Спецвозможности
Новости

«Не гірше, як у кращі ча­си»

12.03.2014
612
«Не гірше, як у кращі ча­си» фото, иллюстрация

Так оціни­ли ви­с­тав­ку «Зер­нові тех­но­­логії 2014», яка 11–13 лю­то­го про­хо­ди­ла у Києві, її учас­ни­ки та гості за­хо­ду

«Кри­за — ту­ди, кри­за — сю­ди, але їсти хо­четь­ся завжди» — ця жартівли­ва фра­за, яка про­зву­ча­ла у ви­с­тупі од­но­го з іно­зем­них послів на відкритті ви­с­тав­ки «Зер­нові тех­но­логії 2014», ма­буть, найв­лучніше ха­рак­те­ри­зує важ­ливість про­ве­ден­ня подібних за­ходів. Ад­же, по­при по­літичні ка­таклізми та еко­номічні не­га­раз­ди, наші аг­рарії не при­пи­ня­ють пра­цю­ва­ти навіть узим­ку, пам’ята­ю­чи про те, що во­ни по­винні на­го­ду­ва­ти не ли­ше се­бе,
а й країну. То­му на­пе­ре­додні посів­ної сільгоспви­роб­ни­ки з’їха­ли­ся до Киє­ва, щоб обміня­ти­ся досвідом та прид­ба­ти все не­обхідне для по­чат­ку но­во­го аг­рар­но­го се­зо­ну.

І. Бірю­ко­ва
i.birykova@univest-media.com,
Г. Жолобецький
g.zholobetskiy@univest-media.com,
А. Сухина
a.sukhina@univest-media.com

«Аграрії даремно часу не витрачають»
Пла­ну­ю­чи цей захід, йо­го ор­ганіза­то­ри — ТОВ «Київський міжна­род­ний кон­трак­то­вий яр­ма­рок» — де­що хви­лю­ва­ли­ся, що че­рез політич­ну кри­зу на ви­с­тавці бу­де ма­ло відвіду­вачів. Але, на ща­с­тя, по­бо­ю­ван­ня ви­я­ви­ли­ся мар­ни­ми: ще до по­чат­ку офіційно­го відкрит­тя за­хо­ду на­ро­ду тут уже зібра­ло­ся чи­ма­ло. А на­ступ­но­го дня відвіду­вачів бу­ло настільки ба­га­то, що у гар­де­ро­бах паві­льйонів не ви­с­та­ча­ло вільних місць, аби зда­ти верхній одяг.
За інфор­мацією ди­рек­то­ра аграрних ви­с­тав­ок ТОВ «Київ­­­ський міжна­род­ний кон­трак­то­вий яр­ма­рок» Сергія Ви­соць­ко­го, про­тя­гом трьох днів Ек­с­по­­­­центр прийняв по­над 14 тис. від­віду­вачів.
«Вва­жаю, ви­с­тав­ка прой­ш­ла успіш­но. У ній взя­ли участь близь­ко 500 ком­паній, у то­му числі 150 — іно­зем­них з 18 країн світу. То­му у сільгоспви­роб­ників, котрі сю­ди приїха­ли, бу­ло безліч мож­ли­во­с­тей дізна­ти­ся про но­вин­ки на­уко­во-технічно­го про­гре­су та оз­най­о­ми­ти­ся із пе­ре­до­вою технікою і тех­но­логіями», — підкрес­лив Сергій Ви­соць­кий.
Од­нак це­ре­монія стар­ту ви­с­тав­ки зди­ву­ва­ла своєю не­тра­диційністю. За­­мість звич­но­го вільно­го вхо­ду для всіх учас­ників та відвіду­вачів, цьо­го ра­зу та­кий захід був за­кри­тим. В один із кон­фе­ренц-залів, об­ра­ний із цією ме­тою, охо­ро­на про­пу­с­ка­ла тільки пред­став­ни­ків ЗМІ, учасників та спеціально запрошенних гостей церемонії. У ку­лу­а­рах нам по­яс­ни­ли, що це пов’яза­но із при­сутністю численних пред­став­ників дип­ло­ма­тич­них місій, так би мо­ви­ти для пе­ре­ст­ра­ху­ван­ня, аби забезпечити їм на­лежну охорону.
