Спецвозможности
Новости

Чес­на та якісна співпра­ця

09.04.2015
653
Чес­на та якісна співпра­ця фото, иллюстрация

За підсумками опитування сільгоспвиробників у рамках Всеукраїнського конкурсу «АгроБренд 2015» компанію «Ерідон» було визнано лідером серед дилерів у сфері ресурсного забезпечення АПК, що дало їй змогу отримати перемогу в номінації «Кращий агродилер»!

Звісно, мож­на ска­за­ти ба­га­то по­хваль­них слів про ком­панію «Ерідон», про її чу­до­во на­ла­го­д­же­ну ро­бо­ту в Ук­раїні. Втім, сло­ва, як­що їх не підтвер­ди­ти кон­крет­ни­ми фак­та­ми, ко­мен­та­ря­ми ре­аль­них лю­дей та пе­ре­кон­ли­ви­ми ци­ф­ра­ми, за­ли­ша­ють­ся про­сто сло­ва­ми. І для то­го, щоб не пе­ре­тво­рю­ва­ти наш ма­теріал у про­сте «бла-бла-бла», ми відвіда­ли низ­ку підприємств Ук­раїни (цьо­го ра­зу — гос­по­дар­ст­ва західно­го регіону), яким є що роз­повісти про співпра­цю із ком­панією «Ерідон». Во­ни вже не один рік пра­цю­ють пліч-о-пліч і зна­ють один од­но­го як­най­кра­ще. Які вик­ли­ки до­во­дить­ся до­ла­ти в ро­боті у сьо­годнішніх ре­аліях та як співпра­цюється у такі не­легкі ча­си, про­по­нуємо дізна­ти­ся без­по­се­ред­ньо від аг­ро­парт­нерів ком­панії «Ерідон».

«Най­го­ловніше — ком­панія на 100% ро­зуміє спе­цифіку
та умо­ви ро­бо­ти сільгоспви­роб­ників»
Ва­силь Ко­цу­пир, ди­рек­тор
ПП «Західний Буг», Львівська обл., Ра­дехівський р-н:

