд бур`янiв. Чи виправдало це себе? Однозначно, так. Пригадуєте, торiк веснянi умови вегетацiї були дуже складними. Безперервнi похолодання. Далi - дощi. Зробити наземною апаратурою такий обсяг робiт ми були не в змозi. А застосувавши малу авiацiю, ми органiзували роботу так, що практично за четверо дiб ми обробили 11,5 тис. га озимих. Для проведення робiт ми спочатку домовилися про двi одиницi технiки, а потiм замовили ще шiсть. Застосування малої авiацiї дало нам змогу вносити ультрамалооб’ємнi дози робочої рiдини. Ми вносили 3,5 л робочої рiдини на 1 га i завдяки цьому тiльки за один вилiт обробляли близько 30 га (одна заправка - 100 л). І це за 15-20 хвилин. Особливi сумнiви у нас були пов`язанi iз ультрамалооб`ємними дозами. Чи подiє, чи не подiє? Чи долетить ця крапля до землi, чи нi? Втiм, зробивши контрольнi обробки цiєю технiкою, ми наочно побачили ефект. Опiсля ми зiбрали спецiалiстiв-агрономiв новоутворених формувань. Порадившись iз ними, дiйшли висновку: слiд робити. Так нам вдалося залучити до цiєї роботи 31 господарство, що становить 60% господарств району (за площею це теж близько 60%). Звичайно, нiякого примусу ми не чинили, адже нинi ми не маємо морального права чинити якийсь примус. Ми, скажiмо, не можемо дати гарантiї, що ми розрахуємося i т. iн. Розраховуватися належить господарству. З неблагонадiйними господарствами, якi можуть не розрахуватися, ми не хочемо мати справу, адже це скомпрометує район, нас як керiвникiв району та iншi господарства. Проте, маю сказати, що торiк господарства, якi були задiянi в цьому проектi, розрахувалися повнiстю i вчасно. Щоб обробити 1 га зернових культур наземною апаратурою, потрiбно витратити, як мiнiмум, 10 л дизельного палива. Слiд залучити, як мiнiмум, три одиницi технiки. А, застосувавши малу авiацiю, ми витратили на кожний гектар пiвлiтри палива. Крiм того, за день господарство практично обробляє 400-600 га (надлегкий лiтак працює 6 годин на добу). Наземною апаратурою обробка 600 га розтягнеться на 6 днiв.
Результат проведеної роботи - перевага у врожаях. 18,8 тис. т - збiльшення валового збору зернових. 2000 рiк був переломним, адже досi було саме лише падiння, а торiк мали незначний прибуток, плюсову рентабельнiсть.
Думаю, що передумови для спiвпрацi з "Агрохiмцентром" та "Аеропрофiтом" i поточного року є, позаяк результатами роботи у 2000 роцi задоволенi й господарства, й нашi кредитори.
"Нинi ще дуже багато колгоспної психологiї"
Процес реформування як такий триває. Мiнiстром аграрної полiтики Іваном Кириленком була сформульована кiнцева мета реформування - рух паїв. Як такого руху паїв на сьогоднi ще немає. Втiм це все прийде з часом. Люди мають осмислити реформу. Нинi ще дуже багато колгоспної психологiї. Щоб її зламати, потрiбен час. Але те, що з боку держави дуже багато було зроблено для пiдтримки сiльськогосподарського виробництва - беззаперечно. Саме в 2000 роцi розпочався поступальний рух уперед i в планi реформування, i в планi ефективного господарювання. У нас у районi на базi 41 КСП утворилося 47 формувань, з них 4 приватно-орендних пiдприємства (вважаю, що це - одна з найперспективнiших форм господарювання), 22 товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, де засновниками є 4-5 осiб, частина господарств все ж таки за бажанням людей утворила виробничi кооперативи. Щоправда, на виконання доручень Президента ми розпочали роботу щодо трансформацiї кооперативiв у приватнi структури, i вже на сьогоднi частина кооперативiв реформувалася в приватно-оренднi пiдприємства. Цей процес, думаю, триватиме. Якщо два роки тому у Немирiвському районi було тiльки одне господарство, яке забезпечувало себе обiговими коштами, то нинi вже принаймнi десяток.
Про фермерство
Розвиток фермерства у нашому районi, вважаю, на пристойному рiвнi. Нинi в нас 71 фермерське господарство. Середнiй розмiр фермерського господарства становить 36 га (без орендованих земель). Усi питання виробництва, реалiзацiї продукцiї, якi виникають на базi нових формувань, так само розв`язуються i для фермерських господарств. Якихось непорозумiнь мiж райадмiнiстрацiєю i фермерами не виникає. Дiє Асоцiацiя фермерiв. В Управлiннi сiльського господарства є окремi фахiвцi, якi займаються безпосередньо фермерством. На базi Вiнницького аграрного унiверситету створено iнформацiйну службу для фермерiв, яка доволi ефективно дiє i в нашому районi.
"Горiлчана столиця"
