Спецвозможности
Новости

ІІ міжна­род­ний Східно-Євро­пейсь­кий фо­рум

06.11.2014
862
ІІ міжна­род­ний  Східно-Євро­пейсь­кий фо­рум фото, иллюстрация

Під теп­ли­ми про­ме­ня­ми  одесь­ко­го сон­ця 15–17 жовт­ня відбув­ся Дру­гий міжна­род­ний Східно-Євро­пейсь­кий фо­рум з пи­тань жив­лен­ня й за­хи­с­ту рос­лин — 2014, ор­ганізо­ва­ний  ІК «Інфоіндустрія».

У ро­боті фо­ру­му взя­ли участь 60 ком­паній з Ук­раїни, Росії, Біло­русі, Німеч­чи­ни, Польщі, Італії, Іспанії.
Про організацію конференції розповідає Дмитро Гордійчук,  керівник проекту «Інфоіндустрія»:
—    Ком­панія «Інфоіндустрія», ство­ре­на у 2011 р., ефек­тив­но по­ча­ла пра­цю­ва­ти із 2012 р. Са­ма ком­панія є муль­ти­пла­но­вою, про­во­ди­мо кон­фе­ренції не ли­ше у аг­рарній сфері, а й у ла­ко­фар­бовій про­мис­ло­вості, по ком­по­зит­ним ма­теріалам то­що. На­разі ми скон­цен­т­ру­ва­ли свою ува­гу ли­ше на аг­рохімії та рин­ку землі. Що­ро­ку ми пла­нуємо про­во­ди­ти декілька кон­фе­ренцій. Так, пер­ша — більш зорієнто­ва­на на ри­нок за­собів за­хи­с­ту рос­лин (це ос­танні на­укові роз­роб­ки), за­вдан­ням якої є по­ка­за­ти до­сяг­нен­ня хімічних ком­паній і т. д. Те­ма дру­гої кон­фе­ренції — ри­нок землі, де висвітлю­ють­ся усі юри­дичні пи­тан­ня з ура­ху­ван­ням за­ко­но­дав­чих актів.
Кон­фе­ренція «Східно-Єв­ро­­­­пейсь­кий фо­рум» для нас осо­би­с­то є ста­тус­ною, оскільки орієнто­ва­на не стільки на Ук­раїну, скільки на Східну Євро­пу. Вза­галі, Ук­раїна є регіональ­ним ліде­ром з ви­роб­ництва зер­на на зер­но­во­му рин­ку, і її по­тенціал ще цілком не роз­кри­тий. Ми як ор­ганіза­то­ри цьо­го фо­ру­му бу­де­мо всіля­ко спри­я­ти, щоб аг­ро­ви­роб­ни­ки постійно зміцню­ва­ли свої по­зиції з ви­роб­ництва аг­ро­про­дукції, ад­же, ко­ли бу­де за­мож­ним се­ля­нин, ли­ше тоді бу­де ба­га­тою і процвіта­ю­чою Ук­раїна.
   Пер­шу сесію — «До­б­ри­ва» відкрив  спікер від іспансь­кої ком­панії Valagro Iberia —  Маріано Мартін де Со­то.
Ес­та­фе­ту пан де Со­то пе­ре­дав го­ло­вно­му аг­ро­но­мові ДП «Аг­ро­центр Єврохім»  Іллі Мар­чу­ку, який у своїй до­повіді роз­крив те­ма­ти­ку ефек­тив­ності за­сто­су­ван­ня рідких азот­них до­б­рив на при­кладі найбільших хол­дингів Ук­раїни. Ко­ле­ги з Німеч­чи­ни, пред­став­ни­ки EuroChem Agro Gmbh,  Ігор Домініко­вич і Юр­ген Бервінкель,  оз­най­о­ми­ли учас­ників з  унікаль­ною тех­но­логією UTEC/ENTEC, яка вик­ли­ка­ла ве­ли­ке за­­цікав­лен­ня слу­хачів та ба­­га­то за­пи­тань.
Про тен­денції роз­вит­ку рин­ку спе­ціаль­них до­б­рив роз­повіла аг­рохімік ком­панії «Імперія-Аг­ро» Вікторія Педь. А та­кож поінфор­му­ва­ла учас­ників фо­ру­му про лідерів рин­ку мікро­до­б­рив та ос­нов­них імпор­терів і внутрішніх ви­роб­ників, про співвідно­шен­ня імпор­ту й ви­роб­ництва. А ще — оз­­ву­чи­ла про­гно­зи роз­вит­ку рин­ку.
