Спецможливості
Техніка та обладнання

Ек­с­перт-тест: Найкращі жатки

13.07.2017
2367
Ек­с­перт-тест: Найкращі жатки фото, ілюстрація

Зер­нові жат­ки ви­со­ко­го технічно­го рівня — це не прим­ха сьо­го­ден­ної технічної «мо­ди», а ре­аль­на й об’єктив­на по­тре­ба за­без­пе­чи­ти зер­ноз­би­раль­ним ком­бай­нам ви­со­ку про­дук­тивність ро­бо­ти в різно­манітних умо­вах пря­мо­го зби­ран­ня. Жат­ки до­стат­нь­ою мірою адап­то­вані до «стро­ка­тих» ро­бо­чих умов: ви­ля­ган­ня хлібів, різні рівні вро­жай­ності зер­на й со­ло­ми­с­тості, особ­ли­вості рельєфу по­ля та різно­манітність зби­ра­них куль­тур — і в будь-яко­му разі га­ран­ту­ють ви­со­ку тех­но­логічну надійність та якість ро­бо­ти.

 

Прак­тич­но всі ма­ши­но­будівні під­приємства сільсько­го­с­по­дарсь­ко­го на­пря­му про­по­ну­ють ши­ро­ку лінійку жни­ва­рок для зби­ран­ня зер­но­вих куль­тур. Скажімо, ком­панія John Deere ви­­роб­­ляє жат­ки де­ся­ти різних типів, що при­сто­со­вані до ро­бо­ти в різних країнах з ура­ху­ван­ням їхніх при­род­но-кліма­тич­них умов.

Для чо­го нам пот­рібна надійна та ви­со­ко­про­дук­тив­на жат­ка? Всі го­во­рять про су­­час­ні ви­со­ко­тех­но­логічні й ефек­тивні си­с­те­ми об­­мо­­­ло­ту, очи­щен­ня, над­по­тужні дви­гу­ни, ве­ликі об­ся­ги бун­ке­ра то­що. Так, це все справді має вирішаль­не зна­чен­ня. Про­те, ра­зом з тим, є од­не ду­же важ­ли­ве «але». Од­ним з ос­нов­них спо­собів до­сяг­нен­ня ви­со­кої про­пу­ск­ної здат­ності мо­­ло­­тар­ки і, як наслідок, у ціло­му про­дук­тив­ності ком­­­­­­бай­на є за­без­пе­чен­ня від­повідно­го до цих ха­рак­те­ри­с­ти­к рівня по­­да­ван­ня на об­мо­лот ма­си тех­но­ло­гічної куль­ту­ри. Тоб­то жат­­­ка має за­без­пе­чи­ти не­обхідну порцію ско­­­шу­ван­ня ма­си, яку вже потім об­мо­ло­тить мо­ло­тар­ка. Са­ме від жат­ки за­­ле­жать інтен­сивність зрі­зан­ня тех­но­логічної куль­ту­ри, потрібна про­пу­ск­на здатність над­хо­д­жен­ня цієї ма­си на об­мо­ло­чу­ван­ня в мо­ло­тар­ку, ви­со­ка ро­бо­ча швидкість ру­ху та якість ро­бо­ти. Всі, на­пев­но, по­­міти­ли, що в ос­таннє де­ся­тиріччя жат­ка так са­мо, як і ре­ш­та си­с­тем ком­бай­на, за­з­­на­ла інтен­сив­них змін відповідно до по­треб су­час­но­го тех­но­логічно­го роз­вит­ку й технічно­го про­гре­су. Це да­ло змо­гу підви­щи­ти якість ско­шу­ван­ня хлібної ма­си, надійно ви­ко­ну­ва­ти тех­но­логічний про­цес ско­шу­ван­ня хлібів у різних умо­вах ро­бо­ти та знач­но по­лег­ши­ти ро­бо­ту опе­ра­то­ра зер­ноз­би­раль­но­го ком­бай­на. 

