Спецвозможности
Новости

Ан­ти­кри­зові про­гра­ми від світо­вих «брендів»

09.04.2015
560
Ан­ти­кри­зові про­гра­ми  		від світо­вих «брендів» фото, иллюстрация

Як уже стало недоброю традицією, перед посівною влада вкотре піднесла своєму «годувальнику» та «локомотиву» економіки неприємний сюрприз. Цього разу це був різкий стрибок валютного курсу. Щоб агросектор довго «не мучився», його вирішили «добити» відразу: упродовж лічених днів «зелений» від 15,5 грн виріс ледве не до 40. Сільгоспвиробників, більшість із яких, щоб розрахуватися із кредитами, реалізували свій урожай ще восени, така фінансова політика призвела до шокового стану.

І. Бірюкова
i.birykova@univest-media.com

Зви­чай­но, мож­на бу­ло б за­че­ка­ти, до­ки «аме­ри­ка­нець» «оду­мається» і тро­хи опу­с­тить­ся що­до рівня ук­раїнської гривні. Од­нак вес­на доз­во­лу, ко­ли їй прий­ти, ні у ко­го не за­пи­тує. Тро­хи по­тепліло — і вже тре­ба сіяти, потім до­гля­да­ти за рос­ли­на­ми, зби­ра­ти вро­жай. Але для цьо­го потрібні ре­сур­си, ціни на які різко й не­очіку­ва­но ста­ли про­сто «не­при­стой­ни­ми». Про­те, як ка­жуть, із будь-якої си­ту­ації мож­на відшу­ка­ти як мінімум два ви­хо­ди. Є во­ни і у на­ших се­лян. Пер­ший: прид­ба­ти де­шеві за­со­би за­хи­с­ту рос­лин невідо­мо­го ви­роб­ництва. «Мінус» тут один (але ду­же суттєвий!) — ве­ли­ка ймовірність от­ри­ма­ти «за де­ше­ву риб­ку по­га­ну юш­ку», тоб­то втра­ти­ти уро­жай (а ц. р. всі надії — тільки на те, що вро­дить до­б­ре й уро­жай вдасть­ся ре­алізу­ва­ти за більш ви­со­ки­ми ціна­ми).
Дру­гий вихід — прид­ба­ти якісні пре­па­ра­ти у відо­мих ком­паній. Тим більше, що за нинішньої си­ту­ації ос­танні пішли на­зустріч аг­раріям, роз­ро­бив­ши власні про­гра­ми фінан­со­вої співпраці у кри­зо­вий період.
Отож, що нам про­по­ну­ють відомі в аг­ро­сфері світові ком­панії.

ТОВ «Син­ген­та»

