Спецвозможности
Новости

Держакт отримати – не поле перейти

07.07.2010
575
Держакт отримати –  не поле перейти фото, иллюстрация

Голова Київської облдержадміністрації А. Й. Присяжнюк вручить близько 500 державних актів на право власності на земельні ділянки пільговим категоріям громадян. Принаймні, так стверджували в прес-анонсі. Було зазначено й місце проведення заходу: с. Димер Вишгородського району, Будинок культури. Справді, людей того дня в Будинку культури було чимало. Здебільшого вчителі, медики, працівники культури. Прибули за цією адресою й керівники області та району.

Нове керівництво Виш­го­родсь­кої рай­дер­жадміністрації виріши­ло ре­тель­но кон­тро­лю­ва­ти ро­бо­ту зем­ле­впо­ряд­них ор­ганізацій, про що йшло­ся під час ви­давання зе­мель­них до­ку­ментів. Нині в рай­оні пра­цює близь­ко 40 зем­лев­по­ряд­них під­приємств. У вла­ди є намір пе­ре­віри­ти їхню діяльність і сфор­му­ва­ти пе­релік тих із них, які пра­цю­ють про­зо­ро. Са­ме їх і ре­ко­мен­ду­ва­ти­муть гро­ма­дя­нам для співпраці.
У пла­нах рай­он­ної вла­ди - до­мо­ви­ти­ся з підприємства­ми, щоб ве­те­ра­нам, інвалідам та іншим ма­ло­за­без­пе­че­ним ка­те­горіям гро­ма­дян бе­зо­плат­но оформ­ля­ли дер­жавні ак­ти на зем­лю. "Ми сте­жи­ти­ме­мо за вартістю по­слуг для всіх гро­ма­дян, а для ок­ре­мих ка­те­горій оформ­лю­ва­ти­ме­мо дер­жавні ак­ти без­плат­но, - ска­зав го­ло­ва рай­дер­ж­ад­мініст­рації Яро­слав Мос­ка­лен­ко. - Пе­ред зем­лев­по­ряд­ни­ми ор­ганізаціями, що пра­цю­ють у рай­оні, ми ста­ви­мо жор­ст­ку ви­мо­гу: невідклад­но підго­ту­ва­ти всі до­го­во­ри до ви­дачі актів. То­му од­ра­зу після працівників со­ціаль­ної сфе­ри ак­ти от­ри­ма­ють інші гро­ма­дя­ни, які ма­ють пра­во на зе­мельні ділян­ки.
... Є се­ла, де лю­ди ще сім-вісім років то­му зда­ли гроші зем­лев­по­ряд­ним підприємствам, але й досі нічо­го не одер­жа­ли. До них що­ра­зу приїжджа­ють і ли­ше ви­ма­га­ють зно­ву пла­ти­ти гроші, які ніби­то по­трібні для ви­дачі актів. Як­що лю­ди самі не мо­жуть за­хи­с­ти­ти свої пра­ва, то їх за­хи­ща­ти­ме­мо ми, - по­обі­цяв го­ло­ва рай­дер­жадміністрації".
Що­до роз­дання до­ку­ментів на зе­ме­льні наділи в се­лищі Ди­мер, то їх ощас­лив­ле­ним гро­ма­дя­нам відміря­ли тут май­же по 27 со­ток. На за­пи­тан­ня жур­налістів: "Cкільки це ко­ш­тує для лю­дей?", го­ло­ва Київської обл­дер­жадмі­ністрації Ана­толій При­­сяж­­нюк відповів так: "Ви сьо­годні пе­ресвідчи­ли­ся, що для лю­дей це нічо­го не ко­ш­тує. Їм ли­ше слід прий­ти, роз­пи­са­ти­ся й от­ри­ма­ти...".
- Справді, - повідо­ми­ла в роз­мові ди­мерсь­кий се­лищ­ний го­ло­ва Клавдія Калінічен­ко, - рішен­ня на зем­лю під за­бу­до­ву ми ви­даємо без­плат­но. А оформ­лен­ня землі, ви­го­тов­лен­ня місто­будівної до­ку­мен­тації оп­ла­чу­ва­ли гро­ма­дя­ни. У се­лищ­ної ра­ди не бу­ло та­кої мож­ли­вості. Яка тут про­бле­ма най­більша? Нині ми роз­ши­ри­ли наші межі май­же на 700 га. Те­пер те­ри­торія на­шо­го се­ли­ща роз­ки­ну­ла­ся на 850 га. Пла­ну­ва­ли шу­ка­ти інве­с­торів, які за шма­ток землі спла­ти­ли б вартість оформлення і ви­­готов­лення місто­будівної до­ку­мен­тації на цей ма­сив. Але потім зібра­ли на­ших меш­канців, по­ра­ди­ли­ся й дійшли вис­нов­ку: оп­ла­ти­мо самі, бо боїмось, що за­ли­ши­мо­ся без землі. То­му ко­жен за ви­го­тов­лен­ня місто­будівної до­ку­мен­тації пла­тив по 7,5 тис. гри­вень.
 Як роз­повіла Клавдія Калінічен­ко, епо­пея ця три­ває по­над рік, бо щоб "фірмі пра­цю­ва­ти над місто­будівною до­ку­мен­тацією, потрібний стар­то­вий ка­пітал. Але ко­ли звер­ну­ли­ся до лю­дей, то з'ясу­ва­ло­ся, що не в ба­га­ть­ох бу­ла та­ка су­ма - чи­ма­ла для на­ших гро­ма­дян".   

Ва­лерій Друженко

Интервью
С развитием агросектора Украины повышаются и требования к специалистам аграрной отрасли. Учебные программы профильных вузов все еще зачастую не отвечают ни требованиям агрокомпаний, ни скорости развития современных технологий в АПК.... Подробнее
Несколько месяцев назад ассоциацию «Укрсадпром» возглавил кандидат с.-х. наук Александр Матвиец, который ранее был заместителем председателя ассоциации, позже Председателем Ревизионной комиссии. На днях сайт «Пропозиція» пообщался с ним об... Подробнее

1
0