Спецвозможности
Новости

Іри­на Іва­но­ва: «Любіть те, чим зай­маєте­ся, і бу­де­те щас­ли­ви­ми»

10.03.2015
1358
Іри­на Іва­но­ва:  «Любіть те,  чим зай­маєте­ся,  і бу­де­те щас­ли­ви­ми» фото, иллюстрация

За традицією, у перший місяць весни ми запросили до себе в гості жінку. Отож сьогодні наші читачі зможуть познайомитися із головою наглядової ради ТОВ «Агроскоп Інтернешнл», засновником компанії «Агроскоп Україна» Іриною Івановою.

І. Бірюкова
i.birykova@univest-media.com

Пані Іри­но, ми хоч і не му­суль­мансь­ка дер­жа­ва, але став­лен­ня до жінок-бізне­с­менів у нас не­од­но­знач­не. Дех­то вва­жає, що найліпше місце для пре­крас­ної статі — на кухні, а от бізнес — привілей силь­них, тоб­то чо­ловіків. По­го­д­жуєте­ся із цим?
— Той, хто вва­жає, що «бізнес не для жінок», на мою дум­ку, мис­лить сте­рео­ти­па­ми. Так, де­які жінки кон­цен­т­ру­ють свої зу­сил­ля на ви­хо­ванні дітей, ве­денні до­мо­го­с­по­дар­ст­ва. Але, на мою дум­ку, місце для пре­крас­ної статі мо­же бу­ти у будь-якій сфері: бізнесі, на­уці, куль­турі, ми­с­тецтві… Зви­чай­но, як­що до цьо­го є здібності та здатність ре­алізу­ва­ти мож­ли­вості. До речі, як свідчить прак­ти­ка при­зна­чен­ня керівників муль­ти­націо­наль­них кор­по­рацій, в Ук­раїні навіть більше жінок-лідерів, аніж у євро­пей-
сь­ких дер­жа­вах.

На­вряд чи у ди­тинстві Ви мріяли ста­ти керівни­ком…
А ким, як­що не се­к­рет? 
— Справді, у ди­тинстві я не мріяла бу­ти керівни­ком. Хотіла ста­ти або жур­налісткою, або вчи­те­лем, або інже­не­ром. Ба­жан­ня дітей по­ро­д­жу­ють­ся се­ре­до­ви­щем ви­хо­ван­ня, а я на­ро­ди­ла­ся у сім’ї на­уко­во-технічної інтелігенції. Мій бать­ко пра­цю­вав у си­с­темі комп’ютер­ної без­пе­ки, а ма­ма, кан­ди­дат технічних на­ук, в Інсти­туті ток­си­ко­логії зай­ма­ла­ся ма­те­ма­тич­ним про­гно­зу­ван­ням за­бруд­нен­ня на­вко­лиш­­ньо­го се­ре­до­ви­ща пе­с­ти­ци­да­ми. Схильність до точ­них на­ук, ма­буть, пе­ре­да­ла­ся мені спад­ко­во, й то­му в школі од­ним із моїх улюб­ле­них пред­метів бу­ла ма­те­ма­ти­ка. Після за­кінчен­ня де­ся­тирічки всту­пи­ла до Київсько­го універ­си­те­ту ім. Шев­чен­ка на фа­куль­тет кібер­не­ти­ки. А от дру­га освіта у ме­не — фінан­со­ва.