Жат­ка — це техніко-тех­но­логічна си­с­те­ма, яка пер­шою кон­так­тує з тех­но­логічною куль­ту­рою під час її зби­ран­ня в ре­жимі пря­мо­го ком­бай­ну­ван­ня. І від то­го, наскільки ре­тель­но, опе­ра­тив­но та якісно во­на мо­же сфор­му­ва­ти порцію хлібної ма­си, зріза­ти її, по­да­ти на плат­фор­му жат­ки і в по­даль­шо­му пе­ремісти­ти в по­хи­лу ка­ме­ру, за­ле­жить уся ро­бо­та ком­бай­на. І са­ме на вра­ху­ванні пев­них особ­ли­во­с­тей цих тех­но­логічних опе­рацій ґрун­тується ос­нов­не кон­ст­рукційне ви­ко­нан­ня її си­с­тем. То­му під час ви­бо­ру зер­ноз­би­раль­но­го ком­бай­на ос­нов­ну ува­гу слід ак­цен­ту­ва­ти на­сам­пе­ред на жатці, а са­ме на її мож­ли­вості якісно за­ван­та­жу­ва­ти мо­ло­тиль­но-се­па­ру­валь­ну си­с­те­му. 

Як і до більшості си­с­тем зер­ноз­би­раль­но­го ком­бай­на, до жат­ки ви­су­ва­ють певні ви­мо­ги. Скажімо, втра­ти зер­на за нею під час зби­ран­ня хлібів без ви­ля­ган­ня стеб­ло­с­тою не мають пе­ре­ви­щу­ва­ти 0,5%. Про­те навіть за ши­ри­ни за­хва­ту жат­ки на рівні 11 м цей по­каз­ник у су­час­них жни­вар­ках не пе­ре­ви­щує зна­чен­ня 0,07%, до того ж ро­бо­ча швидкість ком­бай­на ся­гає 7 км/год.

Більшість фірм до­три­му­ють­ся кла­сич­них підходів до кон­ст­рукційно­го ви­ко­нан­ня жа­ток. Так, у різних фірм і мо­де­лей во­ни здебільшо­го фак­тич­но од­но­типні за прин­ци­пом ро­бо­ти та кон­ст­рукційним ви­ко­нан­ням. Ра­зом з тим, са­ме кон­ст­рукційні особ­ли­вості та ню­ан­си ви­ко­нан­ня тех­но­логічно­го про­це­су кож­ною си­с­те­мою на­да­ють жат­кам про­відних ком­бай­но­будівних фірм ві­дміт­них рис, що ви­о­крем­лю­ють їх із-поміж ана­логічних. 

Жат­ки серії 600R — універ­сальні, надійні, ефек­тивні

Асор­ти­мент ви­со­ко­про­дук­тив­них жни­ва­рок для ком­байнів від ком­панії John Deere вклю­чає жат­ки різних типів із ро­бо­чою ши­ри­ною за­хва­ту від 4,8 до 12,2 м. До ши­ро­кої лінійки жни­ва­рок вхо­дять стан­дартні, універ­сальні та спеціалізо­вані, які, відповідно, роз­поділя­ють­ся за­леж­но від при­зна­чен­ня — для зби­ран­ня дрібно­насіннєвих чи про­сап­них куль­тур. 

Жат­ки серії 600R най­по­пу­лярніші в ціло­му се­ред аг­раріїв світу (і, зо­к­ре­ма, Ук­раїни) за­вдя­ки своїй надійності та про­стоті в ек­сплу­а­тації. Щоб відповіда­ти ви­со­ким ви­мо­гам сьо­го­ден­ня, їх постійно підда­ють ви­про­бу­ван­ням і вдо­с­ко­на­лен­ню. У своїй кон­ст­рукції жат­ка поєднує низ­ку су­час­них та інно­ваційних технічних рішень, які да­ють змо­гу швид­ко й без­проб­лем­но зби­ра­ти ши­ро­ку гам­му сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур. 

Однією з особ­ли­во­с­тей жа­ток цієї серії є мож­ливість ме­ханічної адап­тації до­вжи­ни по­да­валь­но­го сто­лу до па­ра­метрів зби­ра­ної куль­ту­ри (в діапа­зоні від 400 до 570 мм). До то­го ж слід ска­за­ти, що для підви­щен­ня дов­говічності та за­без­пе­чен­ня плав­но­го по­да­ван­ня хліб­ної ма­си до мо­ло­тиль­ної си­с­те­ми по­да­валь­ний стіл ви­го­тов­ле­но з пла­с­тин із не­ржавіючої сталі, що поліпшує плин­ність зріза­них рос­лин. 