Взяв­ши за ос­но­ву най­кра­щий світо­вий досвід в уп­равлінні ри­зи­ка­ми та фінан­су­ванні аг­ро­сек­то­ру, фахівці ком­панії роз­ро­би­ли низ­ку фінан­со­вих інстру­ментів і об’єдна­ли­ у про­гра­му під за­галь­ною на­звою «Фінан­сові рішен­ня», се­ред яких, зо­к­ре­ма:
«Фор­вард Плюс» — мож­ливість взя­ти насіння та ЗЗР у кре­дит під фор­вард­ний кон­тракт про­да­жу май­бут­нь­о­го вро­жаю. Та­к, сільгоспви­роб­ник мо­же по­кри­ти до 70—80% вар­тості насіння та ЗЗР. Ця про­гра­ма
дає змо­гу сільгоспви­роб­ни­кам, ук­лав­ши кон­тракт на­весні, відра­зу
от­ри­ма­ти мінімаль­ну га­ран­то­ва­ну ціну за збіжжя, яке во­ни ви­ро­с­тять у 2015 р. і по­став­лять ком­панії во­се­ни. Та­ким чи­ном підприємства змо­жуть роз­ра­ху­ва­ти­ся за своїми по­точ­ни­ми зо­бов’язан­ня­ми. Вод­но­час за ви­роб­ни­ком — учас­ни­ком про­гра­ми «Фор­вард Плюс» зберігається пра­во збільши­ти ціну кон­трак­ту, як­що во­се­ни ціна на зер­но бу­де ви­щою за мінімаль­но га­ран­то­ва­ну.
«Підтрим­ка Плюс» та «Підтрим­ка Плюс Но­вий се­зон» да­ють змо­гу то­ва­ро­ви­роб­ни­кам за кож­ну тон­ну про­да­ної ком­панією «Син­ген­та» сільгосппро­дукції, зо­к­ре­ма ку­ку­руд­зи, пше­ниці, яч­ме­ню, от­ри­ма­ти бо­ну­си до­дат­ко­во до рин­ко­вої ціни. Та­ким чи­ном, у сільгоспви­роб­ни­ка є аль­тер­на­ти­ва: про­да­ти про­дукцію на рин­ку за ціною, яка там скла­ла­ся, або ж взя­ти участь у про­гра­мах «Син­ген­ти» та до­дат­ко­во до рин­ко­вої ціни от­ри­ма­ти до­дат­ко­вий при­бу­ток. До речі, це до­стат­ньо унікаль­ний інстру­мент на рин­ку Ук­раїни, і «Син­ген­та» вва­жає, що він сприяє підтримці вітчиз­ня­но­го сільгоспви­роб­ни­ка.
«Агрі Плюс» — про­гра­ма, яку мож­на роз­гля­да­ти як аль­тер­на­ти­ву першій, так і її до­пов­нен­ням. Во­на дає мож­ливість про­да­ти свій уро­жай за кра­щою із цін (те­перішньою чи май­бут­нь­ою) та зро­би­ти пе­ре­до­пла­ту за про­дукцію «Син­ген­ти».
«Стра­ху­ван­ня Ріпак» до­по­мо­же ніве­лю­ва­ти по­годні ри­зи­ки, які не­суть то­ва­ро­ви­роб­ни­ки. За умо­ви ви­ко­ри­с­тан­ня насіння і за­собів за­хи­с­ту рос­лин ком­панії «Син­ген­та» фер­ме­ри та сільсько­го­с­по­дарські підприємства от­ри­му­ють мож­ливість без­плат­но за­ст­ра­ху­ва­ти свої посіви ози­мо­го ріпа­ку від ви­мер­зан­ня.
Стра­ху­ван­ня сільгоспви­роб­ник от­ри­має без­плат­но на будь-якій те­ри­торії Ук­раїни і без фран­ши­зи — за це пла­тить ком­панія «Син­ген­та».
До речі, в Ук­раїні «Син­ген­та» про­по­нує «Фінан­сові рішен­ня» вже по­над чо­ти­ри ро­ки. Ос­танній рік був над­зви­чай­но ак­тив­ним: ли­ше за де­сять місяців клієнти про­да­ли ком­панії 130 тис. т про­дукції. Як­що го­во­ри­ти про ви­го­ду для вітчиз­ня­них сільгоспви­роб­ників від діло­во­го парт­нер­ст­ва із «Син­ген­тою», то учас­ни­ки про­гра­ми «Фор­вард Плюс» у
2014 р. за кож­ну ти­ся­чу тонн за­кон­т­рак­то­ва­ної ку­ку­руд­зи от­ри­ма­ли се­редній до­дат­ко­вий дохід у розмірі 500 тис. грн. А за­галь­ний до­дат­ко­вий дохід учас­ників про­гра­ми «Підтрим­ка Плюс» нинішньо­го ро­ку ста­но­вив  21 млн грн. Це до­сить відчут­на ви­го­да.

