Спецвозможности
Новости

Ігор Швайка: «Хочу всіх запевнити: за виявлення будь-яких проявів корупції наші дії будуть миттєвими і жорсткими»

10.04.2014
705
Ігор Швайка:  «Хочу всіх запевнити:  за виявлення  будь-яких проявів корупції  наші дії будуть миттєвими  і жорсткими» фото, иллюстрация

Його призначення на посаду міністра аграрної політики та продовольства України для багатьох стало несподіванкою. Народний депутат від партії «Свобода» за освітою та попередньою діяльністю — юрист. До чого тут, здавалось, аграрне відомство? Що, казав дехто, не знайшлось на цю відповідальну посаду фахівця? Але вже перші кроки нового керівника міністерства показали, що сюди прийшов не тільки політик, але й ефективний менеджер. Про це, зокрема, можна зробити висновок із інтерв’ю нового очільника Мінагрополітики, яке він дав нашому журналу.

О. Пе­т­ру­ня
Спеціаль­но для жур­на­лу «Про­по­зиція»

Зайві доз­во­ли — геть!
Іго­рю Олек­сан­д­ро­ви­чу, як вва­жаєте, що потрібно для то­го, аби підви­щи­ти ефек­тивність аг­рар­но­го сек­то­ру, про­ве­с­ти йо­го де­ре­гу­ляцію?
— Ду­маю, тре­ба за­про­ва­ди­ти ефек­тивніший діалог із профільни­ми асо­ціа­ціями, ор­га­на­ми са­мо­вря­ду­ван­ня на міс­цях, профспілка­ми. Тоб­то зі всіма ти­ми сег­мен­та­ми, які за­без­пе­чу­ва­ти­муть нор­мальні парт­нерські сто­сун­ки. Що сто­сується де­ре­гу­ляції, то тут тре­ба та­кож на­во­ди­ти відповідний по­ря­док. І ми цим са­ме й зай­маємось. Не тре­ба за­ва­жа­ти внутрішньо­му рин­ку пра­цю­ва­ти за рин­ко­ви­ми пра­ви­ла­ми. Моє за­вдан­ня як мі­ністра — ска­су­ван­ня зай­вих доз­волів, за яки­ми про­сте­жується чітко виз­на­че­на ко­рупційна скла­до­ва. Бізнес має пра­цю­ва­ти, за­роб­ля­ти гроші та спла­чу­ва­ти по­дат­ки до бю­д­же­ту, а дер­жа­ва — дба­ти, аби був мінімаль­ний рівень ре­гу­лю­ван­ня на рин­ку.
Вод­но­час дер­жа­ва не зби­рається усу­ва­ти­ся від своєї ре­гу­ля­тор­ної функції на внутрішньо­му рин­ку в період зро­с­тань цін на низ­ку соціаль­но важ­ли­вих про­дуктів. На­при­клад, від про­ве­ден­ня ін­тер­венції з Аг­рар­но­го фон­ду. Я ви­с­ту­паю за пра­виль­не поєднан­ня рин­ко­вих та адміністра­тив­них ме­ханізмів.

Чи мо­же­те спрог­но­зу­ва­ти ціни на сільгосппро­дукцію на близь­ку пер­спек­ти­ву?
— Склад­но тут на­зи­ва­ти кон­кретні ци­ф­ри. Але мо­жу ска­за­ти: по­при си­ту­ацію, яка скла­ла­ся на Кримсь­ко­му півос­трові, та ви­хо­дя­чи з то­го, що вес­на прий­ш­ла на 2,5–3 тижні раніше, ніж за­зви­чай, сьо­годні потрібно яко­мо­га швид­ше про­ве­с­ти посівну кам­панію. І ми це зро­би­мо. Про її об­ся­ги роз­повім потім, ко­ли посіємо. Про­те хо­чу за­пев­ни­ти: мас­шта­би посівної бу­дуть до­статніми. Наші спо­с­те­ре­жен­ня свідчать, що про­гноз що­до цьо­го по­зи­тив­ний.

А якою бу­де ціна на паль­не?
— Ми не по­винні дик­ту­ва­ти ціни на паль­не. Во­ни ма­ють бу­ти рин­ко­ви­ми. Го­ло­вне — за­без­пе­чен­ня потрібною кіль­кістю паль­но­го.

