Спецвозможности
Техника и оборудование

Білоруське «Палессе» в Лісостепу України Експлуатаційний тест

12.03.2014
830
Білоруське «Палессе»  в Лісостепу України Експлуатаційний тест фото, иллюстрация

У статті наведено результати оцінки якості роботи та експлуатаційно-технологічні параметри нового для ринку України комбайна середнього класу КЗС-10 (GS-10) виробництва ВО «Гомсільмаш» на збиранні зернобобових культур та кукурудзи на зерно.

В. По­горілий, за­ступ­ник ди­рек­то­ра,
М. Зань­ко, завіду­вач ла­бо­ра­торії,
УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го

В онов­ленні пар­ку ком­байнів Ук­раї­ни бе­руть участь усі провідні за­рубіжні ком­бай­но­будівні фірми. Се­ред них по­міт­­ну роль відіграє і ВО «Гом­сіль­маш» (Біло­русь), яке про­тя­гом ос­тан­ніх п’яти років по­став­ляє на вітчиз­ня­ний ри­нок до­б­ре знані в нас зер­ноз­би­ральні ком­бай­ни серії «Па­лес­се»: КЗС-812 (GS-812) і КЗС-1218 (GS-12). Ком­байн GS-812 має ба­ра­бан­ну кла­сич­ну мо­ло­тар­ку, ши­ри­на якої ста­но­вить 1200 мм і по­бу­до­ва­на за схе­мою: мо­ло­тиль­ний ба­ра­бан биль­но­го ти­пу — відбійний бітер — кла­віш­ний со­ло­мо­­тряс — си­с­те­ма очи­щен­ня зер­на. Мо­ло­тар­ка ком­бай­на GS-12 за­для збільшен­ня про­дук­тив­ності має суттєві кон­ст­рукційні відмінності: її ши­ри­на ста­но­вить 1500 мм, у складі ба­ра­бан­ної мо­ло­тиль­но-се­па­ру­валь­ної си­с­те­ми (МСС) пе­ред мо­ло­тиль­ним ба­ра­ба­ном, діаметр яко­го — 800 мм, розміще­но ба­ра­бан-при­ско­рю­вач. Кон­ст­рукційно-тех­но­логічні особ­ли­вості бу­до­ви мо­ло­тар­ки і технічні па­ра­ме­т­ри да­ють змо­гу за­без­пе­чи­ти про­пу­ск­ну здатність кож­ної з мо­де­лей ком­бай­на, відповідно, на рівні 8 та 12 кг/с.
Обид­ва біло­руські ком­бай­ни — GS-812 «Па­лес­се» і GS-12 «Па­лес­се» — від­повідно до за­яв­ле­ної ви­роб­ни­ком про­пу­ск­ної здат­ності, гідно відповіда­ють кла­сам 8 та 12 кг/с пер­спек­тив­но­го ти­по­розмірно­го ря­ду ком­байнів для різних груп гос­по­дарств Ук­раїни. Ра­зом з тим, зда­ва­ло­ся б, що клас ком­байнів про­дук­тивністю 10 кг/с біло­русь­ки­ми ком­бай­но­будівни­ка­ми не пред­став­ле­но. Але це не так: ви­роб­ник про­по­нує но­вий ком­байн серії «Па­лес­се» цієї гру­пи — КЗС-10 (GS-10), який на рин­ку Ук­раїни по­ки що не до­сить відо­мий.
УкрНДІПВТ ім. Л. По­горіло­го у 2013 р. провів ек­сплу­а­таційні ви­про­бу­ван­ня ком­бай­на КЗС-10 (GS-10) на зби­ранні зер­но­вих, бо­бо­вих та ку­ку­руд­зи на зер­но в умо­вах Лісо­сте­пу Ук­раїни з ме­тою виз­на­чен­ня йо­го по­тенційних по­каз­ників про­дук­тив­ності та якості ро­бо­ти і відповідності ха­рак­те­ри­с­ти­кам пер­спек­тив­но­го ком­бай­но­во­го пар­ку 10 кла­су про­дук­тив­ності.

