Спецвозможности
Новости

Цільова регіональна програма "Власний дім"

05.06.2008
693
Цільова регіональна програма "Власний дім" фото, иллюстрация

Цiльова регiональна програма "Власний дiм"

Хтось iз сатирикiв слушно зазначив, що квартирне питання остаточно зiпсувало людей. Але виникло воно не сьогоднi й не вчора. У народi спiвають: "Постав хату з лободи, а в чужую не веди. Чужа хата такая, як свекруха лихая". I прислiв`я стверджує: "Добре тому, хто в своєму дому".
Та дивлячись у якому. 25% сiльських мешканцiв проживає в будинках довоєнного перiоду, а 50% - у будiвлях, якi споруджено у 1944-1970 роках. Найгiрше тим, хто зовсiм не має власного помешкання. Останнiми роками через припинення державного фiнансування на спорудження житла для працiвникiв АПК, низький рiвень доходiв селян будiвництво скоротилося бiльш нiж удесятеро. То коли ж буде добре тому, хто мрiє про власний сучасний будинок i готовий докласти зусиль на його спорудження?
На це запитання та на низку iнших погодився вiдповiсти Микола Васильович Гайдар, начальник департаменту розвитку соцiальної iнфраструктури сiльської мiсцевостi Мiнiстерства аграрної полiтики України.