А ко­рупції — рішу­чий бій!
Як оцінюєте ліквідацію Міні­стер­ст­ва до­ходів і зборів?
— Міндо­ходів, або «Мінздох», як йо­го ох­ре­с­ти­ли, був до­волі ко­рум­по­ва­ною струк­ту­рою. На­разі про­ва­ди­мо ве­ли­ку ро­бо­ту що­до по­вер­нен­ня у нор­маль­ний ро­бо­чий стан Дер­жав­ної мит­ної та Дер­жав­ної по­дат­ко­вої служб.

Чи мог­ли б на­ве­с­ти при­кла­ди ко­рупції у діяль­ності міністер­ст­ва за по­пе­ред­нь­о­го керів­ництва?
— Я ду­маю, що це пи­тан­ня, перш за все, потрібно ад­ре­су­ва­ти кож­но­му фер­ме­рові, і він на­ве­де при­кла­ди з влас­но­го жит­тя. На сьо­годні на­ше го­ло­вне за­вдан­ня — за­без­пе­чи­ти дію про­стих і про­зо­рих пра­вил, тоб­то змо­гу пра­цю­ва­ти чес­но і відкри­то. Ко­ли я був де­пу­та­том Вер­хов­ної Ра­ди, ми сот­ня­ми роз­гля­да­ли звер­нен­ня фер­мерів та підприємців, які не бу­ло сен­су відправ­ля­ти до Міністер­ст­ва до­ходів і зборів, зна­ю­чи, що са­ме звідти «рос­туть но­ги» усіх цих ко­руп­цій­них фактів. Вва­жаю од­ним із на­ших го­ло­вних за­вдань — усу­нен­ня всіх ко­руп­ційних схем, у то­му числі на регіональ­но­му рівні. Хо­чу за­пев­ни­ти сільгоспви­роб­ників: за ви­яв­лен­ня будь-яких про­явів ко­рупції на місцях наші дії бу­дуть миттєви­ми і жор­ст­ки­ми. Ру­ка не здриг­неть­ся по­ка­ра­ти ко­рупціонерів на ко­ристь ук­раїнців!

Чи відбу­ваєть­ся ско­ро­чен­ня штатів у міні­стерстві? Скільки у Вас за­ступ­ників?
— Маю трьох за­ступ­ників. Бу­ло ви­ріше­но про­ве­с­ти ско­ро­чен­ня штатів на 20 осіб. У міністерстві не мо­же бу­ти більше од­но­го служ­бо­во­го ав­то­мобіля. Кар­ди­нальні ско­ро­чен­ня прой­ш­ли по на­ших цен­т­раль­них струк­тур­них апа­ра­тах. Ми пра­цюємо над тим, як мо­дифіку­ва­ти уп­равлінську струк­ту­ру, аби во­на бу­ла ефек­тив­ною, але не за­трат­ною. Нині з цією ме­тою про­во­ди­мо ау­дит — він по­ка­же, яким справді має бу­ти на­ше міністер­ст­во.

А чи пла­нуєте про­во­ди­ти ка­д­рові пе­ре­ста­нов­ки, зміню­ва­ти керівників струк­тур, які пра­цю­ють в аг­рар­но­му сек­торі?
— Тут тре­ба го­во­ри­ти кон­крет­но, про які са­ме струк­ту­ри йдеть­ся. Як­що є пре­тензії до керівників, про­шу їх оп­ри­люд­ни­ти, а ми бу­де­мо роз­гля­да­ти і вирішу­ва­ти ка­д­рові пи­тан­ня. Го­ло­вне — щоб кож­на струк­ту­ра пра­цю­ва­ла фа­хо­во і чес­но, а не бу­ла за­лу­че­на до якоїсь по­лі­тич­ної або ко­рупційної діяль­ності.

Як там спра­ви на селі?
Іго­рю Олек­сан­д­ро­ви­чу, як мож­на оха­рак­те­ри­зу­ва­ти по­точ­ний стан справ на по­лях Ук­раїни?
— На­разі про­дов­жу­ють­ся вес­ня­но-по­льові ро­бо­ти. Для їхньо­го про­ве­ден­ня ук­раїнські аг­рарії за­без­пе­чені ко­ш­та­ми на по­над 80%. Пря­мий дефіцит у розмірі 8 млрд грн пла­нуємо пе­ре­кри­ти за­вдя­ки за­по­зи­че­ним ко­ш­там, у то­му числі із за­лу­чен­ням банківських та ко­мерційних кре­дитів. Для цьо­го вже маємо по­пе­ред­ні до­мо­вле­ності з банківськи­ми та фі­нан­со­ви­ми стру­к­ту­ра­ми. Іншою пі­­­­­­д­­­­­­­трим­кою аг­ра­ріям мо­же ста­ти ук­­ла­дан­ня фор­вар­д­них кон­трактів із ДПЗКУ та Аг­рар­ним фон­дом.

