Спецвозможности
Новости

«Інте­рА­гро 2014»: досвід та інно­вації

04.12.2014
530
«Інте­рА­гро 2014»: досвід та інно­вації фото, иллюстрация

28–31 жовтня у Києві пройшла десята, ювілейна, Міжнародна виставка рентабельного високоефективного сільського господарства «ІнтерАГРО 2014». Цього разу виробники вирішили зосередитися не на кількості, а на якості і представили чимало цікавих новинок.

І. Бірюкова
i.birykova@univest-media.com,
А. Сухина
a.sukhina@univest-media.com

Відкри­ва­ли ви­с­тав­ку ви­со­ко­по­важні гості: за­ступ­ник міністра аг­рар­ної по­літи­ки та про­до­воль­ст­ва Ук­раїни Вла­ди­сла­ва Ру­тиць­ка, го­ло­ва правління ком­панії «Київський міжна­род­ний кон­трак­то­вий яр­ма­рок» Во­ло­ди­мир Іва­нов, Над­зви­чай­ний та По­вно­важ­ний По­сол Ар­ген­тинcької Ре­с­публіки в Ук­раїні її Ви­со­ко­по­важність пані Ліла Рол­дан Ва­с­кес де Му­ан, ди­рек­тор Еко­номічної місії УБІФРАНС в Ук­раїні Алексі Стру­ве, керівник відділу спри­ян­ня ек­с­пор­ту Асоціації ви­роб­ників сільсько­го­с­по­дар­сь­кої техніки Німеч­чи­ни (VDMA) Алек­сан­дер Ха­ус, го­ло­ва ро­бо­чої гру­пи VDMA у країнах СНД, го­ло­ва німець­ко-ук­раїнсько­го діало­гу східно­го коміте­ту німець­кої еко­номіки Дірк Штрат­манн.
«“ІнтерАГ­РО” на сьо­годні є найбільшою аг­ро­про­мис­ло­вою ви­с­тав­кою в Ук­раїні, виз­на­ною не ли­ше у нашій країні, але і у провідних країнах світу, що є ви­роб­ни­ка­ми аг­рар­ної про­дукції і техніки, та­ких як Франція, Німеч­чи­на, Чехія та ін., — за­зна­чив у пе­ребігу уро­чи­с­тої це­ре­монії го­ло­ва правління ком­панії “Київський міжна­род­ний кон­трак­то­вий яр­ма­рок” Во­ло­ди­мир Іва­нов. — Ос­танніми ро­ка­ми “Інте­рА­Г­РО” про­во­дить­ся в но­во­му фор­маті: пе­ре­важ­на  кількість її учас­ників — ви­роб­ни­ки с.-г. техніки та ус­тат­ку­ван­ня. Ми упев­нені, що ви­ко­ри­с­тан­ня цієї техніки до­по­мо­же ук­раїнським аг­раріям підви­щи­ти ефек­тивність своїх гос­по­дарств та зби­ра­ти ве­ликі вро­жаї сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур».
На­прикінці офіційної ча­с­ти­ни за­хо­ду го­ло­ва ТОВ «Київський міжна­род­ний кон­трак­то­вий яр­ма­рок» Во­ло­ди­мир Іва­нов по­дя­ку­вав давнім парт­не­рам за плідну співпра­цю і на честь гли­бо­кої по­ва­ги вру­чив пам’ят­ний знак «Кри­ш­та­ле­вий дзвін».