Від Міністер­ст­ва аг­рар­ної політи­ки та про­до­воль­ст­ва Ук­раїни, за чиєї під­трим­ки про­хо­див захід, ви­с­ту­пив за­ступ­ник міністра Олек­сандр Сень. Він про­чи­тав привітан­ня від сво­го ше­фа і, зо­к­ре­ма, за­зна­чив, що те­ма­ти­ка ви­с­та­вок збігається з на­пря­ма­ми роз­вит­ку аг­рар­но­го сек­то­ру, виз­на­че­ни­ми вла­дою: це — тех­но­логії у тва­рин­ництві і рос­лин­ництві, а для пло­до­ово­че­вої га­лузі — ще й ши­ро­ка ло­гістич­на скла­до­ва. «Я ду­маю, всі при­сутні відміти­ли, що навіть у перші го­ди­ни ви­с­тав­ки відвіду­вачів уже до­сить ба­га­то. Це — наші сільгоспви­роб­ни­ки, які, як відо­мо, дар­ма ча­су не ви­т­ра­ча­ють і приїжджа­ють на ви­с­тав­ки пра­цю­ва­ти та оби­ра­ти оп­ти­мальні тех­но­логії. То­му мож­на відзна­чи­ти, що ви­с­тав­ки ду­же ефек­тивні для сільгоспви­роб­ників», — підкрес­лив по­са­до­вець.
Про важ­ливість подібних за­ходів го­во­ри­ли і пред­став­ни­ки іно­зем­них дер­жав, яких тут справді бу­ло ду­же ба­­га­то. Зо­к­ре­ма, Йо­го Ви­со­ко­по­важність Над­зви­чай­ний та По­вно­важ­ний По­сол Ко­ролівства Нідер­лан­ди в Ук­раїні пан Кейс Ян Ре­не Клом­пен­ха­у­вер за­зна­чив, що сільсько­го­с­по­дарсь­кий відділ По­соль­ст­ва Гол­ландії в Ук­раїні вже п’ятий рік по­спіль ор­ганізо­вує гол­ландсь­кий бізнес-павільйон, і в цьо­му році на ньо­му при­сутні 15 ком­паній, які пред­став­ля­ють різно­манітні то­ва­ри та по­слу­ги у ба­га­ть­ох ка­те­горіях.
Керівник відділу з пи­тань про­до­во­ль­ст­ва, сільсько­го гос­по­дар­ст­ва, за­хи­с­ту прав спо­жи­вачів та охо­ро­ни на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща при По­сольстві Фе­де­ра­тив­ної Ре­с­публіки Німеч­чи­на в Ук­раї­ні док­тор Ансгар Аш­фальк по­­ві­­до­мив, що у ви­с­тавці бе­руть участь по­над 40 ні­мець­ких ком­паній на площі близь­ко 700 кв. м, які пред­став­ля­ють най­різно­маніт­ніші ви­роб­ничі на­пря­ми. «Що сто­суєть­ся криз, то во­ни ми­на­ють, а лю­дям тим ча­сом тре­ба їсти, відтак сільське гос­по­дар­ст­во має функціону­ва­ти. Тож ба­жаю вам у цьо­му успі­ху», — ре­зю­му­вав пред­став­ник По­соль­ст­ва.
У це­ре­монії офіційно­го відкрит­тя та­кож взя­ли участь рад­ник Пре­зи­ден­та Ук­раїни з аг­рар­них пи­тань Віктор Сла­у­та, Йо­го Ви­со­ко­по­важність пан Трой Лу­лаш­ник — Над­зви­чай­ний і По­вно­важ­ний По­сол Ка­на­ди в Ук­раїні, пан Ян Фрол­ло де Керлівіо — тор­го­вий Рад­ник при По­сольстві Франції в Ук­раїні, ди­рек­тор УБІФРАНС Ук­раїна.

