Спецвозможности
Новости

Особ­ли­вості спла­ти зе­мель­них по­датків

04.12.2014
596
Особ­ли­вості спла­ти зе­мель­них по­датків фото, иллюстрация

Наш журнал читають не лише сільгоспвиробники, а й головні бухгалтери підприємств. А їх, передусім, турбують питання оподаткування, зокрема, останні зміни у земельному законодавстві.

Про особливості сплати за землю нашим читачам надали консультацію фахівці Управління місцевих податків і зборів, плати за землю Департаменту оподаткування та контролю об’єктів і операцій Державної фіскальної служби України.

З якої да­ти при об­чис­ленні розміру зе­мель­но­го по­дат­ку за зе­мельні ділян­ки, роз­міщені в ме­жах на­се­ле­них пунктів, нор­ма­тив­ну гро­шо­ву оцінку яких не про­ве­де­но, вра­хо­вується зміна ста­вок по­дат­ку згідно із За­ко­ном № 1166?
— З 1 квітня 2014 р. За­ко­ном Ук­раїни від 27.03.2014 р. № 1166-VII «Про за­побіган­ня фінан­со­вої ка­та­ст­ро­фи та ство­рен­ня пе­ре­ду­мов для еко­номічно­го зро­с­тан­ня в Ук­раїні» (далі — За­кон № 1166) вне­се­но зміни до По­дат­ко­во­го ко­дек­су Ук­раїни (далі — ПК), зо­к­ре­ма в ча­с­тині збільшен­ня ста­вок зе­мель­но­го по­дат­ку за зе­мельні ділян­ки, роз­міщені у ме­жах на­се­ле­них пунктів, нор­ма­тив­ну гро­шо­ву оцінку яких не про­ве­де­но.
Так, при опо­дат­ку­ванні зе­мель­них діля­нок, роз­міще­них у ме­жах на­се­ле­них пунктів, нор­ма­тив­ну гро­шо­ву оцінку яких не про­ве­де­но, за­сто­со­ву­ють­ся вста­нов­лені п. 275.1 ст. 275 ПК став­ки зе­мель­но­го по­дат­ку в грив­нях за 1 м2, виз­на­чені за гру­па­ми на­се­ле­них пунктів, за­леж­но від чи­сель­ності на­се­лен­ня, з ура­ху­ван­ням відповідних ко­ефіцієнтів, ус­та­нов­ле­них цим пунк­том та п. 275.2 за­зна­че­ної статті.
Став­ки по­дат­ку за зе­мельні ділян­ки (за ви­нят­ком сільсько­го­с­по­дарсь­ких угідь та зе­мель лісо­го­с­по­дарсь­ко­го при­зна­чен­ня) ди­фе­ренціюють і за­твер­д­жу­ють відповідні сільські, се­лищні, міські ра­ди ви­хо­дя­чи із ста­вок по­дат­ку, вста­нов­ле­них п. 275.1 ст. 275 ПК, функціональ­но­го ви­ко­ри­с­тан­ня та місцез­на­хо­д­жен­ня зе­мель­ної ділян­ки, але не більше три­крат­но­го розміру цих ста­вок по­дат­ку з ура­ху­ван­ням ко­ефіцієнтів, ус­та­нов­ле­них п. 275.2 за­зна­че­ної статті.
При цьо­му рішен­ня рад що­до за­твер­д­жен­ня ста­вок по­дат­ку за зе­мельні ділян­ки на­би­ра­ють чин­ності у стро­ки, вста­нов­лені відповідно до
п. 271.2 ст. 271 ПК.
Як виз­на­че­но цим пунк­том, рішен­ня рад що­до нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцінки зе­мель­них діля­нок офіційно оп­ри­люд­ню­ють­ся відповідним ор­га­ном місце­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня до 15 лип­ня ро­ку, що пе­ре­дує бю­д­жет­но­му періоду, в яко­му пла­нується за­сто­су­ван­ня нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцінки зе­мель або змін (пла­но­вий період). В іншо­му разі нор­ми відповідних рішень за­сто­со­ву­ють­ся не раніше по­чат­ку бю­д­жет­но­го періоду, що на­стає за пла­но­вим періодом.
Та­ким чи­ном, нові став­ки зе­мель­но­го по­дат­ку за зе­мельні ділян­ки, роз­міщені в ме­жах на­се­ле­них пунктів, нор­ма­тив­ну гро­шо­ву оцінку яких не про­ве­де­но (вста­нов­лені За­ко­ном № 1166), за­сто­со­ву­ва­ти­муть­ся при об­чис­ленні зе­мель­но­го по­дат­ку з 1 січня 2015 р. за умо­ви офіційно­го оп­ри­люд­нен­ня до
15 лип­ня 2014 р. відповідних рішень рад що­до за­твер­д­жен­ня ста­вок по­дат­ку.
 