На жат­ках ви­ко­ри­с­та­но си­с­те­му при­во­ду ко­си ти­пу Schumacher, яка за­без­пе­чує ви­со­ку циклічність ру­ху ножів ко­си (1144 цик­ли/хв) і до­вший її хід, що знач­но підви­щує про­дук­тив­ність, за­без­пе­чує точ­не зрізу­ван­ня зер­но­вих усіх видів на будь-якій стадії стиг­лості куль­ту­ри. Ре­дук­тор но­жа при­во­дить­ся в рух за до­по­мо­гою па­со­вої пе­ре­дачі, що за­без­пе­чує «рівну» ро­бо­ту — без вібрацій та пе­ре­ван­та­жень. Ножі Schumacher EasyCut II кріплять­ся до ос­но­ви ко­си за до­по­мо­гою бол­то­во­го з’єднан­ня. Во­ни вста­нов­лені в про­ти­леж­но­му на­прям­ку, що сприяє їхньо­му якісно­му й постійно­му са­мо­очи­щен­ню. Окрім то­го, що ножі мож­на лег­ко заміни­ти, їхньою особ­ливістю є ще й спеціаль­на тех­но­логія ви­го­тов­лен­ня, за­вдя­ки якій во­ни мен­ше ла­ма­ють­ся. 

На жни­вар­ках вста­нов­лені мо­то­ви­ла з ме­та­ле­ви­ми зу­ба­ми, які підніма­ють навіть знач­но ви­ляглі зер­нові. Уз­го­д­же­на швидкість мо­то­ви­ла й ру­ху ком­бай­на дає змо­гу про­дук­тив­но пра­цю­ва­ти в будь-яких умо­вах зби­ран­ня вро­жаю. Привід та ре­гу­лю­ван­ня мо­то­ви­ла відбу­вається за до­по­мо­гою гідро­си­с­те­ми.

Для пе­реміщен­ня гру­бої стеб­ло­вої ма­си на жни­вар­ках серії R вста­нов­ле­но шнек діаме­т­ром 660 мм. За­вдя­ки ви­сокій на­вивці йо­го витків за­галь­ний діаметр шне­ка ста­но­вить 785 см, що дає змо­гу без про­блем пе­реміщу­ва­ти ве­ли­кий об­сяг хлібної ма­си до по­хи­лої ка­ме­ри. Шнек при­во­дить­ся в рух за до­по­мо­гою лан­цю­го­вої пе­ре­дачі, йо­го ос­на­ще­но за­побіжною муф­тою для за­хи­с­ту при­во­ду в разі за­би­ван­ня. 

Віднос­но довгі ви­сувні (із цен­т­раль­ної тру­би шне­ка) пальці роз­та­шо­вані по всій до­вжині тру­би й за­без­пе­чу­ють за­хоп­лен­ня сте­бел за всією до­вжи­ною плат­фор­ми жат­ки од­ра­зу ж після їхньо­го зрізан­ня но­жем різа­ль­но­го апа­ра­та. Роз­та­шо­вані по всій до­вжині ви­сувні пальці шне­ка вхо­дять до стан­дарт­но­го об­лад­нан­ня всіх жа­ток. Слід за­зна­чи­ти, що в разі зла­му­ван­ня пальці шне­ка не по­трап­ля­ють усе­ре­ди­ну мо­ло­тар­ки ком­бай­на, а за­ли­ша­ють­ся в шне­ку.

Си­с­те­ма уп­равління жат­ки інте­г­ро­ва­на в джой­стик ке­ру­ван­ня ос­нов­ни­ми тех­но­логічни­ми си­с­те­ма­ми ком­бай­на й за­без­пе­чує ав­то­ма­тич­не ке­ру­ван­ня ви­со­тою ско­шу­ван­ня хлібної ма­си, по­пе­реч­ним на­хи­лом жни­вар­ки та ре­жи­мом ти­с­ку її на ґрунт. Ви­со­ку чут­ливість но­жа жат­ки що­до рельєфу по­ля й до­три­ман­ня тим са­мим ус­та­нов­ле­ної ви­со­ти зрізу (навіть на рівні 4 см) за­без­пе­чу­ють сен­со­ри, які да­ють змо­гу підтри­му­ва­ти за­про­г­ра­мо­ва­ну ви­со­ту зрізу. За­леж­но від ши­ри­ни за­хва­ту жни­вар­ки, мак­си­маль­на кількість датчиків ста­но­вить три оди­ниці (в жни­вар­ках мо­де­лей 630R та 635R із ро­бо­чою ши­ри­ною за­хва­ту 9,15 та 10,7 м відповідно). 