Кон­ст­рукція GS-10
Жат­ка ком­бай­на
Знач­ною мірою успішна ре­алізація ком­бай­ном про­ект­них по­каз­ників про­дук­тив­ності, за­кла­де­ної в йо­го кон­ст­рук­цію технічни­ми па­ра­ме­т­ра­ми, зу­мов­ле­на зер­но­вою жат­кою для пря­мо­го ком­бай­ну­ван­ня хлібів. Ва­го­мим не­до­лі­ком більшості зер­но­вих жа­ток (навіть су­час­них ком­байнів) є низь­ка швидкість зрізу­ван­ня сте­бел тех­но­логічної куль­ту­ри. Внаслідок цьо­го за збільшен­ня ро­бо­чої швид­кості ру­ху ком­бай­на жат­ка про­сто пе­ре­хо­дить у ре­жим «буль­до­зер­ної по­лиці». Для уник­нен­ня та­ко­го «ефек­ту» жат­ка ком­бай­на GS-10 «Па­лес­се» має ме­ханізм уру­хом­лен­ня но­жа різа­ль­но­го апа­ра­ту за ти­пом «Шу­ма­хер», цик­лічність яко­го ста­но­вить 1150 цик­лів/хв. Та­ким чи­ном за­без­пе­чується ви­со­ка інтен­сивність різан­ня та по­да­ван­ня зріза­ної ма­си в мо­ло­тар­ку. А ве­ли­кий об­­сяг по­да­ної ма­си — це ос­нов­ний га­рант ре­алізації ком­бай­ном йо­го ви­со­кої про­дук­тив­ності.
У ком­бай­на GS-10 «Па­лес­се» функ­цію копіюван­ня рельєфу по­ля ви­ко­нує комбіно­ва­на, але вод­но­час кон­ст­рукцій­но про­ста та ефек­тив­на у ро­боті гідро­ме­ханічна си­с­те­ма. Її до­стат­ньо лег­ко ре­гу­лю­ва­ти та пе­ревіря­ти на відповідність потрібним па­ра­ме­т­рам пе­ред тех­но­ло­гіч­ним на­ла­ш­ту­ван­ням жат­ки до ро­бо­ти. Зу­сил­ля, від яко­го при­во­дить­ся в дію ме­ха­нізм копіюван­ня по­верхні по­ля жат­кою, ста­но­вить 20–30 кг.
За ро­бо­ти у склад­них умо­вах не ви­клю­че­на мож­ливість стрімко­го на­ко­пи­чен­ня (за­би­ван­ня) ма­си під шне­ком жат­ки. Для усу­нен­ня за­би­ван­ня пе­ред­ба­че­но ре­верс по­хи­лої ка­ме­ри.

Си­с­те­ма об­мо­ло­чу­ван­ня
Найвідомішою та уза­галь­не­ною ха­рак­те­ри­с­ти­кою GS-10 є те, що це ком­байн ба­ра­бан­но­го ти­пу. Мож­на та­кож упев­не­но ствер­д­жу­ва­ти, що він знач­ною мірою фак­тич­но є про­дук­том по­даль­шо­го роз­вит­ку до­б­ре зна­них ком­байнів серії «Дон-1500», із яки­ми він має низ­ку іден­тич­них ба­зо­вих технічних па­ра­метрів ос­нов­ної тех­но­логічної си­с­те­ми — мо­ло­тар­ки, а ра­зом з тим і про­сту бу­до­ву, що за­без­пе­чує еко­номічність ви­ко­ри­с­тан­ня.