«Ціни не піднялися ані на гривню»
За­га­лом ви­с­тав­ка про­хо­ди­ла у трьох павільйо­нах: у № 1 і № 3 для фахівців зер­но­во­го гос­по­дар­ст­ва бу­ли ши­ро­ко пред­став­лені сільсько­го­с­по­дарсь­ка тех­ні­ка та об­лад­нан­ня, тех­но­логії для ви­роб­ництва зер­но­вої про­дукції, об­лад­нан­ня для зберіган­ня та пе­ре­роб­ки зер­но­вих і олійних куль­тур, ви­роб­ництва ком­бікормів, об­лад­нан­ня для еле­ва­торів і хлібо­прий­маль­них пунктів, бо­рош­но­мель­ної, круп’яної про­мис­ло­вості, на­сін­нєвий ма­теріал, за­со­би за­хи­с­ту рос­лин, ла­бо­ра­торні та ва­го­вимірю­вальні ме­­ханізми.
Тих, хто про­фесійно зай­мається тва­рин­ництвом та птахівництвом, че­ка­ли у павільйоні № 2 на ви­с­тавці Agro Animal Show з ек­с­по­зицією, яка вклю­чає техніку та об­лад­нан­ня, кор­ми, ве­те­ри­нарні пре­па­ра­ти, за­со­би діаг­но­с­ти­ки, новітні на­уко­во-технічні роз­роб­ки для гос­по­дарств різних розмірів та фор­м влас­ності.
Ве­ли­чез­ний ма­кет бу­ря­ка у паві­ль­йоні № 1 вка­зу­вав на стенд ТОВ «Се­с­­­ван­дер­ха­ве-Ук­раїна» — провідно­го сві­то­­во­го ви­роб­ни­ка насіння цу­к­ро­вих бу­ряків бельгійської се­лекції. На рин­ку насіння цієї куль­ту­ри в Ук­раїні ча­ст­ка се­лекції «Се­с­ван­дер­ха­ве» становить по­над тре­ти­ну. Це за­без­пе­чується кра­щою ге­не­ти­кою, ви­со­ким по­тенціалом про­дук­тив­ності ко­ре­неп­лодів, а та­кож якістю по­сів­но­го ма­теріалу.
Влас­ний насіннєвий за­вод в Ук­раїні (с. Го­голів Київської об­ласті) дає змо­гу опе­ра­тив­но відгу­ку­ва­тись на всі по­тре­би бу­ряківників. На ви­с­тавці бу­ло пред­став­ле­но еле­мен­ти ви­ро­щу­ван­ня насін­ня у різних регіонах (Франція, Італія, Крим) і йо­го підго­тов­ки за­мов­ни­кам.
Се­ред відвіду­вачів бу­ли провідні спе­ціалісти найбільших аг­ро­хол­дин­гів, при­­ватні підприємці та пред­став­ни­ки фер­мерсь­ких гос­по­дарств, які мог­ли от­ри­ма­ти ви­черп­ну інфор­мацію про особ­ли­вості гібридів «Се­с­ван­дер­ха­ве» та шля­хи роз­крит­тя їх­­ньо­го по­тенціалу. Аналізу­ю­чи інфор­мацію з ви­с­тав­ки, приємно відміти­ти, що цьо­го ро­ку збіль­шується інте­рес до ви­ро­щу­ван­ня цу­к­ро­вих бу­ряків: Ук­раїна за­ли­шається важ­ли­вим ви­роб­ни­ком бу­ря­ко­во­го цу­к­ру, і цей ри­нок має пер­спек­ти­ву зро­с­тан­ня.