Микола Гайдар. Ще в 1996 роцi ми зацiкавилися досвiдом житлового будiвництва на селi наших сусiдiв з Бєлгородської областi Росiї. Двiчi у складi урядової делегацiї, до якої входили сiльськi будiвельники, побував там i я. Забiгаючи наперед, скажу: пiсля нашого звiту ми знайшли пiдтримку i Президента, й Уряду нашої держави. Вийшла низка важливих документiв, рiшень i, головне, - Указ Президента вiд 27 березня 1998 року "Про заходи щодо пiдтримки iндивiдуального житлового будiвництва на селi", який i дав основний поштовх для втiлення в Українi "бєлгородського досвiду".
- I в чому полягає цей досвiд?
Микола Гайдар. У широкому залученнi самих селян до спорудження власного житла - з одного боку, а з другого - у потужному розвитку iндивiдуальних господарств, якi зацiкавленi у збiльшеннi обсягу сiльгосппродукцiї, адже вона йде у рахунок погашення кредиту, наданого на спорудження житла. Обласними органами державної влади створено фонди пiдтримки iндивiдуального житлового будiвництва на селi та затверджено цiльовi програми "Власний дiм". За рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України утворено мiжвiдомчу координацiйну комiсiю з питань пiдтримки iндивiдуального житлового будiвництва на селi, її очолює вiце-прем`єр-мiнiстр Михайло Гладiй. Торiк, попри фiнансовi труднощi, у 22 областях зазначенi фонди було створено. Вперше Державним бюджетом України були передбаченi кошти для довгострокового кредитування спорудження житла на селi за програмою "Власний дiм". Загальна сума їх становила 27,5 млн грн, у тому числi з Державного бюджету - 10 млн грн, з мiсцевих бюджетiв (переважно обласних) - 10 млн грн та позабюджетних коштiв - 7,5 млн грн.
- А як майбутньому забудовниковi одержати необхiдну позику?
Микола Гайдар. Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 жовтня 1998 року затверджено "Правила надання довгострокових кредитiв iндивiдуальним забудовникам житла на селi". Одразу зазначу: умови кредитування - пiльговi. Така позика надається на термiн до 20 рокiв із внесенням плати за користування кредитом у розмiрi 3 вiдсоткiв, зафiксованих у кредитнiй угодi рiчних сум, що мають сплачуватися в рахунок погашення.
Звiсно, майбутнiй забудовник обов`язково повинен жити й працювати у сiльськiй мiсцевостi, мати пiдсобне господарство. Перший крок до власної домiвки починається зi збирання довiдок, що їх видають сiльська, селищна та районна ради. Таких довiдок треба зiбрати аж 22 (прописка, робота, власне господарство, вiдсутнiсть житла). А другий крок - звернення до фонду пiдтримки при управлiннi сiльського господарства облдержадмiнiстрацiї.
Надання кредиту здiйснюється на пiдставi вiдповiдних спискiв, затверджених органами мiсцевого самоврядування, та кредитної угоди, яку укладають пiсля пiдтвердження права позичальника на одержання кредиту та визначення його суми. До речi, його за бажанням можна отримати як грошима, так i будiвельними матерiалами. Право на отримання кредиту сiльським забудовникам надається лише один раз. Той, хто претендує на кредит, має сам або з поручителем пiдтвердити свою платоспроможнiсть.
А далi вже забудовник на власний вибiр укладає договiр з будiвельними органiзацiями чи запрошує на "толоку" рiдних та друзiв.
- Якою може бути сума наданого кредиту?
Микола Гайдар. Вiд 10 до 200 тисяч гривень.
- I все треба повертати грошима?
Микола Гайдар. У тому-то й рiч, що нi. Погашати кредит за бажанням позичальника можна коштами або, частково чи повнiстю, сiльськогосподарською продукцiєю власного виробництва. Будь-якою: медом, зерном, молоком, м`ясом, птицею тощо. Тож заздалегiдь треба подумати, прорахувати, чим саме зручнiше буде повертати позику. За одиницю розрахункiв береться цiна 1 кг живої маси великої рогатої худоби вищої вгодованостi. А потiм за цiєю цiною та визначеними коефiцiєнтами обчислюють необхiдну кiлькiсть iншої сiльськогосподарської продукцiї.
Певна рiч, така форма розрахункiв потребує i додаткових земельних угiдь. За висновками фахiвцiв, потреба у площi для вирощування сiльгосппродукцiї з метою щорiчних виплат у рахунок погашення позики становить близько 2,4 га, а великої рогатої худоби (середньою масою 350 кг) треба здавати не менш як три голови щороку.
Так, з одного боку, вирiшується основне соцiальне питання - спорудження добротного житла, а з другого - розвивається приватний сiльгосптоваровиробник, який бере участь у вирiшеннi продовольчої проблеми. На реалiзацiю надходять якiснi продукти.
- Я знаю, що повернутi позики знову через фонди включаються в обiг i подальше кредитування житла. Якими темпами їх повертають?
Микола Гайдар. Я вам скажу. 99% забудовникiв виплачують борг з випередженням зазначених строкiв. Торiк до кредитного обiгу вже повернулося 3,5 млн грн. А головне - з`явилося нове житло. Лише в сiльськiй мiсцевостi Луганської областi побудовано 330 житлових будинкiв, у Сумськiй - 160, у Вiнницькiй - 137.
- А за яких умов обласному фондовi надаються державнi кредити?
Микола Гайдар. Тiльки якщо з мiсцевого бюджету будуть наданi не меншi суми, нiж iз державного. Якщо область сама зацiкавлена в цьому. Iнiцiатива має надходити з мiсць.
На нарадi, присвяченiй програмi "Власний дiм", яка вiдбулася нещодавно, Михайло Гладiй наголосив, що фонди пiдтримки iндивiдуального житлового будiвництва на селi повиннi дiяти в кожнiй областi. Вiн пообiцяв, що тим, хто використає 2-3 гривнi з мiсцевого бюджету, буде надано гривню з бюджету державного.
Конкретний приклад - Луганська область. Цього року тут уже знайшли мiсцевих 3,5 млн грн. I з Державного бюджету їм надано ще один. Взагалi тут серйозно ставляться до цього питання. За 1997-2000 роки у програму iнвестовано понад 7 млн грн, збудовано 630 будинкiв та господарських споруд, прокладено 8 км газових мереж, газифiковано 256 будинкiв. Але, що не менш важливо, у рахунок погашення кредитiв i сплати процентiв уже повернуто сiльгосппродукцiї в еквiвалентному перерахунку близько 350 т ВРХ у живiй масi. На найближчi 10-15 рокiв оплачено замовлення на виробництво додаткових 4,5-5,5 тис. т яловичини, що сприятиме збiльшенню поголiв`я великої рогатої худоби у приватному секторi до 12-15 тисяч.
- Бачу на вашому столi пошту з мiсць. Як люди сприймають цю програму?
Микола Гайдар. Читайте самi. Це - листи фермерiв саме з Луганщини.

М. I. Веременко:
"Ми взяли кредит 10 тис.грн. Пiд 3 вiдсотки в 1998 роцi: частину - грошима, частину - будматерiалами. Будiвництво розпочали одразу пiсля отримання матерiалiв. Через рiк уже споруда готова. Скажу вiдверто: без допомоги фонду ми її не збудували б. Розраховуємо погасити кредит достроково".