BASF

До­три­му­ю­чись прий­ня­тої стра­тегії, підрозділ за­хи­с­ту рос­лин BASF тісно співпра­цює з ук­раїнськи­ми аг­раріями. Це дає мож­ливість глиб­ше ро­зуміти їхні по­тре­би та діли­ти­ся інно­ваційни­ми знан­ня­ми і но­ви­ми роз­роб­ка­ми у сфері за­хи­с­ту рос­лин. Ком­панія про­дов­жує збут своєї про­дукції тільки че­рез дис­три­бу­торів. На підтрим­ку аг­раріїв, окрім інно­ваційних пре­па­ратів, BASF про­по­нує та­кож зручні схе­ми ро­бо­ти та фінан­сові інстру­мен­ти — такі як ава­ль­о­вані век­селі, хе­д­жу­ван­ня ри­зиків то­вар­них цін, стра­ху­ван­ня на пе­ре­зимівлю посівів та аг­рарні роз­пи­с­ки.
Зо­к­ре­ма, торік ком­панія BASF успішно ре­алізу­ва­ла не­ве­ли­кий пілот­ний про­ект із хе­д­жу­ван­ня ри­зиків то­вар­них цін, який пе­ре­кон­ли­во довів свою ефек­тивність. Цей інстру­мент до­по­мо­же фер­ме­рам зни­зи­ти ри­зик падіння цін. За на­пря­мом ава­лю­ван­ня век­селів BASF пра­цює із бан­ка­ми та фінан­со­ви­ми ус­та­но­ва­ми для вста­нов­лен­ня пільго­вої відсот­ко­вої став­ки.
Крім то­го, ра­зом із Міжна­род­ною фінан­со­вою кор­по­рацією (IFC) ком­панія BASF ви­с­ту­пи­ла ініціато­ром уп­ро­ва­д­жен­ня аг­рар­них роз­пи­сок — бор­го­вих зо­бов’язань, які ви­пи­су­ють­ся за от­ри­мані гроші, на­дані то­ва­ри та по­слу­ги, за ви­ко­нані ро­бо­ти під за­ста­ву май­бут­нь­о­го вро­жаю. Цей зруч­ний інстру­мент, який ро­бить до­ступ­ни­ми для фер­мерів ви­со­ко­якісні інно­ваційні за­со­би за­хи­с­ту рос­лин, до­по­мо­же вчас­но за­хи­с­ти­ти посіви якісни­ми пре­па­ра­та­ми та от­ри­ма­ти мак­си­маль­ний уро­жай. Пілот­ний про­ект із впро­ва­д­жен­ня аг­рар­них роз­пи­сок бу­ло за­пу­ще­но торік во­се­ни у Пол­тавській об­ласті. За ос­но­ву взя­ли досвід Бра­зилії, де ши­ро­ко та ду­же успішно ви­ко­ри­с­то­вується цей інстру­мент, який у пер­спек­тиві має при­жи­ти­ся і в Ук­раїні.
«Ми усвідо­млюємо, в якій особ­ли­во складній си­ту­ації сьо­годні опи­ни­ли­ся ук­раїнські аг­рарії, і хо­че­мо мак­си­маль­но по­лег­ши­ти їхню пра­цю, ад­же аг­рар­на га­лузь є над­зви­чай­но важ­ли­вою скла­до­вою ук­раїнської еко­номіки. Окрім ви­ко­ри­с­тан­ня зга­да­них ви­ще фінан­со­вих інстру­ментів, ком­панія особ­ли­во зва­же­но підійшла до фор­му­ван­ня ціно­вої політи­ки у 2015 р. Ми про­ве­ли де­таль­ний аналіз струк­ту­ри зем­ле­роб­ст­ва і сівозмін, який до­поміг ви­я­ви­ти, які куль­ту­ри бу­дуть найбільш за­тре­бу­вані, і відповідно, які тех­но­логії та які про­дук­ти ма­ти­муть найбільший по­пит на рин­ку. Відповідно до от­ри­ма­них ре­зуль­татів ком­панії вда­ло­ся зни­зи­ти ціни на пре­па­ра­ти у до­ла­рах у се­ред­нь­о­му на 10–15% за­леж­но від ви­ду про­дукції.
Ок­ре­му ува­гу ком­панія BASF приділи­ла ро­боті із дис­три­бу­то­ра­ми, за­про­ва­див­ши но­ву ко­мерційну політи­ку. Зміна умов торк­ну­ла­ся всіх дис­три­бу­торів ком­панії, ство­рив­ши мак­си­маль­но про­зорі та зро­зумілі умо­ви співпраці для всіх по­ста­чаль­ників за­собів за­хи­с­ту рос­лин (ЗЗР). Відповідно до но­вої політи­ки, зниж­ки і бо­ну­си за­зда­легідь відомі парт­не­рам і виз­на­ча­ють­ся за­леж­но від об­сягів прид­ба­них пре­па­ратів, у то­му числі об­ра­них па­кет­них про­по­зицій. Навіть до­ступ­на мож­ливість
100%-го кре­ди­ту­ван­ня для тих парт­нерів, які раніше вчас­но і по­вною мірою ви­ко­ну­ва­ли свої зо­бов’язан­ня», — поінфор­му­ва­ли у прес-службі ком­панії BASF.