   Як і ми­ну­ло­го ро­ку, на ви­с­тавці пе­ре­ва­жа­ли за­кор­донні ви­роб­ни­ки техніки. Тра­диційно значні ек­с­по­зиції пред­ста­ви­ли AGCO, Case IH , Claas, John Deere, Horsch, Lemken, New Holland, Po..ttinger.
Упер­ше взя­ла участь у Міжна­родній сільсько­го­с­по­дарській ви­с­тавці «ІнтерАГРО» і ком­панія Versatile, яка вклю­чає в се­бе 13 підприємств, що пра­цю­ють по всьо­му світу. Са­ма ж ком­панія, своєю чер­гою, вхо­дить до струк­ту­ри Buhler Versatile Inc. Ос­новні по­туж­ності із ви­роб­ництва техніки розміщені у Ка­наді та США, де ви­роб­ля­ють трак­то­ри, об­при­с­ку­вачі, грун­то­об­роб­ну техніку, об­лад­нан­ня для пе­ре­ван­та­жен­ня та пе­ре­роб­ки зер­на. Ви­роб­ничі по­туж­ності ком­панії та­кож розміщені у Ка­зах­стані та Росії. Під час ви­с­тав­ки ком­панія пред­ста­ви­ла но­вий ви­со­ко­про­дук­тив­ний ро­тор­ний зер­ноз­би­раль­ний ком­байн Versatile Torum 760, а та­кож трак­то­ри та об­при­с­ку­вачі. Слід за­зна­чи­ти, що учас­ни­ки ви­с­тав­ки охо­че йшли до стен­да цієї ком­панії, ад­же тут про­во­ди­ли розіграш путівки на по­до­рож до То­рон­то, а от­же, ви­па­да­ла унікаль­на мож­ливість по­ба­чи­ти од­не із чу­дес світу — Ніагарсь­кий во­до­спад.
   Як завжди, ду­же яс­к­ра­во і ши­ро­ко пред­ста­вив свою ек­с­по­зицію постійний учас­ник с.-г. ви­с­та­вок — ком­панія John Deere. До речі, на кон­курсі InterAGRO Innovation Award 2014, ме­тою яко­го бу­ло виз­на­чи­ти кращі інно­ваційні рішен­ня у ви­роб­ництві сільсько­го­с­по­дарсь­кої тех­ні­­ки та об­лад­нан­ня, ця ком­панія за­во­ю­ва­ла зо­ло­ту та срібну ме­далі. «Зо­ло­то» ком­панія от­ри­ма­ла за роз­роб­ку і впро­ва­­джен­ня си­с­те­ми дис­танційної діаг­но­с­ти­ки Service Advisor Remote, «срібло» — за унікаль­ну си­с­те­му вимірю­ван­ня во­ло­гості та вмісту по­жив­них еле­ментів у кормі HarvestLab, яку вста­нов­лю­ють на ком­байні. У ре­жимі ре­аль­но­го ча­су во­на мо­же кон­тро­лю­ва­ти до­вжи­ну нарізан­ня рос­лин­ної ма­си за­леж­но від її во­ло­гості, що, своєю чер­гою, є го­ло­вною пе­ре­ду­мо­вою для за­готівлі якісно­го кор­му. Крім то­го, си­с­те­му мож­на вста­нов­лю­ва­ти ав­то­ном­но і про­во­ди­ти опе­ра­тив­ний ана­ліз уже за­го­тов­ле­них кормів та ко­ре­гу­ва­ти раціон годівлі тва­рин.
Ком­панія ста­ла ла­у­ре­а­том кон­кур­су в чо­ти­рь­ох номінаціях. Зо­к­ре­ма, бу­ло відзна­че­но си­с­те­му ав­то­ма­ти­зації ви­ван­та­жен­ня зер­на на хо­ду John Deere Machi­ne Sync, прес-підби­рач John Deere серії 900, са­мохідний об­при­с­ку­вач R 4038, си­с­те­му інте­рак­тив­но­го на­ла­ш­ту­ван­ня ком­­­бай­на Interactive Сombine Аdjustment.
 