— В об­робітку ма­­­ємо близь­ко 36 тис. га землі, в які вхо­дять вісім ок­ре­мих струк­тур­них підрозділів у се­ми рай­о­нах Львів­ської та двох рай­о­нах Во­линсь­кої об­ла­с­тей.
Ос­нов­на профільна куль­ту­ра у нас — цу­к­рові бу­ря­ки, ад­же до скла­ду гос­по­дар­ст­ва вхо­дить цу­к­ро­вий за­вод, на який і по­став­ляємо ви­ро­ще­ну про­дукцію. Се­ред­ня вро­жайність
цу­к­ро­вих ко­ре­неп­лодів у 2014 р.
ста­но­ви­ла 600 ц/га.
Окрім цу­к­ри­с­тих, ми та­кож ви­ро­щуємо зер­нові куль­ту­ри, зо­к­ре­ма озимі пше­ни­цю та ячмінь, яру пше­ни­цю, сою. Не­знач­ну пло­щу зай­має ози­мий ріпак, більшу — ку­ку­руд­за (близь­ко
6,5 тис. га). Вро­жайність ку­ку­руд­зи у 2014 р. — близь­ко 70, а зер­но­вих куль­тур — у се­ред­нь­о­му 50–80 ц/га.
Сьо­годні жод­не гос­по­дар­ст­во не мо­же роз­ви­ва­тись без уп­ро­ва­д­жен­ня різно­манітних інно­ваційних рішень у тех­но­логії ви­ро­щу­ван­ня сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур та поліпшен­ня технічно­го пар­ку. Са­мо­туж­ки зро­би­ти це важ­ко, тож звер­таємо­ся за підтрим­кою до різних ком­паній та ор­ганізацій, що здатні за­без­пе­чи­ти різнобічні кон­суль­тації і до­по­мо­гу.
Од­на з них — ком­панія «Ерідон», з якою ми пра­цюємо вже по­над 12 років. Роз­по­чи­на­ли свою співпра­цю із купівлі ок­ре­мих за­собів за­хи­с­ту рос­лин. Сьо­годні ж ми, за мож­ли­вості, за­мов­ляємо у них по­вну си­с­те­му за­хи­с­ту для ви­ро­щу­ва­них сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур, насіння, міне­ральні до­б­ри­ва, мікро­до­б­ри­ва та от­ри­муємо ра­зом із цим на­справді дієві по­ра­ди що­до їхньо­го ви­ко­ри­с­тан­ня. Чо­му за мож­ли­вості? Ми до­сить ве­ли­ка струк­ту­ра, наші по­тре­би у ви­т­рат­них ма­теріалах чи­малі, то­му й коштів маємо ви­т­ра­ча­ти «дай Бо­же»… А як відо­мо, «копійка грив­ню бе­ре­же», тож пе­ред тим, як прид­ба­ти той чи інший про­дукт, ми про­во­ди­мо тен­дер на за­купівлю. А вже за йо­го ре­зуль­та­та­ми і виз­на­чаємо по­ста­чаль­ників про­дукції в гос­по­дар­ст­во. Їх мо­же бу­ти декілька, втім, «Ерідон» се­ред них завжди є. Так, торік близь­ко 45% усіх обіго­вих за­собів за­без­пе­чу­вав са­ме «Ерідон». По­годь­те­ся, це чо­гось вар­те, ад­же не кож­но­му відда­си по­ло­ви­ну бю­д­же­ту... І цьо­го ро­ку наші сим­патії та­кож на­ле­жать «Ерідон» — окрім ЗЗР та насіння, як ніко­ли «тісно» по­ча­ли співпра­цю­ва­ти з ни­ми що­до за­без­пе­чен­ня до­б­ри­ва­ми, зо­к­ре­ма на­ла­го­ди­ли по­став­ку ком­плекс­них до­б­рив.
Окрім на­яв­ності по­вно­го асор­ти­мен­ту не­обхідної нам про­дукції, спів­праці та­кож сприяє близь­ке розміщен­ня складів ком­панії, ад­же з ог­ля­ду на якість вітчиз­ня­них доріг (і ку­ди тільки «хо­вається» спла­чу­ва­ний на­ми до­рожній збір?!), це на­пря­му впли­ває на термін по­ста­чан­ня.
Не відкрию Аме­ри­ки, як­що ска­жу, що 2014 р. був склад­ним. Втім, він не був по­га­ним що­до фінан­со­вих ре­зуль­татів. Про­те ба­га­то кон­трактів, які бу­ло підпи­са­но на по­чат­ку ро­ку, бу­ли ва­лют­ни­ми, до то­го ж ук­ла­да­ли­ся за од­но­го кур­су, а ко­ли на­став час роз­ра­хунків, курс був геть іншим — у три, а то й чо­ти­ри ра­зи ви­щим. Звісно, ми ма­ли роз­ра­ху­ва­ти­ся за ци­ми кон­трак­та­ми, але так ста­ло­ся, що «Ерідо­н» ми за­бор­гу­ва­ли. Про­те у ком­панії нам пішли на­зустріч і по­га­шен­ня бор­гу відтерміну­ва­ли, та­ким чи­ном да­ли змо­гу роз­ра­ху­ва­ти­ся з ни­ми по­сту­по­во, без за­лу­чен­ня но­вих кре­дитів. Тож вий­ш­ло, як у відомій при­казці: справжній друг пізнається в біді… Са­ме то­му ми за­ли­шаємо­ся з «Ерідо­н», для ньо­го двері на­шо­го підприємства завжди відкриті!

«Ерідон» — не одноденна компанія, з ними почуваєшся у безпеці»
Олег Кри­жо­ва­чук, ди­рек­тор
ТОВ «Ук­раїна», Тер­нопільська обл.,
Підво­ло­чись­кий р-н:

— В об­робітку маємо 14,8 тис. га землі. Ви­ро­щуємо зер­нові куль­ту­ри, се­ред яких ози­ма пше­ни­ця, ози­мий ріпак, ярий ячмінь, ку­ку­руд­за та соя. Оскільки маємо тва­рин­ництво, то ча­с­ти­ну площ у нас відве­де­но під ба­га­торічні тра­ви, ку­ку­руд­зу на си­лос. Крім то­го, не­що­дав­но роз­по­ча­ли зай­ма­тись садівництвом — сьо­годні бу­дуємо фрук­то­с­хо­ви­ще для яб­лук, та­кож маємо еле­ва­тор на
90 тис. т зберіган­ня.
Філо­софія діяль­ності на­шо­го підприємства ду­же про­ста — це ро­бо­та на ре­зуль­тат. Ми не на­ма­гаємось на­бра­ти яко­мо­га більше землі і гос­по­да­рю­ва­ти, як до­ве­деть­ся, аби швид­ко «зірва­ти куш» — і все. Я вва­жаю, що для Ук­раїни оп­ти­маль­ни­ми є гос­по­дар­ст­ва розміром до 15 тис. га землі. Са­ме на цій площі мож­на пра­цю­ва­ти справді ефек­тив­но, осо­би­с­то відслідко­ву­ю­чи всі ро­­бочі про­це­си, три­ма­ти все під кон­тро­лем та «за­кла­да­ти» бла­го­по­луч­чя не
на один рік.
Са­ме за­вдя­ки та­ко­му підхо­ду гос­по­дар­ст­во що­ро­ку посідає ліди­ру­ючі по­зиції у ви­роб­ничій діяль­ності — нам вдається от­ри­му­ва­ти ви­сокі вро­жаї не ли­ше за об­ла­сни­ми «мірка­ми», а й у дер­жав­них мас­шта­бах: торік уро­жайність ози­мо­го ріпа­ку ста­но­ви­ла 62 ц/га, ози­мої пше­ниці — 86, яч­ме­ню — 76, ку­ку­руд­зи (до речі, вже впро­довж ос­танніх ше­с­ти років) —
за 100 ц/га.
Із ком­панією «Ерідон» пра­цюємо вже по­над 11 років. Сьо­годні во­на на 99% за­без­пе­чує наші по­тре­би у ЗЗР, міне­раль­них до­б­ри­вах та насінні (так, за по­пе­редній рік об­ся­ги за­купівлі ста­но­ви­ли не ма­ло не ба­га­то — близь­ко 75 млн грн). Мож­ли­во, ко­мусь це бу­де див­ним, ад­же за всіма за­ко­на­ми бізне­су для зни­жен­ня ви­роб­ни­чих ри­зиків потрібно ма­ти декількох по­ста­чаль­ників ма­теріаль­но-технічних ре­сурсів. Ми ж на­разі маємо од­но­го та­ко­го по­ста­чаль­ни­ка — і це «Ерідон». Чо­му він один? То­му що ми впев­нені у цьо­му парт­не­рові. Якість пре­па­ратів, до­речні і, го­ло­вне, вчасні кон­суль­тації що­до за­сто­су­ван­ня то­го чи іншо­го про­дук­ту, си­с­те­ми за­хи­с­ту в ціло­му, а та­кож терміни до­став­ки, зручні умо­ви роз­ра­хун­ку — ось що ро­бить ком­панію «Ерідон» справжнім ліде­ром у по­ста­чанні обіго­вих за­собів і надійним парт­не­ром для ба­га­ть­ох сільгоспви­роб­ників.
Кож­но­го ро­ку спільно із ком­панією «Ерідон» ми про­во­ди­мо власні сор­то­ви­про­бу­ван­ня різних куль­тур. Так, торік за­кла­да­ли де­мо­посіви 42 гібридів ріпа­ку, 27 сортів пше­ниці та 147 гібридів ку­ку­руд­зи. У своїх досліджен­нях виз­на­чаємо най­кра­щий для се­бе гібрид за од­на­ко­вих умов ви­ро­щу­ван­ня (об­ро­біток ґрун­ту, си­с­те­ма за­хи­с­ту та жив­лен­ня то­що). Та­кож за­кла­даємо досліди од­но­го сор­ту за різни­ми си­с­те­ма­ми за­хи­с­ту та жив­лен­ня. І що ду­же нам до­по­ма­гає в на­ших се­лекційних по­шу­ках — це ре­аль­на підтрим­ка аг­ро­но­ма-кон­суль­тан­та «Ерідон», який, як го­во­рить­ся, завжди «під ру­кою».
Сьо­годні в нас із «Ерідон» скла­ли­ся справді надійні парт­нерські відно­си­ни. Я хо­чу підкрес­ли­ти, са­ме парт­нерські, ад­же з їхньо­го бо­ку відчу­вається по­ва­га до те­бе як парт­не­ра, цілко­ви­та довіра, що сьо­годні ду­же важ­ли­во. На них мож­на по­кла­с­тись на сто відсотків, що ми й ро­би­мо.