Ба­га­то­люд­но бу­ло і біля стен­да ТзОВ «Бу­ча­ча­г­рохлібпром». І не див­но, ад­же там аг­раріям про­по­ну­ва­ли насіння ярих куль­тур: яч­ме­ню, пше­ниці, греч­ки, сої, вівса та ін. «При­вез­ли все те, що ко­ри­с­тується по­пи­том. Із но­ви­нок — хіба що гірчи­ця. По­чи­на­ю­чи із ми­ну­лої осені, насіння про­дається ду­же до­б­ре. На­при­клад, у грудні — січні ми ре­алізу­ва­ли май­же 60% за­­пасів», — роз­повідає ди­рек­тор насіннє­во­го за­во­ду ТзОВ «Бу­ча­ча­г­ро­хліб­пром» Та­рас Швець. На за­пи­тан­ня, чи вар­то очіку­ва­ти підви­щен­ня цін у зв’яз­ку зі зро­с­тан­ням кур­су до­ла­ра, про­зву­ча­ло оп­тимістич­не: «Ціни за­ли­ши­ли­ся на рівні тогорічних, а за де­я­ки­ми по­зиціями навіть зни­зи­ли­ся. Гер­бі­ци­ди, за­со­би за­хи­с­ту рос­лин до­рож­ча­ють. А у нас ціни не підня­ли­ся ані на грив­ню».

Но­ви­нок хоч відбав­ляй
Приємно, що май­же всі учас­ни­ки ви­с­тав­ки пре­зен­ту­ва­ли свою но­ву про­дук­цію. На­при­клад, аг­рохімічна ком­панія «Нер­тус» про­де­мон­ст­ру­ва­ла но­вин­ки 2014 р. — інсек­ти­цид Бе­та­дим та фунгі­цид Тіома. Дво­ком­по­нент­ний Бе­та­дим (ди­ме­то­ат, бе­та-ци­пер­ме­т­рин) ефек­тив­ний для за­хи­с­ту пше­ниці та яч­ме­ню від сис­них шкідників. Фунгіцид Тіома (на ос­нові по­пу­ляр­но­го в світі тіофа­нат-ме­ти­лу) за­сто­со­ву­ють для профілак­ти­ки та ліку­ван­ня ви­но­град­ників і яб­лу­не­вих садів від гриб­них та бак­теріаль­них хво­роб. Та­кож «Нер­тус» пред­ста­вив ви­со­ко­кон­цен­т­ро­вані мікро­до­б­ри­ва для під­жив­­лен­ня зер­но­вих, олійних та ово­че­вих куль­тур.
На ви­с­тавці «Зер­нові Тех­но­логії 2014» у новій якості бу­ла пред­став­ле­на і ком­панія «Аг­ро­скоп» — із січня 2014 р. во­на ввійшла до гру­пи ком­паній Origin Enterprises, яка є ліде­ром у сфері аг­ро­тех­­но­логій в Ірландії, Ве­ликій Бри­танії, Польщі, а те­пер і в Ук­раїні.
«Ми праг­не­мо, щоб наші парт­не­ри от­ри­му­ва­ли всі пе­ре­ва­ги за­сто­су­ван­ня інно­ваційних аг­ро­номічних тех­но­гій, се­лекції рос­лин. Участь у нинішній ви­с­тавці по­да­ру­ва­ла мож­ливість зустріти­ся із на­ши­ми клієнта­ми та парт­не­ра­ми, щоб об­го­во­ри­ти та на­да­ти їм інфор­ма­цію про ком­плексні рішен­ня, які впро­ва­д­жу­ють фахівці ком­панії “Аг­ро­скоп”, для за­без­пе­чен­ня яко­мо­га більшої рен­та­бель­ності та при­бут­ко­вості ви­роб­ництва, а та­кож парт­нерські про­гра­ми, націлені на мож­ливість фінан­су­ван­ня аг­ропідприємств, зо­к­ре­ма це сто­сується век­сель­ної про­гра­ми», — підкрес­ли­ла керівник відділу рек­ла­ми та зв’язків із гро­мадськістю ТОВ «Аг­ро­скоп Інтер­нешнл» Жа­нет­та Ко­ш­пе­т­рук.