   По­тра­пи­ти у справжній ди­лерсь­кий сервісний центр мож­на бу­ло, завітав­ши на стенд Кор­по­рації AGCO. Тут відвіду­вачі змог­ли «зсе­ре­ди­ни» по­ба­чи­ти, як пра­цю­ють кор­по­рація та її дис­три­бу­то­ри, «відвіда­ти» ви­с­тав­кові май­дан­чи­ки тех­­ніки, зо­ни для зберіган­ня за­пас­них ча­с­тин та на­дан­ня сервісу й от­ри­ма­ти ви­черп­ну інфор­мацію про ро­бо­ту кож­но­го із цих підрозділів.
Із техніки тут бу­ло пред­став­ле­но трак­то­ри Fendt, Massey Ferguson, Challenger, зер­ноз­би­раль­ну техніку, прес-підби­рачі Massey Ferguson. Але і це ще не все. Відвіду­вачі, які по­пе­ред­ньо за­реєстру­ва­лись, змог­ли взя­ти участь у ло­те­реї, і щас­ливці от­ри­ма­ли цінні при­зи від Кор­по­рації AGCO.

   «Ефек­тивність, про­дук­тивність та інно­вації» — са­ме так ок­рес­лив ос­новні стра­тегічні на­пря­ми діяль­ності ком­панії ге­не­раль­ний ди­рек­тор ТОВ «Кла­ас Ук­раїна» Холь­гер Вельк під час прес-кон­фе­ренції, яка відбу­ла­ся на стенді ком­панії. Слід відзна­чи­ти, що ком­панія Claas про­дов­жує за­ли­ша­ти­ся од­ним із лідерів у світо­во­му ви­роб­ництві с.-г. техніки. У рам­ках технічно­го кон­кур­су во­на от­ри­ма­ла зо­ло­ту та срібну ме­далі, зо­к­ре­ма у номінації «Са­мохідні зби­ральні ма­ши­ни». Зо­ло­ту відзна­ку за­во­ю­ва­ла си­с­те­ма гідравлічно­го на­ла­ш­ту­ван­ня підба­ра­бан­ня на ком­байні Claas Tucano 440. Срібна ме­даль діста­ла­ся си­с­темі Dynamic Power на кор­моз­би­раль­но­му ком­байні Claas JAGUAR 860 у номінації «Са­мохідні зби­ральні ма­ши­ни».
Ця си­с­те­ма ав­то­ма­тич­но змінює по­тужність дви­гу­на ком­бай­на відповідно до йо­го на­ван­та­жен­ня, за­вдя­ки чо­му вдається зе­ко­но­ми­ти що­най­мен­ше
10% паль­но­го.
Та­кож цьо­го ро­ку ком­панія оно­ви­ла мо­дель­ний ряд ко­са­рок. Сьо­годні во­на про­по­нує 28 но­вих мо­де­лей із ро­бо­чою ши­ри­ною від 2,6 до 9,1 м. Та­кож на стенді ком­панії пред­став­ле­но нові прес-підби­рачі серії Variant — надійні поміч­ни­ки у за­готівлі сіна та со­ло­ми за будь-яких умов. Мо­дель­ний ряд ос­танніх вклю­чає у се­бе підби­рачі як із подрібню­ва­чем ма­си, так і без ньо­го. Ці прес-під­би­­рачі фор­му­ють ру­лон за до­по­мо­гою чо­ти­рь­ох безкінеч­них ре­менів: за­леж­но від мо­делі діаметр ру­ло­на мо­же ста­но­ви­ти від 0,9 до 1,55 та від 0,9 до 1,8 м. Про­дук­тивніши­ми пре­са­ми від Claas є тю­кові прес-підби­рачі Quadrant, які пра­цю­ють на по­лях Ук­раїни вже не один рік. Пре­си цієї серії вра­жа­ють, на­сам­пе­ред, своєю надійністю, безвідмовністю у ро­боті та про­дук­тивністю у ме­жах від 15 до
60 т/год за­леж­но від їхньої мо­делі.
У лінійці трак­торів ком­панія пред­ста­ви­ла онов­ле­ну серію універ­саль­них енер­го­за­собів Xerion, «най­мо­лод­ший» пред­став­ник з-поміж яких — Xerion 4000 по­тужністю 405 к. с. А вза­галі мо­дель­ний ряд цієї серії пред­став­ле­но трак­то­ра­ми по­тужністю від 405 до
475 к. с. Трак­то­ри кла­сич­ної колісної ком­по­нов­ки пред­став­лені дво­ма серіями — Axion та Аrion по­тужністю 315–405 та 130 к. с., відповідно.
   Компанія UKRFRANCE пропонувала українським аграріям техніку від французьких виробників. Зокрема, високо-якісні машини для обробки насіннєвої кукурудзи від компанії VERMANDE та комбайни BOURGOIN для збирання цукрової та насіннєвої кукурудзи.
Як зазначив генеральний директор компанії UKRFRANCE Віталій Бер­виненко, компанія успішно постачає на український ринок жатки французької фірми STARK для збирання зернових культур, кукурудзи та соняшнику, гусениці TIDU для переоснащення колісних тракторів та комбайнів. В арсеналі компанії є і техніка для обробітку грунту відомого французького виробника Razol. Компанія UKRFRANCE має склад оригінальних запчастин в Києві. Тому, починаючи з цього року, успішно функціонує сервісна служба компанії, яка проводить сервісне обслуговування та ремонт  сільськогосподарської техніки Vermande, Bourgoin та Ploeger.