Історія ство­рен­ня та роз­вит­ку зер­ноз­би­раль­них ком­байнів та­ко­го ти­пу невід’ємно пов’яза­на з роз­вит­ком ос­нов­них тех­но­логічних си­с­тем мо­ло­тар­ки, зо­к­ре­ма си­с­те­ми об­мо­ло­чу­ван­ня та ос­нов­ної се­па­рації зер­на із об­мо­ло­че­ної со­ло­ми. У ком­бай­нах із тра­диційною мо­ло­тар­кою цю функцію ви­ко­ну­ють мо­ло­тиль­ний ба­ра­бан, мо­ло­тиль­но-се­па­ру­валь­на де­ка та відбійний бітер, які тех­но­логічно об’єднані у так зва­ну мо­ло­тиль­но-се­па­ру­валь­ну си­с­те­му. Дослі­джен­ня роз­вит­ку цієї си­с­те­ми свід­чать, що фак­тич­но в од­но­ба­ра­бан­но­му (кла­сич­но­му) варіанті во­на не за­зна­ла суттєвих змін. Ра­зом з тим, праг­нен­ня збіль­ши­ти про­дук­тивність ком­байнів ба­ра­бан­но­го ти­пу по­зи­тив­но по­зна­чи­ло­ся на про­цесі ево­люції кон­ст­рукції та технічних па­ра­метрів мо­ло­тиль­но­го ба­ра­ба­на за­зна­че­но­го ти­пу ком­бай­на (табл. 1).
Слід та­кож за­зна­чи­ти, що си­с­те­ма об­мо­ло­чу­ван­ня — мо­ло­тиль­ний ба­ра­бан та йо­го де­ка — ра­зом з інши­ми еле­мен­та­ми мо­ло­тар­ки, зо­к­ре­ма со­ло­мо­тря­сом та си­с­те­мою очи­щен­ня зер­на, виз­на­ча­ють рівень зер­но­вих втрат за мо­ло­тар­кою та її про­пу­ск­ну здатність. Ба­ра­бан за ши­ри­ни мо­ло­тар­ки 1500 мм має пло­щу мо­ло­тиль­но-се­па­ру­валь­ної де­ки 1,37 м2. Та­ке збільшен­ня па­ра­мет­рів си­с­те­ми ба­ра­бан — де­ка дає змо­гу про­гно­зу­ва­ти зро­с­тан­ня про­пу­ск­ної здат­нос­ті та про­дук­тив­ності ком­бай­на в ціло­му. По­туж­ний ба­ра­бан за ро­бо­чої ча­с­то­ти обер­тан­ня 800 об./хв за­без­пе­чує, на­сам­пе­ред, ве­ли­кий мо­мент інерції. Це га­ран­тує у разі знач­ної во­ло­гості та нерівномірно­го по­да­ван­ня хлібної ма­си в МСС її тех­но­логічну надійність, тоб­то не­чут­ливість до ко­рот­ко­час­них пе­ре­ван­та­жень цієї си­с­те­ми. Це по­пе­ре­д­жає за­би­ван­ня МСС ма­сою і вод­но­час за­без­пе­чує рівномірність ре­жи­му про­хо­д­жен­ня нею зо­ни об­мо­ло­чу­ван­ня та се­па­рації зер­на. Ра­зом з тим, збільше­ний діаметр ба­ра­ба­на за прий­ня­то­го ку­та об­хва­ту ба­ра­ба­на де­кою 130° дає змо­гу ма­ти знач­ну до­вжи­ну траєкторії ру­ху тех­но­логіч­ної ма­си пло­щи­ною ввігну­тої по­верхні де­ки. В поєднанні зі знач­ною ши­ри­ною мо­ло­тар­ки — 1500 мм це збільшує пло­щу об­мо­ло­чу­ван­ня та ос­нов­ної се­па­рації зер­на, а з ура­ху­ван­ням до­стат­ньо дов­го­го со­ло­мо­тря­са, до­вжи­на клавіші яко­го ста­но­вить 4,1 м, та­ке кон­ст­рукційне ви­рішен­ня га­ран­тує мак­си­маль­не від­окрем­лен­ня зер­на з об­мо­ло­че­ної со­ло­ми на де­ках та мак­си­маль­но мож­ли­ву се­па­рацію зер­но­вих ре­ш­ток, які прой­ш­ли че­рез де­ку МСС і надійшли у складі гру­бо­го во­ро­ху (об­мо­ло­че­ної со­ло­ми) на со­ло­мо­тряс. Тоб­то ши­ро­ка мо­ло­тар­ка за­без­пе­чує над­хо­д­жен­ня по­туж­но­го по­то­ку тех­но­логічної ма­си у свій простір та ефек­тив­ну йо­го пе­ре­роб­ку. Внаслідок цьо­го у масі со­ло­ми, що за­ли­шає простір мо­ло­тар­ки, за­ли­шається зовсім не­знач­на кількість зер­на.
