Спецвозможности
Новости

«Агро-2014»: солідно, корисно, цікаво, весело

03.07.2014
653
«Агро-2014»: солідно, корисно, цікаво, весело фото, иллюстрация

З 4 по 7 червня у Києві проходила XXVІ Міжнародна агропромислова виставка-ярмарок «Агро-2014». У заході взяли участь понад 900 компаній із 16 країн світу, які представили широкий спектр напрямів сільгоспвиробництва.

І. Бірюкова
i.byrukova@univest-media.com,
А. Сухина
a.sukhina@univest-media.com,
Г. Жолобецький
g.zholobetskiy@univest-media.com

По­при складні політичні та еко­номічні умо­ви, в яких відбу­ва­ла­ся цьо­горічна го­ло­вна аг­рар­на ви­с­тав­ка Ук­раїни, вже пер­шо­го дня її про­ве­ден­ня на­ро­ду тут зібра­ло­ся чи­ма­ло — як учас­ників, так і відвіду­вачів. Од­нак нинішній се­зон відрізняв­ся від по­пе­редніх тро­хи мен­шим пред­став­ництвом, ад­же че­рез воєнні дії бу­ли поз­бав­лені мож­ли­вості приїха­ти до Києва чи­ма­ло підприємств Дон­ба­су та Лу­ган­щи­ни. Впер­ше за всю історію ви­с­тав­ки не надісла­ли своїх пред­став­ників Російська Фе­де­рація та анек­со­ва­ний нею Крим.
 
Без Пре­зи­ден­та, але з міністром
Не бу­ло цьо­го ро­ку на відкритті за­хо­ду й ук­раїнсько­го Пре­зи­ден­та (із тієї при­чи­ни, що тоді у нашій дер­жаві йо­го вза­галі ще не бу­ло). То­му аг­раріям за­ли­ши­ло­ся за­до­воль­ня­ти­ся при­сутністю міністра аг­рар­ної політи­ки та про­до­воль­ст­ва Іго­ря Швай­ки. Відкри­ва­ю­чи ви­с­тав­ку, ви­со­ко­по­са­до­вець, зо­к­ре­ма, за­зна­чив: «Я вдяч­ний кож­но­му із на­ших регіонів, котрі взя­ли участь у Міжна­родній аг­ро­про­мис­ловій ви­с­тавці «Аг­ро-2014» та пред­став­ля­ють тут свою про­дукцію. На нашій щорічній тра­диційній аг­рарній ви­с­тавці зібрані най­кращі взірці аг­рар­но­го ком­плек­су. Нам з ва­ми, хто пра­цює на землі, справді є чим поділи­ти­ся і чим пи­ша­ти­ся! Ба­жаю гар­но­го про­ве­ден­ня цьо­горічної ви­с­тав­ки і до зустрічі на "Аг­ро-2015"».
   Вступ­не сло­во міністра бу­ло настільки ко­рот­ким, що це­ре­монія відкрит­тя ви­с­тав­ки зай­ня­ла всьо­го ли­ше кілька хви­лин. Це де­що збен­те­жи­ло гос­тей та учас­ників, ад­же во­ни звик­ну­ли до то­го, що за­зви­чай по­са­довці більш пиш­но­мовні. Потім Ігор Швай­ка зди­ву­вав учас­ників за­хо­ду ще більше: уп­ро­довж кількох днів ро­бо­ти «Аг­ро-2014» він обійшов усі (не вибірко­во!) павільйо­ни та май­дан­чи­ки. Як­що пер­шо­го дня у павільйоні № 7, де бу­ла пред­став­ле­на хар­чо­ва та пе­ре­роб­на про­мис­ловість, до­ро­го­го гос­тя всі на­ма­га­ли­ся чи­мось по­ча­с­ту­ва­ти, і то­му йо­го помічни­ки не всти­га­ли відно­си­ти до ав­то­мобіля пре­зен­то­вані ко­ро­ваї, то на­ступ­но­го дня го­ло­вний аг­рарій країни, ог­ля­да­ю­чи ек­с­по­зицію ор­ганічної про­дукції, навіть на­поліг, щоб са­мо­му за­пла­ти­ти за ча­шеч­ку еко­логічно чи­с­тої ка­ви.   