   Ком­панія Po..ttinger на своєму стенді ви­с­та­ви­ла техніку, вже дав­но пе­ревіре­ну в умо­вах ро­бо­ти на по­лях Ук­раїни, зо­к­ре­ма комбінацію ко­са­рок. Ос­танні два ро­ки та­ка комбінація пра­цює у парі з до­дат­ко­вим об­лад­нан­ням гідрокіт. У чо­му особ­ливість ро­бо­ти ко­сар­ки з гідро­кітом? Фрон­таль­на ко­сар­ка має особ­ли­ву навіску, з особ­ли­вою си­с­те­мою ко­пію­­ван­ня по­верхні по­ля. Оскільки в Європі більше по­ши­рені трак­то­ри із пе­реднім ВВП (чо­го не мож­на ска­за­ти про Ук­раїну), ви­ник­ла на­галь­на по­тре­ба роз­ро­би­ти до­дат­ко­ву си­с­те­му для при­во­ду фрон­таль­ної ко­сар­ки. Суть її у то­му, що на задній ВВП трак­то­ра вста­нов­ле­но до­дат­ко­вий гідро­на­сос, який при­во­дить у рух гідро­мо­тор, розміще­ний на фрон­тальній ко­сарці.
Що­до грун­то­об­роб­ної техніки, то ком­панія Po..ttinger у цьо­му на­прямі та­кож «не па­се задніх». За сло­ва­ми пред­став­ни­ка ком­панії, цьо­го ро­ку більшу ува­гу ви­роб­ник приділяє плу­гам для трак­торів мен­шої по­туж­ності. Так, на­разі в Ук­раїні вже пра­цю­ють декілька чо­ти­ри­кор­пус­них плугів. Інно­вації та­кож торк­ну­лись кор­мо­за­готівель­ної техніки, зо­к­ре­ма при­чепів-підби­рачів. На­разі на більшості мо­де­лей при­чепів цієї ком­панії для под­рібнен­ня ви­ко­ри­с­то­ву­ють дво­с­то­ронні ножі-«ба­боч­ки», які да­ють змо­гу по­до­вжи­ти вдвічі термін між за­то­чу­ван­ням ножів, що сприяє підви­щен­ню про­дук­тив­ності аг­ре­га­ту.