За ро­бо­ти на різних фо­нах ха­рак­тер­ною є си­ту­ація, ко­ли ком­бай­нер візу­аль­но — за ма­сою, що надійшла на об­мо­ло­чу­ван­ня до ба­ра­ба­на, — мо­же виз­на­чи­ти, що МСС ось-ось не­ми­ну­че заб’ється. Для за­побіган­ня цьо­му ви­роб­ник роз­ро­бив відповідну кон­ст­рукцію мо­ло­тиль­ної си­с­те­ми ком­бай­на: у разі по­тре­би слід ско­ри­с­та­ти­ся си­с­те­мою гли­бо­ко­го ски­дан­ня де­ки МСС, яка дає змо­гу деці стрімко опу­с­ти­ти­ся віднос­но ба­ра­ба­на вниз. У та­ко­му разі за­зо­ри між ба­ра­ба­ном та де­кою миттєво збільшу­ють­ся, і знач­на кількість хлібної ма­си лег­ко про­хо­дить че­рез мо­ло­тиль­но-се­па­ру­валь­ну си­с­те­му, тим са­мим ви­клю­чається навіть тим­ча­со­ве пе­ре­ван­та­жен­ня МСС ком­бай­на.
Тех­но­логічні ре­гу­лю­ван­ня мо­ло­тар­ки: ча­с­то­ти обер­тан­ня мо­ло­тиль­но­го ба­ра­ба­на і за­зорів у ньо­му, ре­жи­му ро­бо­ти вен­ти­ля­то­ра си­с­те­ми очи­щен­ня зер­на, а та­кож вста­нов­лен­ня ре­жи­му і кон­троль ро­бо­ти дви­гу­на здійсню­ють за до­по­мо­гою бор­то­во­го комп’юте­ра. Зруч­ний пульт ке­ру­ван­ня ро­бить уп­равління ком­бай­ном про­стим, лег­ким і ефек­тив­ним. А це сприяє меншій втом­лю­ва­ності ком­бай­не­ра та ефек­тивнішо­му ви­ко­ри­с­тан­ню йо­го фізич­них сил для про­дук­тивнішої ро­бо­ти впро­довж усь­о­го ро­бо­чо­го ча­су зміни.

Си­с­те­ма очи­щен­ня зер­на
Си­с­те­ма очи­щен­ня зер­на — трирів­не­ва, скла­дається із чо­ти­рь­ох жа­люзій­них решіт. У місці тех­но­логічно­го пе­ре­хо­ду стру­шу­валь­на до­шка (гро­хот) — верхнє ре­ше­то ви­ко­ри­с­та­но до­дат­ко­ве ре­ше­то. Йо­го при­зна­чен­ня у си­с­темі — оп­тимізу­ва­ти ре­жим по­да­ван­ня ма­си на верхнє ре­ше­то, за­без­пе­чи­ти рівномір­ний шар тех­но­логічно­го во­ро­ху, що під­дається очи­щен­ню на верх­нь­о­му ре­шеті, особ­ли­во в мо­мент по­да­ван­ня на ньо­го ма­си. Верхнє ре­ше­то — ос­нов­не за функ­ціональ­ним при­зна­чен­ням: во­но має от­ри­ма­ти та якісно про­се­па­ру­ва­ти мак­си­маль­ну кількість зер­на. Ре­ше­то-по­до­вжу­вач розміще­не за верхнім ре­ше­том і ле­жить в одній пло­щині з ним — во­но при­зна­че­не для відо­крем­лен­ня зер­на із не­об­мо­ло­че­них ко­лосків та по­ло­ви, які ру­ха­ють­ся ре­ше­том. Нижнє ре­ше­то, як і всі три по­пе­редні, — жа­люзійно­го ти­пу і розміще­не під верхнім ре­ше­том. Йо­го при­зна­чен­ня — ос­та­точ­не очи­щен­ня зер­на шля­хом се­па­рації (про­хо­д­жен­ня че­рез ро­бо­чу пло­щи­ну). Не­об­мо­ло­чені ко­ло­с­ки, які зійшли із зад­ньої ча­с­ти­ни ре­ше­та, по­трап­ля­ють на ско­чу­валь­ну до­ш­ку і далі над­хо­дять до ко­ло­со­во­го шне­ка та про­хо­дять до­дат­ко­ве об­мо­ло­чу­ван­ня спеціаль­ною си­с­те­мою.