Як скла­да­ла­ся кар’єра в аг­робізнесі?
— Після закінчен­ня ви­шу я всту­пи­ла до аспіран­ту­ри і вод­но­час пра­цю­ва­ла на універ­си­тетській ка­федрі. Про­фесійну кар’єру в аг­робізнесі роз­по­чи­на­ла в англійській ком­панії Ай Сі Ай («Імперіал Кемікал Індастріз»), яка однією із пер­ших по­ста­ча­ла на ук­раїнський ри­нок за­со­би за­хи­с­ту рос­лин. Пізніше цей бізнес у ре­зуль­таті злит­тя ком­паній увійшов до гру­пи «Син­ген­та». То­го ча­су рівень тех­но­логій у сільсько­му гос­по­дарстві Ук­раїни був ду­же низь­ким. Але до нас уже приїжджа­ли кон­суль­тан­ти із євро­пейсь­ких країн, ро­би­ли досліджен­ня грунтів і до­во­ди­ли, що в Ук­раїні мож­на от­ри­му­ва­ти знач­но вищі вро­жаї с.-г. куль­тур. То­му аг­робізне­су про­ро­ку­ва­ли ве­ли­ке май­бутнє, хо­ча на­прикінці ми­ну­лих 90-х ма­ло хто з ук­раїнців вірив у це… 

Як ви­ник­ла ком­панія «Аг­ро­скоп Ук­раїна»?
— На по­чат­ку 2000-х ри­нок на­сінництва в Ук­раїні був за­мо­ро­же­ний кри­зо­вим періодом 90-х, й епо­ха імпор­ту тільки роз­по­чи­на­ла­ся. Ком­панія «Аг­ро­скоп Ук­раїна» з’яви­ла­ся у 2002 р. із про­ек­ту по­ста­чан­ня ук­раїнським аг­раріям якісно­го посівно­го ма­теріалу іно­зем­ної се­лекції. Але вже тоді ми ро­зуміли, що го­ло­вна про­бле­ма низь­кої про­дук­тив­ності вітчиз­ня­но­го аг­ро­про­му по­ля­гає навіть не в не­стачі ви­со­ко­якісно­го насіння, а у то­му, що на­шо­му сільсько­му гос­по­дар­ст­ву бра­ку­ва­ло тех­но­логій.
«Аг­ро­скоп Ук­раїна» ма­ла ста­ти однією із тих ком­паній, які за­пов­нять цю про­га­ли­ну. Спо­чат­ку у нас бу­ло двоє аг­ро­номів, які на­да­ва­ли аг­раріям кон­суль­тації, потім їх ста­ло п’яте­ро, а нині в «Аг­ро­скопі» тру­дить­ся по­над 250 спів­робітників. Сьо­годні на­ша ком­панія не ли­ше зай­мається дис­три­буцією насіння, за­собів за­хи­с­ту рос­лин, си­с­тем жив­лен­ня, а й ви­с­ту­пає надійним парт­не­ром с.-г. ви­роб­ни­ка на всіх стадіях сільгоспви­роб­ництва — від пла­ну­ван­ня до збо­ру та ре­алізації вро­жаю.

Не­що­дав­но ірландсь­ка гру­па ком­паній Origin Enterprises увійшла до скла­ду акціонерів ком­панії «Аг­ро­скоп». Як вда­ло­ся за­лу­чи­ти та­ко­го солідно­го євро­пейсь­ко­го інве­с­то­ра та ще у та­кий еко­номічно не­стабільний час?
— Із ком­панією Origin Enterprises ми по­знай­о­ми­ли­ся на євро­пейській аг­рохімічній кон­фе­ренції, потім уп­ро­довж кількох років підтри­му­ва­ли ділові зв’яз­ки. Ірландці уваж­но при­див­ля­ли­ся до нас, а ми — до них.
Origin Enterprises — це про­фесійна міжна­род­на гру­па ком­паній, що зай­ма­ють­ся по­ста­чан­ням аг­ро­сервісів та еле­ментів тех­но­логій ви­ро­щу­ван­ня. Во­ни шу­ка­ли парт­не­ра, який би відповідав їх­ньо­му ба­чен­ню ве­ден­ня та роз­вит­ку бізне­су, який має спри­я­ти роз­ши­рен­ню мож­ли­во­с­тей сільгоспви­роб­ни­ка, підви­щен­ню йо­го при­бут­ко­вості у ре­зуль­таті інтен­сифікації тех­но­логій. Во­ни хотіли знай­ти парт­не­ра, який би міг пе­рей­ня­ти на­ко­пи­че­ний в інших країнах пе­ре­до­вий досвід та взя­ти на се­бе про­фесійну від­повідальність за втілен­ня інно­вацій за­для підви­щен­ня про­дук­тив­ності ук­раїн­сько­го сільгоспви­роб­ництва.
На­ша ком­панія бу­ла клю­чо­вим по­ста­чаль­ни­ком для гру­пи Continental Farmers Group в Ук­раїні, до скла­ду акціонерів якої наші те­перішні парт­не­ри на той час вхо­ди­ли. Во­ни ба­чи­ли, як про­фесійно пра­цю­ють наші аг­ро­но­ми, не­од­но­ра­зо­во пе­ре­ко­ну­ва­ли­ся, що ми якісно та своєчас­но ви­ко­нуємо свої зо­бов’язан­ня. Це ста­ло ва­го­мим ар­гу­мен­том на ко­ристь то­го, що з на­ми мож­на ве­с­ти спільний бізнес.