Плат­ник зе­мель­но­го по­дат­ку са­мостійно об­рав пра­во по­дан­ня звітних по­дат­ко­вих дек­ла­рацій щоміся­ця, оскільки у ньо­го про­тя­гом ро­ку зміню­ють­ся орен­дарі не­ру­хо­мо­го май­на. Чи за­пов­нюється гра­фа 8 «Річна су­ма зе­мель­но­го по­дат­ку» під час по­дан­ня щомісяч­ної звітності з цьо­го по­дат­ку?
— Плат­ни­ки пла­ти за зем­лю (крім фізич­них осіб) са­мостійно об­чис­лю­ють су­му по­дат­ку що­ро­ку ста­ном на 1 січня і не пізніше 20 лю­то­го по­точ­но­го ро­ку по­да­ють відповідно­му кон­тро­лю­ю­чо­му ор­га­ну за місцез­на­хо­д­жен­ням зе­мель­ної ділян­ки по­дат­ко­ву дек­ла­рацію на по­точ­ний рік за вста­нов­ле­ною фор­мою з роз­бив­кою річної су­ми рівни­ми ча­ст­ка­ми за міся­ця­ми. По­дан­ня та­кої дек­ла­рації звільняє від обов’яз­ку по­дан­ня щомісяч­них дек­ла­рацій (п. 286.2 ст. 286 ПК).
Вод­но­час плат­ник пла­ти за зем­лю має пра­во по­да­ва­ти щоміся­ця звітну по­дат­ко­ву дек­ла­рацію, що звільняє йо­го від обов’яз­ку по­дан­ня по­дат­ко­вої дек­ла­рації не пізніше 20 лю­то­го по­точ­но­го ро­ку, про­тя­гом 20 ка­лен­дар­них днів міся­ця, що на­стає за звітним
(п. 286.3 за­зна­че­ної статті).
Фор­ма По­дат­ко­вої дек­ла­рації з пла­ти за зем­лю (зе­мель­ний по­да­ток та/або оренд­на пла­та за зе­мельні ділян­ки дер­жав­ної або ко­му­наль­ної влас­ності), за­твер­д­же­на на­ка­зом ДПА Ук­раїни від 24.12.2010 р. № 1015, ви­ко­ри­с­то­вується плат­ни­ка­ми до 01.01.2015 р. По­чи­на­ю­чи з 01.01.2015 р. за­про­ва­д­жується фор­ма дек­ла­рації, за­твер­-д­же­на на­ка­зом Міндо­ходів Ук­раїни від 30.12.2013 р. № 865.
Оскільки по­дат­ко­ве зо­бов’язан­ня з пла­ти за зем­лю за звітний місяць виз­на­чається ви­хо­дя­чи з річної су­ми зо­бов’язан­ня, то під час  по­дан­ня щомісяч­них звітних по­дат­ко­вих дек­ла­рацій із зе­мель­но­го по­дат­ку плат­ник у за­зна­че­них дек­ла­раціях за­пов­нює гра­фу 8 «Річна су­ма зе­мель­но­го по­дат­ку».