Для порівнян­ня слід на­ве­с­ти та­кий при­клад: у кон­ст­рукції си­с­тем очи­щен­ня зер­на в су­час­них ком­бай­нах ви­ко­ри­с­то­ву­ють два або три ре­ше­та і рідко (як у ком­бай­на GS-10) — чо­ти­ри. Під час очи­щен­ня зер­но­во­го во­ро­ху підви­ще­ної во­ло­гості та­ка си­с­те­ма за­без­пе­чує якісне відо­крем­лен­ня не­зер­но­вої ча­с­ти­ни вро­жаю від зер­на та йо­го се­па­рацію на ро­бочій по­верхні решіт.

Технічне об­слу­го­ву­ван­ня
Ком­байн до­б­ре при­сто­со­ва­ний до про­ве­ден­ня технічно­го об­слу­го­ву­ван­ня і тех­но­логічно­го на­ла­ш­ту­ван­ня. Для під­твер­д­жен­ня цьо­го до­стат­ньо на­ве­с­ти при­клад що­до зруч­ності до­сту­пу до ме­ха­нічних пе­ре­дач, які ле­жать у вер­ти­кальній пло­щині лівої або пра­вої бо­ко­вин мо­ло­тар­ки. Для цьо­го до­стат­ньо підня­ти до­сить ве­ли­кий за­хис­ний щи­ток. Ком­байн має ав­то­ном­ну пнев­ма­тич­ну си­с­те­му, яка дає змо­гу опе­ра­тив­но, про­сто в полі, ви­ко­ну­ва­ти об­ду­ван­ня ком­бай­на повітрям. Це особ­ли­во важ­ли­во для підтри­ман­ня «ком­форт­них» умов ро­бо­ти дви­гу­на під час об­мо­ло­чу­ван­ня яч­ме­ню: силь­на тех­но­логічна пи­лю­ка бук­валь­но за­би­ває повітро­забірник дви­гу­на.

ЕК­СПЛУ­А­ТАЦІЙНИЙ ТЕСТ НА ЗБИ­РАННІ РАННІХ ЗЕР­НО­ВИХ
Най­кра­щим підтвер­д­жен­ням зроб­ле­но­го аналізу є ек­сплу­а­таційна пе­ревірка ком­бай­на в гос­по­дарсь­ких умо­вах. То­му для об’єктив­ної всебічної оцінки ком­бай­на GS-10 «Па­лес­се» в умо­вах Ук­раї­ни про­тя­гом се­зо­ну зби­ран­ня хлібів 2013 р. бу­ло про­ве­де­но його ши­ро­ко­мас­штаб­ні те­с­ту­ван­ня. Ос­нов­на ме­та цих ви­про­бу­вань — вста­но­ви­ти, наскіль­ки про­дук­тив­но, якісно та еко­номічно ефек­тив­но ком­байн за­без­пе­чує зби­ран­ня різних тех­но­логічних куль­тур, який рівень технічної надійності, без­пе­ки та ер­го­номічності праці ком­бай­не­ра та для яких гос­по­дарств ця мо­дель най­е­фек­тив­ніша.