Аг­ре­га­ту­ван­ня жат­ки з ком­бай­ном не ста­но­вить склад­нощів. З’єднан­ня гідро- та еле­к­т­ро­си­с­тем жат­ки й ком­бай­на відбу­вається за до­по­мо­гою муль­ти­функціональ­но­го ва­же­ля. Для роз­ши­рен­ня меж ви­ко­ри­с­тан­ня жни­ва­рок серії R їх мож­на ос­на­щу­ва­ти при­сто­су­ван­ням для зби­ран­ня ріпа­ку та со­няш­ни­ку. 

Claas — жни­вар­ки на будь-який смак

Ком­панія Claas є од­ним із лідерів се­ред ви­роб­ників зер­ноз­би­раль­ної тех­ніки. І для ба­га­ть­ох аг­раріїв «кла­асівські» ком­бай­ни ста­ли справжнім ета­ло­ном. Сьо­годні ком­панія Claas про­по­нує ши­ро­ку лінійку зер­ноз­би­раль­них аг­ре­гатів, яка вклю­чає по­над 15 мо­де­лей спеціалізо­ва­них ма­шин. За­вдя­ки такій ши­рокій про­по­зиції Claas мо­же за­до­воль­ни­ти по­тре­би будь-яко­го, не­за­леж­но від розміру, фор­ми влас­ності та спе­к­т­ра ви­ро­щу­ва­них сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур, гос­по­дар­ст­ва. 

У ком­панії чу­до­во ро­зуміють важ­ли­ву технічну істи­ну: про­цес зби­ран­ня куль­тур по­чи­нається са­ме з жат­ки. Тож пра­виль­ний вибір цьо­го при­ст­рою зро­бить ро­бо­ту ва­шої ма­ши­ни ефек­тив­ною та ви­со­ко­про­дук­тив­ною. Для повнішо­го роз­крит­тя технічно­го по­тенціалу зер­ноз­би­раль­них ком­байнів ком­панія Claas про­по­нує ши­ро­ку лінійку при­ста­вок для зби­ран­ня зер­но­вих та технічних куль­тур. Тільки уявіть ли­шень асор­ти­мент при­ста­вок для зби­ран­ня зер­но­вих куль­тур: шість типів та по­над 25 мо­де­лей!

Най­по­ши­реніши­ми на рин­ку Ук­раїни є жни­вар­ки ти­пу Vario, які при­зна­чені для зби­ран­ня зер­но­вих і ріпа­ку. Во­ни відмінно при­датні для ком­байнів із ви­со­кою по­тужністю й про­дук­тивністю, для ро­бо­ти в регіонах як із низь­кою, так і з ви­со­кою вро­жайністю сільсько­го­с­по­дарсь­ких куль­тур. Ре­гу­лю­ван­ня сто­лу жат­ки Vario відповідно до тех­но­логічної по­тре­би за­леж­но від особ­ли­во­с­тей зби­ран­ня зер­но­вих (із ко­рот­кою або дов­гою со­ло­мою) та ріпа­ку за­без­пе­чує завжди оп­ти­маль­ний потік рос­лин­ної ма­си і тим са­мим підви­щує про­дук­тивність ма­ши­ни в ціло­му на 10% (дані ком­панії Claas). Ве­ли­ке роз­маїття мо­де­лей жа­ток (від Vario 1230 до Vario 500) із ро­бо­чою ши­ри­ною від 12,3 до 4,9 м за­без­пе­чує ши­рокі мож­ли­вості для аг­ре­га­ту­ван­ня з ком­бай­на­ми Lexion, Tucano та Avero.