   Відвіду­вачів, котрі цікав­лять­ся інно­ваціями се­ред ком­байнів, че­ка­ли на стенді ком­панії Case IH, яка по­над 35 років зай­мається роз­роб­кою та ви­роб­ництвом ком­байнів із ро­тор­ною тех­но­логією об­мо­ло­чу­ван­ня. Но­вин­кою від ком­панії став ро­тор­ний ком­байн Case IH 9230 із гу­се­нич­ним рушієм, який бу­ло пред­став­ле­но із 10-ме­т­ро­вою стрічко­вою жат­кою. Крім то­го, цей ком­байн має са­мо­вирівню­валь­ну си­с­те­му очи­щен­ня. Бу­ло пред­став­ле­но трак­тор Quadtrac 600, та­кож на гу­се­нич­но­му хо­ду. Зо­ло­тою ме­дал­лю у рам­ках технічно­го кон­кур­су відзна­че­но унікаль­ну си­с­те­му АІМ-Command, роз­роб­ле­ну Case IH. Во­на дає змо­гу ре­гу­лю­ва­ти по­да­ван­ня ро­бо­чої ріди­ни в об­при­с­ку­вачі за­леж­но від швид­кості йо­го ру­ху та навіть за по­тре­би ви­ми­ка­ти функцію по­да­ван­ня ріди­ни ок­ре­ми­ми фор­сун­ка­ми, а не по­секційно.
   До­сить ши­ро­ко на «ІнтерАГРО 2014» бу­ло пред­став­ле­но чесь­ку ком­панію Farmet, яка ди­намічно роз­ви­вається та спеціалізується на роз­робці, ви­роб­ництві, про­да­жу й об­слу­го­ву­ванні сільсько­го­с­по­дарсь­кої техніки для об­ро­біт­ку грун­ту та висіву. Та­кож в ар­се­налі ком­панії — техніка та тех­но­логії для пе­ре­роб­ки олійних куль­тур. Чи­ма­ло аг­раріїв зна­ють ком­панію за­вдя­ки аг­ре­га­там Kompaktor, які іде­аль­но при­датні для про­ве­ден­ня пе­ред­посівно­го об­ро­бітку грун­ту під бу­ря­ки та сою. Відвіду­вачі змог­ли оз­най­о­ми­тись і з іншою грун­то­об­роб­ною та висівною технікою. Зо­к­ре­ма, це дис­ко­вий лу­щиль­ник Softer 8 із мак­си­маль­ною гли­би­ною об­робітку
12 см, дис­ко­вий лу­щиль­ник Diskomat, який має ду­же ши­ро­ке за­сто­су­ван­ня у різних тех­но­логіях об­робітку грун­ту. Ос­танній при­дат­ний для ви­ко­ну­ван­ня кла­сич­но­го лу­щен­ня на гли­би­ну до 18 см після зби­ран­ня вро­жаю за­вдя­ки ве­ли­ким дис­кам, діаметр яких ста­но­вить 620 мм. Та­кож бу­ло пред­став­ле­но чи­зель­ний плуг Diger із мак­си­маль­ною гли­би­ною об­робітку грун­ту 50 см. А ос­тан­нь­ою но­вин­кою від ком­панії став висівний ком­плекс Falcon.
 
   На стенді ком­панії Bednar FMT мож­на бу­ло по­ба­чи­ти тра­диційні пе­ред­посівні ком­пак­то­ри Swifter із ро­бо­чою ши­ри­ною 8 і 10 м, ши­ро­ко­за­хват­ний дис­ко­вий лу­щиль­ник та чи­зель­ний плуг із ка­тер-дис­ка­ми. Із лінійки ком­пак­торів Swifter бу­ло пред­став­ле­но Swifter SO 8000F із ши­ри­ною за­хва­ту 8 м і Swifter SE10000 — 10 м. Ці аг­ре­га­ти на по­лях Ук­раїни пра­цю­ють із 2006 р. і ма­ють по­зи­тивні відгу­ки клієнтів.
Та­кож відвіду­вачі змог­ли оз­най­о­ми­тись із дис­ко­вим лу­щиль­ни­ком Swif­terdisc XO 8000F із діаме­т­ром дисків 520 мм. Мак­си­маль­на гли­би­на об­робітку грун­ту цим аг­ре­га­том ста­но­вить 12 см. Ве­ли­ка відстань між задніми дис­ка­ми і кот­ком уне­мож­лив­лює пе­ре­ки­дан­ня по­жнив­них ре­ш­ток та землі че­рез задній ко­ток.
Для про­ве­ден­ня ос­нов­но­го об­робітку грун­ту ком­панія про­по­нує чи­зель­ний плуг Terraland TN3000D7R Profi із дис­ко­вою секцією Сutter. Цей гли­бо­ко­роз­пу­шу­вач, на відміну від інших, ос­на­ще­ний задніми дво­ряд­ни­ми Сutter-дис­ка­ми, які спри­я­ють кра­що­му подрібнен­ню брил землі та ущільню­ють грунт.