Про­гра­ма те­с­ту­вань пе­ред­ба­ча­ла про­ве­ден­ня аг­ро­оціню­ван­ня мо­ло­тар­ки з ме­тою вста­нов­лен­ня її функціональ­них мож­ли­во­с­тей: про­пу­ск­ної здат­ності, по­каз­ни­ка, що виз­на­чає про­дук­тивність ком­бай­на за вста­нов­ле­ни­ми технічни­ми па­ра­ме­т­ра­ми та зміну якісних по­каз­ників ро­бо­ти — кількості би­то­го (дроб­ле­но­го) зер­на та рівня йо­го засміче­ності — за­леж­но від за­ван­та­жен­ня мо­ло­тар­ки.
Грун­то­во-кліма­тичні умо­ви зо­ни Лі­со­сте­пу Ук­раїни торік бу­ли спри­ят­ли­ви­ми для фор­му­ван­ня ви­со­ко­го вро­жаю зер­на, що да­ло змо­гу ефек­тив­но за­ван­та­жи­ти ком­байн та оціни­ти йо­го (табл. 2).
Про­ве­ден­ня об’єктив­но­го оціню­ван­ня функціональ­них мож­ли­во­с­тей ком­бай­на пев­ною мірою ус­клад­ню­ва­ли по­годні умо­ви, які торік не бу­ли спри­ят­ли­ви­ми та ти­по­ви­ми для ком­бай­но­во­го зби­ран­ня зер­но­вих куль­тур у цій зоні на той час: про­тя­гом дня про­хо­дили ряс­ні та три­ва­лі дощі, ден­на тем­пе­ра­ту­ра повітря бу­ла не­ви­со­кою, ча­с­то не до­ся­га­ла навіть 25°С, а це не спри­я­ло швид­ко­му про­си­хан­ню со­ло­ми навіть у зоні ко­ло­са. Со­ло­ма в зоні ви­со­ти її зрізу — 10–15 см не всти­га­ла про­си­ха­ти, і то­му її во­логість на ок­ре­мих ділян­ках до­ся­га­ла 35%. Поєднан­ня знач­ної во­ло­гості зі знач­ною со­ло­мистістю, яка пе­ре­бу­ва­ла на рівні співвідно­шен­ня ма­си зер­на та со­ло­ми 1:1,5 (а на ок­ре­мих ді­лян­ках — навіть 1:1,8 (!) ство­ри­ли склад­ні умо­ви ро­бо­ти, пря­мо ска­же­мо, ек­с­т­ре­мальні. По­при це, ком­байн про­де­мон­ст­ру­вав свою здатність пра­цю­ва­ти з якістю, ха­рак­тер­ною для кла­сич­них ком­байнів: втра­ти зер­на за мо­ло­тар­кою не пе­ре­ви­щу­ють рівня, до­пу­с­ти­мо­го для відповідної про­дук­тив­ності ком­бай­на.
За ре­зуль­та­та­ми ла­бо­ра­тор­но-по­льо­вих ви­про­бу­вань вста­нов­ле­но, що тех­ніч­ний рівень жат­ки і якість її ви­го­тов­лен­ня за­без­пе­чу­ють тех­но­логічну надій­ність за ро­бо­ти у ви­со­ко­му діапа­зоні ро­бо­чих швид­ко­с­тей і по­да­ван­ня тех­но­ло­гічної ма­си в мо­ло­тар­ку на рівні 16 кг/с. Якість ро­бо­ти жат­ки — за­довільна: втра­ти зер­на за жат­кою не пе­ре­ви­щу­ють 0,04%.
Од­ним із мож­ли­вих фак­торів от­ри­ман­ня не­обхідної інтен­сив­ності по­да­ван­ня хлібної ма­си в ком­байн — збіль­шен­ня або змен­шен­ня її по­то­ку — до­ся­гається шля­хом відповідної зміни ро­бо­чої швид­кості ру­ху. За­зви­чай для ком­бай­нів та­ко­го кла­су (за про­пу­ск­ною спро­можністю) ро­бо­ча швидкість — 4,5–5 км/год. В умо­вах ла­бо­ра­тор­но-по­льо­вих досліджень, ко­ли оціню­ва­ли здат­ність жат­ки що­до більшо­го по­да­ван­ня ма­си в мо­ло­тар­ку — на рівні 16 кг/с, ро­бо­ча швидкість ком­бай­на ста­но­ви­ла 7 (!) км/год. І, слід за­зна­чи­ти, ком­байн за­до­вільно ви­ко­ну­вав тех­но­логічний про­цес: жат­ка до­б­ре та надійно копіюва­ла по­верх­ню по­ля, про­це­су «га­ло­пу­ван­ня» жат­ки не спо­с­теріга­ли.