   Сесію «Ком­плексні до­б­ри­ва» відкрив Дми­т­ро Гордійчук — один із провідних аналітиків рин­ку міне­раль­них до­б­рив.
Ек­с­перт пред­ста­вив аналітич­ний звіт про ви­ко­ри­с­тан­ня NPK в Ук­раї­ні,  а та­кож про­гно­зи й пер­спек­ти­ви роз­вит­ку рин­ку до­б­рив.  Пан Гор­дій­чук про­де­мон­ст­ру­вав ди­наміку цін на NPK, роз­повів про тен­денції роз­вит­ку імпор­ту, про ос­нов­них по­ста­чаль­ників до­б­ри­ва в Ук­раїну в 2013–2014 ро­ках, на­го­ло­сив на зміні посівних площ під зер­но­ви­ми й технічни­ми куль­ту­рам.
Аналітик  за­зна­чив, що в су­час­них умо­вах го­ло­вни­ми чин­ни­ка­ми впли­ву на ви­ко­ри­с­тан­ня NPK є  посівні площі, вартість NPK на світо­во­му рин­ку, вартість с.-г. сировини, зокрема ку­ку­руд­зи й технічних куль­тур на рин­ку Ук­раї­­ни, ва­лютні ко­ли­ван­ня й до­­ступність кре­дитів.
Провідний аг­ро­ном Agro Invest Ук­раїна, MK Group, Ан­тон Крюч­ков ре­пре­зен­ту­вав пре­зен­тацію з по­гля­ду кінце­во­го спо­жи­ва­ча й роз­повів ау­ди­торії про хімічну інтен­сифікацію сільсько­го гос­по­дар­ст­ва, тех­но­логії «ноу-тілл» і рен­та­бельність сільгоспви­роб­ництва на базі влас­ної прак­ти­ки.
На­уко­вий кон­суль­тант ТОВ «Нікас-Ук­раїна» Олег Гри­щен­ко підго­ту­вав пре­зен­тацію суль­фо­а­мо­фо­су. Олег Во­ло­ди­ми­ро­вич про­де­мон­ст­ру­вав ефек­тивність закріплен­ня фо­с­фор­них спо­лук на різних ти­пах грунтів, висвітлив про­бле­му не­стачі фо­с­фо­ру в рос­ли­нах, роз­повів про фізіологічне зна­чен­ня сірки.
Про пе­ре­ва­гу ор­га­но-міне­раль­них гра­ну­ль­о­ва­них NPK U*Phos ук­раїнсько­го ви­роб­ни­ка роз­повів у своїй до­повіді ди­рек­тор де­пар­та­мен­ту на­уки й аг­рохімічно­го сервісу Сергій Ада­мен­ко, ком­панія «Віте­ра Ук­раїна». На сьо­годні для рин­ку Ук­раїни це до­б­ри­во із вмістом в одній гра­нулі кальцію, магнію, бо­ру, цин­ку, сірки й мікро­е­ле­ментів — чу­до­ве рішен­ня.
   За­вер­шив дру­гу сесію ди­рек­тор ком­панії «Аг­ро­капітал Ме­недж­мент» Олег Оса­у­люк із про­хан­ням до­не­с­ти до своїх парт­нерів та клієнтів інфор­мацію про до­ступні кре­ди­ти для дрібних і се­редніх фер­мерів.
Потім до сло­ва  за­про­си­ли  Ва­лен­ти­ну Бо­ло­ховсь­ку — ла­у­ре­а­та Держ­премії в га­лузі на­уки й техніки. Во­на відкри­ла сесію «Інтен­сивні тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня» до­повіддю про за­сто­су­ван­ня біоп­ре­па­ратів у су­час­них аг­ро­тех­но­логіях. Пані Бо­ло­ховсь­ка роз­повіла про реєстрацію та  кла­сифікацію біоп­ре­па­ратів в Ук­раїні, а та­кож пред­ста­ви­ла на­уко­во підтвер­д­жені фак­ти ефек­тив­ної дії біоп­ре­па­ратів.
Її до­повідь до­пов­нив ко­ле­га, завіду­вач ка­фе­д­ри рос­лин­ництва Ми­ко­лаївсько­го аг­рар­но­го універ­си­те­ту Олег Ко­ва­лен­ко. Він  роз­повів про стре­со­вий стан рос­лин і де­які фак­то­ри впли­ву на про­дук­тивність по­льо­вих куль­тур, а та­кож пред­ста­вив нові еле­мен­ти тех­но­логій ви­ро­щу­ван­ня сільгоспкуль­тур.