Своєю чер­гою, ком­панія «Бо­гу­славсь­ка сільгосптехніка» пред­ста­ви­ла но­вин­ку ви­роб­ництва — причіпний об­при­с­ку­вач ОПК-2000 з до­дат­ко­вою си­с­те­мою оса­д­жен­ня кра­пель. Особ­ли­вістю цієї мо­делі є те, що кон­ст­рукція штан­ги ви­го­тов­ле­на з алюмінію, що дає змо­гу підви­щи­ти її стійкість до ко­розії та змен­ши­ти ва­гу об­при­с­ку­ва­ча. Крім то­го, це сприяє підви­щен­ню про­дук­тив­ності об­при­с­ку­ва­ча за­вдя­ки збільшен­ню ши­­ри­ни за­хва­ту. Ця мо­дель має об’єм ба­ка 3000 л і штан­гу за­вдовжки 24 м. У ви­роб­ництві об­при­с­ку­ва­ча ви­ко­ри­с­то­ву­ють ком­плек­ту­ючі світо­вих лідерів, та­ких як Arag, Annovi Reverberi, Lehler та ін.
Уже третій рік поспіль бе­ре участь у ви­с­тав­ках і ком­панія «АгріТе­ма».
«Для нас ви­с­тав­ка “Зер­нові тех­но­ло­гії” — од­на із клю­чо­вих, оскільки про­хо­дить на по­чат­ку се­зо­ну аг­рар­ної кам­па­нії. То­му са­ме в цей час до­сить ак­ту­аль­но пред­ста­ви­ти всі наші про­дук­­ти, — роз­по­відає ди­рек­тор ком­панії “АгріТе­ма” Ніна Зи­люк. — Ми про­по­нуємо тра­диційні іно­ку­лян­ти для сої, а та­кож барв­ни­ки для насіння. Цьо­го ро­ку своїм клієнтам упер­ше пре­зен­туємо мобільну ус­та­нов­ку ка­надсь­ко­го ви­роб­ництва для про­тру­ю­ван­ня насіння. Захід для нас ціка­вий ще й тим, що дає чу­до­ву на­го­ду без­по­се­ред­ньо поспілку­ва­ти­ся з клієнта­ми, а та­кож по­тенційни­ми по­куп­ця­ми на­шої про­дукції. Порівня­но із торішньою, ця ви­с­тав­ка не та­ка на­си­че­на, але, ви­хо­дя­чи з по­зи­тив­них ре­зуль­татів по­пе­редніх ви­с­тав­ко­вих за­ходів, сподіваємо­ся на про­дук­тивність май­бутніх, у яких пла­нуємо бра­ти участь».
Се­ред зер­но­во­го об­лад­нан­ня, яке бу­ло ши­ро­ко пред­став­ле­не на ви­с­тавці, ува­гу відвіду­вачів при­вер­нув не­звич­ний ме­ханізм, пред­став­ле­ний харківським за­во­дом еле­ва­тор­но­го об­лад­нан­ня (ЗЕО) «Со­кол».
«Ми пре­зен­ту­ва­ли ши­ро­ко­му ко­лу аг­раріїв ос­тан­ню на­шу роз­роб­ку, точні­ше її ма­кет, яка дає змо­гу бе­реж­но транс­пор­ту­ва­ти сипкі ма­теріали. За­вдя­ки цьо­му ме­ханізму вдається уник­ну­ти втра­ти їхньої якості під час транс­пор­ту­ван­ня. Кон­ст­рук­торсь­ке вирішен­ня цьо­го об­лад­нан­ня убез­пе­чує від руй­ну­ван­ня навіть та­кий “тендітний ма­теріал”, як пігул­ки», — ска­зав на­чаль­ник про­ект­но­го відділу за­во­ду Юрій Ти­мо­шен­ко.