Тех­но­логічні ре­жи­ми ком­бай­на, які бу­ли вста­нов­лені відповідно до інструк­ції з ек­сплу­а­тації, за­без­пе­чу­ють потрібну якість ро­бо­ти: рівень би­то­го (дроб­ле­но­го) зер­на в бун­кері — за­довільний і не пе­ре­ви­щує рег­ла­мен­то­ва­но­го ТУ на ком­байн (не більше ніж 2%). Низь­ко­му рівню втрат за мо­ло­тар­кою знач­ною мі­рою сприяє ви­со­ко­тех­но­логічна трирів­не­ва си­с­те­ма очи­щен­ня зер­на, у складі якої — чо­ти­ри жа­люзійні ре­ше­та. Засмі­ченість зер­на не­знач­на і не пе­ре­ви­щує 3%. Про­пу­ск­на здатність мо­ло­тар­ки (за втрат зер­на за нею 1,5%) ста­но­ви­ла 11,2 кг/с. Тоб­то ком­байн GS-10 «Па­лес­се» із «за­па­сом» підтвер­див за­дек­ла­ро­ва­ний ВО «Гомсільмаш» один із ос­нов­них по­каз­ників йо­го при­зна­чен­ня — про­пу­ск­ну здатність на рівні 10 кг/с. Експлуатаційно-тех­но­логічну оцінку ком­байна GS-10 проведено під час збирання озимої пшениці на площі 175 га. Засто­совано метод суцільного хронометражу всіх елементів часу контрольної зміни (7 го­д змінного часу). Також проведено ви­­значення всіх основних елементів зміни (табл. 3).
У гос­по­дарсь­ких умо­вах ек­сплу­а­тації під час зби­ран­ня ози­мої пше­ниці за вро­жайністю зер­на 62,1 ц/га і со­ло­ми­с­тості 1:1,1 про­дук­тивність за на­мо­ло­том зер­на ста­но­ви­ла 19,6 т/год ос­нов­но­го ча­су. Об­мо­ло­че­ну со­ло­му після до­дат­ко­во­го под­рібнен­ня спеціаль­ною си­с­те­мою ком­байн GS-10 розсівав по­лем.
Ця мо­дель має до­стат­ню тех­но­логіч­ну надійність: ко­ефіцієнт надійності тех­но­­логічно­го про­це­су — 1,0. Не­про­дук­тивні ча­сові за­тра­ти в струк­турі ба­лан­су ча­су нор­ма­тив­ної три­ва­лості зміни не­значні і не впли­ва­ють суттєво на змінну про­дук­тивність: ко­ефіцієнт ви­ко­ри­с­тан­ня змінно­го ча­су ста­но­вить 0,65, що від­повідає та­ко­му у ком­байнів ана­ло­гічно­го технічно­го рівня.
Те­с­ту­ван­ня під час об­мо­ло­чу­ван­ня бо­бо­вих та ку­ку­руд­зи
Ек­сплу­а­таційну оцінку ком­бай­на GS-10 та­кож про­ве­де­но в умо­вах Західно­го Полісся. Ком­байн зби­рав зер­нові ко­ло­сові куль­ту­ри: жи­то, три­ти­ка­ле, ячмінь та ози­му пше­ни­цю. От­ри­мані ре­зуль­та­ти підтвер­ди­ли йо­го адап­тацію до цих умов ро­бо­ти та здатність за­без­пе­чу­ва­ти ви­со­ку про­дук­тивність і потрібну якість ро­бо­ти.