   Один із учас­ників ви­с­тав­ки, біля ко­т­ро­го за­три­мав­ся Ігор Швай­ка, — вче­ний зі Львівщи­ни Броніслав Здрав­ко, який привіз сю­ди свій ви­нахід — фіто­па­ли­во. За сло­ва­ми на­уков­ця, на цьо­му унікаль­но­му па­ливі мо­же пра­цю­ва­ти будь-яка техніка — по­чи­на­ю­чи від трак­то­ра і закінчу­ю­чи літа­ком. Собівартість та­ко­го про­дук­ту знач­но­го ниж­ча від ди­зель­но­го паль­но­го і в се­ред­нь­о­му ста­но­вить 5 грн/л. Ок­та­но­ве чис­ло — 98–99. А ще особ­ливість цьо­го па­ли­ва у то­му, що во­но не ди­мить і то­му є еко­логічно чи­с­тим. 
«Фіто­па­ли­во — рос­лин­не па­ли­во на ос­нові відходів спир­то­вих і цу­к­ро­вих за­водів. Для то­го, щоб збу­ду­ва­ти за­вод і за­пу­с­ти­ти йо­го ви­роб­ництво, потрібно
20 млн єв­ро. Су­ма ве­ли­ка, але вкла­дені ко­ш­ти окуп­лять­ся мак­си­мум за вісім років, — ствер­д­жує ге­не­раль­ний ди­рек­тор ТзОВ «На­уко­во-ви­роб­ни­чий аг­ро­фар­ма­цев­тич­ний інсти­тут», кан­ди­дат біологічних на­ук Броніслав Здрав­ко.
 
 Ук­раїнські ма­ши­но­будівни­ки задніх не па­суть
Зви­чай­но, особ­ли­вою гордістю «Аг­ро-2014», як і завжди, бу­ла су­час­на техніка. Тут її ви­с­та­ча­ло для за­до­во­лен­ня будь-яких аг­ро­по­треб та упо­до­бань — від по­туж­но­го ком­бай­на до ком­пакт­но­го мо­то­бло­ка.
Цьо­го ро­ку по­ра­ду­ва­ло те, що по­ряд із за­рубіжни­ми гіган­та­ми (технікою ком­па­­­ній АГКО, «Джон Дір», «Нью Хол­ланд» та ін.) бу­ло пред­став­ле­но чи­ма­ло вітчиз­ня­них зразків.
   На­при­клад, ПАТ «Бо­гу­славсь­ка сільгосптехніка», що зай­мається ви­роб­ництвом причіпної, са­мохідної техніки для за­хи­с­ту рос­лин та техніки для вне­сен­ня рідких до­б­рив, та­ких як КАС, аміач­на во­да, пред­ста­ви­ла ши­ро­ко­му ко­лу відвіду­вачів са­мохідний об­при­с­ку­вач IBIS 3000 на базі шасі MAZZOTTI, причіпний об­при­с­ку­вач ОПК та апліка­тор для вне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив ПЖУ. Мо­дель­ний ряд об­при­с­ку­вачів ком­панії до­сить ши­ро­кий: їх ви­пу­с­ка­ють із ємністю ба­ка 2; 2,5;
3 тис. л і з ши­ри­ною за­хва­ту штан­ги 18; 21,5; 24 м (на­разі йдуть ви­про­бу­ван­ня 28-ме­т­ро­вої штан­ги). Чер­го­вим до­сяг­нен­ням ком­панії ста­ло впро­ва­д­жен­ня на об­при­с­ку­ва­чах влас­но­го ви­роб­ництва си­с­те­ми кон­тро­лю та ре­гу­лю­ван­ня нор­ми ви­ли­ву ро­бо­чої ріди­ни з інтегрованим GPS-навігатором. Во­на повністю за­без­пе­чує ав­то­ма­тич­ну підтрим­ку по­пе­ред­ньо вста­нов­ле­ної нор­ми ви­т­ра­ти не­за­леж­но від швид­кості ру­ху