На Ва­шу дум­ку, чо­му ірландсь­ка ком­панія об­ра­ла «Аг­ро­скоп» з-поміж інших пре­тен­дентів? Яки­ми бу­ли ваші ко­зирі?
— Origin Enterprises бу­ли інве­с­то­ра­ми ком­панії Continental Farmers Group, яка орен­дує близь­ко 40 тис. га в Ук­раїні та Польщі. В Ук­раїні во­ни пред­став­лені ком­панією «Аг­ро­марк Юкей», землі якої розміщені у Львівській і Ми­ко­лаївській об­ла­с­тях. Відповідно, на власні очі ба­чи­ли всі не­доліки та труд­нощі ве­ден­ня біз­не­су в Ук­раїні, од­нак ро­зуміли, що на­ше сільське гос­по­дар­ст­во, по­при все… при­ре­че­не на успіх. Оби­ра­ю­чи бізнес-парт­не­ра, ірландці за­пи­ту­ва­ли ре­ко­мен­дації у муль­ти­національ­них по­ста­чаль­ників. У полі їхньо­го зо­ру бу­ло декілька дис­три­бу­торів в Ук­раїні, про­те свій вибір во­ни зу­пи­ни­ли на нас. Схо­жий роз­ви­ток ком­паній, єди­на філо­софія ве­ден­ня бізне­су, ди­наміка зро­с­тан­ня та добрі фінан­сові ре­зуль­та­ти — та­ки­ми бу­ли наші пе­ре­ва­ги.

Нині в Ук­раїні — гли­бо­ка еко­номічна кри­за. Чи не шко­дує іно­зем­ний інве­с­тор, що, так би мо­ви­ти, із на­ми «зв’язав­ся»?
— Іно­зем­ний інве­с­тор не шко­дує. Ад­же він мис­лить не тільки сьо­год­нішнім днем, а ба­чить пер­спек­ти­ву роз­вит­ку ук­раїнсько­го аг­рар­но­го сек­то­ру. Навіть більше, наш парт­нер за­хоп­лює­ться тим, як ми гідно ви­т­ри­муємо не­га­раз­ди кри­зо­во­го періоду. Зви­чай­но, де­валь­вація гривні спра­ви­ла не­га­тив­ний вплив на бізнес, але, по­при це, ми за­ли­шаємо­ся ком­панією, ко­т­ра ви­прав­до­вує довіру та інве­с­тиції на­ших парт­нерів. Так, ми із по­зи­тив­ним ре­зуль­та­том закінчи­ли 2014 р. і маємо пла­ни що­до на­ро­щу­ван­ня бізне­су у 2015 р.