Не се­к­рет, що­ро­ку аг­рарії збіль­шу­ють ви­т­ра­ти на про­ве­ден­ня вес­ня­но-по­льо­вих робіт. Чи став ви­нят­ком цей рік?
— Ні, не став. У по­точ­но­му році пла­­­нові ви­т­ра­ти для про­ве­ден­ня вес­ня­но-по­льо­вих робіт на 1 га ріллі ста­нов­лять 2087,3 грн, що на 234,5 грн більше порівня­но з 2013 р. Роз­ра­хун­ко­ва по­тре­ба у ко­ш­тах для про­ве­ден­ня ком­плек­су вес­ня­но-по­льо­вих робіт ста­но­вить 42,8 млрд грн. Із за­галь­ної по­тре­би вла­сни­ми ре­сур­са­ми підприємства за­без­пе­чені на 34,8 млрд грн. Тоб­то пря­мий дефіцит влас­них коштів ста­но­вить 8 млрд грн.

І як пла­нуєте по­кри­ти та­кий де­фі­цит?
— Шля­хом за­по­зи­че­них коштів, у то­му числі завдяки банківським кре­ди­там в об­сязі 4,7 млрд грн та ко­мерцій­ним — 3,1 млрд. Ми ве­де­мо пе­ре­мо­ви­ни із пред­став­ни­ка­ми На­­ціо­наль­но­го бан­ку Ук­раїни, ко­мерційни­ми бан­ка­ми та ін­ши­ми фінан­со­ви­ми ус­та­но­ва­ми що­до мак­си­маль­но­го спри­ян­ня у пи­тан­нях кре­ди­ту­ван­ня вітчиз­ня­них аг­раріїв під час посівної кам­панії. І ба­чи­мо, що по­ро­зуміння є. Ще од­ним прий­нят­ним дже­ре­лом по­крит­тя дефіци­ту влас­них кош­тів бу­де ук­ла­дан­ня фор­вард­них кон­трактів із Дер­жав­ною про­до­воль­чо-зер­но­вою кор­по­рацією Ук­раїни та Аг­рар­ним фон­дом і одер­жан­ня по­пе­ред­ньої оп­ла­ти.

Курс — на євроінте­г­рацію
На­разі ду­же ба­га­то ка­жуть про праг­нен­ня ук­раїнської вла­ди, суспіль­ства та бізне­су до євроінте­г­рації. Що у цьо­му плані ро­бить міністер­ст­во?
— Вра­хо­ву­ю­чи євро­пейсь­кий век­тор на­шої дер­жа­ви та го­товність відкрит­тя Євро­пейсь­ким Со­ю­зом своїх ринків для ук­раїнських то­варів в од­но­сто­рон­нь­о­му по­ряд­ку, ми по­винні як­найш­вид­ше ух­ва­ли­ти за­ко­ни, які да­дуть змо­гу аг­рар­но­му сек­то­ру еко­номіки по­вно­цінно пра­цю­ва­ти у євро­пейсь­ко­му пра­во­во­му полі, а на­шу про­дукцію по­ста­ча­ти на ри­нок євро­пейсь­ких країн. Са­ме ці за­ко­но­давчі ініціати­ви є для нас стра­тегічно важ­ли­ви­ми. То­му ми про­ве­ли низ­ку на­рад що­до виз­на­чен­ня пріори­тетів за­ко­но­про­ект­ної діяль­ності. За участі всіх зацікав­ле­них сторін, у то­му числі ек­с­пертів, пред­став­ників профільних гро­мадсь­ких об’єднань та аг­рар­но­го бізне­су, бу­ло ре­тель­но про­аналізо­ва­но по­над 20 за­ко­но­дав­чих актів у аг­рарній га­лузі та ок­рес­ле­но пер­шо­чер­гові за­ко­но­давчі ініціати­ви.
 