Про важ­ливість точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва, йо­го аг­ро­номічну й еко­номічну ефек­тивність го­во­рив ди­рек­тор ком­панії AGRILAB Яро­слав Бой­ко. Го­ло­вний співробітник Інсти­ту­ту біое­нер­ге­тич­них куль­тур і цу­к­ро­вих бу­ряків НА­АН Ла­ри­са Бур­де­нюк-Та­ра­се­вич підго­ту­ва­ла до­повідь про особ­ли­вості по­тре­би в міне­раль­них до­б­ри­вах різних ге­но­типів м’якої ози­мої пше­ниці. Пані Бур­де­нюк-Та­ра­се­вич про­де­мон­ст­ру­ва­ла за­лежність уро­жаю сортів пше­ниці від взаємодії та­ких чин­ників, як рік — сорт — се­ре­до­ви­ще —до­б­ри­ва. За сло­ва­ми ек­с­пер­та, вид до­б­ри­ва, до­зи й стро­ки вне­сен­ня потрібно за­сто­со­ву­ва­ти індивіду­аль­но до кож­но­го сор­ту з обов’яз­ко­вим ура­ху­ван­ням по­год­них умов ро­ку й гідро­технічних ко­ефіцієнтів в ок­ремі фа­зи роз­вит­ку сор­ту.
   За­вер­шив тре­тю сесію керівник ви­роб­ни­чо­го на­пря­му рос­лин­ництва кор­по­рації «Сва­рог Вест Груп» Во­ло­ди­мир Сте­пан­чук. Він поділив­ся вла­сни­ми інно­ваційни­ми роз­роб­ка­ми й світо­вим досвідом тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня сої
в умо­вах Ук­раїни.
Те­ми піджив­лен­ня й за­хи­с­ту рос­лин ідуть ру­ка в ру­ку в сільгоспви­роб­ництві. Це підтвер­ди­ли спіке­ри з чет­вер­тої сесії «За­хист рос­лин». Відкри­вав її ди­рек­тор «Щьол­ко­во Аг­рохім Ук­раїна» Олек­сандр Дре­ш­пак. Він до­клад­но роз­повів про інно­вації в сфері роз­роб­ки пре­па­ра­тив­них форм, які впро­ва­ди­ли вчені ком­панії «Щьол­ко­во». 
Про­дов­жив сесію Віктор Швар­тау,  за­ступ­ник ди­рек­то­ра Інсти­ту­ту фізіології рос­лин і ге­не­ти­ки НАН Ук­раїни. Пан Швар­тау де­таль­но вик­лав ос­но­ви жив­лен­ня й за­хи­с­ту рос­лин, а та­кож здійснив ко­рот­кий ек­с­курс у не­да­ле­ке ми­ну­ле: роз­повів, наскільки змен­ше­но об­ся­ги вне­сен­ня міне­раль­них і ор­ганічних до­б­рив порівня­но з ми­ну­лим сторіччям.
Ек­с­перт з аг­робізне­су «Укр­сиб­банк» Ва­дим Скрип­ник ви­с­ту­пив з до­повіддю про ви­ко­ри­с­тан­ня си­с­те­ми Clearfield® у посівах со­няш­ни­ку. До­повідач навів порівняль­ну ха­рак­те­ри­с­ти­ку гербіци­ду євро­лай­тинг з інши­ми грун­то­ви­ми гербіци­да­ми, роз­повів про їхні до­стоїнства й не­доліки. А та­кож висвітлив те­му еко­номічних мо­де­лей ве­ден­ня сільсько­го гос­по­дар­ст­ва.
На­уко­вий співробітник з аг­ро­номії «Аг­ро­сфе­ра» Олек­сандр Гон­ча­ров  по­ру­шив пи­тан­ня оп­тимізації фо­с­фор­но­го жив­лен­ня ози­мої пше­ниці в осінній період. До­повідь грунту­ва­ла­ся на про­ве­де­них дослідах, які засвідчи­ли ефек­тивність пре­па­ратів ком­панії «Аг­ро­сфе­ра» порівня­но з кон­троль­ним по­лем і по­лем сусіда.
   Сесію «Епо­ха калію» відкри­ла до­цент НУБіП Люд­ми­ла Ящен­ко  до­повіддю «Роль, зна­чен­ня та транс­фор­мація калію в грунті». Пані Ящен­ко роз­повіла про функціональ­ну роль калію в рос­ли­нах, про симп­то­ми йо­го дефіци­ту й особ­ли­вості  кру­го­обігу.