У кон­ст­рукції но­вих жни­ва­рок Vario із ши­ри­ною за­хва­ту 9,3 м (Vario 930) і 7,7 м (Vario 770) ви­ко­ри­с­та­но низ­ку ціка­вих інно­ваційних рішень. Так, стеб­ло­роз­поділю­вач та ріпа­кові ножі мож­на пе­ре­ста­ви­ти те­пер без ви­ко­ри­с­тан­ня інстру­мен­ту: кріплен­ня ви­ко­на­не у формі швид­ко­роз’ємно­го зам­ка. Для пе­ре­хо­ду на ком­бай­ну­ван­ня ріпа­ку опе­ра­то­рові потрібно ли­ше закріпи­ти бо­ко­вий ніж у швид­ко­рознімно­му крон­штейні, під’єд­на­ти два гідро­роз’єми та по­вер­ну­ти­ся до кабіни ком­бай­на. Отже, на­ла­ш­ту­ван­ня жат­ки на зби­ран­ня ріпа­ку ви­ко­нується за лічені хви­ли­ни. У но­вих жат­ках Vario по­ло­жен­ня сто­лу і, та­ким чи­ном, відстань від різа­ль­но­го апа­ра­та до шне­ка жат­ки ре­гу­люється без­ступінча­с­то з ро­бо­чо­го місця опе­ра­то­ра — потрібні па­ра­ме­т­ри мож­на оби­ра­ти в діапа­зоні від -100 до +600 мм. 

За­леж­но від ши­ри­ни за­хва­ту, жни­вар­ки мо­жуть ма­ти од­но- або дво­с­то­ронній привід ко­си, що ре­алізується че­рез пла­не­тар­ний ре­дук­тор, який, своєю чер­гою, при­во­дить­ся в дію від ку­то­во­го ре­дук­то­ра че­рез те­ле­скопічну кар­дан­ну пе­ре­да­чу. 

Для підви­щен­ня про­пу­ск­ної здат­ності та рівномірнішо­го по­да­ван­ня ма­си діаметр прий­маль­но­го шне­ка збільше­но до 660 мм. За­зор між шне­ком та зад­нь­ою стінкою жат­ки ре­гу­люється ззовні. Змін за­зна­ла та­кож і кон­ст­рукція мо­то­ви­ла: штам­по­вані зіроч­ки й збільше­на цен­т­раль­на тру­ба да­ли змо­гу підви­щи­ти жорсткість, а сер­по­подібні граб­ли­ни прак­тич­но уне­мож­ли­ви­ли на­мо­ту­ван­ня хлібної ма­си. На ок­ре­му ува­гу за­слу­го­ву­ють підшип­ни­ки кріплен­ня граб­лин, які ма­ють над­зви­чай­но три­ва­лий період ек­сплу­а­тації. До­волі ціка­ви­ми особ­ли­во­с­тя­ми жат­ки CLAAS Vario є на­явність ок­ре­мої гідро­си­с­те­ми при­во­ду ріпа­ко­вих ножів, що знач­но спро­щує функціональ­ну взаємодію між ком­бай­ном і жат­кою, а та­кож прин­цип дії без гідро­на­со­са при­во­ду мо­то­ви­ла, оскільки плав­ну зміну швид­кості ос­тан­нь­о­го ре­алізо­ва­но че­рез змон­то­ва­ний на ком­байні аксіаль­но-плун­жер­ний на­сос, що має низ­ку серй­оз­них пе­ре­ваг пе­ред ше­с­те­рен­ним. 

Для по­лег­шен­ня ро­бо­ти опе­ра­то­ра ком­панія Claas ос­на­с­ти­ла свої жни­вар­ки різно­манітни­ми си­с­те­ма­ми ав­то­ма­тич­но­го уп­равління — Contour, Auto Contour і Multi Contour. 

Жни­вар­ка із си­с­те­мою Contour в ав­то­ма­тич­но­му ре­жимі копіює рельєф по­ля вздовж на­прям­ку ру­ху аг­ре­га­ту. Auto Contour до­дат­ко­во за­без­пе­чує ав­то­ма­тич­не копіюван­ня нерівно­с­тей та­кож у по­пе­реч­но­му на­прям­ку віднос­но ру­ху ком­бай­на. Multi Contour з ав­то­ма­тич­ним ре­гу­лю­ван­ням по­пе­реч­но­го й поз­довжнь­о­го на­хи­лу жни­вар­ки до то­го ж за­без­пе­чує ав­то­ма­тич­не ре­гу­лю­ван­ня ку­та зрізу­ван­ня.