А які са­ме за­ко­но­про­ек­ти вже мож­на на­зва­ти?
— До цен­т­раль­них ор­ганів ви­ко­нав­чої вла­ди вже на­прав­ле­но шість пер­шо­чер­го­вих за­ко­но­про­ектів, зо­к­ре­ма: «Про вне­сен­ня змін до де­я­ких за­ко­но­дав­чих актів Ук­раїни що­до без­печ­ності хар­чо­вих про­дуктів», «Про кор­ми», «Про вне­сен­ня змін до де­я­ких за­ко­но­дав­чих актів Ук­раїни що­до іден­тифікації та реєстрації тва­рин», «Про побічні про­дук­ти тва­рин­но­го по­хо­д­жен­ня, що не при­зна­чені для спо­жи­ван­ня лю­ди­ною», «Про дер­жав­ний кон­троль у сфері за­без­пе­чен­ня без­печ­ності та якості хар­чо­вих про­дуктів і кормів, бла­го­по­луч­чя тва­рин», «Про вне­сен­ня змін до За­ко­ну Ук­раїни “Про особ­ли­вості при­ва­ти­зації май­на в аг­ро­про­мис­ло­во­му ком­плексі”».

Будь ла­с­ка, роз­кажіть кон­кретні­ше про ці за­ко­но­про­ек­ти?
— На­при­клад, за­ко­но­про­ект «Про вне­сен­ня змін до де­я­ких за­ко­но­дав­чих актів Ук­раїни що­до без­печ­ності хар­чо­вих про­дуктів» ус­та­нов­лює ме­ханізм відсте­жен­ня без­печ­ності та якості хар­чо­вих про­дуктів згідно із ви­мо­га­ми євро­пейсь­ко­го за­ко­но­дав­ст­ва. Він дасть змо­гу ство­ри­ти на­леж­ну си­с­те­му кон­тро­лю у сфері санітар­них та фіто­санітар­них за­ходів, еквіва­лент­ну до си­с­те­ми ЄС. Роз­роб­ка та підпи­сан­ня ще од­но­го про­ек­ту, роз­роб­ле­но­го міністер­ст­вом, про­дик­то­ва­на на­­галь­ною по­тре­бою гар­мо­ні­зації за­ко­но­дав­ст­ва Ук­раїни із за­ко­но­дав­ст­вом ЄС. Це сто­сується за­ко­но­про­ек­ту «Про кор­ми», за­вдя­ки яко­му удо­с­ко­на­люється про­цес ви­роб­ництва та обігу кормів, кор­мо­вих до­ба­вок та преміксів, а са­ме: ви­клю­чається за­сто­су­ван­ня у ви­роб­ництві кормів ан­тибіоти­ків, ге­не­тич­но мо­дифіко­ва­них та інших шкідли­вих ор­ганізмів. За­ко­но­про­ект «Про вне­сен­ня змін до де­я­ких за­ко­но­дав­чих актів Ук­раїни що­до іден­тифікації та реєстрації тва­рин» про­по­нує іден­ти­фіку­ва­ти всіх сільсько­го­с­по­дарсь­ких тва­рин на те­ри­торії дер­жа­ви. Це на­дасть мож­ливість нашій тва­рин­ни­ц­ькій про­дукції по­вноцінно вий­ти на світові рин­ки та бу­ти на них кон­ку­рен­то­с­про­мож­ною. Про­ект за­ко­ну «Про дер­жав­ний кон­троль у сфері за­без­пе­чен­ня без­печ­ності та якості хар­чо­вих про­дуктів і кормів, бла­го­по­луч­чя тва­рин» ус­та­нов­лює, яким чи­ном бу­де здійсню­ва­тись кон­троль хар­чо­вих про­дуктів тва­рин­но­го по­хо­д­жен­ня. Ми маємо ско­ор­ди­ну­ва­ти свою ро­бо­ту так, щоб ці пер­­­шо­чер­гові за­ко­но­про­ек­ти мак­си­маль­но швид­ко прой­ш­ли по­го­д­жен­ня в усіх заінте­ре­со­ва­них ор­га­нах ви­ко­нав­чої вла­ди, бу­ли вне­сені на роз­гляд Вер­хов­ної Ра­ди та ух­ва­лені.
 