Те­му калію підхо­пив аг­рохімік Біло­русь­кої калійної ком­панії Ген­надій Пєсковсь­кий. Він роз­повів про ефек­тивність ви­ко­ри­с­тан­ня калію хло­ри­с­то­го в Ук­раїні, зо­к­ре­ма, про підви­ще­ну стре­состійкість рос­лин у разі  ви­ко­ри­с­тан­ня +К, а ще — роз­крив те­му вро­жай­ності та її струк­ту­ри в ози­мо­го ріпа­ку, ку­ку­руд­зи, кар­топлі, сої, за­леж­но від калійних до­б­рив. З до­повіддю «Ли­ст­кові піджив­лен­ня суль­фа­том калію як чин­ник знач­но­го підви­щен­ня якості та вро­жай­ності про­дукції» ви­с­ту­пив Пе­т­ро Си­кут, пред­став­ник ком­панії Tessenderlo Group. Ек­с­перт роз­повів, що без калію ду­же по­га­но за­своюється азот, а та­кож про то­ле­рантність різних куль­тур до за­со­ле­ності грунтів. Пан Си­кут оз­най­о­мив учас­ників з дією пре­па­ра­ту K-Leaf™, який не тільки по­ста­чає рос­ли­ни калієм че­рез ли­с­тя, а пе­ре­дусім, до­по­ма­гає по­гли­на­ти йо­го із грун­ту.
Ос­тан­ня сесія закінчи­ла­ся, але на цьо­му фо­рум не за­вер­шив­ся. Учас­ни­ки відвіда­ли Одесь­кий при­пор­то­вий за­вод — од­не з найбільших підприємств в Ук­раїні в хімічній га­лузі.  На ОПЗ їх гос­тин­но й привітно зустрів за­ступ­ник ди­рек­то­ра із соціаль­них і зовнішньо­е­ко­номічних пи­тань Сте­пан Кімінчи­д­жи і  люб’яз­но провів гос­тей те­ри­торією підприємства. Під час ек­с­курсії учас­ни­ки по­бу­ва­ли на терміналі кон­тро­лю про­цесів ви­роб­ництва, в це­ху очи­щен­ня во­ди, зо­к­ре­ма й морсь­кої. Потім де­ле­гація Східно-Євро­пейсь­ко­го фо­ру­му відвіда­ла ком­панію «ТрансІнвест­Сервіс» — один із найбільших су­хо­ван­таж­них портів в Ук­раїні. Тут учас­ни­ки змог­ли оціни­ти об­ся­ги морсь­ких пе­ре­ве­зень зер­на й до­б­рив, а та­кож по­ба­чи­ли спо­со­би за­ван­та­жен­ня ко­раблів ван­та­жопідйомністю по­над 60 тис. т. Фо­рум­ча­ни бу­ли ура­жені пло­ща­ми складів і об’єма­ми розміще­ної в них про­дукції.
«Інфоіндустрія» по­обіця­ла й на­далі ор­ганізо­ву­ва­ти учас­ни­кам фо­румів такі пізна­вальні ек­с­курсії.
ІК «Інфоіндустрія» дя­кує всім учас­ни­кам кон­фе­ренції за ак­тивність. Особ­ли­ва по­дя­ка на­шим парт­не­рам: Agrofertrans LTD, ДП «Аг­ро­центр Єврохім Ук­раїна», Одесь­ко­му при­пор­то­во­му за­во­ду й групі пе­ре­вал­ко­вих терміналів Трансінвест­сервіс за на­да­ну до­по­мо­гу в про­ве­денні фо­ру­му.
Дя­куємо на­шим медіа-парт­не­рам — жур­на­лу «Про­по­зиція»,
«Но­ве Сільське Гос­по­дар­ст­во», «Овочі й фрук­ти», Аgroexpert, те­ле­ка­на­лу Business та інтер­нет-пор­та­лу AgroXXI.  До зустрічі  на Тре­ть­о­му Східно-Євро­пейсь­ко­му фо­румі з пи­тань жив­лен­ня й за­хи­с­ту рос­лин — 2015!

Интервью
Ірина Чернишова
Сейчас стремительные изменения, прежде всего в технической сфере, охватили даже аграрный сектор, имеющий репутацию едва ли не самой консервативной отрасли экономики. Неудивительно, что часто усилия владельцев хозяйств, направленные на... Подробнее
В Украине традиционно сетуют на оторванность образования от практики, возникшую еще в советские времена, когда на производстве молодым специалистам прямым текстом говорили: «Забудьте все, чему вас учили в вузе». Однако некоторые аграрные... Подробнее

1
0