об­при­с­ку­ва­ча. Окрім цьо­го, си­с­те­ма пе­ред­ба­чає індивіду­аль­не автоматичне відклю­чен­ня фор­су­нок, що дає змо­гу уник­ну­ти пе­ре­крит­тя об­роб­лю­ва­них діля­нок і сприяє зни­жен­ню ви­т­рат ро­бо­чої ріди­ни та пе­с­ти­цидів. Ос­новні вуз­ли об­при­с­ку­вачів (на­сос, роз­подільник ріди­ни) — ви­роб­ництва ком­паній зі світо­вим ім’ям. Так, на об­при­с­ку­ва­чах ви­ко­ри­с­то­ву­ють на­со­си італійської фірми Annovi Reverberi, роз­подільни­ки ріди­ни фірми Arag. За­га­лом ком­панія «Бо­гу­славсь­ка сільгосптехніка» уп­ро­довж ро­ку ви­пу­с­кає близь­ко 500 причіпних об­при­с­ку­вачів, які успішно пра­цю­ють на по­лях Ук­раїни.
   Під час ви­с­тав­ки відвіду­вачі змог­ли оз­най­о­ми­тись і з об­лад­нан­ням для зберіган­ня та пе­ре­роб­ки зер­на ПП «За­вод "Ком­со­мо­лець"». Зо­к­ре­ма, на стенді був пред­став­ле­ний роз­поділю­вач по­то­ку зер­на про­дуктивністю 150 та
250 т/год­, який спроможний поділи­ти два постійних
по­то­ки на шість.
Також велику зацікавленість викликали вентильовані металеві силоси та проекти елеваторів, що пропонувала компанія. Про­те ос­таннім знач­ним до­сяг­нен­ням, яке за­слу­го­вує на особ­ли­ву ува­гу, на за­воді вва­жа­ють роз­роб­ку та впро­ва­д­жен­ня у ви­роб­ництво од­но­прохідної шахт­ної ре­ку­пе­раційної зер­но­су­шар­ки У13-СШ50. Во­на при­зна­че­на для сушіння всіх зер­но­вих сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур. Ос­нов­ною пере­ва­гою та­кої зер­но­су­шар­ки є її еко­номічність, яка ста­но­вить 0,8 м3/т/%. Та­кий по­каз­ник до­ся­гається за­вдя­ки ви­ко­ри­с­тан­ню га­зо­вих горілок бельгійсько­го ви­роб­ництва «Мак­сон», розміщен­ням теп­ло­ге­не­ра­то­ра все­ре­дині су­шар­ки та низ­кою новітніх кон­ст­рукційних рішень, які по­ки що три­ма­ють у таємниці. Су­шар­ка за­без­пе­чує ви­со­кий відсо­ток відо­крем­лен­ня во­ло­ги за один прохід та якісне очи­щен­ня відпраць­о­ва­но­го аген­та сушіння від лег­ких домішок, що дає змо­гу вста­нов­лю­ва­ти зер­но­су­шар­ку без­по­се­ред­ньо у жит­ло­вих квар­та­лах, не бо­я­чись при цьо­му візитів еко­логічних служб.
   На 280 м2 розмісти­лась ек­с­по­зиція ще од­но­го вітчиз­ня­но­го ви­роб­ни­ка техніки — ТОВ «Крас­нянсь­ке СП "Аг­ро­маш"». Це підприємство — од­не із не­ба­га­ть­ох в Ук­раїні, яке спеціалізується на ви­го­тов­ленні грун­то­об­роб­ної техніки. На стенді ком­панії бу­ло пред­став­ле­но 11 оди­ниць техніки для ос­нов­но­го та пе­ред­посівно­го об­робітку грун­ту в по­лях, са­дах та ви­но­град­ни­ках.