New Holland

Цьо­го ро­ку аг­раріям бу­де до­сить про­бле­ма­тич­но прид­ба­ти но­ву техніку. Од­нак відомі по­ста­чаль­ни­ки ре­сурсів, щоб до­по­мог­ти с.-г. ви­роб­ни­кам у складній еко­номічній си­ту­ації, про­по­ну­ють свої інстру­мен­ти фінан­су­ван­ня. 
На­при­клад, прид­ба­ти техніку New Holland мож­на че­рез ме­ханізм фінан­со­во­го лізин­гу. По­тенційний по­ку­пець мо­же звер­ну­ти­ся до ди­ле­ра New Holland, осо­би­с­то оз­най­о­ми­ти­ся із технікою, що на­зи­вається, «по­щу­па­ти» її, об­ра­ти омріяну ним ма­ши­ну (кількість, асор­ти­мент та мо­дель­ний ряд ролі не гра­ють). Після цьо­го ра­зом із «ОТП Лізин­г» го­тується лізин­го­ва та ко­мерційна про­по­зиції що­до об­ра­ної техніки, де обу­мов­лю­ють­ся аб­со­лют­но всі, без ви­нят­ку, умо­ви от­ри­ман­ня, ви­плат, оформ­лен­ня, пе­ре­дачі то­що. Для по­даль­шо­го оформ­лен­ня опе­рації клієнтові потрібно на­да­ти в «ОТП Лізинг» ти­по­вий па­кет до­ку­ментів, їх за­га­лом п'ять: довідки із бан­ку або лізин­го­вої ком­панії, ус­та­новчі до­ку­мен­ти, фінан­со­ву звітність за ос­танні два ро­ки (фор­ми 1 або 2) та за­пов­не­ну ан­ке­ту лізин­го­от­ри­му­ва­ча. Ці до­ку­мен­ти в «ОТП Лізинг» роз­гля­да­ють уп­ро­довж двох днів. Як­що все га­разд, ук­ла­дається уго­да, лізин­го­от­ри­му­вач спла­чує аванс (30–50% вар­тості техніки) — і все, він од­ра­зу мо­же ко­ри­с­ту­ва­ти­ся об­ра­ною технікою. Як ба­чи­те, все швид­ко і про­сто. Ри­зиків у лізин­го­от­ри­му­ва­ча не­ба­га­то. Після оформ­лен­ня він от­ри­мує го­то­вий об’єкт, бук­валь­но от­ри­мав — сів і поїхав. І ніяко­го го­ло­вно­го бо­лю — все «схоп­ле­но»: і стра­хов­ка, й адміністра­тивні, реєстраційні та інші ви­т­ра­ти. Що­ро­ку лізин­го­да­вець за влас­ний ра­ху­нок про­во­дить ТО техніки: що по­тре­бує ре­мон­ту — лагодиться. І стра­хов­ка та­кож онов­люється що­ро­ку.
Про­гра­ма має дві ва­лю­ти фінан­су­ван­ня — до­лар США та грив­ню. Звісно, до­ла­ро­ве фінан­су­ван­ня знач­но де­шев­ше (і CNH Industrial Capital, і «ОТП Лі­­­зинг» — ком­панії західні, ва­лю­та над­хо­дить на­пря­му). Став­ки фінан­су­ван­ня — від 1 до 9%, про­гра­ми різні — терміном від од­но­го до п’яти років. Най­частіше клієнти оби­ра­ють про­гра­му три­валістю дії про­тя­гом двох або чо­ти­рь­ох років. Втім, за ініціати­ви лізин­го­от­ри­му­ва­ча мож­на до­ст­ро­ко­во закінчи­ти про­гра­му фінан­су­ван­ня (але не раніше ніж че­рез 12 місяців від її стар­ту). Про­те це не завжди вигідно, ад­же строк амор­ти­зації техніки ще не закінчив­ся і її рин­ко­ва вартість мо­же бу­ти ви­щою, аніж та, за якою оформ­лю­ва­ли лізин­го­ву уго­ду.
Подібні «ан­ти­кри­зові про­гра­ми» ма­ють і ба­га­то інших відо­мих ком­паній. Де­тальніше про них ви мо­же­те дізна­ти­ся, відвідав­ши їхні сай­ти.