Terra Flex від Case IH — за­до­воль­нить «апе­тит» будь-яко­го ком­бай­на

Не се­к­рет, що ро­торні зер­ноз­би­ральні ком­бай­ни ком­панії Case IH є ви­со­ко­про­дук­тив­ни­ми ма­ши­на­ми зі «ска­же­ним апе­ти­том». Зер­ноз­би­ральні ком­бай­ни серії Axial-Flow-7230 (8230; 9230) ком­плек­ту­ють­ся зер­но­ви­ми жат­ка­ми зі знач­ною ши­ри­ною за­хва­ту, що є пер­шою пе­ре­ду­мо­вою до­сяг­нен­ня ви­со­кої про­дук­тив­ності. Ад­же ро­тор для якісно­го об­мо­ло­ту зер­на потрібно на­леж­ним чи­ном за­ван­та­жи­ти. Жат­ка Terra Flex для пря­мо­го ком­бай­ну­ван­ня зер­но­вих куль­тур мо­делі Case-3020 мо­же ма­ти ши­ри­ну за­хва­ту 7,62/9,14/10,7 м; Case-3030 — 7,32/9,15 м; Case 3050 — 7,32/9,15 м.

Пер­шою си­с­те­мою жат­ки Terra Flex, що кон­так­тує із со­ло­ми­с­тою ма­сою тех­но­логічної куль­ту­ри, є 6-план­ча­с­те мо­то­ви­ло з паль­ця­ми, ви­го­тов­ле­ни­ми з міц­но­­­го пла­с­ти­ку, який знач­но лег­ший за ме­тал та не піддається ко­розії. Мо­то­ви­ло от­ри­мує привід від гідро­мо­то­ра, який за­­без­пе­чує змінну швидкість обер­тан­ня за­леж­но від ста­ну хлібо­с­тою та лінійну швидкість своїх пла­нок, яка має де­що пе­ре­ви­щу­ва­ти швид­кість ру­ху ком­бай­на. Ви­не­сен­ня мо­то­ви­ла по го­ри­зон­талі та йо­го відповідне піднят­тя віднос­но різа­ль­но­го апа­ра­та відбу­вається за до­по­мо­гою гідро­циліндрів. Пальці граб­лин ма­ють пев­ну траєкторію ру­ху, їхній на­­хил під пев­ним ку­том упе­ред за­без­пе­чує дво­с­то­ронній ек­с­цен­т­ри­ко­вий ме­ханізм. 

Різа­ль­ний апа­рат жа­ток Case IH-3020 Terra Flex — сег­мент­но­го ти­пу й суціль­но­го зрізу Sta-Sharp — зда­тен ви­т­ри­му­ва­ти знач­не на­ван­та­жен­ня, особ­ли­во в ре­жимі ро­бо­ти з копіюван­ням по­верхні по­ля. Ад­же в цій си­ту­ації різа­ль­ний апа­рат пра­цює ду­же близь­ко до по­верхні ґрун­ту, ча­ст­ки яко­го, відповідно, час від ча­су по­трап­ля­ють у ро­бо­чу зо­­­ну ножів. Са­ме то­му жни­вар­ки тре­ть­о­­­­­­­­­го по­коління Case IH 3020 Terra Flex об­лад­нані зно­состійки­ми 3-дюй­мо­ви­ми сег­мен­та­ми Super Sta-SharpTM та про­тиріза­ль­ни­ми паль­ця­ми під­ви­ще­ної міцності Heavy Duty. 

До­не­дав­на функ­­цію при­во­ду но­жа ви­ко­ну­вав спе­ціа­ль­ний ме­­ханізм — ко­ли­валь­на шай­ба, який за­без­пе­чу­вав цик­лічність ру­ху но­жа — кількість подвійних ходів за мак­си­мум до 1060 хв. Ос­­тан­­­нім ча­сом ви­мо­ги до ін­­тен­сив­ності/швид­кості по­да­ван­ня хлібної ма­си в мо­ло­тар­ку зрос­ли. Од­­ним зі шляхів ви­­рі­шен­ня та­кої про­бле­ми є при­швид­шен­ня різан­ня тех­но­логічної ма­си і, як наслідок, збільшен­ня швид­кості ру­ху ком­бай­на. Та­кий ре­жим за­­без­пе­чує пла­не­тар­ний ре­дук­тор си­с­те­ми Schumacher, який під час зрізан­ня хлібної ма­си має ви­со­ку циклічність — до 1150 ходів за хви­ли­ну, хо­ро­шу якість різан­ня стеб­ла но­жем, при­чо­му без віб­рації, що за­без­пе­чує м’яку без­шум­ну ро­­бо­ту. За зби­ран­ня де­я­ких куль­тур по­­тріб­­на знач­но мен­ша швидкість різан­ня. Це вра­хо­ва­но в уні­вер­саль­них ме­ха­ніз­мах при­во­ду но­жа, які да­ють змо­гу от­ри­ма­ти цик­лічність но­жа на рівні 400–500 об./хв. 