О. В. Швець:
"Ми працюємо в районi 20 рокiв. Пiсля реформування колгоспу одержали пай 50 гектарiв землi, яку обробляємо спiльно. Поки що поголiв`я в нас невелике, але розраховуємо ще придбати молодняк. У цьому роцi спорудили примiщення для тварин. Взяли кредит 12 тисяч гривень у фондi на 8 рокiв, в основному будматерiалами. Будуємо власними силами - "сiмейним пiдрядом". Розраховуємо за 2 роки збудувати будинок та господарськi споруди i вже за 3-5 рокiв погасити кредит. I за це все вдячнi фонду. Це реальна допомога тим, хто пов`язав своє життя з селом".

I таких листiв стає дедалi бiльше. Подяки за добру справу надходять з Вiнницької та Сумської областей, де мiсцева влада опiкується цими питаннями.
Через те, що альтернативи побудовi житла на селi, окрiм кредитiв фонду, практично немає, цей процес розвивається, кiлькiсть забудовникiв збiльшується з кожним днем. На жаль, кредитнi ресурси можуть задовольнити попит усього на 30-35%. Та й Державним бюджетом на поточний рiк визначено суму лише 7,5 млн грн. Але ж розрахунок iде i на кошти мiсцевих бюджетiв, i на грошi, якi повертають забудовники.
Є ще одне. Недостатньо вiдпрацьованi механiзм роботи приймальних пунктiв, питання переробки та реалiзацiї сiльгосппродукцiї, вiдвантаження та доставки будiвельних матерiалiв тощо.
Проте iдея, закладена в основу програми, чiтко вписується в загальну концепцiю житлової полiтики: кожний сiльський мешканець має можливiсть самостiйно забезпечити себе i свою сiм`ю сучасним житлом, одночасно збiльшуючи обсяги виробництва сiльгосппродукцiї.
Оскiльки погашення кредиту за бажанням позичальника може здiйснюватись або коштами, або, частково чи повнiстю, сiльськогосподарською продукцiєю власного виробництва, то навiть тi мiськi мешканцi, якi сьогоднi не мають роботи й житла, а на селi проживають їхнi батьки, можуть повернутися в село, спорудити дiм i працювати для добробуту сiм`ї та держави.
З огляду на важливiсть розвитку цього напряму, комiсiя з питань розвитку житлової полiтики при Президентовi України на початку минулого року прийняла рiшення розробити та затвердити спецiальну державну довгострокову програму, що сприятиме нарощуванню обсягiв житлового будiвництва на селi.
Мiнiстерство аграрної полiтики України всiляко сприяє цьому. Якщо при розподiлi централiзованих капiтальних вкладень на 2001 рiк Урядом будуть передбаченi кошти на соцiальний розвиток села, ми плануємо також видiлити частину з них на пiдтримку програми "Власний дiм", зокрема на будiвництво газопроводiв для сiльських забудовникiв, знов-таки - через фонди пiдтримки.
Програма дуже потрiбна i важлива для розвитку села.
На жаль, кредитнi ресурси держави та мiсцевих регiонiв задовольняють потребу менш нiж наполовину. Слiд на урядовому рiвнi розглянути розширення напрямiв кредитування забудовникiв (закупiвля кормiв, молодняку, технiки).
Потребують врегулювання питання оподаткування фондiв та визначення джерел на їх утримання й розвиток. Днями в Урядi пiдписано постанову, якою передбачено, що кредит надаватиметься на придбання недобудованого або готового житла. Ми й надалi розраховуємо на розумiння й пiдтримку Уряду у вирiшеннi проблем селян.

Вiкторiя Iсаєнко

Интервью
В феврале, как раз во время работы выставки «АгроВесна 2020», в Украину по приглашению проекта Киево-Могилянской бизнес-школы Ukrainian Food Valley приезжал бывший фермер, сенатор парламента Нидерландов, где он возглавляет Комитет по... Подробнее
Міністерство аграрної політики, Ярослав Краснопольський
Недавние изменения в составе правительства могут коснуться  и деятельности Министерства аграрной политики и продовольствия. Что изменилось и каких новаций ожидать? С этим вопросом мы обратились к

1
0