«БАЙЄР»

Вексельна програма від «Байєр»
Уже чет­вер­тий рік поспіль пра­цює про­гра­ма век­сель­но­го фінан­су­ван­ня аг­ропідприємств, ініційо­ва­на «Байєр Кроп­Сайєнс» і Міжна­род­ною фінан­со­вою кор­по­рацією (IFC), що вхо­дить до скла­ду Світо­во­го бан­ку, у парт­нерств із Креді Агріколь Бан­ком і Райф­фай­зен Бан­ком Аваль.  В рам­ках Про­ек­ту «Спри­ян­ня роз­вит­ку ма­ло­го та се­ред­нь­о­го аг­робізне­су в Ук­раїні», IFC спільно із «Байєром» і бан­ка­ми-парт­не­ра­ми пра­цює над про­су­ван­ням век­сель­но­го фінан­су­ван­ня в аг­ро­сек­торі. Го­ло­вним за­вдан­ням про­гра­ми є по­лег­шен­ня до­сту­пу аг­ро­ви­роб­ників до до­ступ­них по ціні фінан­со­вих ре­сурсів.
За­вдя­ки Про­ек­ту знач­но зрос­ла обіз­­наність аг­ро­ви­роб­ників про век­сель як за­со­бу фінан­су­ван­ня діяль­ності аг­ропідприємства. Унікальність фінан­со­вої про­гра­ми в то­му, що «Байєр» дає мож­ливість аг­ропідприємству уник­ну­ти ва­лют­но­го ри­зи­ку та от­ри­ма­ти від­строч­ку пла­те­жу на 270 днів за ціною 4,5% річних.  Та­кож  в рам­ках про­ек­ту про­во­дить­ся на­вчан­ня дис­триб’юторів ЗЗР «Байєр» — щоб са­ме во­ни змог­ли пе­ре­кон­ли­во до­не­с­ти до своїх клієнтів усі пе­ре­ва­ги век­сель­но­го фінан­су­ван­ня.
Зо­к­ре­ма, знач­ною пе­ре­ва­гою век­се­ля для аг­ропідприємств є суттєві зниж­ки на ЗЗР (1) за­леж­но від цін то­вар­но­го кре­ди­ту, який і досі є по­пу­ляр­ним се­ред сільгоспви­роб­ників.
Але то­вар­ний кре­дит зовсім не за­хи­щає аг­рарія від ва­лют­них ри­зиків, а век­сель за­хи­щає (2). Ця пе­ре­ва­га є ду­же важ­ли­вою для аг­ро­ви­роб­ників, що ку­пу­ють якісні пре­па­ра­ти, ад­же ба­га­то кон­трактів між аг­раріями та дис­триб’ю­то­ра­ми ук­ла­дається із прив’яз­кою до до­­ла­ра чи євро.
До то­го ж вартість фінан­су­ван­ня низь­ка з ог­ля­ду на сьо­годнішні став­ки кре­ди­ту­ван­ня (3). За­вдя­ки век­се­лям аг­ро­ви­роб­ник має мож­ливість профінан­су­ва­ти свої
по­тре­би під 3,7–4,5% річ­них, що знач­но мен­ше,
ніж кре­дитні 20–22%.
Ще од­ною пе­ре­ва­гою, що впли­ває на кількість от­ри­ма­них аг­ропідприємством коштів, є не­стан­дарт­на оцінка за­ста­ви Креді Агріколь Бан­ком (4). Для аг­ро­ви­роб­ників, що оформ­ля­ють век­селі за цією про­гра­мою, їхня за­ста­ва оцінює­ться за рин­ко­вою вартістю з ко­ефіцієн­том по­крит­тя 1:1. Це дає мож­ливість аг­ропідприємству от­ри­ма­ти до 50% біль­шу су­му кре­дит­но­го ліміту порівня­но з ана­логічним, що вста­нов­люється за стан­дарт­ни­ми про­гра­ма­ми фінан­су­ван­ня бан­ку.