Дис­три­бу­торсь­ких ком­паній на аг­ро­рин­ку сьо­годні ба­га­то. Чим Ва­ша ком­панія вирізняється з-поміж інших?
— На­ше за­вдан­ня — не про­сто про­да­ти аг­раріям про­дукцію відо­мих євро­пейсь­ких ви­роб­ників, а до­по­мог­ти їм от­ри­ма­ти най­кращі ре­зуль­та­ти у бізнесі. Для цьо­го у різних регіонах Ук­раїни пра­цює по­туж­на ко­ман­да аг­ро­номів із 50 осіб, які здійсню­ють кон­суль­таційний су­провід клієнтів. А ще ми — інно­вацій­на ком­панія, оскільки за­вдя­ки парт­нер­ст­ву з Origin Enterprises «Аг­ро­скоп» от­ри­мує пря­мий до­ступ до най­пе­ре­довіших тех­но­логій аг­рар­но­го інте­лек­ту Євро­пи. Так, чи­ма­ло аг­раріїв уже оціни­ли пе­ре­ва­ги впро­ва­д­жен­ня су­пут­ни­ко­во­го моніто­рин­гу посівів, зо­ну­ван­ня полів, аг­рохімічно­го аналізу грунтів та ін.
Ще однією пе­ре­ва­гою є те, що ми пра­цюємо із парт­нерсь­ки­ми про­гра­ма­ми фінан­су­ван­ня. На­при­клад, одні із пер­ших в Ук­раїні по­ча­ли впро­ва­д­жу­ва­ти інстру­мент век­сель­них роз­ра­хунків, фор­вард­них кон­трактів. Сьо­годні бе­ре­мо участь у про­екті аг­рар­них роз­пи­сок. Окрім цьо­го, до­по­ма­гаємо аг­раріям підшу­ка­ти най­вигіднішу про­по­зицію що­до ре­алізації уро­жаю та на­даємо ба­га­то інших потрібних се­ля­нам по­слуг.

Че­рез різке по­до­рож­чан­ня паль­но-ма­с­тиль­них ма­теріалів, за­собів за­хи­с­ту рос­лин то­що нинішня посівна обіцяє бу­ти ду­же склад­ною. Чи маєте особ­ли­ву стра­тегію ро­бо­ти у цей склад­ний період?  
— Ми приділяємо ве­ли­ку ува­гу поінфор­мо­ва­ності та по­шу­ку мож­ли­во­с­тей фінан­су­ван­ня на­ших парт­нерів, у нас навіть пра­цює спеціаль­ний відділ, який зай­мається ци­ми пи­тан­ня­ми. Ра­зом із бан­ка­ми наші фахівці до­по­ма­га­ють от­ри­му­ва­ти кре­ди­ти або век­селі, ава­ль­о­вані бан­ком, і ми й на­далі роз­ви­ва­ти­ме­мо цей сег­мент по­слуг, бо він ду­же важ­ли­вий. Та­кож пла­нуємо на­да­ва­ти більшу підтрим­ку у про­це­сах мар­ке­тин­го­во­го та фінан­со­во­го пла­ну­ван­ня аг­ро­ви­роб­ництва. Як по­ка­зав досвід, на аг­ро­рин­ку не ви­с­та­чає про­фесійних фінан­со­вих ди­рек­торів, які мог­ли б пра­виль­но оціни­ти си­ту­ацію та за­побігти ри­зи­кам. Крім то­го, по­си­лю­ва­ти­ме­мо співпра­цю з трей­де­ра­ми в на­прямі ак­тив­но­го втілен­ня в жит­тя фор­вард­них кон­трактів. На­ма­га­ти­ме­мо­ся підви­щу­ва­ти про­фесіоналізм аг­ро­ви­роб­ників і свій влас­ний рівень, щоб ми ра­зом змог­ли до­сяг­ну­ти успіху і нинішньо­го ро­ку.