   А от провідний ви­роб­ник об­лад­нан­ня для пер­вин­ної пе­ре­роб­ки та зберіган­ня зер­на — ком­панія Riela впер­ше пре­зен­ту­ва­ла свою ос­тан­ню роз­роб­ку — ємності для зберіган­ня гноївки. Як стве­р­д­жу­ють у ком­панії, ви­ко­ри­с­тан­ня та­кої техніки за­без­пе­чує по­вну ізо­ляцію гно­їв­ки від на­вко­лиш­нь­о­го се­ре­до­ви­ща, що умож­лив­лює розміщен­ня ве­ли­ких тва­рин­ниць­ких ком­плексів навіть по­бли­зу на­се­ле­них пунктів. Місткість та­ких ємно­с­тей — від 70 до 2564 м3.

   Ви­роб­ни­че підприємство «Спе­ц­еле­ва­тор­мель­маш» пре­зен­ту­ва­ло но­ву ма­ши­ну для про­тру­ю­ван­ня зер­на. Во­на вхо­дить до ком­плек­су техніки, яку про­по­нує це підприємство для щад­ної об­роб­ки насіння, і є за­вер­шаль­ною в цьо­му про­цесі (після неї зер­но тре­ба ли­ше за­па­ку­ва­ти або відпра­ви­ти пря­мо на висіван­ня). Особ­ливістю та­кої ма­ши­ни є по­вне уник­нен­ня трав­му­ван­ня насіння під час йо­го об­роб­ки. Про­цес ро­бо­ти повністю ав­то­ном­ний, про­дук­тивність ста­но­вить 10 т/год.

   На ви­с­тав­ко­во­му май­дан­чи­ку про­сто не­ба та­кож розмісти­лось чи­ма­ло ек­с­по­нентів — як за­кор­дон­них ви­роб­ників техніки, так і вітчиз­ня­них. Ово­че­ва ком­панія UVC пред­ста­ви­ла на своїй ек­с­по­зиції техніку для ви­ро­щу­ван­ня овочів та про­ве­ден­ня по­ли­ван­ня, висіву, за­хи­с­ту рос­лин. Ба­га­то ком­паній про­по­ну­ва­ли за­кор­дон­ну техніку, що бу­ла у ви­ко­ри­с­танні.
   Свою чер­гою, ком­панія Va..derstad за­про­по­ну­ва­ла відвіду­ва­чам техніку, до­б­ре зна­ну ук­раїнськи­ми аг­раріями, та но­вин­ки. Се­ред ос­танніх — сівал­ки Spirit мо­де­лей 600 С та 800 S. Во­ни пред­став­ля­ють комбіно­вані аг­ре­га­ти, при­зна­чені для висіву за мінімаль­ною та тра­дицій­ною тех­но­логіями об­робітку грун­ту. Висіван­ня про­во­дить­ся за до­по­мо­гою дво­ди­с­ко­во­го сош­ни­ка. До речі, ця сівал­ка ста­ла ла­у­ре­а­том у номінації «Ма­ши­ни для об­робітку грун­ту та висіву, іри­гаційна техніка та об­лад­нан­ня». Крім то­го, бу­ло пред­став­ле­но дис­ко­вий лу­щиль­ник Carrier XL 525 та онов­ле­ну сівал­ку Rapid.