Окрім цьо­го, ЗЕО «Со­кол» зай­мається ви­го­тов­лен­ням усь­о­го спе­к­т­ра об­лад­нан­ня для зберіган­ня та транс­пор­ту­ван­ня зер­на, яким ком­плек­ту­ють­ся су­часні еле­ва­то­ри. Та­кож за­вод зай­мається будівництвом еле­ва­торів різної по­туж­ності «під ключ».

«Привіт! Я — ро­бот, а ти хто?»
Слід відзна­чи­ти, що цьо­горічна ви­с­тав­ка ха­рак­те­ри­зу­ва­ла­ся безліччю кре­а­тив­них мар­ке­тин­го­вих ходів, які за­сто­со­ву­ва­ли учас­ни­ки, аби при­вер­ну­ти ува­гу відвіду­вачів до сво­го стен­да. Особ­ли­во вирізняв­ся «ку­ку­руд­зя­ний би­чок» ТОВ «КВС-Ук­раїна», який «за­про­шу­вав» аг­­раріїв оз­най­о­ми­ти­ся із ве­ли­кою но­мен­к­ла­ту­рою сортів та гібридів, що про­по­нує ця провідна світо­ва се­лекційна ком­панія. Тут від­віду­вачі змог­ли не ли­ше от­ри­ма­ти ква­ліфіко­вані кон­суль­тації що­­до ви­бо­ру та тех­но­логій ви­ро­щу­ван­ня ку­ку­руд­зи, рі­­па­ку, жи­та, яч­ме­ню, цу­к­ро­вих бу­ряків, а й сфо­то­гра­фу­ва­ти­ся із «ку­­ку­руд­зя­ним бич­ком» та ску­ш­ту­ва­ти за­паш­но­го, майже домашнього, хліба, спе­че­но­го із жит­нь­о­го бо­рош­на се­лекції KWS.
«Цьо­го ро­ку у нас ба­га­то но­ви­нок. Зо­к­ре­ма, це ви­со­ко­про­дук­тивні зу­бо­подібні гібри­ди, які відзна­ча­ють­ся тим, що швид­ко відда­ють во­ло­гу. Та­кож у порт­фоліо є 19 гібридів, які по­зиціо­нує­мо са­ме як ку­ку­руд­зу на си­лос із ФАО 210–350. Їхнє за­сто­су­ван­ня дає змо­гу ви­роб­ни­кові от­ри­ма­ти якісний си­лос: це стає мож­ли­вим не тільки за­вдя­ки по­­тужній зе­леній масі цих гібридів, а й до­сяг­нен­ню оп­ти­маль­но­го співвідно­шен­ня зе­ле­ної ма­си до ка­ча­на — не мен­ше 10%. Фер­ме­ри, які ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ли наші гібри­ди ми­ну­ло­го ро­ку, за­ли­ши­ли­ся ду­же за­до­во­ле­ни­ми», — роз­повіли нам на стенді «КВС-Ук­раїна».
 На за­пи­тан­ня, чи не впли­не політич­на кри­за на хід посівної, про­дакт-ме­не­д­жер із цу­к­ро­вих бу­ряків Іван Сви­ди­нюк відповів: «Пе­ре­ко­на­ний, що сіяти­муть, як і раніше, оскільки наші гос­по­дар­ст­ва вже дав­но не роз­ра­хо­ву­ють на до­по­мо­гу дер­жа­ви. На жаль, від вла­ди се­ля­ни чу­ють ли­ше пиш­но­мовні ло­зун­ги. І от що ціка­во: як­що ви­ро­с­ти­ли до­б­рий уро­жай — зна­чить до­б­ре спра­цю­ва­ло міністер­ст­во, якісь не­га­раз­ди — аг­рарії самі винні. То­му нині ко­жен сільгоспви­роб­ник роз­ра­хо­вує ли­ше на се­бе — кра­щих часів очі­ку­ва­ти не вар­то, проте бу­ли і гірші».