Повніше оціню­ван­ня ком­бай­на GS-10 «Па­лес­се» про­ве­де­но впро­довж ве­рес­­ня — жовт­ня 2014 р. під час зби­ран­ня пізніх куль­тур: сої та ку­ку­руд­зи на зер­но (табл. 4). Для зби­ран­ня ку­ку­ру­дзи ком­байн аг­ре­га­ту­ва­ли з ше­с­ти­ряд­ною ку­ку­руд­зя­ною жат­кою КОК-6-1 (ви­роб­ництва ВО «Гомсільмаш»). Ре­зуль­та­ти досліджен­ня (табл. 5) свідчать, що універ­саль­на ба­­ра­бан­на мо­ло­тар­ка зі збільше­ним ба­ра­ба­­ном та клавішним со­ло­мо­тря­сом за­­без­пе­чує об­мо­ло­чу­ван­ня сої і ку­ку­руд­зи із до­три­ман­ням вста­нов­ле­ної якості і про­­­дук­тив­ності — на рівні, вла­с­ти­во­му для зер­но­з­би­раль­них ком­байнів цьо­го кла­­су на зби­ранні за­зна­че­них куль­тур.
Оціню­ван­ня ефек­тив­ності ком­бай­на GS-10 «Па­лес­се» про­во­ди­ли за ре­зуль­та­та­ми ек­сплу­а­таційно-тех­но­логічно­го до­сліджен­ня під час пря­мо­го зби­ран­ня ози­­мої пше­ниці. Вис­но­вок: за річно­го нор­ма­тив­но­го на­ван­та­жен­ня ком­бай­на 180 год і прий­ня­тої ціни ком­бай­на (ста­ном на 2013 р.) за­тра­ти праці ста­нов­лять 0,08 люд.-год./т (або 0,48 люд.-год./га), су­ма пря­мих ек­сплу­а­таційних ви­т­рат — менш ніж 120 грн/т.
Досвід ви­ко­ри­с­тан­ня зер­ноз­би­раль­них ком­байнів в умо­вах Ук­раїни свід­чить, що ком­бай­ни за­сто­со­ву­ють інтен­сив­но впро­довж усь­о­го се­зо­ну зби­ран­ня всіх видів куль­тур. Це сто­сується і ком­бай­на GS-10 «Па­лес­се», що зу­мов­лює збільшен­ня йо­го річно­го на­ван­та­жен­ня до 300 год і вод­но­час — зни­жен­ня пря­мих ек­сплу­а­таційних ви­т­рат на оди­ни­цю на­робітку в 1,4 ра­за — до рівня 87 грн/т.
Ком­байн GS-10 по­ча­ли ви­про­бо­ву­ва­ти відра­зу після йо­го ви­го­тов­лен­ня. Це да­ло змо­гу про­ве­с­ти кон­троль якості зби­раль­них робіт та виз­на­чи­ти ступінь го­тов­ності ком­бай­на до ро­бо­ти. Ре­зуль­та­ти свідчать, що ком­байн з мо­мен­ту над­­хо­д­жен­ня у гос­по­дар­ст­во — фак­тич­но після ви­ван­та­жен­ня із ав­то­трей­ле­­ра — го­то­вий до ро­бо­ти. Технічна надій­ність ком­байнів до­стат­ньо ви­со­ка, ос­­кільки за період ви­про­бу­вань технічних відмов не відміче­но.

Предыдущая статья

Интервью
доцент Львівського національного аграрного університету, канд. с.-г. наук Ігор Дидів (ліворуч) і співвласник компанії "Тетра-Агро" Сергій Прокопенко (праворуч)
Доцент кафедры садоводства и овощеводства Львовского национального аграрного университета, кандидат сельскохозяйственных наук рассказал сайту «Пропозиція» о новых исследованиях и их результатах.                     - Сейчас пора летних... Подробнее
Заріпов Андрій
Неблагоприятные погодные условия часто вызывают потерю части урожая. Но аграрии могут сохранить финансовую стабильность с помощью агрострахования.

1
0