Як­що взя­ти­ся ра­зом…
На мій по­гляд, ду­же ціка­вою і ко­рис­ною є По­ста­но­ва Кабміну «Про вне­сен­ня змін до По­ряд­ку ви­дачі доз­во­лу на вве­зен­ня на те­ри­торію Ук­раїни тва­рин, про­дуктів тва­рин­но­го по­хо­джен­ня, ре­про­дук­тив­но­го ма­теріалу, біологічних про­дуктів, па­то­логічно­го ма­теріалу, ве­те­ри­нар­них пре­па­ратів, суб­стан­цій, кор­мо­вих до­ба­вок, преміксів та кормів». У чо­му її суть?
— Це один із при­кладів то­го, як тре­ба спільни­ми зу­сил­ля­ми бо­ро­ти­ся із та­ким га­неб­ним яви­щем, як ко­рупція. Рішен­ня уря­ду є ще од­ним кро­ком до ви­корінен­ня ко­рупційних схем у аг­рар­ній га­лузі, ад­же во­но знач­но спро­щує до­звіль­ні про­це­ду­ри ве­ден­ня діяль­ності, пов’яза­ної із вве­зен­ням на те­ри­торію Ук­раїни тва­рин та про­дуктів тва­рин­но­го по­хо­д­жен­ня.
Раніше дозвіл підприємству-ім­пор­те­ру ви­да­ва­ла Держ­ветфіто­служ­ба — на виз­на­че­ну партію то­ва­ру і на виз­на­че­ний термін. На зустрічах, які постійно про­во­дять­ся за моєю уча­с­тю та за уча­с­тю пред­­став­ників профільних об’єднань і аг­рар­но­го бізне­су, ви­роб­ни­ки не­од­но­ра­зо­во скар­жи­лись, що цей дозвіл був при­кла­дом аб­со­лют­но не­ефек­тив­но­го дер­жав­но­го ре­гу­лю­ван­ня та містив знач­ну ко­рупційну скла­до­ву. Так, для от­ри­ман­ня доз­во­лу імпор­те­рам до­во­ди­лось спла­чу­ва­ти 35 дол. США за тон­ну ім­порт­ної про­дукції, не­зва­жа­ю­чи на «бе­зо­плат­ність» йо­го ви­дачі.
Крім то­го, ух­ва­лив­ши по­ста­но­ву, уряд здійснив крок по де­ре­гу­ляції під­приємниць­кої діяль­ності, гар­монізації за­ко­но­дав­ст­ва Ук­раїни із за­ко­но­дав­ст­вом Євро­пейсь­ко­го Со­ю­зу у ча­с­тині ви­­дан­ня до­ку­ментів дозвільно­го ха­рак­те­ру. Ад­же за­про­по­но­вані зміни за­без­пе­чать про­зорість, не­упе­ре­д­женість та уз­го­д­женість дій під час здійснен­ня за­ходів дер­жав­но­го кон­тро­лю на всіх рівнях, інспекційні функції і си­с­те­ма держ­кон­т­ро­лю і на­далі пра­цю­ва­ти­ме в інте­ре­сах дер­жа­ви та її гро­ма­дян.

У май­бутнє — з оп­тимізмом
Чо­го Ви че­каєте: збільшен­ня чи змен­шен­ня інве­с­тицій в аг­рар­ний сек­тор Ук­раїни у зв’яз­ку із зовніш­ньою аг­ресією про­ти на­шої країни?
— Бе­зу­мов­но, збільшен­ня. Я був на ба­га­ть­ох міжна­род­них зустрічах, і на них лу­на­ла зацікав­леність в інве­с­тиціях у аг­ро­сек­тор Ук­раїни. На­ше за­вдан­ня по­­ля­гає у то­му, щоб ство­ри­ти при­ваб­ли­вий інве­с­тиційний клімат. Не­хай до нас за­во­зять новітні тех­но­логії, а ми за­без­пе­чи­мо умо­ви для будівництва но­вих підприємств. Пра­цюй­те, за­роб­ляй­те у нас свої гроші, ство­рюй­те ро­бочі місця, за­ли­шай­тесь на ук­­раїн­сько­му рин­ку — са­ме це ми ка­же­мо іно­зем­но­му інве­с­то­ру.

Интервью
Директор Інституту обліку і фінансів НААН України, академік НААН Валерій Жук
После почти 20-летнего перерыва агрофирмам снова приходится платить налоги на общих основаниях. Конечно, сельхозпроизводители не привыкли к такому. Вот и стонут сейчас сельские бухгалтеры, так как и отчетность значительно усложнилась, и... Подробнее
Сейчас многие производители СЗР, семян и техники прибегают к транспортно-складскому аутсорсингу. Ведь это дает возможность с минимальными затратами (не секрет, что в крупных компаниях затраты на логистику сегодня часто превышают другие... Подробнее

1
0