«Із компанією “Ерідон” можна прогнозувати подальшу діяльність і бути впевненим у майбутньому»
Ми­хай­ло Жи­ла, ди­рек­тор
ТОВ «Обо­лонь-Аг­ро»,
Хмель­ниць­ка обл., смт Че­ме­ринці:

— Свою діяльність ми роз­по­ча­ли у 2006 р. з об­робітку 350 га. Сьо­годні ж об­роб­лю­ва­на на­ми пло­ща ста­но­вить 13,5 тис. га. Зай­маємось рос­лин­ництвом, тва­рин­ництвом (ВРХ та свині), маємо за­вод із ви­роб­ництва со­ло­ду по­тужністю 120 тис. т. Ос­танніми ро­ка­ми спо­с­терігається підви­ще­ний по­пит на лікарські тра­ви, то­му торік ча­с­ти­ну площ бу­ло відве­де­но під ви­ро­щу­ван­ня роз­то­ропші, фен­хе­лю та коріан­д­ру. Про­те ос­нов­на профільна куль­ту­ра на­шо­го гос­по­дар­ст­ва — це пи­во­вар­ний ячмінь (як ози­мий, так і ярий). Ця куль­ту­ра зай­має близь­ко 35% об­роб­лю­ва­ної площі, де ви­ро­щуємо то­вар­ний та насіннєвий ма­теріал не­обхідних сортів яч­ме­ню, які най­кра­ще при­датні для ви­роб­ництва со­ло­ду. Ча­ст­ка то­вар­но­го яч­ме­ню не­знач­на, пе­ре­важ­но зай­ма­є­мось ви­ро­щу­ван­ням са­ме на­­сін­нєво­го ма­теріалу із по­даль­шою йо­го об­роб­кою на влас­но­му насіннєво­му за­воді. Зго­дом на взаємо­вигідних
умо­вах на­даємо йо­го гос­по­-
дар­ст­вам-парт­не­рам.
Із ком­панією «Ерідон» пра­цюємо з пер­ших днів ство­рен­ня на­шо­го підприємства (в ос­нов­но­му — у сег­менті насіння, мі­­не­раль­них до­б­рив та ЗЗР). Сьо­годні ком­панія за­без­пе­чує наші по­тре­би в ЗЗР
та до­б­ри­вах при­б-
лиз­но на 80%.
У нашій об­ласті ком­панія «Ерідон» має до­сить по­туж­ний кон­суль­та­тив­ний відділ, співпра­цею із яким ми більш ніж за­до­во­лені. Звер­нув­шись за по­ра­дою до кваліфіко­ва­них спеціалістів, ми завжди впев­нені, що пи­тан­ня бу­де успішно виріше­не: їхній аг­ро­ном-кон­суль­тант або на­дає відповідні ре­ко­мен­дації те­ле­фо­ном, або сам приїздить у гос­по­дар­ст­во і на­дає кон­суль­тації вже на місці. Торік усю си­с­те­му за­хи­с­ту бу­ло по­бу­до­ва­но спільно з пред­став­ни­ка­ми
ком­панії «Ерідон».
На­далі, як­що на­сам­пе­ред ціно­ва політи­ка ком­панії нас за­до­воль­ня­ти­ме, пра­цю­ва­ти­ме­мо тільки із ни­ми. Ад­же в інших пи­тан­нях — якість про­дукції, терміни до­став­ки, фінан­су­ван­ня, кон­суль­тації — ми вже виз­на­чи­лись на 100%: це — ком­панія «Ерідон»!

Интервью
Николай Орлов
В 2016 году значительно возросло количество рейдерских захватов предприятий. Среди пострадавших есть и представители аграрного бизнеса. Только за первое полугодие с жалобами на действия рейдеров в
Олександр Ярещенко, заступник директора з наукової роботи Інституту садівництва НААН
Ягодничество называют одной из самых перспективных отраслей АПК. Именно сюда и начинающие, и опытные аграрии вкладывают большие суммы денег. О том, по каким критериям следует выбирать культуры и жива

1
0