Для без­по­ли­це­вої тех­но­логії об­робітку грун­ту ком­панія ТОВ «Крас­нянсь­ке СП "Аг­ро­маш"» та фран­цузь­ка фірма «Агрісем» про­по­ну­ють гли­бо­ко­роз­пу­шу­вачі серії ЧГ, які вирізня­ють­ся оригіна­ль­ною кон­ст­рукцією ла­пи, що підви­щує ро­бо­чу ефек­тивність, порівня­но з ана­ло­га­ми, на 30%.
Та­кож за­слу­го­вує на ува­гу дис­ко-чи­зель­на бо­ро­на БДВП, яка має два ря­ди гли­бо­ко­роз­пу­шу­вачів спеціаль­ної фор­ми та два ря­ди дисків, які роз­та­шо­вані по­пе­ре­ду та по­за­ду роз­пу­шу­валь­них лап. Один прохід аг­ре­га­ту за­без­пе­чує якісне подрібнен­ня по­жнив­них ре­ш­ток, гли­бо­ке роз­пу­шен­ня та при­ко­чу­ван­ня грун­ту. 
Окрім цьо­го, бу­ло пред­став­ле­но важкі та легкі дис­кові бо­ро­ни БДВП,БДЛП, куль­ти­ва­то­ри для пе­ред­посівно­го об­робітку грун­ту серії К, важкі куль­ти­ва­то­ри серії КВ, ши­ро­ко­за­хватні комбіно­вані аг­ре­га­ти АК, зчіпки гідрофіко­вані серії ЗГ. Усі ро­бочі ор­га­ни аг­ре­гатів ви­го­тов­лені із бор-
вмісної австрійської сталі, що зни­жує їхнє спра­цю­ван­ня та сприяє підви­щен­ню стро­ку служ­би.
   Універ­саль­ний кру­по­цех про­дук­тивністю 15 т/до­бу при­вез­ла на ви­с­тав­ку ком­панія «Оліс». До речі, він був пред­став­ле­ний у ро­боті: пря­мо на ви­с­тав­ко­во­му місці пе­ре­роб­ля­ли ячмінь у кру­пу — і ко­жен охо­чий на власні очі міг пе­ре­ко­на­ти­ся в якості пе­ре­роб­ки зер­на.
Ком­панія «Оліс» ви­роб­ляє кру­по­це­хи про­дук­тивністю від 7 т/год і до знач­но більших її по­каз­ників (відповідно до по­треб). То­му во­на мо­же за­до­воль­ни­ти по­тре­би як дрібних підприємств, так і ве­ли­ких пе­ре­роб­них комбінатів.
Та­кож ком­панія «Оліс» є од­ним із найбільших ви­роб­ників в Ук­раїні ла­бо­ра­тор­но­го об­лад­нан­ня із кон­тро­лю якості зер­на. В ар­се­налі підприємства налічується 15 ви­робів (відбірни­ки проб, кон­троль якості зер­на, ва­го­ве об­лад­нан­ня, су­шильні ша­фи то­що) для об­лад­нан­ня ла­бо­ра­торії. Та­кож бу­ло пред­став­ле­но зер­но­вий се­па­ра­тор «ЛУЧ ЗСО». Та­ка техніка при­зна­че­на для очи­щен­ня зер­на сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур від ве­ли­ких, дрібних і лег­ких домішок у гос­по­дар­ст­вах, які ма­ють спра­ву із зер­ном. Та­кож аг­ре­гат мо­же пра­цю­ва­ти у трьох ре­жи­мах: по­пе­ред­нь­о­го, пер­вин­но­го, вто­рин­но­го очи­щен­ня (калібру­ван­ня). Ви­со­ку якість очи­щен­ня вдається до­ся­га­ти за­вдя­ки поєднан­ню повітря­но­го та си­то­во­го се­па­ра­торів. Аг­ре­гат ефек­тив­но справ­ляється із во­ло­гим та ду­же засміче­ним зер­ном, а убез­пе­чен­ня йо­го від трав­му­ван­ня під час очи­щен­ня та калібру­ван­ня га­ран­тує ефек­тив­ну підго­тов­ку насіннєво­го ма­теріалу.