Але най­о­ригінальніши­ми в об­ранні спо­со­бу при­вер­ну­ти ува­гу до своєї ком­па­нії ви­я­ви­ли­ся кон­ст­рук­то­ри Кар­лівсь­ко­го ме­ханічно­го за­во­ду, які ство­ри­ли «жи­во­го» ро­бо­та. Та­кий собі бра­вий «хлоп­чи­на», зро­с­том як 5–6-річна ди­ти­на, вільно роз­гу­лю­вав павільйо­ном № 1, енергійно роз­да­вав рек­ламні про­спек­ти ком­панії (KMZ INDUSTRIES — ліди­ру­ю­чий по­ста­чаль­ник ком­плекс­них рішень у га­лузі зберіган­ня та об­роб­ки зер­на) і наживо спілку­вав­ся із людь­ми: чо­ло­ві­кам ра­див, як і що сіяти, до дівчат за­ли­цяв­ся, дітям за­га­ду­вав за­гад­ки. До­вко­ла ньо­го завжди бу­ло ве­се­ло і гамірно.
Про­те у павільйоні № 3, де ви­с­тав­ля­ли сільсько­го­с­по­дарсь­ку техні­ку, цьо­го ра­зу, на жаль,  учас­ників бу­ло мен­ше, ніж за­зви­чай. Зо­к­ре­ма, не приїха­ли  росіяни і біло­ру­си — ні Рост­сільма­шу, ні «Єнісеїв», ні Гомсіль­ма­шу. Мож­ли­во, це бу­ло вик­ли­ка­но за­бо­ро­ною вво­зи­ти на ви­с­тав­ку са­мохідну техніку (ма­буть, зно­ву ж та­ки з при­чи­ни відо­мих політич­них подій).
Вра­жен­ня­ми від ви­с­тав­ки ми поціка­ви­ли­ся не ли­ше в її учас­ників, а й у від­віду­вачів. Усі, з ким спілку­ва­ли­ся, за­хо­дом за­ли­ши­ли­ся за­до­во­лені. А от прид­бан­ня у кож­но­го бу­ли різні. «Тут усе чу­до­во, але за­до­ро­го. То­му я ку­пив ли­ше насіння», — ска­зав фер­мер із Київщи­ни Пе­т­ро Іва­но­вич. «А я ви­б­рав собі трак­то­ра. До­мо­вив­ся офор­ми­ти йо­го у кре­дит», — повідо­мив го­ло­ва ФГ із Рівнен­щи­ни Віталій Дми­т­ро­вич.
Та­кож вар­то за­зна­чи­ти, що впро­довж три­ва­лості ви­с­тав­ки бу­ло ре­алізо­ва­но на­си­че­ну діло­ву про­гра­му за уча­с­тю ві­до­­мих вітчиз­ня­них та іно­зем­них ек­с­пер­тів аг­рар­но­го сек­то­ру: на семіна­рах та кон­фе­ренціях сільгоспви­роб­ни­ки змог­ли от­ри­ма­ти оп­ти­мальні рішен­ня тих пи­тань, які нині їх тур­бу­ють найбільше. 

Интервью
Сергей Потапов, менеджер по развитию плодоовощного бизнеса Украинского проекта бизнес-развития плодоовощеводства, как оказалось, давно знаком с ореховой тематикой. А сейчас среди партнеров проекта есть и одно объединение производителей... Подробнее
Керівник СТОВ "Дніпро" (Чорнобаївський р-н Черкаської обл.) Андрій Душейко
Руководитель СООО «Днепр» на Черкасщине, Андрей Душейко является уникальной фигурой в украинском агробизнесе, ведь свой немалый практический опыт выращивания овощных и полевых культур удачно сочетает с серьезной теоретической базой, будучи... Подробнее

1
0