Ча­с­то бу­ваєте у гос­тях
в ірландсь­ких парт­нерів?
— Я і співробітни­ки ком­панії най­частіше бу­ваємо у відря­д­женні у Ве­ликій Бри­танії. Там пра­цює англійська ком­панія «Агрій», яка теж вхо­дить до гру­пи Origin Enterprises. У ком­панії про­фесійним кон­суль­таційним об­слу­го­ву­ван­ням та по­ста­чан­ням про­дуктів і по­слуг фер­ме­рам зай­ма­ють­ся по­над 400 ви­со­кок­валіфіко­ва­них аг­ро­номів, які на більш як 1000 де­мон­ст­раційних по­лях ек­с­пе­ри­мен­таль­ним шля­хом до­би­ра­ють для аг­раріїв най­кращі тех­но­логії.
Ми відвідуємо ці цен­т­ри і ви­но­си­мо звідти для се­бе цінний досвід. До речі, подібну прак­ти­ку роз­по­ча­ли і в Ук­раїні. Так, уже маємо три аг­ро­цен­т­ри, за­вдан­ня і ме­та яких — по­шук
ефек­тив­них рішень для то­го
чи іншо­го регіону.
Що зі зроб­ле­но­го Ва­ми на цій по­саді — особ­ли­вий привід
для гор­дості?
— Для ме­не при­во­дом для гор­дості є те, що ми ра­зом ство­ри­ли ком­панію, яка здат­на пе­ре­жи­ти як успішні, так і до­сить важкі ча­си і сьо­годні впев­не­но ди­вить­ся у май­бутнє. Ком­панію, якій, не­зва­жа­ю­чи на еко­номічну кри­зу, вдається зберіга­ти клю­чо­вий ко­лек­тив фахівців та ве­ли­ку кількість клієнтів, ба­га­то із яких є на­ши­ми парт­не­ра­ми із 2002 р., тоб­то від по­чат­ку за­сну­ван­ня. Приємно спо­с­теріга­ти за їхнім зро­с­тан­ням, ад­же дех­то роз­по­чи­нав гос­по­да­рю­ва­ти із сотні гек­тарів, а те­пер має їх де­сят­ки ти­сяч. З-поміж скла­до­вих та­ко­го успіху є і на­ша «цег­лин­ка».   

Чи­ма­ло пред­став­ників аг­робізне­су вва­жа­ють, що роз­ви­ток ук­раїнсько­го сільсько­го гос­по­дар­ст­ва галь­мує брак ефек­тив­но­го за­ко­но­дав­ст­ва. Яких за­ко­но­дав­чих змін очікуєте най­б­лиж­чим ча­сом?
— Ос­таннім ча­сом за­ко­но­дав­чий простір де­що спро­с­тив­ся. На­при­клад, уже відміне­но ліцен­зу­ван­ня імпор­ту (зо­к­ре­ма, це сто­сується за­собів за­хи­с­ту рос­лин). Це бу­ла бю­ро­кра­тич­на про­це­ду­ра (не доз­во­ля­ло­ся імпор­ту­ва­ти навіть за­реєстро­вані пре­па­ра­ти), яка зай­ма­ла чи­ма­ло ча­су, оскільки дозвіл от­ри­му­вав­ся у декілька етапів. Спо­діва­ю­ся, що про­цес де­ре­гу­ляції три­ва­ти­ме і на­далі. Та­кож нас ду­же тур­бує те, що до­ве­деть­ся спла­чу­ва­ти імпорт­ний збір на насіння, за­со­би за­хи­с­ту рос­лин, про­дук­ти жив­лен­ня… Але на­сам­пе­ред хотіло­ся б стабільності по­дат­ко­во­го за­ко­но­дав­ст­ва.

Интервью
В Украине традиционно сетуют на оторванность образования от практики, возникшую еще в советские времена, когда на производстве молодым специалистам прямым текстом говорили: «Забудьте все, чему вас учили в вузе». Однако некоторые аграрные... Подробнее
Ив Пике, руководитель подразделения Crop Science компании «Байер» в Украине
С марта этого года подразделение Crop Science компании «Байер» в Украине возглавил Ив Пике. За достаточно короткое время он уже успел посетить практически все регионы Украины и ознакомиться с работой

1
0