   На стенді ком­панії ТОВ «Рілля Ук­раїна» відвіду­вачі змог­ли оз­най­о­ми­ти­ся з по­вним спе­к­т­ром об­лад­нан­ня для зберіган­ня та пе­ре­роб­ки зер­на. Зо­к­ре­ма, бу­ло пред­став­ле­но мобільну зер­но­су­шар­ку та мобільну комбікор­мо­ву ус­та­нов­ку. Як ствер­д­жує ди­рек­тор ком­панії Ро­ман Се­ме­рак, мобільні за­со­би (особ­ли­во зер­но­су­шар­ки) є до­сить за­тре­бу­ва­ни­ми, ад­же, по­при їхню ви­щу вартість, гос­по­дар­ст­во еко­но­мить на роз­робці про­ек­ту та на оформ­ленні ба­га­ть­ох дозвільних до­ку­ментів. «Є навіть при­кла­ди, ко­ли гос­по­дар­ст­ва, пе­ре­пла­тив­ши за мобільність су­шар­ки, вста­нов­лю­ють її стаціонар­но і пра­цю­ють, а мобільна ра­ма розміще­на по­руч», — го­во­рить пан Ро­ман.
На­га­даємо, що ТОВ «Рілля Ук­раїна» є офіційним пред­став­ни­ком німець­кої ком­панії Riela, яка є ви­роб­ни­ком об­лад­нан­ня для пе­ре­роб­ки та зберіган­ня вро­жаю. Ком­панія про­по­нує аг­раріям Ук­раїни та всьо­го світу зер­но­с­хо­ви­ща, очисні ма­ши­ни, стаціонарні та мобільні зер­но­су­шар­ки, си­с­те­ми вен­ти­ляції та охо­ло­д­жу­вальні ус­та­нов­ки для зер­на, транс­порт­не об­лад­нан­ня, об­лад­нан­ня для при­го­ту­ван­ня комбікормів: комбікор­мові за­во­ди, ус­та­нов­ки подрібнен­ня зер­на та змішу­ван­ня комбікормів.
   Про­те су­час­на техніка за­зви­чай ко­ш­тує не­де­ше­во. Виріши­ти про­бле­му бра­ку коштів про­по­нує ТОВ «При­ват Лізинг», яке є офіційним ди­ле­ром ком­паній: «Кла­ас», ко­т­ра про­по­нує зер­но- та кор­моз­би­ральні ком­бай­ни, грун­то­об­роб­ну техніку; «КУН», що пред­став­ляє посівну та грун­то­об­роб­ну техніку і техніку для тва­рин­ництва; «Ама­зо­не» — ма­ши­ни для вне­сен­ня до­б­рив, об­при­с­ку­вачі, сівал­ки та ін. За оп­ла­ти до­ла­ра­ми лізинг надається терміном на п'ять років під 9,85% річних.