То­ва­ри­ст­во є влас­ни­ком не­жи­ло­го приміщен­ня на підставі до­го­во­ру купівлі-про­да­жу та має свідоцтво на пра­во влас­ності на це приміщен­ня. У Зе­мель­но­му ка­дастрі за то­ва­ри­ст­вом обліко­вується ча­с­ти­на зе­мель­ної ділян­ки (має ка­да­с­т­ро­вий но­мер), яка закріпле­на про­порційно ви­куп­ле­но­му приміщен­ню. Чи має то­ва­ри­ст­во са­мостійно спла­чу­ва­ти до бю­д­же­ту по­да­ток на зем­лю та на підставі яких до­ку­ментів?
— Як вста­нов­ле­но п. 286.1 ст. 286 ПК, підста­вою для на­ра­ху­ван­ня зе­мель­но­го по­дат­ку є дані Дер­жав­но­го зе­мель­но­го ка­да­с­т­ру, який ве­деть­ся відповідним ор­га­ном зе­мель­них ре­сурсів.
Згідно з п. 271.1 ст. 271 ПК ба­зою опо­дат­ку­ван­ня зе­мель­ним по­дат­ком є нор­ма­тив­на гро­шо­ва оцінка зе­мель­них діля­нок з ура­ху­ван­ням ко­ефіцієнта індек­сації. Нор­ма­тив­на гро­шо­ва оцінка є однією із скла­до­вих Зе­мель­но­го ка­да­с­т­ру.
Об’єкта­ми опо­дат­ку­ван­ня зе­мель­ним по­дат­ком є зе­мельні ділян­ки, які пе­ре­бу­ва­ють у влас­ності або ко­ри­с­ту­ванні, зе­мельні ча­ст­ки (паї), які пе­ре­бу­ва­ють у влас­ності. Згідно з п. 287.6 ст. 286 ПК при пе­ре­ході пра­ва влас­ності на будівлю, спо­ру­ду (їхню ча­с­ти­ну) по­да­ток за зе­мельні ділян­ки, на яких роз­міще­но такі будівлі, спо­ру­ди (їхні ча­с­ти­ни), з ура­ху­ван­ням при­бу­дин­ко­вої те­ри­торії, спла­чується на за­галь­них підста­вах з да­ти дер­жав­ної реєстрації пра­ва влас­ності на не­ру­хо­ме май­но.
От­же, то­ва­ри­ст­ву не­обхідно от­ри­ма­ти у відповідно­му ор­гані зе­мель­них ре­сурсів дані про розмір нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцінки зе­мель­ної ділян­ки та по­да­ва­ти звітність і спла­чу­ва­ти зе­мель­ний по­да­ток за став­ка­ми та у стро­ки, виз­на­чені ПК.
Фер­мерсь­ке то­ва­ри­ст­во хо­че от­ри­ма­ти в орен­ду ста­вок для ри­бо­роз­ве­ден­ня. Як пра­виль­но виз­на­чи­ти розмір оренд­ної пла­ти за та­ку зе­мель­ну ділян­ку, як­що во­на зна­хо­дить­ся в ме­жах се­ла і нор­ма­тив­ну гро­шо­ву оцінку зе­мель на­се­ле­но­го пунк­ту про­ве­де­но?
— Зе­мель­на ділян­ка під вод­ним об’єктом для ри­бо­роз­ве­ден­ня на­ле­жить до зе­мель вод­но­го фон­ду (ст. 58 Зе­мель­но­го ко­дек­су). За рішен­ням ор­ганів ви­ко­нав­чої вла­ди та ор­ганів місце­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня гро­ма­дя­нам і юри­дич­ним осо­бам із зе­мель вод­но­го фон­ду мо­жуть пе­ре­да­ва­ти­ся на умо­вах орен­ди во­дой­ми для ри­бо­го­с­по­дарсь­ких по­треб.
На­бут­тя пра­ва на зем­лю здійснюється шля­хом пе­ре­дачі зе­мель­них діля­нок у власність або на­дан­ня їх у ко­ри­с­ту­ван­ня. По­ря­док на­бут­тя пра­ва на зем­лю гро­ма­дя­на­ми та юри­дич­ни­ми осо­ба­ми виз­на­че­но ст. 116 Зе­мель­но­го ко­дек­су.
Справ­лян­ня пла­ти за зем­лю здійснюється відповідно до розділу ХІІІ ПК, яким виз­на­че­но став­ки зе­мель­но­го по­дат­ку за­леж­но від місцез­на­хо­д­жен­ня зе­мель (у ме­жах на­се­ле­них пунктів чи за їхніми ме­жа­ми), їхньої  ка­те­горії та  за­про­ва­д­жен­ня нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцінки.
Згідно з п. 276.4 ст. 276 ПК по­да­ток за зе­мельні ділян­ки в ме­жах на­се­ле­них пунктів з во­дой­ма­ми, на­дані для ви­роб­ництва риб­ної про­дукції, справ­ляється у розмірі 25% по­дат­ку, об­чис­ле­но­го за за­галь­ни­ми став­ка­ми, вста­нов­ле­ни­ми для зе­мель на­се­ле­них пунктів.
Що­до виз­на­чен­ня розміру оренд­ної пла­ти за зе­мель­ну ділян­ку слід за­зна­чи­ти та­ке. По­ста­но­вою Кабіне­ту Міністрів Ук­раїни від 03.03.2004 р. № 220 «Про за­твер­д­жен­ня Ти­по­во­го до­го­во­ру орен­ди землі» за­твер­д­же­но фор­му Ти­по­во­го до­го­во­ру орен­ди землі.
З 01.04.2014 р. у зв’яз­ку із прий­нят­тям За­ко­ну № 1166 вне­се­но зміни до пп. 288.5.1 п. 288.5
ст. 288 ПК, яки­ми пе­ред­ба­че­но, що розмір оренд­ної пла­ти вста­нов­люється в до­го­ворі, але річна су­ма пла­те­жу не мо­же бу­ти мен­шою 3% нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцінки зе­мель­ної ділян­ки.
То­му як­що у на­се­ле­но­му пункті нор­ма­тив­ну гро­шо­ву оцінку вста­нов­ле­но, то розмір оренд­ної пла­ти роз­ра­хо­ву­ва­ти­меть­ся за став­кою 3% нор­ма­тив­ної гро­шо­вої оцінки зе­мель­ної ділян­ки.