Термін по­га­шен­ня век­селів за про­гра­мою — теж од­на з пе­ре­ваг (5) для аг­ро­ви­роб­ни­ка — 270 днів. Це дає аг­ро­підприємству до­дат­ко­вих 30 днів для роз­ра­хунків за по­став­лені на­весні ЗЗР. Ці 30 днів во­се­ни для будь-яко­го сіль­госпви­роб­ни­ка є ду­же важ­ли­ви­ми, ад­же ціни на аг­ро­про­дукцію мо­жуть знач­но зро­ста­ти са­ме у цей період. І са­ме тоді у підприємства є мож­ливість за­ро­би­ти більше, ніж у не­спри­ят­ли­вий час, ко­ли тре­ба «з коліс» про­да­ва­ти вро­жай для про­ве­ден­ня вчас­но­го роз­ра­хун­ку.
Є й інші пе­ре­ва­ги век­селів «Байєр». Во­ни суттєві для дис­триб’юторів, аг­ра­ріїв та банків.
Для то­го, щоб дізна­ти­ся про всі важ­ливі ню­ан­си про­гра­ми та взя­ти у ній участь, мож­на звер­ну­ти­ся до регіональ­них ме­не­д­жерів «Байєр», фінан­со­вих кон­суль­тантів IFC, співробітників, дис­т­риб’юторів ЗЗР ком­панії «Байєр Кроп­Сайєнс». Пілотні дис­триб’юто­ри ма­ють відповідаль­них ме­не­д­жерів у рам­ках дії цієї про­гра­ми, які знай­дуть час не тільки де­таль­но роз­повісти про всі пе­ре­ва­ги век­селів, але й відвіда­ти по­тен­ційних
клієнтів про­гра­ми ра­зом із фахівця­ми Міжна­род­ної фінан­со­вої кор­по­рації.
Цьо­го ро­ку дис­триб’юто­ри ви­пи­су­ють пе­ре­казні век­селі, які ак­цеп­ту­ють аг­ропідприємства. Ак­цеп­ту­ван­ня го­во­рить про те, що аг­ро­ви­роб­ник зо­бов’я­зується за­пла­ти­ти за век­се­лем во­се­ни за по­пе­ред­ньо по­став­ле­ний дис­триб’юто­ром на йо­го склад то­вар.
Після ак­цеп­ту век­се­ля аг­ропід­приєм­ство пе­ре­дає йо­го в банк для ава­лю­ван­ня, після чо­го вер­тає век­сель дис­триб’юто­рові. Той пе­ре­дає ак­цеп­то­ва­ний аг­рарієм та ава­ль­о­ва­ний бан­ком век­сель ви­роб­ни­кові ЗЗР (у про­грамі це — «Байєр») в якості оп­ла­ти. Більшість «па­пе­ро­вої ро­бо­ти» бе­ре на се­бе дис­т­риб’ютор, йо­го фінан­со­вий відділ або бух­гал­терія.

Интервью
Система КОНВИЗО® СМАРТ все чаще применяется сельхозпроизводителями на украинских полях. Это не только эффективно, но и значительно экономит время аграриев (только две гербицидных обработки за сезон). Этот новаторский шаг сделала компания... Подробнее
Валентина Болоховская, лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники, один из основателей "БТУ-Центр"
«БТУ-Центр» — один из самых известных в Украине отечественных производителей биологических продуктов для сельского хозяйства. Компания работает с 1999 года, и с тех пор на рынок выведено немало

1
0