Но­ви­нок не бра­ку­ва­ло
Цьо­го ро­ку на го­ловній аг­рарній ви­с­тавці бу­ло чи­ма­ло технічних но­ви­нок. На­при­клад, єди­ний пред­став­ник ком­панії Stara в Ук­раїні — ком­панія UVC упер­ше пред­ста­ви­ла ук­раїнським аг­раріям сівал­ку точ­но­го висіву для про­сап­них куль­тур фірми Victoria Top 5400. Ос­нов­не при­зна­чен­ня та­кої техніки — ро­бо­та за ну­ль­о­вою тех­но­логією об­робітку (хо­ча сівал­ка лег­ко адап­тується для ро­бо­ти за всіма си­с­те­ма­ми об­робітку землі в Ук­раїні). Особ­ливість сівал­ки у то­му, що у ба­зовій ком­плек­тації во­на має все потрібне для ро­бо­ти за си­с­те­мою точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва. Із цією ме­тою на ній вста­нов­ле­но влас­не комп’ютер­не об­лад­нан­ня, яке за­без­пе­чує кон­троль за нор­мою висіву насіння та до­б­рив. Та­кож сівал­ка мо­же пра­цю­ва­ти за тех­но­логічни­ми кар­та­ми із точ­но­го зем­ле­роб­ст­ва. У пе­редній ча­с­тині розміще­но куль­тер для прорізу­ван­ня по­жнив­них ре­ш­ток. Після ви­ко­нан­ня цьо­го про­це­су за до­по­мо­гою ла­по­во­го або дис­ко­во­го сош­ни­ка (вста­нов­люється за ба­жан­ням клієнта) вно­сять міне­ральні до­б­ри­ва. Далі за­лу­чається до ро­бо­ти висівна секція — відбу­вається висіван­ня ос­нов­ної куль­ту­ри.
Висівний апа­рат сівал­ки ва­ку­ум­но­го ти­пу, при­во­дить­ся в рух за до­по­мо­гою ме­ханічної КПП. До­зу­ван­ня до­б­рив відбу­вається за до­по­мо­гою спіраль­но­го шне­ка, що, на відміну від ко­туш­ко­во­го висівно­го апа­ра­та, дає змо­гу рівномірно по­да­ва­ти та вно­си­ти до­б­ри­ва нор­мою
50–330 кг/га.
На ри­нок Ук­раїни сівал­ка над­хо­дить із ав­то­ном­ною гідро­си­с­те­мою. На ВВП трак­то­ра вста­нов­ле­но на­сос, який при­во­дить у рух гідро­мо­тор сівал­ки, що обер­тає вен­ти­ля­тор для ство­рен­ня ва­ку­у­му та ге­не­ра­тор. Окрім ме­ханічно­го при­во­ду висівних секцій та си­с­те­ми вне­сен­ня міне­раль­них до­б­рив, техніка мо­же ма­ти і гідравлічний привід.
Та­кож на стенді ком­панії UVC бу­ло пред­став­ле­но техніку для овочівництва, са­мохідні та причіпні об­при­с­ку­вачі, муль­чу­вачі, жат­ку для зби­ран­ня ку­ку­руд­зи, по­ливні си­с­те­ми та ба­га­то іншо­го.
   А от ПАО «КрАЗ» представив українським аграріям останню свою розробку — автопоїзд-зерновоз КрАЗ-6511С4 «Караван». Він має високу вантажопідйомність — до 46 т, що дає змогу перевозити відразу 75 м3 зернових. Надзвичайну потужність автомобілю забезпечує 400-сильний рядний двигун WP12.400E40 (Євро 4), зчеплення MFZ 430 та механічна коробка передач Fast Gear 12JS180TA.
Комфортабельне сидіння водія, чудова оглядовість та багато простору,  зручне розташування кнопок на панелі приладів та важелів забезпечує високоергономічна ліцензійна кабіна MAN, яку встановлено на зерновоз. Окрім цього, кабіна має кондиціонер, автономний обігрівач, спальне місце.
Основне призначення КрАЗ-«Каравану» — перевезення і самоскидне розвантаження сипких і навалочних дрібнофракційних вантажів питомою вагою від 0,4 до 0,85 т/м3. Зерновоз складається з автомобіля-самоскида та самоскидного причепа обсягом платформ, відповідно, 35 і 40 м3. Самоскидні надбудови спроектовані й виготовлені у співпраці з лідером галузі — ТОВ «Завод Алеко».