Юри­дич­на осо­ба є орен­да­рем зе­мель­ної ділян­ки згідно з ук­ла­де­ним із сільською ра­дою в ус­та­нов­ле­но­му по­ряд­ку до­го­во­ром орен­ди. Вод­но­час та­ка юри­дич­на осо­ба ук­ла­ла з іншою осо­бою до­говір суб­орен­ди цієї зе­мель­ної ділян­ки. Хто в та­ко­му ви­пад­ку по­да­ва­ти­ме по­дат­ко­ву звітність та здійсню­ва­ти­ме  пла­ту за зе­мель­ну ділян­ку до бю­д­же­ту?
— Оренд­на пла­та за зе­мельні ділян­ки дер­жав­ної та ко­му­наль­ної влас­ності — обов’яз­ко­вий платіж, який орен­дар вно­сить орен­до­дав­цеві за ко­ри­с­ту­ван­ня зе­мель­ною ділян­кою
(пп. 14.1.136 п. 14.1 ст. 14 ПК).
Відповідно до п. 288.1 ст. 288 за­зна­че­но­го ко­дек­су підста­вою для на­ра­ху­ван­ня оренд­ної пла­ти за зе­мель­ну ділян­ку є до­говір орен­ди та­кої зе­мель­ної ділян­ки. Плат­ни­ком оренд­ної пла­ти є орен­дар зе­мель­ної ділян­ки, а об’єктом опо­дат­ку­ван­ня — зе­мель­на ділян­ка, на­да­на в орен­ду (п. 288.2 та 288.3 за­зна­че­ної статті).
Як виз­на­че­но ст. 8 За­ко­ну Ук­раїни від 06.10.98 р. № 161-XIV «Про орен­ду землі», орен­до­ва­на зе­мель­на ділян­ка або її ча­с­ти­на мо­же пе­ре­да­ва­ти­ся орен­да­рем у суб­орен­ду без зміни цільо­во­го при­зна­чен­ня, як­що це пе­ред­ба­че­но до­го­во­ром орен­ди або за пись­мо­вою зго­дою орен­до­дав­ця. Як­що про­тя­гом од­но­го міся­ця орен­до­да­вець не надішле пись­мо­во­го повідо­млен­ня що­до своєї зго­ди чи за­пе­ре­чен­ня, орен­до­ва­на зе­мель­на ділян­ка або її ча­с­ти­на мо­же бу­ти пе­ре­да­на в суб­орен­ду.
При цьо­му умо­ви до­го­во­ру суб­орен­ди зе­мель­ної ділян­ки по­винні об­ме­жу­ва­ти­ся умо­ва­ми до­го­во­ру орен­ди зе­мель­ної ділян­ки і не су­пе­ре­чи­ти йо­му.
Згідно з п. 288.6 ст. 288 ПК пла­та за суб­орен­ду зе­мель­них діля­нок не мо­же пе­ре­ви­щу­ва­ти оренд­ної пла­ти.
Вра­хо­ву­ю­чи, що за­ко­но­дав­ст­вом пе­ред­ба­че­но спла­ту пла­ти за зем­лю у формі зе­мель­но­го по­дат­ку та оренд­ної пла­ти за зе­мельні ділян­ки дер­жав­ної та ко­му­наль­ної влас­ності, а плат­ни­ком оренд­ної пла­ти є орен­дар зе­мель­ної ділян­ки, юри­дич­на осо­ба, яка орен­дує в ор­га­ну місце­во­го са­мо­вря­ду­ван­ня зе­мель­ну ділян­ку та ук­ла­ла з іншим суб'єктом гос­по­да­рю­ван­ня до­говір суб­орен­ди на цю зе­мель­ну ділян­ку, спла­чує оренд­ну пла­ту за та­ку зе­мель­ну ділян­ку та по­дає по­дат­ко­ву дек­ла­рацію відповідно­му кон­тро­лю­ю­чо­му ор­га­ну за місцез­на­хо­д­жен­ням зе­мель­ної ділян­ки.

Интервью
КАБП
Благодаря проведению реформ, Украина сегодня имеет самый большой за последнее время инвестиционный потенциал. К важнейшим международным партнерам Украины принадлежит Канада.
Новейшие системы обработки почвы, семенной материал от лучших оригинаторов, новые подходы к питанию растений, интегрированные системы защиты с привлечением современных СЗР - все это стало привычным и приоритетным для многих хозяйств... Подробнее

1
0