Жат­ки для пря­мо­го ком­бай­ну­ван­ня зер­­­но­вих куль­тур Terra Flex із ро­бо­чою ши­ри­ною за­хва­ту по­чи­на­ю­чи від 9,14 м об­лад­нані дво­с­то­роннім при­во­дом різа­ль­но­го апа­ра­та, що важ­ли­во під час ро­бо­ти у важ­ких умо­вах, на­при­клад на ско­шу­ванні ви­ляг­лих хлібів.

Шнек — один із най­кра­ще відпраць­о­­­ва­них кон­ст­рук­тив­но (і вод­но­час найбільш кон­сер­ва­тив­ний) ро­бо­чий ор­ган жат­ки. Ве­ли­кий йо­го діаметр, 660 мм, 
у поєднанні зі спіраль­ною на­вив­кою зав­виш­ки 127 мм сприяє рів­но­мір­но­му по­­да­ван­ню ско­ше­ної ма­си до тран­­с­пор­те­ра по­хи­лої ка­ме­ри не­за­леж­но від її об’єму та во­ло­гості рос­лин. 

Для при­во­ду жат­ки та по­хи­лої ка­­ме­ри ви­ко­ри­с­та­но надійну й дов­говічну ме­ханічну си­с­те­му, яка скла­дається з кар­дан­них валів та ре­дук­торів із ме­­ха­нізмом ре­вер­су. По­хи­ла ка­ме­ра фрон­таль­но­го вікна жат­ки вуж­ча, ніж у більшості клавішних ком­байнів, оскіль­ки ско­ше­на ма­са має над­хо­ди­ти на криль­чат­ку ро­то­ра щільним рів­номір­ним по­то­ком.

Для ав­то­ма­тич­но­го підтри­ман­ня жни­вар­ки в оп­ти­маль­но­му по­ло­женні під час ро­бо­ти на гор­бистій місце­вості слу­жить си­с­те­ма Terrain Tracker. Клю­чо­вою особ­ливістю цих жни­ва­рок є мож­ливість розфіксації ва­желів, що підтри­му­ють різа­ль­ний брус у фіксо­ва­но­му го­ри­зон­таль­но­му по­ло­женні. Ко­жен із підтри­му­ю­чих ва­желів із про­ти­леж­но­го від ко­си бо­ку три­мається на ок­ре­мо­му торсіон­но­му блоці. За­вдя­ки ре­гу­лю­валь­но­му гвин­ту ком­бай­нер має змогу вс­та­нов­лю­ва­ти ступінь при­ти­с­кан­ня підтри­му­ю­чо­го ва­же­ля до дни­ща жни­вар­ки, тим са­мим ре­гу­лю­ва­ти ступінь гнуч­кості різа­ль­но­го апа­ра­та. Різа­ль­ний брус пальць­о­во­го апа­ра­та ков­зає по­верх­нею по­ля на спеціаль­них ли­жах, які до­по­ма­га­ють кра­ще ко­­пію­ва­ти не­рів­ності рельє­­фу по­ля та вод­но­час мо­жуть про­ги­на­тись до 11,5 см, а мі­­ні­маль­на ви­со­та зрізу мо­же до­ся­га­ти 2,0–2,5 см.

Для ро­бо­ти в ав­то­ма­тич­но­му ре­­жимі жат­ку мож­на об­лад­на­ти дат­чи­ка­ми відстані до землі. Аг­ре­га­ту­ван­ня жат­ки з ком­бай­ном відбу­вається за до­по­мо­гою спеціаль­них роз’ємів блоч­ної кон­ст­рукції, на яких змон­то­вані всі гід­рав­лічні та еле­к­т­ричні ви­во­ди.

А. Сухина, a.sukhina@univest-media.com

Інтерв'ю
Николай Орлов
У 2016 році значно зросла кількість рейдерських захоплень підприємств. Серед постраждалих є і  представники аграрного бізнесу. Лише протягом першого півріччя зі скаргами на дії рейдерів до
координатор проекту "Купуймо разом!" Томаш Будзяк
Сільське господарство відноситься до тих галузей, де об'єднання може принести до значного підвищення конкурентноздатності. За ініціативи найбільшої в Польщі гастрономічної закупівельної групи Horeca GGZ в Україні буде створена вітчизняна... Подробнее