Немирiвський лiкеро-горiлчаний завод - пiдприємство молоде. Воно створене на базi нашого спиртового заводу. Маємо тiсну спiвпрацю як iз першим, так i з другим. Це найпершi покупцi нашої продукцiї - зерна. Вони платять живi грошi сiльгоспвиробникам. Завдяки цим пiдприємствам ми розв`язуємо дуже багато проблем щодо реалiзацiї продукцiї. Кiлька рокiв тому спиртовий завод допомiг нам провести весняну посiвну кампанiю, видавши авансiв на суму 4 млн грн. Зазначу, що ця плiдна спiвпраця саме iз спиртовим заводом триває. У перспективних планах цього пiдприємства - взяти землю.
Про авiахiмобробки
Вважаю, що майбутнє в авiахiмобробок є. За 60 робочих годин обробити 11,5 тис. гектарiв посiвiв - це щось значить. Я впевнений, що якщо керiвники районного рiвня по всiй Українi вивчать наш досвiд i застосують таку схему роботи у себе, вони не пошкодують.
Про тваринництво
У тваринництвi справи не такi, як би того хотiлося. Втiм нинi багато керiвникiв повернулися обличчям до цiєї галузi i розумiють, що без тваринництва сiльгосппiдприємства не розвиватимуться. Маємо близько 10 господарств, де тваринництво на високому рiвнi. Я думаю, що незабаром у тваринництвi теж буде все гаразд.
Про технiку
Маю сказати, що стан iз забезпеченням господарств технiкою складний. Технiка здебiльшого спрацьована. Амортизацiйнi строки трактори вiдпрацювали на 66%, автомобiлi - на 62, кормозбиральнi комбайни - на 56, зернозбиральнi комбайни - на 71%. Проте ми маємо якнайефективнiше використовувати тi умови, якi створює держава. Я маю на увазi лiзинг. Однак 20%-на попередня оплата - завелика для наших господарств. Втім, все одно багато наших господарств використовують лiзинг. Виникають, щоправда, питання щодо розрахункiв. Однак, вважаю, що в процентному вiдношеннi у нашому районi менше боргiв, нiж пересiчно по Українi, адже люди в нас переважно дисциплiнованi.
СТОВ iм. Шевченка с. Мухiвцi
Неподалiк районного центру є одне з провiдних господарств району - СТОВ iм. Шевченка. "Пропозицiя" використала нагоду вiдвiдати Мухiвцi, де зустрiла гостинних i працьовитих людей.
- Займаємося рослинництвом i тваринництвом, - бере слово заступник директора Василь Пелих.- Маємо 2,5 тис. га землi. З них орендуємо 1750 га. Вирощуємо майже всi зерновi культури. Наша основна продовольча культура - це озима пшениця. Вирощуємо горох, ячмiнь, просо, гречку, цукровi буряки. Торiк зiбрали непоганий урожай зернових i технiчних культур. Зауважу, що 2000 рiк був надзвичайно трудним. Проте все ж таки наше господарство домоглося непоганих результатiв. Навiть ввели в дiю новий 4-рядний корiвник на 200 голiв, чого в останнi 10 рокiв не було навiть по всiй Вiнницькiй областi. Крiм того, пробували займатися ріпаком, соняшником, маємо хлiбопекарню. Авiахiмобробка, яку ми застосували минулого року, дала позитивнi результати. Ми не встигали наземною апаратурою обробляти всi посiви, тому уклали угоди з "Агрохiмцентром". З допомогою авiацiї було оброблено 400 га. Щодо технiки скажу, що ми маємо чудовий обприскувач. Близько 70% МТП вiдремонтовано, вiдремонтовано весь причiпний iнвентар. Намагаємося щодня придiляти увагу ремонту МТП. Два роки тому закупили чотири нових трактори. Впевнений, що з весняно-польовими роботами впораємося вчасно, адже вже маємо i насiннєвий матерiал, i добрива, i засоби захисту рослин, i технiку в непоганому станi. Зауважу, що багато в чому нинiшнi успiхи нашого господарства стали можливими завдяки нашому директору Люльцi Івану Івановичу.
- Якщо у минулi роки молоко було збиткове, - у розмову вступає головний бухгалтер СТОВ iм. Шевченка Нiна Шрамко, - у 1999 роцi мали невеличкi прибутки, а торiк мали вже 58 тис. прибуткiв по молоку. Це, вочевидь, спричинено тим, що держава повернулася обличчям до сiльгоспвиробникiв. За рiк по господарству маємо 42% рентабельностi.
* * *
Наприкiнцi нашого вiзиту ми вiдвiдали фiрмовий магазин торговельної марки "Nemiroff", розташований в районному центрi. Асортимент продукцiї приємно вразив, а цiни нам, киянам, видалися аж надпривабливими. Вишуканий смак медової горiлки з перцем нагадуватиме нам у прохолодних київських квартирах про тепло i гостиннiсть Немирiвщини.

Записав Олексiй Рижков

Интервью
    Советник Посольства Франции в Украине по вопросам сельского хозяйства Николя Перрен рассказал сайту propozitsiya.com, чем в звании великой аграрной страны ничего нет плохого, чем его родина заслужила это звание и чем со своего... Подробнее
Теплица
Современная жизнь диктует необходимость ИТ- модернизации отечественных агропредприятий, однако пока что новейшими технологиями владеет лишь десятая часть предприятий.  

1
0