Настрій — «в ажурі»
У рам­ках «Аг­ро-2014» та­кож відбу­ли­ся міжна­родні спеціалізо­вані ви­с­тав­ки тва­рин­ництва, риб­но­го гос­по­дар­ст­ва, ви­но­гра­дар­ст­ва і ви­но­роб­ст­ва, ви­роб­ництва ор­ганічної про­дукції, новітніх тех­но­логій у цих сфе­рах то­що.  А ще відрад­но те, що, не­зва­жа­ю­чи на склад­ну соціаль­но-політич­ну си­ту­ацію, настрій у всіх учас­ників та відвіду­вачів ви­с­тав­ки був пре­чу­до­вий. 
«На кож­ну ви­с­тав­ку їде­мо із гар­ним на­ст­роєм. Із за­до­во­лен­ням спілкуємо­ся з аг­раріями, роз­повідаємо їм про наші но­вин­ки, — поділи­ла­ся Те­тя­на Ста­сюк, ме­не­д­жер із збу­ту ком­панії «БТУ-Центр». — Цьо­го ро­ку, як і завжди, ми пред­став­ляємо лінійку пре­па­ратів для ор­ганічно­го зем­ле­роб­ст­ва ТМ «Жи­ва зем­ля». В їхню ос­но­ву по­кла­де­но ко­рисні для за­хи­с­ту рос­лин при­родні мікро­ор­ганізми або про­дук­ти їхньої життєдіяль­ності, які до­по­ма­га­ють аг­рарію бо­ро­ти­ся зі шкідни­ка­ми, вик­ли­ка­ю­чи в них за­хво­рю­ван­ня і за­ги­бель. Зо­к­ре­ма, це пре­па­ра­ти Азо­тофіт, Фіто­цид, біокомп­лек­си для піджив­лен­ня, біоде­с­т­рук­то­ри для пе­ре­роб­ки ор­ганічних відходів, біоінсек­ти­ци­ди для за­хи­с­ту від шкідників та ін. Із но­ви­нок цьо­го ро­ку маємо унікаль­ний пре­па­рат Ор­ганік-Ба­ланс для оз­до­ров­лен­ня та підви­щен­ня ро­дю­чості
грун­ту (до речі, цей пре­па­рат мож­на за­сто­со­ву­ва­ти і для си­с­те­ми «ноу-тілл»)».
   Справжнь­ою «род­зин­кою» «Аг­ро-2014» ста­ло про­ве­ден­ня III Все­ук­раїнсько­го «Ас­т­ра-шоу». Во­но вклю­ча­ло унікаль­не, єди­не в Ук­раїні, зма­ган­ня на на­ван­та­жу­ва­чах і трак­то­рах, мас­штаб­ну роз­ва­жаль­ну про­гра­му, без­ко­ш­товні ат­ракціони та май­стер-кла­си для дітей і до­рос­лих. Цьо­го ро­ку взя­ти участь у та­ко­му за­ході приїха­ла ре­корд­на кількість опе­ра­торів і трак­то­ристів. За ти­тул кра­що­го опе­ра­то­ра на те­ле­скопічних на­ван­та­жу­ва­чах Manitou зма­га­ли­ся 62 учас­ни­ки, а за зван­ня най­кра­що­го трак­то­ри­с­та на трак­то­рах Fendt — 40. А ще співробітни­ки ком­панії «Ас­т­ра» при­го­ту­ва­ли для відвіду­вачів «та­­­нець» чо­ти­рь­ох на­ван­та­жу­вачів Manitou. Сло­вом, на «Аг­ро-2014» бу­ло не ли­ше ціка­во, а й ве­се­ло.

Интервью
Леонид Козаченко, народный депутат, президент Украинской аграрной конфедерации
Реально ли «запустить» земельную реформу в Украине уже через год? Как государство должно защитить владельцев паев и аграриев? Что ждет их в 2017-м? Удастся ли преодолеть коррупцию в государстве? На
В феврале, как раз во время работы выставки «АгроВесна 2020», в Украину по приглашению проекта Киево-Могилянской бизнес-школы Ukrainian Food Valley приезжал бывший фермер, сенатор парламента Нидерландов, где он возглавляет Комитет по... Подробнее

1
0