   Се­ред вітчиз­ня­них хотіло­ся б відміти­ти ПАТ «Бо­гу­славсь­ка сільгосп­техніка», яка пред­ста­ви­ла ши­ро­ко­му ко­лу відвіду­вачів са­мохідний об­при­с­ку­вач IBIS 3000 на базі ШАСІ MAZZOTTI, причіпний об­при­с­ку­вач ОПК та апліка­тор для вне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив ПЖУ. Від по­пе­ред­ньої ви­с­тав­ки («Аг­ро-2014») про­дукція прак­тич­но не відрізня­ла­ся (прой­ш­ло до­сить ма­ло ча­су), од­нак, по­при це, на ек­с­по­зиції ком­панії бу­ло до­сить люд­но. І, чес­но ка­жу­чи, бу­ло до­сить приємно чу­ти від аг­раріїв, що вітчиз­няні об­при­с­ку­вачі, а кон­кретніше — бо­гу­славські, сьо­годні є до­сить надійни­ми та тех­но­логічни­ми, а от­же, мо­жуть кон­ку­ру­ва­ти навіть із за­кор­дон­ни­ми ана­ло­га­ми.
Із кож­ним ро­ком відчу­вається по­тре­ба аг­раріїв у інстру­мен­тах для ве­ден­ня ефек­тив­но­го аг­ро­ви­роб­ництва. То­му ком­паній, які їх про­по­ну­ють на подібних за­хо­дах, більшає. Не мож­на бу­ло не поміти­ти зацікав­ле­ності та скуп­чен­ня аг­раріїв біля стен­да ком­панії «АгріЛаб», яка про­по­нує різні опційні па­ке­ти для ро­бо­ти за си­с­те­мою точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва. «Ви не знаєте, з чо­го роз­по­ча­ти впро­ва­д­жен­ня точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва у своєму гос­по­дарстві? Вам — сю­ди!» — так звер­та­лись пред­став­ни­ки ком­панії до відвіду­вачів.
За­галь­не вра­жен­ня сільгоспви­роб­ників від ви­с­тав­ки мож­на оха­рак­те­ри­зу­ва­ти од­ним сло­вом — ЧУ­ДО­ВЕ. І як­що вранці пер­шо­го дня учас­ни­ки де­що хви­лю­ва­ли­ся, оскільки відвіду­вачів бу­ло не­ба­га­то, то у на­ступні дні «на­род», як то ка­жуть, по­ва­лив ва­лом.
«Ми на цій ви­с­тавці — всім своїм гос­по­дар­ст­вом. Приїха­ли, щоб ви­бра­ти но­ву сівал­ку. Такі по­куп­ки у нас завжди відбу­ва­ють­ся ко­лек­тив­но. По­ки що хо­ди­мо, при­див­ляємо­ся», — ска­зав керів­ник ФГ із Пол­тав­щи­ни Олексій При­лип­ко. 
«Ви­с­тав­ка — чу­до­ва! Нічо­го, прав­да, не ку­пи­ли, бо все до­ро­ге. Але виріши­ли, яку техніку візьме­мо у кре­дит, ко­ли про­да­мо вро­жай», — ска­зав го­ло­вний аг­ро­ном од­но­го із ПСП, що на Дніпро­пе­т­ров­щині,
Віктор Одін.
І на­самкінець: сподіваємо­ся, що у цьо­му ма­теріалі чи­тачі от­ри­ма­ли до­стат­ньо ко­рис­ної інфор­мації, яка до­по­мо­же їм зро­би­ти пра­виль­ний вибір у фор­му­ванні технічно­го пар­ку сво­го гос­по­дар­ст­ва. Тож до зустрічі на но­вих ви­с­тав­ках!

Интервью
Насколько важно заботиться о качестве зерна? Что такое нотификации и почему их стоит бояться Украине? Какие болезни зерновых являются угрозой для имиджа украинской сельхозпродукции propozitsiya
Выход на внешние рынки все чаще становится закономерным этапом развития успешного бизнеса. Впрочем, перед руководителем, который принял решение о внешней экспансии, традиционно возникает много

1
0